ROZPOZNAWANIE CHARAKTERYSTYCZNYCH OBJAWËW

advertisement
ROZPOZNAWANIE CHARAKTERYSTYCZNYCH OBJAWËW
ZABURZEĐ W KRí»ENIU.doc
(155 KB) Pobierz
ROZPOZNAWANIE CHARAKTERYSTYCZNYCH
OBJAWÓW ZABURZEŃ W KRĄŻENIU
Układ krążenia (serce i naczynia krwionośne)dostarcza do
narządów i tkanek substancji odżywczych i usuwa produkty przemiany
materii. Bierze udział w regulacji temperatury ciała i oddziałuje na pracę
narządów i tkanek,jest nośnikiem wielu składników niezbędnych do
funkcjonowania organizmu( hormony, ciała odpornościowe) decyduje o
ich integracji czynnościowej. Zmiany powstałe wskutek zatrzymania
czynności serca zależą od podatności poszczególnych narządów na
niedokrwienie. Zatrzymanie krążenia na kilka minut (około 5) wywołuje
w mózgu, sercu i nerkach nieodwracalne zmiany wsteczne.
Siłą napędową układu krążenia jest serce, które dzieli się na
silniej umięśnioną lewą komorę i przedsionek oraz na słabiej umięśnioną
prawą komorę i przedsionek. Z lewej komory krew przedostaje się do
aorty i jest wyprowadzana na obwód organizmu do krążenia dużego.
Prawa komora doprowadza krew tętnicą płucną do małego zwanego
płucnym.
Zaburzenia w czynności serca polegają na wzmożeniu lub osłabieniu
czynności serca i są powodowane różnymi rodzajami wad zastawek,
zaburzeniami w rytmie serca czy zmianami w czynności mięśnia
sercowego.
Wzmożona czynność serca objawia się przyspieszeniem częstotliwości
skurczów, zwiększeniem objętości wyrzutowej serca i wzrostem oporów
dla krążącej krwi w naczyniach na obwodzie. Objawy te oznaczają
nasiloną pracę serca, w wyniku czego po dłuższym czasie może nastąpić
przerost mięśnia sercowego. Przerost mięśnia sercowego może być typu
fizjologicznego i patologicznego.
Przerost fizjologiczny może wynikać z nasilonej pracy (tzw. przerost
roboczy mięśnia sercowego) lub działania różnych ciał humoralnych
powstających w przemianie materii osobnika. Towarzyszy temu przerost
odpowiednich mięśni szkieletowych.
Przerost patologiczny powstaje w wyniku istnienia dużych oporów dla
krążącej krwi na obwodzie, w schorzeniach naczyń krwionośnych oraz
niektórych narządów. Powstaje głównie podczas:
 Niedomykalności zastawki półksiężycowatej tętnicy głównej, w
której wyniku krew wtłoczona do aorty wraca do komory lewej.
Mięsień jest zmuszony wykonywać zwiększoną pracę na tłoczenie
krwi napływającej z przedsionka lewego i powracającej z tętnicy,
w wyniku czego przerasta,
 Ogólnego zwiększenia objętości krwi,
 Stwardnienie tętnic w krążeniu dużym i małym w wyniku zmian
miażdżycowych i zapalnych,
 Nadczynności tarczycy , w wyniku czego następuje wzmożone
napięcie układu adrenergicznego.
Niewydolność mięśnia sercowego jest to stan w którym serce albo jedna
z jego komór nie jest w stanie przetoczyć odpowiedniej ilości krwi w
stosunku do zapotrzebowania tkankowego.
Niewydolność mięśnia sercowego może dotyczyć lewej lub prawej
komory serca lub obydwu jednocześnie.
Rozróżnia się ostrą i przewlekłą postać. Ostra postać niewydolności
powstaje nagle i objawami przypomina wstrząs krążeniowy (główne
objawy: bladość powłok lub sinica, zimny pot, zmienne ciśnienie
tętnicze.
Postać przewlekła cechuje się powolnym i stopniowym osłabieniem
czynności serca, początkowo kompensowanym nasiloną akcją serca. W
dalszym etapie powstaje niedobór tlenu w organizmie następuje
osłabienie akcji serca, nasilenie oddychania i zmniejszenie ukrwienia
narządów i tkanki nerwowej, co często prowadzi do zaburzeń
nerwowych i utraty świadomości.
Niewydolność lewej komory serca objawia się zastojem krwi w
płucach, który może powodować odoskrzelowe zapalenie płuc lub
zwłóknienie miąższu płucnego, utrudniające wymianę gazową w tym
narządzie. Ostra niewydolność lewej komory powoduje zazwyczaj
obrzęk płuc.
Niewydolność prawej komory serca cechuje się zastojem krwi żylnej w
krążeniu dużym i małym. Krew zalegając w narządach jamy brzusznej
powoduje ich uszkodzenie. W wątrobie następuje zanik komórek
miąższowych i narasta rozplem tkanki łącznej, powodujący marskość
wątroby. Zastój krwi w płucach zmniejsza proces utlenowania krwi i
stwarza warunki do rozwoju obrzęku lub zapalenia płuc.
Niewydolność jednocześnie prawej i lewej komory serca powoduje
wystąpienie ogólnych zaburzeń w krążeniu z powodu zastoju krwi w
krążeniu małym i dużym, niedotlenienie narządów i tkanek na
obwodzie, zmniejszenie ciśnienia tętniczego i narastanie zmian zapalnorozplemowych w płucach. Zastój w krążeniu dużym, powstający przy
pogłębiającej się niedomodze komory prawej, powoduje on obrzęki na
obwodzie ciała, narządach i tkankach oraz gromadzenie się płynów w
jamach ciała, np. wysięk do jamy brzusznej, do jamy opłucnowej, do
worka osierdziowego, czy ogólny obrzęk ciała zwany puchliną wodną.
Niewydolność mięśnia sercowego może być powodowana
bezpośrednim lub pośrednim uszkodzeniem jego struktur i czynności w
wyniku chorób zakaźnych, pasożytniczych, działania toksyn, zaburzeń
w przemianie materii, niedoborów witamin i soli mineralnych oraz
niedotlenienia.
Przyczynami niedotleniania mogą być stany zapalne mięśnia
sercowego, zaburzenia w krążeniu (np. zapalenia osierdzia, wysięk do
worka osierdziowego), zwłóknienie mięśnia sercowego, blizny po
zawale, guzy nowotworowe itp. Z innych przyczyn niewydolności
mięśnia sercowego należy wymienić: bezpośrednie działanie toksyn,
zarazków, związków ochrony roślin, narkotyków, tlenków węgla,
produktów wadliwej przemiany materii(np. w cukrzycy, mocznicy,
porażeniu poporodowym, niedoczynności tarczycy), przedawkowanie
niektórych leków, niedobór tlenu w powietrzu, utratę krwi oraz wady
nabyte powodujące rozstrzeń komór serca, wady zastawek, wady
wrodzone rozwojowe serca i naczyń itp. Ważną przyczyna tych
zaburzeń są również zaburzenia w automatyzmie serca, w przewodzeniu
pobudzeń, migotanie przedsionków i komór itp.
Osłabienie czynności serca cechuje się zmniejszeniem objętości
wyrzutowej serca, zwolnieniem częstotliwości rytmu, spadkiem
szybkości krążenia krwi i obniżonym ciśnieniem tętniczym.
Przyczynami osłabienia czynności serca mogą być następujące
zaburzenia:
-zmniejszenie ilości krwi w sercu
-zmiany zapalne mięśnia sercowego
-zmiany wsteczne mięśnia sercowego
-zmiany fizykochemiczne i biochemiczne w mięśniu sercowym
-rozkojarzenie czynności nerwów autonomicznych, regulujących
czynności serca i naczyń krwionośnych
Następstwami mogą być :
 Duszność –powstająca wskutek uszkodzenia lub zatrucia ośrodka
oddechowego nadmiarem dwutlenku węgla we krwi
 Sinica- będąca następstwem obniżenia zawartości tlenu we krwi
żylnej i wzrostu ilości zredukowanej hemoglobiny
 Zastój krwi który może powstać:
-w kończynach i nisko położonych częściach ciała(np.
przedpiersie, podbrzusze, krocze)w wyniku niewydolności serca
-w płucach w wyniku niewydolności lewej komory lub
utrudnionego odpływu krwi z płuc, a zmiany te są często wikłane
nieżytem oskrzeli i zapaleniem płuc, w zaawansowanych stanachzwłóknieniem i stwardnieniem płuc
-w wątrobie przy niewydolności prawej komory serca, ponieważ
krew zalęgająca w wątrobie powoduje zaburzenia jej czynności
metabolicznych, w przemianie barwników żółci(nadmiar
bilirubiny we krwi), obrzęk narządu, zanik komórek miąższowych
i zastępczy rozplem tkanki łącznej, doprowadzający do marskości.
- w nerkach, co powoduje powiększenie narządu, niewydolność
filtrującą, zatrzymanie wody w tkankach(obrzęki nerkowe) i
skąpomocz.
 Obrzęk tkanek i powstawanie przesięków do jam ciała- np. w
postaci wodnicy uogólnionej, zwanej puchlina wodną,
gromadzenia płynów w jamie brzusznej, w jamach klatki
piersiowej- w wyniku wzrostu ciśnienia hydrostatycznego w
naczyniach żylnych i zmniejszenia ciśnienia osmotycznego w
tkankach i narządach, co powoduje przemieszczanie płynów
 Kwasica powstająca w wyniku nadmiaru kwasów np. przy
beztlenowym spalaniu glukozy i nadmiarze kwasu mlekowego
Wady serca obejmują wady wrodzone struktury i budowy
poszczególnych części tego narządu oraz najczęściej występujące nabyte
wady serca, np. zastawek.
Wrodzone wady serca powstają wskutek niedorozwoju serca inaczej we
wczesnym okresie płodowym i charakteryzują się zmianami
anatomicznymi w ich budowie. Zmiany te powstają w wyniku zapalenia
narządów rozrodczych ciężarnych matek, działania czynników
uszkadzających płód(promieniowania, toksyny, związków chemicznych,
czynników zakaźnych), Ważniejsze wady wrodzone serca:
-przetrwały otwór owalny między przedsionkami
-przetrwały przewód tętniczy Botalla ( podczas niedodmy płuc pozwala
na przepływ krwi z tętnicy płucnej do aorty. Jeżeli po urodzeniu nie
ulegnie zamknięciu, wówczas część krwi z lewej komory powraca do
komory prawej i dodatkowo zwiększa prace serca.
-zwężenie tętnicy płucnej- ujście krwi z prawej komory jest zazwyczaj
zwężone na wysokości zastawek półksiężycowatych. Często u psów
-zwężenie ujścia aorty- często u bokserów i owczarków alzackich,
rozwija się niewydolność krążenia, z zaburzeniami rytmu.
-ubytek przegrody międzykomorowej -występuje przerzut krwi „ z lewa
na prawo”
Wady wrodzone powodują poważne zakłócenia w krążeniu krwi i w
czynności serca. Zaburzenia te często występują u psów, koni i bydła,
zazwyczaj kończy się śmiercią zwierząt.
Nabyte wady serca dotyczą przede wszystkim wad czynności zastawek.
Przyczynami tych wad mogą być zmiany w zastawkach, co powoduje
tzw. niedomykalność lub zwężenie zastawek.
Niedomykalność zastawki dwudzielnej – niedomykalność ujścia
przedsionkowo- komorowego wskutek zgrubienia płatków lub brzegów
zastawki, a także skrócenia włókien ścięgnistych napinających zastawki.
Często u świń w przewlekłej różycy. Objętość wyrzutowa lewej komory
zmniejsza się nawet do 50%. krew cofa się do lewego przedsionka i
powoduje jego rozstrzeń. Może dojść do przerostu ściany lewej komory.
W przedsionku lewym krew będzie zalegała w płucach co odbija się na
pracy całego serca i płuc. ( konie psy, rzadziej bydło)
Niedomykalność zastawek półksiężycowatych aorty – cofająca się krew
z tętnicy głównej zalega w komorze lewej serca, co może przyczynić się
do przerostu lewej komory, prowadzi do niewydolności serca.
Niedomykalność zastawki trójdzielnej – w tej wadzie podwyższeniu
ulega ciśnienie krwi w przedsionku prawym. Trudny staje się dopływ
krwi żylnej do przedsionka prawego. Następuje rozszerzenie żył
głównych , zastój krwi w układzie żylnym i narządach wewnętrznych,
zwłaszcza w wątrobie.
Niedomykalność zastawek półksiężycowatych tętnicy płucnej -rzadko u
zwierząt
Zwężenie zastawek polega na zmniejszeniu światła otworów i ujść
przedsionkowo-komorowych i tętniczych, głównie w wyniku zrostów
tkankowych. Powoduje to zmniejszenie objętości krwi w przedsionkach
i komorach.
Głównymi przyczynami zmian zastawek mogą być zapalenie wsierdzia
na tle zakaźnym, np. w różycy, posocznicy, ropnicy, gruźlicy,
powikłanej nosówce, na tle reumatycznym, alergicznym oraz w wyniku
zmian wstecznych w mięśniu sercowym, wsierdziu i w mięśniach
brodawkowych.
Zaburzenia w rytmie serca
Czynność serca jest regulowana działaniem układu nerwowego
autonomicznego, własnym układem bodźcowo-przewodzącym oraz
działaniem ciał humoralnych. Skurcz mięśnia sercowego powstaje w
nastepstwie fali potencjału czynnościowego, przebiegającej przez
włókna kurczliwe. Wyzwalanie pobudzeń występuje samorzutnie i
automatycznie w skupiskach włókien tworzących tzw. węzły(zwane
rozrusznikami serca).
Odchylenia od normalnej rytmiki pracy serca określa się mianem
arytmii. Zaburzenia te mogą powstać w wyniku uszkodzenia
automatyzmu serca, zaburzeń w pobudliwości, zakłóceń w
przewodzeniu pobudzeń oraz kurczliwości mięśnia sercowego.
Uszkodzenia rozruszników serca mogą pojawiać się w postaci:
-przyspieszenia zatokowego rytmu zwanego częstoskurczem
-zwolnienia zatokowego czyli rzadkoskurczem
-niemiarowości zatokowej oddechowej
Zaburzenia w naczyniach obwodowych
Prawidłowe krążenie zależy od właściwej pracy serca, a także od
gładkości wew. wyjściówki naczyń, wytrzymałości i elastyczności ścian
naczyń, zmieniających falę tętna na nieprzerwany dopływ krwi do
tkanek.
W procesie krążenia i funkcji naczyń istotne jest ciśnienie krwi.
Ciśnienie krwi jest kształtowane przez ilość krążącej krwi, pracę serca,
napięcia ścian regulowane czynnikami nerwowymi i hormonalnymi.
Osłabienie napięcia ścian powoduje spadek, a wzmożenie –
podwyższenie ciśnienia oraz wzrost oporów w małych naczyniach
tętniczych.
Choroby naczyń obwodowych dzielą się na dwie zasadnicze grupy
angioneuropatie i angioorganopatie. Obie te grupy chorób mimo różnic
przyczynowych i rozwojowych cechują się podobnymi objawami:
obkurczaniem się naczyń, zamknięciem lub rozszerzeniem światła
naczyń, zakrzepami wewnątrznaczyniowymi. Zespół tych zaburzeń
wywołuje niewydolność naczyniową. Niewydolność ta może przebiegać
wśród objawów ostrych, przewlekłych dotyczących tętnic, żył i naczyń
chłonnych.
Angioneuropatie- ich pierwotną przyczyną są zaburzenia
naczynioruchowe o charakterze czynnościowym. U zwierząt rzadko
występują. W powstawaniu główną rolę odgrywa układ nerwowy
autonomiczny.
Angioorganopatie- tworzą grupę chorób naczyń, w których zmiany
morfologiczne od początku rozwijają się w naczyniach. Są to
przeważnie zmiany wsteczne, postępowe, zapalne ze szczególną
skłonnością do zakrzepów. Powodują zwężenie lub zamknięcie światła
naczyń i zaburzenia ukrwienia w narządach zaopatrywanych w krew
przez te naczynia.
Zarostowe stwardnienie tętnic- jest odmianą miażdżycy tętnic, rozwija
się w tętnicach gruczołu mlekowego krów oraz macicy świń
zarodowych. Prowadzi to zwykle do zaburzeń w laktacji i rozrodzie.
Zaburzenia w naczyniach wieńcowych serca -zaopatrzenie mięśnia
sercowego w krew jest istotnym warunkiem pracy tego narządu.
Zaburzenia w krążeniu krwi w naczyniach wieńcowych
serca powstają głównie z powodu:
 zmniejszenia objętości wyrzutowej serca
 zmniejszenia elastyczności ścian tętnicy głównej i dalszych
odcinków tętniczych
 obniżenia napięcia nerwu współczulnego lub pobudzenia nerwu
przywspółczulnego powodujących skurcze naczyń wieńcowatych i
zmniejszenie ich światła.
 Obecności w naczyniach wieńcowatych zatorów blokujących
krążenie krwi w sercu
 zaawansowanej niedokrwistości i rozwodnienia krwi.
Wymienione przyczyny powodują niedostateczne ukrwienie i
odżywienie m. sercowego , osłabienie jego czynności i stan
przedzawałowy lub zawał. Zawał serca jest ostrą niewydolnością
mięśnia sercowego połączoną z martwicą powstającą przy nagłym
zamknięciu dopływu krwi. Stan zawałowy powstaje głownie z powodu
skurczu naczyń wieńcowych na tle zaburzeń w układzie
autonomicznym, zaawansowanej arteriosklerozy, zwężającej lub
zamykającej światło naczyń oraz zatorów w świetle naczyń
wieńcowych. Główną przyczyną zawałów u zwierząt są silne stany
emocjonalne powodujące skurcz naczyń wieńcowych serca np. u
zwierząt dziko żyjących, schwytanych i trzymanych w niewoli, u świń –
tuczników w czasie transportu, przepędów, i zabiegów oraz nie kiedy u
psów i koni.
Tętniak- jest miejscową nieregularnego kształtu rozstrzenią ściany
tętnicy, z powodu zaniku włókien sprężystych staje się ona mniej
sprężysta, krucha, i podatna na osadzanie się składników morfotycznych
krwi (zakrzepy), pasożytów i drobnoustrojów.
Przyczyną najczęściej są choroby inwazyjne np. U koni wywołane
nicieniami z rodziny Strongylideae.
Zaburzenia w czynności żył powstają w wyniku ich zapalenia lub
rozszerzenia (żylaki) obu tym zmianą towarzyszy możliwość powstawia
w świetle naczyń zakrzepów i zatorów naczyniowych. Żylaki powstają u
ludzi i zwierząt na kończynach i w okolicach odbytu. Przyczynami są:
wrodzone upośledzenie czynności zastawek żylnych lub działanie
czynników szkodliwych, które przez dłuższy czas utrudniają swobodny
przepływ krwi.
Zaburzenia w naczyniach chłonnych obejmują głownie zastój chłonki i
stany zapalne ścian naczyń. Zastój chłonki powoduje obrzęk tkanki,
który w wyniku procesu wytwórczego tkanki łącznej twardnieje,
tworząc trudno gojące się owrzodzenia ropne. Obrzęk limfatyczny w
obrębie tkanki kończyn może prowadzić do słoniowatości. Zapalenia
naczyń chłonnych powstają w wyniku zakażeń drobnoustrojami np. w
przebiegu zarazy płucne bydła, zapalenia płuc przy pomorze świń,
nieżytowego zapalenia płuc u koni i psów.
Miejscowe zaburzenia w krążeniu
Do miejscowych zaburzeń zalicza się :
- przekrwienie – dzieli się na przekrwienie czynne (czyli
tętnicze) i bierne czyli żylne
Fizjologicznie przekrwienie czynne: przy zwiększonej
czynności narządu, w przeciążającej pracy, podwyższona
temperatura
Patologicznie przekrwienie czynne: pierwszy objaw odczynu
zapalnego,
przekrwienie bierne jest zjawiskiem patologicznym- przyczyna
mogą być zakrzepy, powiększone węzły chłonne, niewydolność
serca i naczyń
- niedokrwienie- polega na wadliwym dopływie i odpływie krwi,
w przypadku przeszkód, które zmniejszają dopływ krwi do
narządu mówimy o miejscowym niedokrwieniu
- krwotok -czyli wynaczynienie, powstaje wtedy gdy krew
wydostaje się w pełnym składzie poza obręb naczynia.
Rozróżniamy krwotoki- tętnicze, żylne, sercowe i miąższowe.
Krwotok zewnętrzny- gdy krew wypływa na zewnątrz i
wewnętrzny – do jam ciała lub przestrzeni tkankowych. Do
krwotoków zalicza się również drobne i liczne wybroczyny
punktowate lub smugowate . |Wybroczyny w narządach często
są objawem chorób zakaznych.
- Zakrzep - zwany skrzepliną jest tworem powstałym
przyżyciowo w świetle naczynia z osadu
elementów morfotycznych jest tworem suchym, kruchym,
matowym i nieelastycznym
- zator -stanowi zamkniecie światła naczynia ciałem (korek,
czop) przeniesionym z innego miejsca. Tworami czopującymi
mogą być części zakrzepu, ciała tłuszczowe, komórki
nowotworowe, wątrobowe, zlepione bakterie, pasożyty i ich jaj
i inne.
- Zawał
- obrzęk,
- tętniak,
- żylak,
- skazy krwotoczne -objawiają się skłonnością do krwotoków i
wynaczynień. Wystepują głownie u ludzi.
Plik z chomika:
wenda1209
Inne pliki z tego folderu:

PRODUKTY BIOBËJCZE.doc (241 KB)
 ROZPOZNAWANIE CHARAKTERYSTYCZNYCH OBJAWËW ZABURZEĐ W
KRí»ENIU.doc (155 KB)
 ROZPOZNAWANIE OZNAK ŽMIERCI.doc (103 KB)
 CHARAKTERYZOWANIE ZMIAN NOWOTWOROWYCH.doc (95 KB)
 Obserwowanie zmian wstecznych i postepowych tkanek i narzadow.doc (116 KB)
Inne foldery tego chomika:

badanie koproskopowe
 leki
 narzędzia
 niezakaźne

Zgłoś jeśli naruszono regulamin







Strona główna
Aktualności
Kontakt
Dla Mediów
Dział Pomocy
Opinie
Program partnerski




Regulamin serwisu
Polityka prywatności
Ochrona praw autorskich
Platforma wydawców
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
opatrunki
Download