Załącznik nr 7 - bip.wsn.koscian.pl

advertisement
Załącznik nr 7 do SIWZ
UMOWA Nr ..... (wzór)
zawarta w dniu ............ 2012 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z art. 39–46 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. Nr 113, poz. 759 z 2010r.) na udzielenia zamówienia pod nazwą: sprzątanie obiektów szpitala
pomiędzy:
Wojewódzkim Szpitalem Neuropsychiatrycznym im. Oskara Bielawskiego 64-000 Kościan, pl.
Paderewskiego 1A, posiadającym REGON: ……………........ oraz NIP: ..............…….., którego
reprezentuje:
1) ……………………………………………………………………………….
zwanym dalej w umowie „ZAMAWIAJĄCYM”
a Firmą: ………………………………………........................................…………..
z siedzibą .........................................................................................................................
przy ul. ............................................................................................................................
działającą na podstawie ...............................................................................................,
posiadającą REGON: .......................................... oraz NIP......................................, którą reprezentuje:
1) …....………………………………………………………………………….
2) ………………………………………………………………………………
zwaną dalej w umowie „WYKONAWCĄ”
o następującej treści:
§1
1.
Przedmiotem umowy jest sprzątanie obiektów szpitala o powierzchni ……….. m2 w
……………………………, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ – Plan Higieny.
2.
Utrzymanie czystości w budynkach będzie wykonane przy użyciu środków czystości i
sprzętu technicznego zakupionego z własnych środków finansowych Wykonawcy.
§2
1.
Cena usługi sprzątania wykonywanej w okresie od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2016 r.
wynosi brutto ………………. zł (słownie: …..……………………………… zł), w tym podatek VAT
naliczony zgodny z przepisami w dniu wystawienia faktury.
2.
Cena usługi obejmuje:
1)
koszt wykonania usługi utrzymania czystości,
2)
koszt zakupu środków czystościowych oraz materiałów wymienianych i uzupełnianych w
celu wykonania usługi;
3)
używanie sprzętu technicznego niezbędnego do wykonania zamówienia;
4)
podatek od towarów i usług (VAT) naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3.
Cena usługi jest zgodna z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr
97, poz. 1050 ze zmianami).
4.
Strony ustalają, że cena brutto za 1 miesiąc wykonywania usługi bieżącego sprzątania
wynosi …………………… zł.
1
Załącznik nr 7 do SIWZ
5.
Strony ustalają, że cena brutto za 1 okres (1 kwartał) wykonywania usługi mycia okien
wynosi …………………… zł.
6.
Strony ustalają, że cena brutto za 1 okres (1 kwartał) wykonywania usługi położenia
warstwy ochronnej na podłogi wynosi …………………… zł.
7.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny usługi sprzątania na wniosek Wykonawcy
począwszy od dnia 1 lipca 2013 r. jedynie w oparciu o wskaźnik inflacji dla towarów i usług
konsumpcyjnych, ogłaszany przez prezesa GUS po zakończeniu każdego roku kalendarzowego.
Wzrost cen jest możliwy jedynie do wysokości tego wskaźnika i nastąpić może po przeprowadzonych
wcześniej negocjacjach.
8.
W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług Strony mogą wystąpić z
wnioskiem o zmianę ceny umowy. W tym przypadku cena umowy ulega zmniejszeniu w przypadku
obniżenia stawki podatku od towarów i usług lub powiększeniu w przypadku podwyższenia stawki
podatku od towarów i usług.
§3
I. Usługa bieżącego sprzątania.
1.
Zamawiający dokona zapłaty za wykonanie usługi bieżącego sprzątania obiektów szpitala o
powierzchni ……… m2 w ………………. w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury VAT.
2.
Podstawą do wystawienia faktury VAT będą protokoły kontroli wykonania usługi
sprzątania bieżącego z poszczególnych komórek organizacyjnych Szpitala, w których Zamawiający
oceni jakość wykonywanej usługi, sporządzone każdorazowo po zakończeniu każdego miesiąca i
podpisane przez przedstawicieli obydwu stron – zgodne ze wzorem zawartym w Planie Higieny –
załącznik 1a.
3.
Fakturę VAT należy dostarczyć razem z protokołami, o których mowa w ust. I pkt 2
Zamawiającemu na adres jego siedziby, po zakończeniu miesiąca w którym usługa została wykonana.
4.
Faktura musi zawierać cenę sprzątania bieżącego w danym miesiącu osobno dla każdej
sprzątanej komórki zgodną z ceną zamieszczoną w formularzu cenowym.
5.
W przypadku odnotowania w protokole kontroli, o którym mowa w ust. I pkt 2, braku
wykonania usługi w którymś z kontrolowanych obszarów, usługa za daną komórkę musi być
wyceniona wg jej procentowego wykonania w tej komórce.
II. Usługa mycia okien.
1.
Zamawiający dokona zapłaty za wykonanie usługi mycia okien w obiektach szpitala w
terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury VAT.
2.
Podstawą do wystawienia faktury VAT będą protokoły kontroli mycia okien z
poszczególnych komórek organizacyjnych Szpitala, w których Zamawiający potwierdzi wykonanie
usługi, sporządzone każdorazowo po zakończeniu każdego kwartału i podpisane przez przedstawicieli
obydwu stron – zgodne ze wzorem zawartym w Planie Higieny – załącznik 1b.
3.
Fakturę VAT należy dostarczyć razem z protokołami, o których mowa w ust. II pkt 2
Zamawiającemu na adres jego siedziby, po zakończeniu okresu w którym usługa została wykonana.
4.
Faktura musi zawierać cenę mycia okien w danym kwartale osobno dla każdej komórki
organizacyjnej zgodną z ceną zamieszczoną w formularzu cenowym.
5.
W przypadku odnotowania w protokole kontroli, o którym mowa w ust. II pkt 2, braku
wykonania usługi w którejś z komórek, faktura musi być umniejszona o kwotę przypisaną do tej
komórki.
III. Usługa położenia warstwy ochronnej na podłogi.
2
Załącznik nr 7 do SIWZ
1.
Zamawiający dokona zapłaty za wykonanie usługi położenia warstwy ochronnej na podłogi
w obiektach szpitala w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury VAT.
2.
Podstawą do wystawienia faktury VAT będą protokoły kontroli położenia warstwy
ochronnej na podłogi z poszczególnych komórek organizacyjnych Szpitala, w których Zamawiający
potwierdzi wykonanie usługi, sporządzone każdorazowo po zakończeniu każdego kwartału i
podpisane przez przedstawicieli obydwu stron – zgodne ze wzorem zawartym w Planie Higieny –
załącznik 1c.
3.
Fakturę VAT należy dostarczyć razem z protokołami, o których mowa w ust. III pkt 2
Zamawiającemu na adres jego siedziby, po zakończeniu okresu w którym usługa została wykonana.
4.
Faktura musi zawierać cenę położenia warstwy ochronnej na podłogi w danym kwartale
osobno dla każdej komórki organizacyjnej zgodną z ceną zamieszczoną w formularzu cenowym.
5.
W przypadku odnotowania w protokole kontroli, o którym mowa w ust. III pkt 2, braku
wykonania usługi w którejś z komórek, faktura musi być umniejszona o kwotę przypisaną do tej
komórki.
IV.
W przypadku nieprawidłowości w obliczeniu należności za wykonaną usługę Zamawiający
zastrzega sobie prawo żądania skorygowania faktury.
V.
Płatność zostanie dokonana przelewem bankowym na konto Wykonawcy na podstawie
oryginału faktury z wpisanym numerem konta.
VI.
Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
VII.
W przypadku opóźnienia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczania odsetek
ustawowych za każdy dzień opóźnienia.
§4
W przypadku przerwy w funkcjonowaniu któregoś z oddziałów, Wykonawca odliczy od
wynagrodzenia 1/30 ceny określonej w §2 ust. 4 za dany oddział, pomnożoną przez ilość dni, w które
nie wykonywano usługi w związku z ww. przerwą.
§5
1.
Wykonawca zobowiązuje się do:
1)
przedstawienia Zamawiającemu w ciągu siedmiu dni od podpisania umowy wykupionej
polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej odpowiadającej
przedmiotowi zamówienia na kwotę co najmniej ................. zł, a termin ważności polisy musi
kończyć się po terminie zawarcia umowy;
2)
przedstawienia Zamawiającemu na co najmniej trzy dni przed upływem terminu
obowiązywania dotychczasowej polisy nowej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia
potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności gospodarczej odpowiadającej przedmiotowi zamówienia na kwotę co
najmniej ....................... zł;
3)
należytego wykonywania usługi, będącej przedmiotem umowy;
4)
terminowej realizacji wykonania usługi zgodnie z przedmiotem zamówienia;
5)
zakupu środków czystościowych i sprzętu technicznego niezbędnego do realizacji
zamówienia z własnych środków finansowych;
6)
używania do wykonania zamówienia środków czystości wymienionych w załączniku nr 1
do SIWZ – Plan Higieny, a zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia o zmianę rodzaju
3
Załącznik nr 7 do SIWZ
używanych środków w przypadku ich nieskuteczności bądź powodujących alergię. W tym przypadku
Zamawiający wystąpi pisemnie do Wykonawcy z takim poleceniem, a Wykonawca w ciągu dwóch
dni roboczych przedstawi Zamawiającemu propozycję zmiany środków do zaakceptowania;
7)
przestrzegania przepisów BHP i ppoż. i innych przepisów porządkowych obowiązujących
w obiektach szpitalnych;
8)
wykonywania usługi zgodnie z obowiązującymi normami sanitarnymi w tym zakresie i
przepisami o ochronie środowiska;
9)
ponoszenia wszelkich kosztów finansowych z tytułu szkód materialnych wynikłych z winy
zatrudnionych pracowników w czasie wykonywania usługi.
2.
W przypadku nienależytego wykonania usługi, na wezwanie Zamawiającego, do
ponownego posprzątania pomieszczeń bez dodatkowego wynagrodzenia.
§6
1.
Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 20% ceny brutto
umowy określonej w § 2 ust. 4 w przypadku, gdy umowa zostanie rozwiązana z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy.
2.
Wysokość kary umownej może ulec zmianie, gdy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu
wiarygodny dowód, że nastąpiło to z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.
3.
Wykonawca ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 20% ceny brutto umowy
określonej w § 2 ust. 4 w przypadku, gdy umowa zostanie rozwiązana z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego.
4.
Każdej ze stron przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w
przypadku, gdy wartość kar umownych jest niższa od wartości powstałej szkody na zasadach
ogólnych. Dochodzenie roszczeń jest możliwe jedynie do wartości rzeczywiście powstałej szkody.
§7
1. Dla zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca wniesie
zabezpieczenie w wysokości 3% wynagrodzenia określonego w §2 ust.1 Umowy, tj. w wysokości
.................... zł (słownie złotych: ...............................................................................................).
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione przez Wykonawcę w formie
.......................................................................................
najpóźniej w dniu podpisania umowy.
3. Opóźnienie wpłaty zabezpieczenia wywoła zatrzymanie wadium.
4. Kwota zabezpieczenia zostanie zwrócona Wykonawcy po wygaśnięciu umowy, zgodnie z zasadami
określonymi w Art. 151 ustawy Prawo zamówień publicznych.
§8
1.
Umowa obowiązuje od 01 lipca 2012r. do 30 czerwca 2016r.
2.
Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za trzymiesięcznym okresem
wypowiedzenia.
4
Załącznik nr 7 do SIWZ
3.
W przypadku rażącego naruszania postanowień umowy przez Wykonawcę,
Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, bez
zachowania terminu wypowiedzenia.
§9
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach. Wykonawca ma prawo żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu już
wykonanej części umowy.
§ 10
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron i pod rygorem
nieważności wymagają formy pisemnej. Wykonawca nie ma prawa, bez uzyskania wcześniejszej
pisemnej zgody Zamawiającego, przelać na osoby trzecie jakichkolwiek uprawnień wynikających z
niniejszej umowy.
§ 11
Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z nią strony zobowiązują
się rozstrzygać na drodze bezpośrednich mediacji, a w przypadku braku możliwości porozumienia
przekazać je do rozstrzygnięcia przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§ 12
We wszystkich sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i
ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
§ 13
Umowę (wraz z załącznikami wymienionymi w jej treści, stanowiącymi integralną część umowy)
sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla Zamawiającego, 1
egzemplarz dla Wykonawcy.
WYKONAWCA
...................................................
ZAMAWIAJĄCY
................................................
5
Download