Administracja bazy danych Oracle 10g

advertisement
Administracja bazy danych
Oracle 10g
Oracle Database
Administration
część 4
Pliki związane z bazą danych
Oracle
• Pliki danych (ang. Datafiles) - zawierają dane, które są
przechowywane w bazie danych.
• Plik z parametrami (ang. SPFILE - Server Parameter File) zawiera parametry przy uruchamianiu bazy danych dotyczącej
instancji - nazwa, ustawienia pamięci itd.
• Pliki kontrolne - mapują fizyczne pliki z danych (datafiles) z
przestrzeniami tabel (ang. Tablespaces) i obecne redo logs
(ang. online redo logs). Zapewniają integralność, całość bazy
danych. Baza danych nie może istnieć bez plików kontrolnych,
dlatego są umieszczone na kilku dyskach. W Oracle są
stosowane co najmniej 3 jednakowe (kopie) pliki kontrolne.
System zarządzania bazą danych dba o otrzymanie jednakowej
zawartości we wszystkich plikach kontrolnych.
Pliki danych Oracle - zakładka
Storage / Datafiles
Pliki danych Oracle - zakładka
Storage / Datafiles
Pliki danych Oracle - zakładka
Storage / Datafiles
Zakładka Administration / All
Initialization Parameters - SPFile
Pliki danych Oracle - zakładka
Storage / Controlfiles
Pliki danych Oracle - zakładka
Storage / Controlfiles
Pliki związane z bazą danych
Oracle
• Plik zawierający informacje o wycofaniu transakcji (ang. Redo
file) które nie są zapisane w pliku redo log. Ta sytuacja wystąpi
jeżeli zatrzyma się bazę danych (ang. Shutdown) przed
momentem, kiedy te informacje są zapisywane w pliku redo log.
Kopie plików redo log muszą być umieszczone na kilku
dyskach. System zarządzania bazą danych synchronizuje te
kopie poprzez proces LGWR. Pliki redo log są umieszczone
zazwyczaj w <SID>\oradata
• Pliki alertów i śladu (ang. Alert and trace files) - zawierają
informację o stanie bazy danych.
• Pliki kopie stanu systemu (ang. Backup files) zawierają dane o
stanie systemu i pozwalają odtworzyć system po awarii.
Plik z informacjami o wycofaniu transakcji
- zakładka Storage / Redo Log Groups
Pliki związane z bazą danych
Oracle
• Standardowe rozszerzenia plików bazy danych Oracle są:
– pliki z danych (ang. Datafiels) .dbf
– pliki kontrolne (ang. Control files) .ctl
– pliki redo log (ang. Redo log files) .dbf lub .rdo
– pliki z parametrami (ang. Parameter file) .ora
Plik inicjujący init<SID>.ora
• Zawiera parametry, które określają wartości bazy danych przy
jej uruchomieniu.
• Określa na których dyskach są rozmieszczone pliki kontrolne
control_files=("D:\oracle\product\10.1.0\oradata\WNTEST\control01.ctl",
"D:\oracle\product\10.1.0\oradata\WNTEST\control02.ctl",
"D:\oracle\product\10.1.0\oradata\WNTEST\control03.ctl")
• Określa gdzie są zapisywane pliki typu dump oraz trace
background_dump_dest=D:\oracle\product\10.1.0\admin\WNTEST\bdump
core_dump_dest=D:\oracle\product\10.1.0\admin\WNTEST\cdump
user_dump_dest=D:\oracle\product\10.1.0\admin\WNTEST\udump
• Przykłady plików ini.ora są w katalogach
/$ORACLE_HOME/<SID>/admin/sample/pfile/initsmpl.ora
/$ORACLE_HOME/<SID>/dbs/initdw.ora
Plik inicjujący init<SID>.ora
#########################################################
# Copyright (c) 1991, 2001, 2002 by Oracle Corporation
#########################################################
# Cache and I/O
###########################################
db_block_size=8192
db_cache_size=25165824
db_file_multiblock_read_count=16
###########################################
# Cursors and Library Cache
###########################################
open_cursors=300
###########################################
Plik inicjujący init<SID>.ora
# Database Identification
###########################################
db_domain=""
db_name=WNTEST
###########################################
# Diagnostics and Statistics
###########################################
background_dump_dest=D:\oracle\product\10.1.0\admin\WNTEST\bdump
core_dump_dest=D:\oracle\product\10.1.0\admin\WNTEST\cdump
user_dump_dest=D:\oracle\product\10.1.0\admin\WNTEST\udump
###########################################
# File Configuration
control_files=("D:\oracle\product\10.1.0\oradata\WNTEST\control01.ctl",
"D:\oracle\product\10.1.0\oradata\WNTEST\control02.ctl",
"D:\oracle\product\10.1.0\oradata\WNTEST\control03.ctl")
Plik inicjujący init<SID>.ora
db_recovery_file_dest=D:\oracle\product\10.1.0\flash_recovery_area
db_recovery_file_dest_size=2147483648
###########################################
# Job Queues
###########################################
job_queue_processes=10
###########################################
# Miscellaneous
compatible=10.1.0.2.0
# Pools
###########################################
java_pool_size=50331648
large_pool_size=8388608
shared_pool_size=83886080
Plik inicjujący init<SID>.ora
# Processes and Sessions
processes=150
###########################################
# Security and Auditing
remote_login_passwordfile=EXCLUSIVE
###########################################
# Shared Server
dispatchers="(PROTOCOL=TCP) (SERVICE=WNTESTXDB)"
###########################################
# Sort, Hash Joins, Bitmap Indexes
pga_aggregate_target=25165824
sort_area_size=65536
###########################################
# System Managed Undo and Rollback Segments
undo_management=AUTO
undo_tablespace=UNDOTBS1
Plik inicjujący init<SID>.ora
Następujące parametry są najważniejsze:
– Db_block_size
– db_cache_size
– Shared_pool_size
– Sort_area_size
Plik z parametrami serwera
spfile<SID>.ora
• Plik z parametrami serwera (ang. Server Parameter File)
spfile<SID>.ora
• Jest używany do tworzenia trwałych zmian w parametrach
początkowych (wykorzystywanych przy uruchomieniu bazy
danych).
• Jest używany zamiast pliku init<SID>.ora
• Plik spfile<SID>.ora znajduje się w katalogu
/$ORACLE_HOME/dbs
• Tworzenie pliku spfile<SID>.ora
SQL>Create spfile='/oracle/<SID>/dbs/spfile<SID>.ora'
FROM pfile='/oracle/admin/<SID>/pfile/init<SID>.ora';
Ważne skrypty
W katalogu $ORACLE_HOME\<SID>\RDBMS\ADMIN
znajdują się skrypty:
• catalog.sql
tworzy widoki słownika danych
(ang. Creates data dictionary views)
• catproc.sql
tworzy procedury i pakiety w bazie danych
• catexp.sql
tworzy widoki używane przez narzędzia bazy
danych
Import
oraz
Export
W katalogu
• pupbld.sql
$ORACLE_HOME\<SID>\sqlplus\admin
PRODUCT USER PROFILE Ten skrypt instaluje
obiekty w celu kontroli użytkownika. Pozwała
ograniczać wykonanie niektórych poleceń w
SQL*Plus.
Informacja dotycząca nazwy bazy
danych
• W SQL*Plus:
select name from v$database;
select * from global_name;
Informacja o przestrzeniach tabel zakładka Administration Tablespaces
• W SQL*Plus
select * from v$tablespace;
koniec tej części
Otwórz następną część kursu
Download