Opis przedmiotu zamówienia

advertisement
POWIAT NOWOTARSKI
M o d e r n i z a c j a
k s z t a ł c e n i a
z a w o d o w e g o
w
M a ł o p o l s c e
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć edukacyjnych pozalekcyjnych
pn. „Projektowanie i badanie układów instalacji elektrycznych” dla dwóch grup uczniów Zespołu
Szkół Technicznych i Placówek im. St. Staszica w Nowym Targu.
Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego - projekt systemowy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 20072013, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, projekt
pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”.
Zamówienie finansowane w całości ze środków publicznych, realizowane jako usługa kształcenia
zawodowego.
Przedmiot zamówienia podzielony jest na 2 zadania:
Zadanie nr 1- Projektowanie
nr ZSTiP/instalacje/r/2013/1
i badanie
układów
instalacji
elektrycznych
dla
grupy
Zobowiązania i zadania Wykonawcy:
1. Zorganizowanie i przeprowadzenie w okresie od podpisania umowy do 30.11.2013r.
50 godzin lekcyjnych (tj. 45-minutowych) zajęć pozalekcyjnych pn. Projektowanie
i badanie układów instalacji elektrycznych dla jednej maksymalnie 15-osobowej grupy
uczniów kształcących się w Zespole Szkół Technicznych i Placówek im. St. Staszica
w Nowym Targu (zwanym dalej ZSTiP).
2. Ustalenie szczegółowego harmonogramu zajęć z Dyrektorem ZSTiP. Harmonogram ma
być sporządzony na formularzu określonym przez Zamawiającego, dostępnym na
www.nowotarski.pl. Harmonogram zajęć nie może kolidować z zajęciami dydaktycznymi
uczniów będących uczestnikami zajęć. Wykonawca przekaże zatwierdzony przez
Dyrektora ZSTiP harmonogram Zamawiającemu nie później niż 7 dni od dnia podpisania
umowy. Harmonogram może być aktualizowany przez Zamawiającego na wniosek
Dyrektora ZSTiP lub na wniosek Wykonawcy po ustaleniu z Dyrektorem ZSTiP,
w szczególności w związku ze zmianą planów zajęć dydaktycznych uczestników zajęć.
Zmiana harmonogramu nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. Wykonawca jest
zobowiązany dostosować się do zmian harmonogramu wprowadzonych przez
Zamawiającego. Każdorazowe nieprzeprowadzenie zajęć zgodnie z harmonogramem
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający uznaje za przypadek
nienależytego wykonywania zadań i zobowiązań określonych w umowie i nalicza karę
umowną wysokości 5% kwoty wynagrodzenia brutto określonej w § 4 ust. 3 umowy.
3. Prowadzenie na bieżąco dziennika zajęć na formularzu określonym przez Zamawiającego
dostępnym na www.nowotarski.pl. Wykonawca ma obowiązek posiadać na każdych
zajęciach dziennik zajęć uzupełniony danymi od pierwszych zajęć do ostatnich
zrealizowanych zajęć i udostępniać go każdorazowo osobie upoważnionej do kontroli
przez Zamawiającego. W przypadku nieposiadania uzupełnionego dziennika zajęć
Zamawiający uznaje to za przypadek nienależytego wykonywania zadań i zobowiązań
określonych w umowie i nalicza karę umowną wysokości 5% kwoty wynagrodzenia
brutto określonej w § 4 ust. 3 umowy.
P ro je kt ws półfi na nsowa ny z e śro d kó w Un ii E uro pe js ki e j w ra ma c h E uro pe js ki ego Fundusz u Społe cz nego
Lider projektu:
Województwo Małopolskie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
e-mail: [email protected], www.zawodowa-malopolska.pl
Partner projektu:
Powiat Nowotarski
Al. Tysiąclecia 35, 34-400 Nowy Targ
tel. 018 266 13 00, fax 018 266 13 44
e-mail: [email protected] www.nowotarski.pl
POWIAT NOWOTARSKI
M o d e r n i z a c j a
k s z t a ł c e n i a
z a w o d o w e g o
w
M a ł o p o l s c e
4. Gromadzenie list obecności na formularzach określonych przez Zamawiającego,
dostępnych na www.nowotarski.pl oraz przekazywanie ich Zamawiającemu w terminie
do 7 dni po zakończeniu każdego miesiąca, w którym realizowane były zajęcia.
5. Przygotowanie i wręczenie każdemu uczniowi, który uczestniczył w co najmniej 75% zajęć
zaświadczenia o uczestnictwie w zajęciach zgodnego ze wzorem określonym przez
Zamawiającego dostępnym na www.nowotarski.pl.
6. Dostarczenie Zamawiającemu kopii przekazanych uczniom zaświadczeń o uczestnictwie
w zajęciach wraz z potwierdzeniami odbioru zaświadczenia przez każdego ucznia.
7. Informowanie uczestników o współfinansowaniu zajęć ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - projekt systemowy Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności
i jakości szkolnictwa zawodowego, projekt pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego
w Małopolsce".
8. Oznaczenie miejsc realizacji zajęć oraz wszelkich materiałów powstających w ramach
zajęć zgodnie z aktualnymi Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zatwierdzonymi przez Instytucję Zarządzającą
POKL oraz zasadami promocji Projektu.
9. Umożliwienie osobom wskazanym przez Zamawiającego przeprowadzenia w każdym
czasie kontroli realizacji zajęć, w tym w szczególności ich przebiegu, treści
wykorzystywanych materiałów, frekwencji uczestników oraz prowadzenie wizyt
monitorujących.
10. Współpraca z Zamawiającym przy realizacji działań ewaluacyjnych.
11. Sprawowanie opieki nad uczniami podczas zajęć i przerw między zajęciami realizowanymi
w ramach kursu. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody
na osobie i mieniu, które powstaną w związku z udziałem uczniów w kursie w czasie
trwania kursu tj. podczas realizacji zajęć oraz przerw między zajęciami. Zamawiający nie
ponosi w tym zakresie żadnej odpowiedzialności.
12. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących przy realizacji zadań
stanowiących przedmiot zamówienia.
13. Pokrycie wszystkich strat wynikłych z powodu niewykonania przedmiotu zamówienia,
względnie zniszczenia lub uszkodzenia powierzonego mu przez Zamawiającego mienia.
14. Przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do dokumentów,
opracowań i wszelkich innych materiałów wytworzonych przez siebie w ramach realizacji
niniejszego zamówienia, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na polach
eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006, nr 90 poz. 631, z późn. zm.), w tym w szczególności
w celu udostępniania na stronach internetowych Zamawiającego.
15. Udostępnienie na wezwanie Zamawiającego własnej dokumentacji finansowo-księgowej
z zakresu realizowanego zamówienia w terminie do 3 dni od wezwania Zamawiającego.
16. Przekazanie Zamawiającemu dokumentów potwierdzających, że osoby biorące udział
w realizacji zamówienia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w terminie do 3 dni od wezwania
Zamawiającego. W przypadku niedostarczenia właściwych dokumentów we wskazanych
terminie Zamawiający odstąpi od umowy, a Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia brutto określonej w § 4 ust. 3 umowy.
P ro je kt ws półfi na nsowa ny z e śro d kó w Un ii E uro pe js ki e j w ra ma c h E uro pe js ki ego Fundusz u Społe cz nego
Lider projektu:
Województwo Małopolskie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
e-mail: [email protected], www.zawodowa-malopolska.pl
Partner projektu:
Powiat Nowotarski
Al. Tysiąclecia 35, 34-400 Nowy Targ
tel. 018 266 13 00, fax 018 266 13 44
e-mail: [email protected] www.nowotarski.pl
POWIAT NOWOTARSKI
M o d e r n i z a c j a
k s z t a ł c e n i a
z a w o d o w e g o
w
M a ł o p o l s c e
17. Jeżeli Wykonawca jest osobą fizyczną lub osobą fizyczną prowadzącą działalność
gospodarczą i będzie osobiście realizować zadania wynikające z niniejszego zamówienia
to zobowiązuje się prowadzić ewidencję zadań i godzin pracy za okres, w którym
realizowane jest niniejsze zamówienie na formularzu określonym przez Zamawiającego
oraz niezwłocznie przekazywać ją Zamawiającemu na każde jego wezwanie.
Równocześnie Wykonawca oświadcza, że jego łączne zaangażowanie w realizację działań
projektowych w projektach realizowanych w ramach Narodowych Strategicznych Ram
Odniesienia nie przekroczy 240 godzin miesięcznie w okresie realizacji niniejszego
zamówienia.
18. Wykonawca oświadcza, że od dnia podpisania umowy nie jest zatrudniony na podstawie
stosunku pracy w żadnej instytucji uczestniczącej w realizacji Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki tj. Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Wdrażającej
(Instytucji Pośredniczącej II stopnia), Regionalnych Ośrodkach EFS, Krajowym Ośrodku
EFS, Krajowej Instytucji Wspomagającej lub że nie zachodzi konflikt interesów pomiędzy
zatrudnieniem w tej instytucji i zatrudnieniem przy realizacji przedmiotu niniejszej
umowy oraz nie ma miejsca podwójne finansowanie związane z jego zatrudnieniem.
W przypadku jeżeli Wykonawca jest lub będzie zatrudniony w jednej z ww. instytucji jest
zobowiązany niezwłocznie dostarczyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające, że nie
zachodzi konflikt interesów pomiędzy zatrudnieniem w tej instytucji i zatrudnieniem przy
realizacji przedmiotu niniejszej umowy oraz nie ma miejsca podwójne finansowanie
związane z jego zatrudnieniem.
19. Przeprowadzenie zajęć zgodnie z następującym ramowym programem:
LP.
1
2
3
Temat
T- Wprowadzenie teoretyczne do ćwiczeń. Wykłady i prezentacje multimedialne.
P- Zajęcia praktyczne z zakresu podłączania, uruchomienia i eksploatacji instalacji i
układów elektrycznych
L- Ćwiczenia doświadczalne
Uwarunkowania prawne z zakresu projektowania i badania instalacji i układów
elektrycznych. Wyszukiwanie informacji i korzystanie z następujących aktów
prawnych:
Ustawy i rozporządzenia (T)
Polskie normy (T)
Europejskie normy zharmonizowane (T)
Świadectwa i deklaracje zgodności CE (T)
Zapoznanie ze sprzętem i systemami pomiarowymi oraz metodami analizy i
wnioskowania.
Obsługa czterokanałowego oscyloskopu cyfrowego. (TL)
Obsługa zautomatyzowanego, komputerowego systemu pomiaru i archiwizacji
danych. (TL)
Analiza danych z wykorzystaniem narzędzi systemu LabView oraz pakietu Office.
(TL)
Narzędzia wspomagania projektowania CAD oraz CAM
Metody ochrony przeciwporażeniowej- ochrona przed dotykiem pośrednim w
sieciach z uziemionym punktem neutralnym przez zastosowanie szybkiego
wyłączenia
napięcia,
realizowanego
za
pośrednictwem
wyłączników
Ilość
godz.
lekcyjn
ych
1
3
4
P ro je kt ws półfi na nsowa ny z e śro d kó w Un ii E uro pe js ki e j w ra ma c h E uro pe js ki ego Fundusz u Społe cz nego
Lider projektu:
Województwo Małopolskie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
e-mail: [email protected], www.zawodowa-malopolska.pl
Partner projektu:
Powiat Nowotarski
Al. Tysiąclecia 35, 34-400 Nowy Targ
tel. 018 266 13 00, fax 018 266 13 44
e-mail: [email protected] www.nowotarski.pl
POWIAT NOWOTARSKI
M o d e r n i z a c j a
4
5
6
k s z t a ł c e n i a
z a w o d o w e g o
w
M a ł o p o l s c e
różnicowoprądowych.
Rodzaje wyłączników różnicowoprądowych (T)
Instalacja i podłączenie wyłącznika różnicowoprądowego w sieci TN-S, TN-CS oraz TT
(P)
Dobór typu wyłącznika do charakteru odbiornika (TP)
Badanie doświadczalne zachowania wyłączników różnicowoprądowych i
skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w symulowanych warunkach narażeń
(L)
Metody ochrony przeciwporażeniowej- ochrona przed dotykiem pośrednim w
sieciach z uziemionym punktem neutralnym przez zastosowanie szybkiego
wyłączenia napięcia, realizowanego za pośrednictwem wyłączników instalacyjnych
nadprądowych i bezpieczników.
Pętla zwarciowa i impedancja pętli zwarciowej (T)
4
Metody pomiaru impedancji pętli zwarciowej (L)
Instalacja i podłączenie wyłącznika zwarciowego w sieci TN-C, TN-S, TN-CS oraz TT
(P)
Wyznaczanie charakterystyk zabezpieczeń zwarciowych i przeciążeniowych z
użyciem kart pomiarowych PCI (L)
Wyznaczanie parametrów i diagnostyka odbiorników energii elektrycznej w stanach
pracy ustalonej oraz w typowych stanach pracy nieustalonej- włączenie do sieci i
rozruch urządzenia, zmiana obciążenia, zmiana warunków zasilania. Silniki
elektryczne.
Omówienie zjawisk związanych z silnikami elektrycznymi. (T)
Podłączanie silników do sieci elektrycznej (P)
Rejestracja i obserwacja przebiegów prądu rozruchowego silników
4
asynchronicznych jedno i trójfazowych skojarzonych w gwiazdę lub w trójkąt (L)
Obserwacja wpływu wartości i charakteru prądu rozruchowego silników 5na
parametry napięcia zasilającego (L)
Obserwacja wpływu zmian momentu obciążającego na prąd pobierany przez silnik
(L)
Określanie wartości pobieranej mocy biernej, czynnej i pozornej przez silnik w
różnych stanach pracy.
Wyznaczanie parametrów i diagnostyka odbiorników energii elektrycznej w stanach
pracy ustalonej oraz w typowych stanach pracy nieustalonej- włączenie do sieci i
rozruch urządzenia, zmiana obciążenia, zmiana warunków zasilania. Odbiorniki
rezystancyjne i pojemnościowe.
Omówienie zjawisk związanych z odbiornikami rezystancyjnymi i pojemnościowymi.
(T)
Podłączanie odbiorników rezystancyjnych i pojemnościowych do sieci elektrycznej
4
(P)
Rejestracja i obserwacja przebiegów prądu rozruchowego odbiorników jedno i
trójfazowych skojarzonych w gwiazdę lub w trójkąt. Porównanie tych przebiegów
z przebiegami prądu rozruchowego silników (L)
Obserwacja wpływu wartości i charakteru prądu rozruchowego silników na
parametry napięcia zasilającego (L)
Obserwacja wpływu zmian momentu obciążającego na prąd pobierany przez silnik
P ro je kt ws półfi na nsowa ny z e śro d kó w Un ii E uro pe js ki e j w ra ma c h E uro pe js ki ego Fundusz u Społe cz nego
Lider projektu:
Województwo Małopolskie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
e-mail: [email protected], www.zawodowa-malopolska.pl
Partner projektu:
Powiat Nowotarski
Al. Tysiąclecia 35, 34-400 Nowy Targ
tel. 018 266 13 00, fax 018 266 13 44
e-mail: [email protected] www.nowotarski.pl
POWIAT NOWOTARSKI
M o d e r n i z a c j a
7
8
9
10
11
k s z t a ł c e n i a
z a w o d o w e g o
w
M a ł o p o l s c e
(L)
Charakterystyka odbiorników nieliniowych- prezentacje multimedialne.
Rosnąca rola odbiorników nieliniowych w instalacjach elektrycznych (T)
Niekorzystny wpływ odbiorników nieliniowych na pracę instalacji elektrycznej.
Generacja wyższych harmonicznych prądu i odkształcenia harmoniczne napięcia.
(T)
Skutki odkształcenia harmonicznego prądu i napięcia. (T)
Wyznaczanie parametrów i diagnostyka odbiorników energii elektrycznej w stanach
pracy ustalonej oraz w typowych stanach pracy nieustalonej- włączenie do sieci i
rozruch urządzenia, zmiana obciążenia, zmiana warunków zasilania. Odbiorniki
nieliniowe.
Obserwacja, rejestracja i analiza przebiegów napięć zasilających i prądów
pobieranych przez odbiorniki wyposażone w zasilacze z bezpośrednim
przetwarzaniem energii. (L)
Obserwacja, rejestracja i analiza przebiegów napięć zasilających i prądów
pobieranych przez układy napędowe z pośrednim przetwarzaniem częstotliwości.
(L)
Obserwacja, rejestracja i analiza przebiegów napięć zasilających i prądów
pobieranych przez układy lamp świetlówkowych wyposażone w stateczniki
elektroniczne. (L)
Obserwacja i pomiar prądów harmonicznych płynączych w przewodach neutralnych
instalacji jedno i trójfazowej. (L)
Przebiegi prądów i napięć na wyjściu układów zasilania awaryjnego. (L)
Prostowniki wielopulsowe i redukcja harmonicznych. (L)
Instalacje zasilające i odbiorcze w obiektach mieszkalnych oraz niewielkich obiektach
o charakterze biurowym.
Montaż i podłączenie zestawu złączowo pomiarowego z bezpośrednim pomiarem
energii elektrycznej. (P)
Montaż i podłączenie rozdzielnicy mieszkaniowej. (P)
Montaż i podłączenie wyposażenia rozdzielnicy mieszkaniowej. (P)
Montaż i podłączenie gniazd wtyczkowych 230V. (P)
Montaż i podłączenie gniazd wtyczkowych 400V. (P)
Montaż i podłączenie łączników instalacyjnych. (P)
Montaż i podłączenie opraw oświetleniowych. (P)
Instalacje zasilające i odbiorcze w obiektach przemysłowych oraz dużych obiektach
biurowych
Montaż i podłączenie zestawu złączowo pomiarowego z półpośrednim pomiarem
energii elektrycznej. (P)
Montaż i podłączenie przeciwpożarowego wyłącznika prądu. (P)
Montaż i podłączenie rozdzielnicy przemysłowej. (P)
Podłączenie wewnętrznych linii zasilających do aparatów sterująco
zabezpieczających w głównej rozdzielnicy przemysłowej. (P)
Podłączenie rozdzielnicy dystrybucyjnej lub piętrowej do wewnętrznej linii
zasilającej. (P)
Kompensacja mocy biernej w instalacjach przemysłowych i dużych instalacjach
biurowych.
4
4
4
4
2
P ro je kt ws półfi na nsowa ny z e śro d kó w Un ii E uro pe js ki e j w ra ma c h E uro pe js ki ego Fundusz u Społe cz nego
Lider projektu:
Województwo Małopolskie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
e-mail: [email protected], www.zawodowa-malopolska.pl
Partner projektu:
Powiat Nowotarski
Al. Tysiąclecia 35, 34-400 Nowy Targ
tel. 018 266 13 00, fax 018 266 13 44
e-mail: [email protected] www.nowotarski.pl
POWIAT NOWOTARSKI
M o d e r n i z a c j a
12
13
14
k s z t a ł c e n i a
z a w o d o w e g o
w
M a ł o p o l s c e
Składowe bierne i czynne prądu. (T)
Strata i spadek napięcia. (T)
Straty mocy i energii w sieciach zasilających wywołane przepływem prądu biernego
przez sieć. (T)
Generacja mocy biernej indukcyjnej i pojemnościowej. (T)
Rodzaje kompensatorów mocy biernej. (T)
Wyznaczanie zapotrzebowania na moc bierną i metody obliczeń mocy
kompensatorów. (T)
Metody obliczeń pojemności baterii kondensatorów kompensatora
pojemnościowego. (T)
Kompensacja mocy biernej kompensatorem pojemnościowym.
Pomiar i obserwacja oscyloskopem wielokanałowym przebiegów prądów i napięć w
równoległych obwodach RLC. (L)
Wprowadzenie obwodu równoległego RLC w stan rezonansu za pośrednictwem
zmiany pojemności. Pomiary oscyloskopowe. (L)
Wprowadzenie obwodu równoległego RLC w stan rezonansu za pośrednictwem
zmiany częstotliwości napięcia zasilającego. Pomiary oscyloskopowe. (L)
Kompensacja mocy biernej w obwodach jednofazowych. (L)
Kompensacja mocy biernej w obwodach trójfazowych. (L)
Kompensacja pełna i niepełna oraz przekompensowanie- skutki
przekompensowania. (L)
Badanie instalacji elektrycznej z podłączonymi odbiornikami. Synteza wiadomości
zdobytych na zajęcia 1 do 12.
Badanie rozpływów prądów w instalacji elektrycznej z odbiornikami jedno i
trójfazowymi. (L)
Badanie wzajemnego oddziaływania odbiorników różnych typów na siebie oraz na
instalację. (L)
Symulacja sytuacji awaryjnych w instalacji elektrycznej, niewprowadzających
zagrożenia bezpieczeństwa osób lub mienia. (L)
Symulacja sytuacji awaryjnych w instalacji elektrycznej, wprowadzających
zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia. (L)
Symulacja procesów łączeniowych. Procesy łączeniowe z wykorzystaniem łączników
o napędzie ręcznym i automatycznym. (L)
Symulacja działania zabezpieczeń w instalacji elektrycznej. (L)
Projekt końcowy kompletnej instalacji elektrycznej. Ćwiczenia sprawdzające zdobyte
umiejętności i wiedzę.
Przygotowanie założeń do projektu.
Wyznaczenie charakterystyk proponowanych do instalacji odbiorników.
Określenie struktury instalacji.
Określenie rozpływów prądów i mocy.
Dobór przewodów.
Dobór zabezpieczeń przeciwporażeniowych.
Dobór zabezpieczeń zwarciowych i przeciążeniowych.
Dobór pozostałych zabezpieczeń.
Obliczenie kompensatorów.
Obliczenie mocy szczytowej i mocy zapotrzebowania.
4
4
4
P ro je kt ws półfi na nsowa ny z e śro d kó w Un ii E uro pe js ki e j w ra ma c h E uro pe js ki ego Fundusz u Społe cz nego
Lider projektu:
Województwo Małopolskie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
e-mail: [email protected], www.zawodowa-malopolska.pl
Partner projektu:
Powiat Nowotarski
Al. Tysiąclecia 35, 34-400 Nowy Targ
tel. 018 266 13 00, fax 018 266 13 44
e-mail: [email protected] www.nowotarski.pl
POWIAT NOWOTARSKI
M o d e r n i z a c j a
k s z t a ł c e n i a
z a w o d o w e g o
w
M a ł o p o l s c e
Projekt rozdzielnicy.
Przygotowanie planu instalacji.
Zamawiający zapewnia Wykonawcy do prowadzenia zajęć nieodpłatnie zaplecze lokalowe wraz
z niezbędnym sprzętem i wyposażeniem w siedzibie ZSTiP.
Zamawiający przekaże Wykonawcy listę uczniów zrekrutowanych do udziału w zajęciach.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości osób kierowanych na zajęcia, dlatego też
podane zestawienie ilościowe nie jest wiążące dla Zamawiającego. Dla Wykonawcy jest natomiast
wiążące pod względem ustalenia wysokości ceny jednostkowej, która będzie niezmienna przez cały
okres realizacji zamówienia.
Wynagrodzenie, które Wykonawca otrzyma za realizację przedmiotu zamówienia będzie stanowiło
iloczyn ceny jednostkowej wskazanej w ofercie za jednego uczestnika zajęć oraz liczby uczestników,
z których każdy uczestniczył w co najmniej 75% zajęć.
Zadanie nr 2- Projektowanie
nr ZSTiP/instalacje/r/2013/2
i badanie
układów
instalacji
elektrycznych
dla
grupy
Zobowiązania i zadania Wykonawcy:
1. Zorganizowanie i przeprowadzenie w okresie od podpisania umowy do 30.11.2013r.
50 godzin lekcyjnych (tj. 45-minutowych) zajęć pozalekcyjnych pn. Projektowanie
i badanie układów instalacji elektrycznych dla jednej maksymalnie 15-osobowej grupy
uczniów kształcących się w Zespole Szkół Technicznych i Placówek im. St. Staszica
w Nowym Targu (zwanym dalej ZSTiP).
2. Ustalenie szczegółowego harmonogramu zajęć z Dyrektorem ZSTiP. Harmonogram ma
być sporządzony na formularzu określonym przez Zamawiającego, dostępnym na
www.nowotarski.pl. Harmonogram zajęć nie może kolidować z zajęciami dydaktycznymi
uczniów będących uczestnikami zajęć. Wykonawca przekaże zatwierdzony przez
Dyrektora ZSTiP harmonogram Zamawiającemu nie później niż 7 dni od dnia podpisania
umowy. Harmonogram może być aktualizowany przez Zamawiającego na wniosek
Dyrektora ZSTiP lub na wniosek Wykonawcy po ustaleniu z Dyrektorem ZSTiP,
w szczególności w związku ze zmianą planów zajęć dydaktycznych uczestników zajęć.
Zmiana harmonogramu nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. Wykonawca jest
zobowiązany dostosować się do zmian harmonogramu wprowadzonych przez
Zamawiającego. Każdorazowe nieprzeprowadzenie zajęć zgodnie z harmonogramem
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający uznaje za przypadek
nienależytego wykonywania zadań i zobowiązań określonych w umowie i nalicza karę
umowną wysokości 5% kwoty wynagrodzenia brutto określonej w § 4 ust. 3 umowy.
3. Prowadzenie na bieżąco dziennika zajęć na formularzu określonym przez Zamawiającego
dostępnym na www.nowotarski.pl. Wykonawca ma obowiązek posiadać na każdych
zajęciach dziennik zajęć uzupełniony danymi od pierwszych zajęć do ostatnich
zrealizowanych zajęć i udostępniać go każdorazowo osobie upoważnionej do kontroli
przez Zamawiającego. W przypadku nieposiadania uzupełnionego dziennika zajęć
P ro je kt ws półfi na nsowa ny z e śro d kó w Un ii E uro pe js ki e j w ra ma c h E uro pe js ki ego Fundusz u Społe cz nego
Lider projektu:
Województwo Małopolskie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
e-mail: [email protected], www.zawodowa-malopolska.pl
Partner projektu:
Powiat Nowotarski
Al. Tysiąclecia 35, 34-400 Nowy Targ
tel. 018 266 13 00, fax 018 266 13 44
e-mail: [email protected] www.nowotarski.pl
POWIAT NOWOTARSKI
M o d e r n i z a c j a
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
k s z t a ł c e n i a
z a w o d o w e g o
w
M a ł o p o l s c e
Zamawiający uznaje to za przypadek nienależytego wykonywania zadań i zobowiązań
określonych w umowie i nalicza karę umowną wysokości 5% kwoty wynagrodzenia
brutto określonej w § 4 ust. 3 umowy.
Gromadzenie list obecności na formularzach określonych przez Zamawiającego,
dostępnych na www.nowotarski.pl oraz przekazywanie ich Zamawiającemu w terminie
do 7 dni po zakończeniu każdego miesiąca, w którym realizowane były zajęcia.
Przygotowanie i wręczenie każdemu uczniowi, który uczestniczył w co najmniej 75% zajęć
zaświadczenia o uczestnictwie w zajęciach zgodnego ze wzorem określonym przez
Zamawiającego dostępnym na www.nowotarski.pl.
Dostarczenie Zamawiającemu kopii przekazanych uczniom zaświadczeń o uczestnictwie
w zajęciach wraz z potwierdzeniami odbioru zaświadczenia przez każdego ucznia.
Informowanie uczestników o współfinansowaniu zajęć ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - projekt systemowy Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności
i jakości szkolnictwa zawodowego, projekt pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego
w Małopolsce".
Oznaczenie miejsc realizacji zajęć oraz wszelkich materiałów powstających w ramach
zajęć zgodnie z aktualnymi Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zatwierdzonymi przez Instytucję Zarządzającą
POKL oraz zasadami promocji Projektu.
Umożliwienie osobom wskazanym przez Zamawiającego przeprowadzenia w każdym
czasie kontroli realizacji zajęć, w tym w szczególności ich przebiegu, treści
wykorzystywanych materiałów, frekwencji uczestników oraz prowadzenie wizyt
monitorujących.
Współpraca z Zamawiającym przy realizacji działań ewaluacyjnych.
Sprawowanie opieki nad uczniami podczas zajęć i przerw między zajęciami realizowanymi
w ramach szkolenia. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za
szkody na osobie i mieniu, które powstaną w związku z udziałem uczniów w szkoleniu
w czasie trwania szkolenia tj. podczas realizacji zajęć oraz przerw między zajęciami.
Zamawiający nie ponosi w tym zakresie żadnej odpowiedzialności.
Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących przy realizacji zadań
stanowiących przedmiot zamówienia.
Pokrycie wszystkich strat wynikłych z powodu niewykonania przedmiotu zamówienia,
względnie zniszczenia lub uszkodzenia powierzonego mu przez Zamawiającego mienia.
Przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do dokumentów,
opracowań i wszelkich innych materiałów wytworzonych przez siebie w ramach realizacji
niniejszego zamówienia, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na polach
eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006, nr 90 poz. 631, z późn. zm.), w tym w szczególności
w celu udostępniania na stronach internetowych Zamawiającego.
Udostępnienie na wezwanie Zamawiającego własnej dokumentacji finansowo-księgowej
z zakresu realizowanego zamówienia w terminie do 3 dni od wezwania Zamawiającego.
Przekazanie Zamawiającemu dokumentów potwierdzających, że osoby biorące udział
w realizacji zamówienia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w terminie do 3 dni od wezwania
Zamawiającego. W przypadku niedostarczenia właściwych dokumentów we wskazanych
P ro je kt ws półfi na nsowa ny z e śro d kó w Un ii E uro pe js ki e j w ra ma c h E uro pe js ki ego Fundusz u Społe cz nego
Lider projektu:
Województwo Małopolskie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
e-mail: [email protected], www.zawodowa-malopolska.pl
Partner projektu:
Powiat Nowotarski
Al. Tysiąclecia 35, 34-400 Nowy Targ
tel. 018 266 13 00, fax 018 266 13 44
e-mail: [email protected] www.nowotarski.pl
POWIAT NOWOTARSKI
M o d e r n i z a c j a
k s z t a ł c e n i a
z a w o d o w e g o
w
M a ł o p o l s c e
terminie Zamawiający odstąpi od umowy, a Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia brutto określonej w § 4 ust. 3 umowy.
17. Jeżeli Wykonawca jest osobą fizyczną lub osobą fizyczną prowadzącą działalność
gospodarczą i będzie osobiście realizować zadania wynikające z niniejszego zamówienia
to zobowiązuje się prowadzić ewidencję zadań i godzin pracy za okres, w którym
realizowane jest niniejsze zamówienie na formularzu określonym przez Zamawiającego
oraz niezwłocznie przekazywać ją Zamawiającemu na każde jego wezwanie.
Równocześnie Wykonawca oświadcza, że jego łączne zaangażowanie w realizację działań
projektowych w projektach realizowanych w ramach Narodowych Strategicznych Ram
Odniesienia nie przekroczy 240 godzin miesięcznie w okresie realizacji niniejszego
zamówienia.
18. Wykonawca oświadcza, że od dnia podpisania umowy nie jest zatrudniony na podstawie
stosunku pracy w żadnej instytucji uczestniczącej w realizacji Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki tj. Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Wdrażającej
(Instytucji Pośredniczącej II stopnia), Regionalnych Ośrodkach EFS, Krajowym Ośrodku
EFS, Krajowej Instytucji Wspomagającej lub że nie zachodzi konflikt interesów pomiędzy
zatrudnieniem w tej instytucji i zatrudnieniem przy realizacji przedmiotu niniejszej
umowy oraz nie ma miejsca podwójne finansowanie związane z jego zatrudnieniem.
W przypadku jeżeli Wykonawca jest lub będzie zatrudniony w jednej z ww. instytucji jest
zobowiązany niezwłocznie dostarczyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające, że nie
zachodzi konflikt interesów pomiędzy zatrudnieniem w tej instytucji i zatrudnieniem przy
realizacji przedmiotu niniejszej umowy oraz nie ma miejsca podwójne finansowanie
związane z jego zatrudnieniem.
19. Przeprowadzenie zajęć zgodnie z następującym ramowym programem:
LP.
1
2
3
Temat
T- Wprowadzenie teoretyczne do ćwiczeń. Wykłady i prezentacje multimedialne.
P- Zajęcia praktyczne z zakresu podłączania, uruchomienia i eksploatacji instalacji i
układów elektrycznych
L- Ćwiczenia doświadczalne
Uwarunkowania prawne z zakresu projektowania i badania instalacji i układów
elektrycznych. Wyszukiwanie informacji i korzystanie z następujących aktów
prawnych:
Ustawy i rozporządzenia (T)
Polskie normy (T)
Europejskie normy zharmonizowane (T)
Świadectwa i deklaracje zgodności CE (T)
Zapoznanie ze sprzętem i systemami pomiarowymi oraz metodami analizy i
wnioskowania.
Obsługa czterokanałowego oscyloskopu cyfrowego. (TL)
Obsługa zautomatyzowanego, komputerowego systemu pomiaru i archiwizacji
danych. (TL)
Analiza danych z wykorzystaniem narzędzi systemu LabView oraz pakietu Office.
(TL)
Narzędzia wspomagania projektowania CAD oraz CAM
Metody ochrony przeciwporażeniowej- ochrona przed dotykiem pośrednim w
Ilość
godz.
lekcyjn
ych
1
3
4
P ro je kt ws półfi na nsowa ny z e śro d kó w Un ii E uro pe js ki e j w ra ma c h E uro pe js ki ego Fundusz u Społe cz nego
Lider projektu:
Województwo Małopolskie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
e-mail: [email protected], www.zawodowa-malopolska.pl
Partner projektu:
Powiat Nowotarski
Al. Tysiąclecia 35, 34-400 Nowy Targ
tel. 018 266 13 00, fax 018 266 13 44
e-mail: [email protected] www.nowotarski.pl
POWIAT NOWOTARSKI
M o d e r n i z a c j a
4
5
6
k s z t a ł c e n i a
z a w o d o w e g o
w
M a ł o p o l s c e
sieciach z uziemionym punktem neutralnym przez zastosowanie szybkiego
wyłączenia
napięcia,
realizowanego
za
pośrednictwem
wyłączników
różnicowoprądowych.
Rodzaje wyłączników różnicowoprądowych (T)
Instalacja i podłączenie wyłącznika różnicowoprądowego w sieci TN-S, TN-CS oraz TT
(P)
Dobór typu wyłącznika do charakteru odbiornika (TP)
Badanie doświadczalne zachowania wyłączników różnicowoprądowych i
skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w symulowanych warunkach narażeń
(L)
Metody ochrony przeciwporażeniowej- ochrona przed dotykiem pośrednim w
sieciach z uziemionym punktem neutralnym przez zastosowanie szybkiego
wyłączenia napięcia, realizowanego za pośrednictwem wyłączników instalacyjnych
nadprądowych i bezpieczników.
Pętla zwarciowa i impedancja pętli zwarciowej (T)
4
Metody pomiaru impedancji pętli zwarciowej (L)
Instalacja i podłączenie wyłącznika zwarciowego w sieci TN-C, TN-S, TN-CS oraz TT
(P)
Wyznaczanie charakterystyk zabezpieczeń zwarciowych i przeciążeniowych z
użyciem kart pomiarowych PCI (L)
Wyznaczanie parametrów i diagnostyka odbiorników energii elektrycznej w stanach
pracy ustalonej oraz w typowych stanach pracy nieustalonej- włączenie do sieci i
rozruch urządzenia, zmiana obciążenia, zmiana warunków zasilania. Silniki
elektryczne.
Omówienie zjawisk związanych z silnikami elektrycznymi. (T)
Podłączanie silników do sieci elektrycznej (P)
Rejestracja i obserwacja przebiegów prądu rozruchowego silników
4
asynchronicznych jedno i trójfazowych skojarzonych w gwiazdę lub w trójkąt (L)
Obserwacja wpływu wartości i charakteru prądu rozruchowego silników 5na
parametry napięcia zasilającego (L)
Obserwacja wpływu zmian momentu obciążającego na prąd pobierany przez silnik
(L)
Określanie wartości pobieranej mocy biernej, czynnej i pozornej przez silnik w
różnych stanach pracy.
Wyznaczanie parametrów i diagnostyka odbiorników energii elektrycznej w stanach
pracy ustalonej oraz w typowych stanach pracy nieustalonej- włączenie do sieci i
rozruch urządzenia, zmiana obciążenia, zmiana warunków zasilania. Odbiorniki
rezystancyjne i pojemnościowe.
Omówienie zjawisk związanych z odbiornikami rezystancyjnymi i pojemnościowymi.
(T)
4
Podłączanie odbiorników rezystancyjnych i pojemnościowych do sieci elektrycznej
(P)
Rejestracja i obserwacja przebiegów prądu rozruchowego odbiorników jedno i
trójfazowych skojarzonych w gwiazdę lub w trójkąt. Porównanie tych przebiegów
z przebiegami prądu rozruchowego silników (L)
Obserwacja wpływu wartości i charakteru prądu rozruchowego silników na
P ro je kt ws półfi na nsowa ny z e śro d kó w Un ii E uro pe js ki e j w ra ma c h E uro pe js ki ego Fundusz u Społe cz nego
Lider projektu:
Województwo Małopolskie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
e-mail: [email protected], www.zawodowa-malopolska.pl
Partner projektu:
Powiat Nowotarski
Al. Tysiąclecia 35, 34-400 Nowy Targ
tel. 018 266 13 00, fax 018 266 13 44
e-mail: [email protected] www.nowotarski.pl
POWIAT NOWOTARSKI
M o d e r n i z a c j a
7
8
9
10
k s z t a ł c e n i a
z a w o d o w e g o
w
M a ł o p o l s c e
parametry napięcia zasilającego (L)
Obserwacja wpływu zmian momentu obciążającego na prąd pobierany przez silnik
(L)
Charakterystyka odbiorników nieliniowych- prezentacje multimedialne.
Rosnąca rola odbiorników nieliniowych w instalacjach elektrycznych (T)
Niekorzystny wpływ odbiorników nieliniowych na pracę instalacji elektrycznej.
Generacja wyższych harmonicznych prądu i odkształcenia harmoniczne napięcia.
(T)
Skutki odkształcenia harmonicznego prądu i napięcia. (T)
Wyznaczanie parametrów i diagnostyka odbiorników energii elektrycznej w stanach
pracy ustalonej oraz w typowych stanach pracy nieustalonej- włączenie do sieci i
rozruch urządzenia, zmiana obciążenia, zmiana warunków zasilania. Odbiorniki
nieliniowe.
Obserwacja, rejestracja i analiza przebiegów napięć zasilających i prądów
pobieranych przez odbiorniki wyposażone w zasilacze z bezpośrednim
przetwarzaniem energii. (L)
Obserwacja, rejestracja i analiza przebiegów napięć zasilających i prądów
pobieranych przez układy napędowe z pośrednim przetwarzaniem częstotliwości.
(L)
Obserwacja, rejestracja i analiza przebiegów napięć zasilających i prądów
pobieranych przez układy lamp świetlówkowych wyposażone w stateczniki
elektroniczne. (L)
Obserwacja i pomiar prądów harmonicznych płynączych w przewodach neutralnych
instalacji jedno i trójfazowej. (L)
Przebiegi prądów i napięć na wyjściu układów zasilania awaryjnego. (L)
Prostowniki wielopulsowe i redukcja harmonicznych. (L)
Instalacje zasilające i odbiorcze w obiektach mieszkalnych oraz niewielkich obiektach
o charakterze biurowym.
Montaż i podłączenie zestawu złączowo pomiarowego z bezpośrednim pomiarem
energii elektrycznej. (P)
Montaż i podłączenie rozdzielnicy mieszkaniowej. (P)
Montaż i podłączenie wyposażenia rozdzielnicy mieszkaniowej. (P)
Montaż i podłączenie gniazd wtyczkowych 230V. (P)
Montaż i podłączenie gniazd wtyczkowych 400V. (P)
Montaż i podłączenie łączników instalacyjnych. (P)
Montaż i podłączenie opraw oświetleniowych. (P)
Instalacje zasilające i odbiorcze w obiektach przemysłowych oraz dużych obiektach
biurowych
Montaż i podłączenie zestawu złączowo pomiarowego z półpośrednim pomiarem
energii elektrycznej. (P)
Montaż i podłączenie przeciwpożarowego wyłącznika prądu. (P)
Montaż i podłączenie rozdzielnicy przemysłowej. (P)
Podłączenie wewnętrznych linii zasilających do aparatów sterująco
zabezpieczających w głównej rozdzielnicy przemysłowej. (P)
Podłączenie rozdzielnicy dystrybucyjnej lub piętrowej do wewnętrznej linii
zasilającej. (P)
4
4
4
4
P ro je kt ws półfi na nsowa ny z e śro d kó w Un ii E uro pe js ki e j w ra ma c h E uro pe js ki ego Fundusz u Społe cz nego
Lider projektu:
Województwo Małopolskie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
e-mail: [email protected], www.zawodowa-malopolska.pl
Partner projektu:
Powiat Nowotarski
Al. Tysiąclecia 35, 34-400 Nowy Targ
tel. 018 266 13 00, fax 018 266 13 44
e-mail: [email protected] www.nowotarski.pl
POWIAT NOWOTARSKI
M o d e r n i z a c j a
11
12
13
14
k s z t a ł c e n i a
z a w o d o w e g o
w
M a ł o p o l s c e
Kompensacja mocy biernej w instalacjach przemysłowych i dużych instalacjach
biurowych.
Składowe bierne i czynne prądu. (T)
Strata i spadek napięcia. (T)
Straty mocy i energii w sieciach zasilających wywołane przepływem prądu biernego
przez sieć. (T)
Generacja mocy biernej indukcyjnej i pojemnościowej. (T)
Rodzaje kompensatorów mocy biernej. (T)
Wyznaczanie zapotrzebowania na moc bierną i metody obliczeń mocy
kompensatorów. (T)
Metody obliczeń pojemności baterii kondensatorów kompensatora
pojemnościowego. (T)
Kompensacja mocy biernej kompensatorem pojemnościowym.
Pomiar i obserwacja oscyloskopem wielokanałowym przebiegów prądów i napięć w
równoległych obwodach RLC. (L)
Wprowadzenie obwodu równoległego RLC w stan rezonansu za pośrednictwem
zmiany pojemności. Pomiary oscyloskopowe. (L)
Wprowadzenie obwodu równoległego RLC w stan rezonansu za pośrednictwem
zmiany częstotliwości napięcia zasilającego. Pomiary oscyloskopowe. (L)
Kompensacja mocy biernej w obwodach jednofazowych. (L)
Kompensacja mocy biernej w obwodach trójfazowych. (L)
Kompensacja pełna i niepełna oraz przekompensowanie- skutki
przekompensowania. (L)
Badanie instalacji elektrycznej z podłączonymi odbiornikami. Synteza wiadomości
zdobytych na zajęcia 1 do 12.
Badanie rozpływów prądów w instalacji elektrycznej z odbiornikami jedno i
trójfazowymi. (L)
Badanie wzajemnego oddziaływania odbiorników różnych typów na siebie oraz na
instalację. (L)
Symulacja sytuacji awaryjnych w instalacji elektrycznej, niewprowadzających
zagrożenia bezpieczeństwa osób lub mienia. (L)
Symulacja sytuacji awaryjnych w instalacji elektrycznej, wprowadzających
zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia. (L)
Symulacja procesów łączeniowych. Procesy łączeniowe z wykorzystaniem łączników
o napędzie ręcznym i automatycznym. (L)
Symulacja działania zabezpieczeń w instalacji elektrycznej. (L)
Projekt końcowy kompletnej instalacji elektrycznej. Ćwiczenia sprawdzające zdobyte
umiejętności i wiedzę.
Przygotowanie założeń do projektu.
Wyznaczenie charakterystyk proponowanych do instalacji odbiorników.
Określenie struktury instalacji.
Określenie rozpływów prądów i mocy.
Dobór przewodów.
Dobór zabezpieczeń przeciwporażeniowych.
Dobór zabezpieczeń zwarciowych i przeciążeniowych.
Dobór pozostałych zabezpieczeń.
2
4
4
4
P ro je kt ws półfi na nsowa ny z e śro d kó w Un ii E uro pe js ki e j w ra ma c h E uro pe js ki ego Fundusz u Społe cz nego
Lider projektu:
Województwo Małopolskie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
e-mail: [email protected], www.zawodowa-malopolska.pl
Partner projektu:
Powiat Nowotarski
Al. Tysiąclecia 35, 34-400 Nowy Targ
tel. 018 266 13 00, fax 018 266 13 44
e-mail: [email protected] www.nowotarski.pl
POWIAT NOWOTARSKI
M o d e r n i z a c j a
k s z t a ł c e n i a
z a w o d o w e g o
w
M a ł o p o l s c e
Obliczenie kompensatorów.
Obliczenie mocy szczytowej i mocy zapotrzebowania.
Projekt rozdzielnicy.
Przygotowanie planu instalacji.
Zamawiający zapewnia Wykonawcy do prowadzenia zajęć nieodpłatnie zaplecze lokalowe wraz
z niezbędnym sprzętem i wyposażeniem w siedzibie ZSTiP.
Zamawiający przekaże Wykonawcy listę uczniów zrekrutowanych do udziału w zajęciach.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości osób kierowanych na zajęcia, dlatego też
podane zestawienie ilościowe nie jest wiążące dla Zamawiającego. Dla Wykonawcy jest natomiast
wiążące pod względem ustalenia wysokości ceny jednostkowej, która będzie niezmienna przez cały
okres realizacji zamówienia.
Wynagrodzenie, które Wykonawca otrzyma za realizację przedmiotu zamówienia będzie stanowiło
iloczyn ceny jednostkowej wskazanej w ofercie za jednego uczestnika zajęć oraz liczby uczestników,
z których każdy uczestniczył w co najmniej 75% zajęć.
P ro je kt ws półfi na nsowa ny z e śro d kó w Un ii E uro pe js ki e j w ra ma c h E uro pe js ki ego Fundusz u Społe cz nego
Lider projektu:
Województwo Małopolskie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
e-mail: [email protected], www.zawodowa-malopolska.pl
Partner projektu:
Powiat Nowotarski
Al. Tysiąclecia 35, 34-400 Nowy Targ
tel. 018 266 13 00, fax 018 266 13 44
e-mail: [email protected] www.nowotarski.pl
Download