Regulamin_Konkursu W świecie pieniądza

advertisement
W ŚWIECIE PIENIĄDZA
REGULAMIN KONKURSU
W ŚWIECIE PIENIĄDZA
Konkurs Matematyczno – Ekonomiczny
REGULAMIN
I V EDYCJI MIEJSKIEGO
KONKURSU MATEMATYCZNO – EKONOMICZNEGO
DLA UCZNIÓW KLAS I i II GIMNAZJUM
Autorzy:
mgr Wioletta Baran
mgr Hanna Kołodziejczyk
Pieniądze nie dają szczęścia, ale bez nich jest jeszcze gorzej
G.Guareschi
1
W ŚWIECIE PIENIĄDZA
REGULAMIN KONKURSU
Katowice, czerwiec 2010r.
1. Pomysłodawcą konkursu W ŚWIECIE PIENIĄDZA jest mgr Wioletta Baran - nauczyciel
matematyki i informatyki z Gimnazjum nr 2 w Katowicach.
2. Organizatorami konkursu są: mgr Wioletta Baran oraz mgr Hanna Kołodziejczyk - nauczyciel
historii i wiedzy o społeczeństwie z Gimnazjum Nr 2 w Katowicach.
3. Konkurs W ŚWIECIE PIENIĄDZA przeznaczony jest dla uczniów klas I i II gimnazjów z miasta
Katowic oraz zaprzyjaźnionych gimnazjów z innych miast Górnośląskiego Okręgu
Przemysłowego.
4. Celem konkursu jest popularyzacja praktycznego zastosowania wiedzy i umiejętności z
matematyki oraz ekonomii i przedsiębiorczości w gimnazjum. Ponadto rozwijanie
zainteresowań, uzdolnień, kształtowanie postawy człowieka zaangażowanego we własny
rozwój i aktywne wchodzenie w życie gospodarcze.
5. Konkurs składa się z dwóch etapów:
1) I etap – szkolny – w danym gimnazjum, które zgłosiło udział w konkursie
2) II etap – międzyszkolny – w Gimnazjum nr 2 w Katowicach.
6. Konkurs przeprowadzają:
1) na etapie szkolnym – Szkolna Komisja Konkursowa,
2) na etapie międzyszkolnym – Komisja Konkursowa, skład której powołują
organizatorzy Konkursu W ŚWIECIE PIENIĄDZA.
7. Konkurs ma charakter indywidualny.
8. Zadania konkursowe wraz z kluczem odpowiedzi przygotowują organizatorzy.
9. Organizacja konkursu:
Etap I
1) w pierwszym etapie arkusz konkursowy będzie się składał z zadań
zamkniętych, jak i otwartych krótkiej oraz rozszerzonej odpowiedzi,
2) ocena zadań otwartych obejmuje także poprawność zapisu i uzasadnienie
odpowiedzi,
Pieniądze nie dają szczęścia, ale bez nich jest jeszcze gorzej
G.Guareschi
2
W ŚWIECIE PIENIĄDZA
REGULAMIN KONKURSU
3) za poprawną odpowiedź w zadaniu zamkniętym uczestnik konkursu
otrzymuje 1 punkt, za brak lub błędną odpowiedź - 0 punktów.
4) Czas trwania pierwszego etapu – 45 minut.
5) w czasie trwania konkursu uczestnicy nie mogą korzystać z kalkulatorów,
6) do drugiego etapu zakwalifikowane zastają z danego gimnazjum maksymalnie
3 osoby, które uzyskają największą sumę punktów,
7) arkusze konkursowe sprawdza Szkolna Komisja Konkursowa,
8) Szkolna Komisja Konkursowa jest zobowiązana do dnia 11 stycznia 2010 r.
przesłać do organizatorów wyniki etapu szkolnego.
Etap II
1) w drugim etapie arkusz konkursowy będzie się składał z zadań zamkniętych,
jak i otwartych krótkiej oraz rozszerzonej odpowiedzi,
2) ocena zadań otwartych obejmuje także poprawność zapisu i uzasadnienie
odpowiedzi,
3) za poprawną odpowiedź w zadaniu zamkniętym uczestnik konkursu
otrzymuje 1 punkt, za brak lub błędną odpowiedź - 0 punktów,
4) Czas trwania drugiego etapu – 60 minut,
5) arkusze konkursowe sprawdzają i oceniają organizatorzy,
6) organizatorzy w ciągu 7 dni informują uczniów gimnazjów o uzyskanych
wynikach.
10. Terminy konkursu:
1) Etap I – środa, 21 grudzień 2010 r.
2) Etap II – środa, luty 2011 r.
godzina 800 - 845
godzina 900 - 1000
Uwaga 1.
Wręczenie nagród zwycięzcom Konkursu zostanie połączone ze spotkaniem z
pracownikiem banku, które odbędzie się w siedzibie Oddziału NBP w Katowicach.
Zainteresowane gimnazja chęć udziału w konkursie zgłaszają telefonicznie pod numer 0 32 25 73 46
lub elektronicznie na adres [email protected] do 15 listopada 2009 r.
Pieniądze nie dają szczęścia, ale bez nich jest jeszcze gorzej
G.Guareschi
3
W ŚWIECIE PIENIĄDZA
REGULAMIN KONKURSU
ZAKRES MATERIAŁU
 Matematyka

Działania w zbiorze liczb rzeczywistych

Zaokrąglanie liczb

Obliczenia procentowe
 Procent prosty
 Procent składany
 Punkty procentowe
 Podatek
 Opłaty i prowizje brokerskie
 Opłaty i prowizje funduszy inwestycyjnych
 Kredyt
 Obligacje

Przeliczenia kursu walut

Przekształcanie wzorów

Odczytywanie informacji z wykresów, diagramów, tabel

Opracowywanie wyników i przedstawianie ich w czytelnej formie
W drugim etapie

Gry i zakłady losowe
 Prawdopodobieństwo
Pieniądze nie dają szczęścia, ale bez nich jest jeszcze gorzej
G.Guareschi
4
W ŚWIECIE PIENIĄDZA
REGULAMIN KONKURSU
 Wiedza o społeczeństwie (zagadnienia z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości w
gimnazjum)











Oszczędzanie i inwestowanie
Lokaty bankowe
Giełda
Obligacje
Fundusze inwestycyjne
Ubezpieczenia
Nieruchomości
Planowanie budżetu: dochody i wydatki, gospodarowanie środkami finansowymi
Kurs walutowy
Stopy procentowe
Kredyt
Ponadto w II etapie wypełnianie wzorów pism, podań, umów i formularzy.
LITERATURA
1. I. Kuczałek, D. Ura, Wiedza o społeczeństwie, klasa II i III, wydawnictwo Żak
2. Praca zbiorowa pod redakcją M. Dobrowolskiej, Podręcznik dla klasy I gimnazjum, Gdańskie
Wydawnictwo Oświatowe, Gdańsk 1999
3. Praca zbiorowa pod redakcją M. Dobrowolskiej, Podręcznik dla klasy II gimnazjum, Gdańskie
Wydawnictwo Oświatowe, Gdańsk 2000
4. R. Kalina, T. Szymański, F. Linke, Matematyka dla klasy I liceum i technikum, wydawnictwo
SENS, Poznań 2003
5. A. Dubiecka, Z. Góralewicz, P. Piskorski, Działam aktywnie, Wydawnictwa Szkolne i
Pedagogiczne, Warszawa 2002
6. Portal Edukacji Ekonomicznej, NBPortal.pl
7. Materiały edukacyjne dla uczniów działających w Kole Matematyczno –
Ekonomicznym
dostępne
na
stronie
internetowej
pod
adresem
www.gim2.katowice.szkolnastrona.pl
Pieniądze nie dają szczęścia, ale bez nich jest jeszcze gorzej
G.Guareschi
5
W ŚWIECIE PIENIĄDZA
REGULAMIN KONKURSU
KARTA ZGŁOSZENIA
1. Nazwa szkoły
2. Adres szkoły
3. Numer telefonu, numer fax-u
4. Adres mailowy, pod który zostaną wysłane zadania na tydzień przed konkursem
5. Imię i nazwisko nauczyciela – Przewodniczącego Szkolnej Komisji Konkursowej
Pieniądze nie dają szczęścia, ale bez nich jest jeszcze gorzej
G.Guareschi
6
Download