Lp - katechetyka

advertisement
Agnieszka Potyra
Katecheza nr ...
Studenci II roku teologii UO
Temat: Szczęście
Cel wychowawczy - uczeń ( student ) jest szczęśliwy, cieszy się życiem.
Cel dydaktyczny ogólny - uświadomienie sobie ogromu szczęścia,
jakim obdarza nas Stwórca każdego dnia.
Cele szczegółowe dydaktyczne (operacyjne)
- uczeń potrafi odróżnić prawdziwe szczęście od tych
,,ulotnych, pozornych” jakie oferuje świat...
- rozumie, jakim szczęściem jest obdarzany podczas
swojego nie raz ciężkiego życia
- uświadamia sobie, że narkotyki, alkohol i inne
popularne dziś ,,używki” nie prowadzą ku szczęściu
- potrafi własnymi słowy sprecyzować
swoją koncepcję i hierarchię szczęścia
Pomoce metodyczne: tablice planszowe wyświetlane za pomocą rzutnika
PRZEBIEG KATECHEZY:
Lp
1.
2.
3.
4.
TREŚĆ
,,Ojcze nasz” w intencji ofiar kataklizmu w Azji
południowo – wschodniej
Sprawdzenie obecności
METODY
Modlitwa
Odczytanie listy
- kto z was tu obecnych zechce przypomnieć nam
Odpytywanie
wszystkim jaki temat poruszaliśmy na ostatniej
katechezie?
- Jakie pytania i wątpliwości zrodziły się w was w
związku z poprzednim tematem?
Wprowadzenie do tematu np. Spotykamy się dziś, po Wprowadzenie i
świętach, u bram nowego roku, był to czas, w opowiadanie
którym każdy z nas składał swoim bliskim (i nie
tylko) serdeczności, życzyliśmy sobie wielu różnych
dobrodziejstw, które wspólnie można określić
MIN
3
2
(5)*
3
(8)*
7
(15)*
1
jednym
słowem
–
SZCZĘŚCIE...Dlatego
chciałabym dziś abyśmy porozmawiali i zastanowili
się, czym tak naprawdę jest dla człowieka XXI
wieku szczęście i co oznacza prywatnie dla każdego
z nas. Pozwólcie, że opowiem wam króciutką
historię, którą ostatnio przeczytałam; a po niej
zapraszam was do dyskusji nt. szczęścia
,, historia ta opowiada o Diogenesie, który był
poganinem. Mieszkał on w beczce, którą obracał w
zależności od położenia słońca. Pewnego dnia
przejeżdżał tamtędy cesarz Aleksander Wielki, który
widząc Diogenesa w tej nędznej chatce, rzekł do
niego : Diogenesie, jestem cesarzem Aleksandrem,
powiedz mi, co mogę dla ciebie zrobić ? A Diogenes
odpowiedział mu na to: cesarzu pragnę tylko jednej
rzeczy, proszę cię, przesuń się trochę, bo zasłaniasz
mi słońce...”
Dążenie do szczęścia jest jednym z najbardziej
podstawowych pragnień ludzkich. Każdy człowiek
ma jakąś swoją prywatną koncepcję (hierarchię)
szczęścia. Jak usłyszeliśmy dla Diogenesa były to
promienie słońca, dzięki którym czuł po prostu że
żyje, a to z kolei budziło w nim poczucie szczęścia.
5.
Zapoznanie z planszą ułatwiającą rozwinięcie i
Wykorzystanie plansz ze
kontynuację wiodącego tematu katechezy
świadectwami
Plansza – zawiera wycinki wywiadów z prasy
dostępnej na rynku wydawniczym na omawiany
temat. Świadectwa są od osób należących do
Kościoła oraz tych, którzy się od Boga odwrócili i
jest On im obcy np.
 dr Wandy Półtawskiej, aresztowanej,
osadzonej w obozie koncentracyjnym
Ravensbruck, szczęśliwej, że mogła i tam
jako
harcerka,
wbrew
wszystkim
przeciwnością losu zachować poczucie
niezależności i wiernie trwać przy swoich
jasno wytyczonych celach, a .pomimo
uwięzienia czuć się wolnym i wartościowym
człowiekiem
 Mirosława Pachulskiego ( określającego się
królem punków),
 młodej dziewczyny, która daje świadectwo iż
uszczęśliwiła się dopiero wtedy, gdy
otworzyła drzwi swojego serca Jezusowi
 chłopaka, twierdzącego iż osiąga maksimum
szczęścia wtedy, kiedy zażyje narkotyku
 świadectwo siostry Misjonarki Miłości, dla
której największym szczęściem jest każdy
5
(20)*
2
6.
7.
8.
napotkany człowiek, szczególnie ten
najbiedniejszy, głodny, biedny, któremu
może swoim ,,byciem blisko” pomóc a tym
samym sprawić mu choć odrobinę szczęścia
 wypowiedź kobiety, pracującej w agencji
towarzyskiej, której pełnią szczęścia jest
,,super płatna praca”, którą traktuje jak każdą
inną...
Studenci zapoznają się ze świadectwami.
Wspólne zastanawianie się na czym tak naprawdę
Pogadanka
polega szczęście poprzez analizę pytań :
- o czym mówią te świadectwa?
- czym charakteryzuje się rozumienie
szczęścia u poszczególnych osób?
(omówienie każdego świadectwa)
- jak przynależność do określonej grupy
społecznej poszczególnych osób wpływa na
ich prywatną koncepcję szczęścia?
- Jak każdy z was indywidualnie rozumie
szczęście?
- kiedy i dlaczego jestem szczęśliwy?
- czy biedak ma powody ku temu, by czuć się
szczęśliwym? (tak lub nie - uzasadnij swoją
odpowiedź)
- co jest naszą (twoją) bramą szczęścia ?
- dlaczego pełni szczęścia poszukujemy Bogu,
a nie np. w horoskopie ? co przemawia za tym aby
tak nadal czynić ?
- co powoduje że tak ciężko jest współczesnemu
człowiekowi uświadomić sobie, że wielokrotnie jest
on niewolnikiem fałszywego szczęścia ?
odpowiedzi na powyższe pytania będą jednocześnie
podsumowaniem i puentą tematu katechezy.
Dzisiaj otrzymaliśmy cenną naukę, że prawdziwe
szczęście znajdujemy w Bogu, który jest miłością a
nie w rzeczach materialnych. Rzeczy przyziemne
dają tylko ulotne szczęście, które szybko mija. Jeśli
odnajdziemy szczęście w Bogu to trwa ono w nas
zawsze nawet w trudnych dla nas chwilach.
Zadanie pracy domowej
Zadanie domowe w
Polecenie by w domu zastanowić się (uzasadniając formie pisemnej
odpowiedź) co daje mi Agnieszce, Kasi, Darkowi...
szczęście u boku Boga, czy cenie je sobie jako
największy skarb... ?
co sprawia mi więcej szczęścia: samotność przed
talerzem pełnym smakołyków, czy cokolwiek do
jedzenia, ale przy stole wśród przyjaciół – w
obecności drugiego człowieka?
Swoimi refleksjami podzielimy się podczas
20
(40)*
3
(42)*
3
następnego spotkania
9.
Modlitwa o łaskę i dar prawdziwego szczęścia,
którego Świat dać nie może np. ,, Zdrowaś Maryjo”
Modlitwa
* kolejna minuta katechezy
3
(45)*
ŁĄCZNY CZAS 45 MIN.
Metody aktywizujące w katechezie
PARIER LAKMUSOWY
Istotą tej metody jest wyłowienie z tekstu określonych treści i zaznaczenie ich kolorem tak,
jak barwi się papier lakmusowy ( stąd nazwa ).
Do pracy przy zastosowaniu tej metody potrzebne są następujące materiały:
1. FRAGMENT BIBLIJNY ( dany tekst ) odbity na ksero dla każdej z grup, gdyż poleca się
aby metoda ta realizowana była w trzech grupach,
2. KOLOROWE KREDKI ( pisaki)
4
3. SZARY PAPIER
4. KLEJ
Organizacja pracy
Prowadzący tworzy trzy duże grupy ( jeśli są one powyżej pięciu osób, zaleca się podział na
podgrupy). Prowadzący określa zadania jakie stawia się danej grupie. Każda z nich pracuje z
tym samym fragmentem PŚ, jednak poszukuje w nim innych, określonych przez
prowadzącego informacji, analizując tym samym dany tekst pod innym kontem. Prowadzący
przydziela kolory (kredek), którymi każda z grup zaznaczy istotny dla swojego polecenia
fragment (wątek). Celem jest to, by spojrzeć z kilku różnych stron.
Zobrazuje tę metodę na przykładzie pracy z tekstem Modlitwy arcykapłańskiej Jezusa z Ew.
św. Jana 17,1 – 26
 prowadzący tworzy trzy grupy, które w analizowanym tekście wyznaczonym kolorem
zaznaczyć mają odpowiedzi na zadane im przez prowadzącego pytania np.:
I grupa – co otrzymany tekst mówi o Bogu Ojcu? (kolor niebieski)
II grupa – co otrzymany tekst mówi o Jezusie? (kolor czerwony)
III grupa – co otrzymany tekst mówi o uczniach Jezusa? (kolor zielony)
Każda z grup pracuje nad tekstem poszukując odpowiedzi na zadane pytanie, następnie
wyłowione informacje zaznacza wyznaczonym kolorem.
 Kolejnym etapem jest praca na forum
- przedstawiciele poszczególnych grup czytają zebrane informacje, a po ich
prezentacji pokolorowany odpowiednimi kolorami tekst przykleja się na
szarym papierze i wiesza się na ścianie.
PUENTA:
Metoda ta pozwala poruszyć wiele wątków tematycznych w stosunkowo krótkim
czasie. Zadaniem katechezy jest zebranie (omówionego) przedstawionego materiału po czym
należy wyciągnąć z niego potrzebne do realizacji danego tematu wnioski.
5
Download