Jak zatrzyma* fal* Klebsiella pneumoniae New Delhi ? Jaka dzia

advertisement
Jak zatrzymać falę Klebsiella pneumoniae New Delhi ?
Jaka działania należy podając w celu skutecznego zapobiegania
lekooporności w polskich szpitalach ?
Płaszczyzny współpracy NPOA z konsultantami krajowymi - propozycje
Analiza faktów
Fakt 1. Unikatowa transmisja
• Tak szybka transmisja jednego szczepu New
Delhi nie została wykazana na terenie krajów
Unii Europejskiej i USA
POLSKA
WIELKA BRYTANIA
1,7 mln Hindusów i
Pakistańczyków
Transmisja jednego szczepu
Klebsiella pneumoniae New Delhi
na ok. 3 000 pacjentów w okresie
XII.2012-12.2016
785 pacjentów w I kwartale 2017 r.
USA
3 mln Hindusów
175 przypadków do
stycznia 2017 roku
Źródło: CDC
Analiza 250 pierwszych przypadków – rożne
szczepy z tego 50% związek z podróżami
Jain: J Antimicrob Chemotcher 2014;69:1774
2015 rok: 439 przypadków
Źródło: Public Health England, dane na 19.10.2016
Fakt 2. Zakażenia szpitalne występują u ok 5%
pacjentów, ale można im skutecznie zapobiegać
Skuteczność profilaktyki zakażeń szpitalnych
Rodzaj zakażenia
Odsetek zakażeń, którym
można zapobiec
Odcewnikowe zakażenia krwi
65-70%
Zakażenia dróg moczowych
związanych z cewnikiem
65-70%
Respiratorowe zapalenia płuc
55%
Zakażenia miejsca operowanego
55%
Umscheid C., Mitchell M., Doshi J., i wsp.: Estimating the proportion of healthcare-associated
infections that are reasonably preventable and the related mortality and costs, Infect Control Hosp
5
Epidemiol 2011; 32:101–14.
Fakt 3. Szpitalne programy kontroli
zakażeń szpitalnych w Polsce
System kontroli zakażeń szpitalnych w Polsce
- epidemiologia szpitalna – nowa dziedzina
medycyny w Polsce: słabo przygotowana kadra,
głównie lekarska
- działania pozorowane : polskie prawo nastawia
działania szpitalnych programów na wypełnienie
wymagań jednostek kontrolujących szpital –
Sanepid
- nie jest nastawiony na rzeczywiste
rozwiązywanie problemów lekooporności i
skutecznej profilaktyki zakażeń szpitalnych
Fakt 4. Infrastruktura szpitali
Fakt 5. Personel medyczny
Udokumentowany związek miedzy ryzkiem
zakażeń szpitalnych a :
– Liczbą zatrudnionego personelu w przeliczeniu na
liczbę pacjentów
– Sposób zatrudnienia: personel na godziny – wzrost
ryzyka
– Konfliktami w pracy, wypaleniem, zmęczeniem
Robert J.Infect Control Hosp Epidemiol 2000; 21: 12–17.
Stone P. Clin Infect Dis 2008;47:937
Zingg W. Lancet Infec Dis 2015;15:212
Prognozy
Stopniowe narastanie oporności
drobnoustrojów na antybiotyki:
POZ:
- Streptococcus pneumoniae
- Neisseria gonorrheae
Szpitale
- Acinetobacter baumannii
- Pseudomonas aeruginosa
- Klebsiella pneumoniae ESBL
Lawinowy wzrost zakażeń
powodowanych przez
Klebsiella pneumoniae
New Delhi
Ale,……
• Nie składamy broni
Regionalne rozprzestrzenianie NDM 2016r
260
1394
10
Zapobieganie lekooporności w szpitalu
STRATEGIA REGIONALNA
SZPITAL
PROFIALKTYKA
ZAKAŻEŃ
SZPITALNYCH
+
RACJONALNA
ANTYBIOTYKOTERAPIA
STRATEGIA OGÓLNOKRAJOWA
STRATEGIA REGIONALNA KONTROLI NEW DELHI
1. STANDARDOWE PODEJŚCIE: IZOLACJA CHORYCH
2. INTENSYFIKOWANE PODEJŚCIE: BADANIA PRZESIEWOWE + IZOLACJA CHORYCH
3. WDROŻENIE KOORDYNOWANYCH DZIAŁAŃ REGIONALNYCH
MMWR, SIERPIEŃ 2015
Znaczenie regionalnej
współpracy w kontroli zakażeń
szpitalnych i zapobieganiu
rozprzestrzeniania lekooporności
W województwie szpitale stanowią system naczyń połączonych
Problemy epidemiologiczne jednego szpitala mogą szybko przenieść
się na inne szpitale
Klebsiella pneumoniae NDM
Warszawa i okolice
Gniadkowski i wsp.
Koordynacja działań przez WSSE w Poznaniu
1
Powołanie regionalnego zespołu
Konsultant wojewódzki ds. chorób zakaźnych,
epidemiologii, chorób zakaźnych , mikrobiologii, zdrowia
publicznego, wybrane zespołu kontroli zakażeń
szpitalnych, Przedstawiciel Urzędu Wojewódzkiego
1.
Alert
Pismo do dyrektorów szpitali, szkolenia dla dyrektorów i
zespołów kontroli zakażeń szpitalnych
2.
Baza danych o wszystkich
pacjentach z New Delhi
Zgłoszenia każdego przypadku do PSSE
3.
Uszczegółowienie zaleceń MZ
Badania przesiewowe w zależności od sytuacji ,
postępowanie z osobami z kontaktu
4.
Weryfikacja przestrzegania
zaleceń MZ
Czy każdy pacjent z CPE jest poddany izolacji, czy
wdrażane są badania przesiewowe
5.
Wsparcie diagnostyki
mikrobiologicznej
Badania przesiewowe jedynie dla CPE, szybki wynik (24
godz.) z testem potwierdzenie NP, niski koszt
6.
Identyfikacja ognisk NDM
Kryteria rozpoznania ogniska
7.
Wsparcie pacjentów z NDM
Informacje pisemne, konsultacje specjalistyczne
Klebsiella pneumoniae New Delhiszpitale poznańskie
100
90
80
70
60
50
87
40
30
54
20
10
0
4
2012
2013
2014
10
5
2015
2016
Źródło danych: zespół do spraw ograniczenia rozprzestrzeniania Klebsiella pneumoniae wytwarzającego
karbapenemazy typu NDM na terenie Wielkopolski
Ukierunkowany program
ograniczania rozprzestrzeniania
New Delhi
Badania przesiewowe
Izolacja chorych
Ocena efektu
Materiał, z którego izolowano NDM po raz
pierwszy - Poznań
140
120
100
80
60
40
20
0
Odbyt
Rana
BAL
Krew
Inne
Badania przesiewowe przy przyjęciu
• W kierunku Klebsiella pneumoniae
produkujących karbapenemazy
• Jak ?: wymaz z odbytu
• U kogo:
Strategia zapobiegania lekooporności
1. Wiarygodne dane o lekooporności
2. Regionalna kooperacja
3. Skuteczna profilaktyka zakażeń
 Kontrola zakażeń szpitalnych
4. Optymalne praktyki przepisywania
antybiotyków
5. Edukacja
Płaszczyzny współpracy Narodowego Programu
Ochrony Antybiotyków z konsultantami
krajowymi
1. Opracowanie i przesłanie materiałów informacyjnych
dla lekarzy pionu nadzorowanego przez konsultanta
krajowego : „ Zapobieganie oporności na antybiotyki
jest w Twoich rękach”
2. Opracowanie i wdrożenie kursu w trakcie specjalizacji
„ Racjonalna antybiotykoterapia i profilaktyka
zakażeń”
3. Opracowanie zaleceń NPOA i konsultanta krajowego
w zakresie najistotniejszych zagadnień dotyczących
profilaktyki, diagnostyki i terapii wybranych zakażeń –
współpraca NPOA z powołanymi przedstawicielami
konsultanta krajowego
Pięć kluczowych punktów dla lekarzy –
„Zapobiegnie oporności na antybiotyki jest w Twoich rękach”
1. Higiena rąk
2. Zasada „ Nic poniżej łokci”
3. Przedmioty podręczne: ograniczenia i
dekontaminacja
4. Usuwania wrót do zakażeń
5. Stosowanie zasad profilaktyki, diagnostyki i
terapii zakażeń zgodnych z EBM
• Przegląd badań 1980-2013
• Wysoka skuteczność dla ograniczania
transmisji wieloopornych szczepów
bakteryjnych gdy przestrzeganie zaleceń
wzrasta ze słabej (<60%) na dobrą ( > 80%)
Zasada „ Nic poniżej łokci”
Gupta A.: Beta- lactamase-producing Klebsiella pneumoniae in a neonatal intensive
care unit linked to artificial nails, Infect Control Hosp Epidemiol, 2004, 25:210–5.
Parry M.: Candida osteomyelitis and discitis after spinal surgery: an outbreak that
implicates artificial nail use, Clin Infect Dis 2001;32:352-7.
Hedderwick S.: Pathogenic organisms associated with artificial fingernails worn by
healthcare workers, Infect Control Hosp Epidemiol 2000, 21:505-9.
Hoffman P.Microorganisms isolated from skin under wedding rings worn by
hospital staff, BMJ 1985;290:206-7.
Fagernes M.: Impact of a single plain finger ring on the bacterial load on the hands
of healthcare workers, Infect Control Hosp Epidemiol 2007;28:1191-5.
Hayes R., i wsp. Ring use as a risk factor for hand colonization in a surgical
intensive care unit. Paper presented at 41
Interscience Conference on Antimcrobial Agents and Chemotherapy, Chicago 2001
Trick W.: Impact of ring wearing on hand contamination and comparison of hand
hygiene agents in a hospital, Clin Infect Dis 2003;36:1383-90.
Nevill M., Ikeda M.: Watch out for infection control, Br J Infect Contr 2006;7:1.
Hartley J.: Wrist watches must be removed before washing hands, BMJ
1999;318:328a.
Dlaczego lekarze noszą fartuchy
szpitalne ?
• Ankieta dla lekarzy z 15 europejskich krajów:
1) łatwe rozpoznawanie statusu lekarza przez
personel i pacjentów,
2) w celu przechowywania przedmiotów
podręcznych w kieszeniach
3) aby zachować czystość ubrań
Farraj R. i wsp.: Why do hospital doctors wear white coats ? J Royal Soc Med 1991;84:43
Varghese D.: Hand washing. Stethoscopes and white coats are
sources of nosocomial infection, BMJ 1999; 319: 519.
Wong D.: Microbial flora on doctors’ white coats, Br Med J
1991;303:1602–4.
Loh W., : Bacterial flora on the white coats of medical students, J
Hosp Infect 2000;45:65–8
Speers R..: Contamination of nurses’ uniforms with
Staphylococcus aureus, Lancet 1969;2:233-5.
Babb J.: Contamination of protective clothing and nurses’
uniforms in an isolation ward, J Hosp Infect 1983;4:149-57.
Callaghan I.: Bacterial contamination of nurses’ uniforms: a study,
Nurs Stand 1998 29;13:37-42.
Perry C.: Bacterial contamination of uniforms. Short Report, J
Hosp Infect 2001;48:238-41.
Hambraeus A.: Transfer of Staphylococcus aureus via nurses’
uniforms, J Hyg 1973;71:799-814.
Treakle A.: Bacterial contamination of health care workers’ white
coats, Am J Incect Control 2009;37;101-5.
Morgan D.: Frequent multidrug resistant Acinetobacter baumannii
contamination of gloves, gowns, and hands of healthcare workers,
Infect Control Hosp Epidemiol 2010;31:716-21.
Snyder G.: Detection of methicillin-resistant Staphylococcus
aureus and vancomycin-resistant enterococci on the gowns and
gloves of healthcare Workers, Infect Control Hosp Epidemiol
2008;29:583-9.
Wilson J. Uniform: an evidence review of the microbiological
significance of uniforms and uniform policy in the prevention and
control of healthcare-associated infections. Report to the
Department of Health , England, J Hosp Infect 2007; 66:301-7.
NIC PONIŻEJ ŁOKCI
Ubrania szpitalne ( fartuchy) – jeżeli wymagane
• Wieszaki przed salami chorych
• Fartuchy ściągane przed wejściem na salę chorego
Inne:
• Bez zaleceń np. dotyczących krawatów
• Częstotliwość prania zależna od intensywności
kontaktu z pacjentem i jego środowiskiem
• Codziennie - raz w tygodni
• Pranie w pralni szpitalnej lub domu – bez
preferencji
University Hospital Galway (UHG)
Letterkenny General Hospital
(LGH)
Mayo General Hospital (MGH)
Merlin Park University Hospital
(MPUH)
Portiuncla Hospital Ballinasloe
(PHB)
Roscommon County Hospital
(RCH)
Sligo Regional Hospital (SRH)
Przedmioty podręczne: ograniczenia
w noszeniu i dekontaminacja
Przedmioty podręczne
Usuwanie wrót zakażeń
Stosowanie zasad profilaktyki,
diagnostyki i terapii zakażeń
zgodnych z EBM
Szpitalna polityka antybiotykowa
Skuteczność profilaktyki zakażeń szpitalnych –
bardzo szybki postęp w ciągu ostatnich lat
2016
Pacjenci otrzymujący antybiotyki: ok. 40%
dane z 31 szpitali głównie II stopnia referencyjności
Zakażenia pozaszpitalne
Zakazenia szpitalne
16.1%
5.8%
7.4%
63.0%
7.7%
Antybiotyk jako
profilaktyka
okołooperacyjna
Antybiotyk podawany z
innych przyczyn
Pozostali pacjenci
Raport NPOA 2011: 31 szpitali, 9826 pacjentów, monitorowanie punktowe
43
System szpitalnej polityki antybiotykowej
44
Szpitalna polityka antybiotykowa - cele
Zmniejszenie śmiertelności
Skrócenie czasu hospitalizacji
Zmniejszenie ryzyka powikłań
Ograniczenie problemu lekooporności
Kontrola kosztów
Bezpieczeństwo lekarza , zmniejszenie ryzyka
błędu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Płaszczyzny współpracy Narodowego Programu
Ochrony Antybiotyków z konsultantami
krajowymi
1. Opracowanie i przesłanie materiałów informacyjnych
dla lekarzy pionu nadzorowanego przez konsultanta
krajowego : „ Zapobieganie oporności na antybiotyki
jest w Twoich rękach”
2. Opracowanie i wdrożenie kursu w trakcie specjalizacji
„ Racjonalna antybiotykoterapia i profilaktyka
zakażeń”
3. Opracowanie zaleceń NPOA i konsultanta krajowego
w zakresie najistotniejszych zagadanie dotyczących
diagnostyki i terapii wybranych zakażeń – współpraca
NPOA z powołanymi przedstawicielami konsultanta
krajowego
Download