wykład - wmp.uksw.edu.pl

advertisement
‒
Algebra liniowa
‒
30 h
‒
wykład
‒
sem. 2
2016/2017
KARTA PRZEDMIOTU
Informacje ogólne
WM-FI-ALW
Algebra liniowa
1
2
Kod przedmiotu
Nazwa przedmiotu
3
Jednostka
4
5
6
Punkty ECTS
Język wykładowy
Poziom przedmiotu
7
Symbole efektów kształcenia
8
Efekty kształcenia i opis ECTS
8.0
Symbole efektów dla
obszaru kształcenia
8.1
X1A_W02
8.2
8.3
‒
Symbole
efektów
kierunkowych
WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY. SZKOŁA NAUK ŚCISŁYCH
UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE
3
polski
‒
podstawowy
‒
K_W01
23
→ wiedza
‒
K_U01
32
→ umiejętności
K_K01
11
→ kompetencje społeczne
celem kształcenia jest uzyskanie podanych tu efektów w zakresie opisanym w punkcie 20.
Specyficzne efekty kształcenia
Metody weryfikacji
CH1_W01,
tłumaczy takie elementy algebry liniowej jak: macierze, układy równań, wyznaczniki,
FIZ1_W01,
wartości i wektory własne
I1_W01, W02
CH1_U01,
X1A_U01-U03, U06, FIZ1_U02,
oblicza wyznaczniki, zna ich własności i podaje geometryczną interpretację wyznacznika
U08-U09
U03, I1_U01,
U02
CH1_U01,
X1A_U01-U03, U06, FIZ1_U02, Rozwiązuje układy równań liniowych o stałych współczynnikach i
U08-U09
U03, I1_U01, posługuje się geometryczną interpretacją rozwiązań
U02
12
nakład
50
godziny
uczestnictwo w zajęciach
30
szacunkowy nakład pracy studenta przygotowanie do zajęć
22
przygotowanie do weryfikacji
26
konsultacje z prowadzącym
2
Informacje o zajęciach w cyklu: sem. 2, rok ak. 2016/2017
1 semestr
Okres (Rok/Semestr studiów)
wykład, 30
Typ zajęć, liczba godzin
dr Daria Michalik
Koordynatorzy
dr Daria Michalik
dr hab. Krystyna Lukierska-Walasek prof. ndzw.
Prowadzący grup
13
14
Typ protokołu
Typ przedmiotu
9
10
11
15
weryfikacja ciągła
kolokwium
egzamin pisemny
egzaminacyjny
fakultatywny z ograniczeniami
Przedmioty wprowadzające*
Wymagania wstępne
30
22
26
2
weryfikacja ciągła
kolokwium
egzamin pisemny
weryfikacja ciągła
kolokwium
egzamin pisemny
punkty ECTS
1,1
1,9
Zajęcia powiązane*
(wg. wyboru studenta) Fakultet z bloku B - A
Zakłada się, że studenci uzyskali punkty ECTS z przedmiotów wprowadzających i zaliczają zajęcia powiązane
16 Typ zajęć
17 Liczba godzin
18 Literatura
18.1.0
Zajęcia: Algebra liniowa. Informacje wspólne dla wszystkich grup
wykład
30
Literatura podstawowa
18.1.1 A.I. Kostrikin, Wstęp do algebry, Cz. I: Podstawy algebry, PWN, Warszawa 2004.
18.1.2 T. Jurlewicz, Z. Skoczylas, Algebra liniowa 1, Przykłady i zadania, Oficyna wydawnicza GiS 2001
‒
Algebra liniowa
‒
30 h
‒
wykład
‒
sem. 2
2016/2017
Literatura uzupełniająca
18.2.0
18.2.1 T. Jurlewicz, Z. Skoczylas, Algebra liniowa 1, Definicje, twierdzenia, wzory, Oficyna wydawnicza GiS 2001
18.2.2 T. Jurlewicz, Z. Skoczylas, Algebra liniowa 1, Kolokwia i egzaminy, Oficyna wydawnicza GiS 2001
18.2.3 G. Banaszak, W. Gajda, Elementy algebry liniowej, część I, WNT, Warszawa 2002.
19
Kryteria oceniania
19.1
weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć tłumaczy takie elementy algebry liniowej jak: macierze, układy równań,
wyznaczniki, wartości i wektory własne
19.1
weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie tłumaczy takie elementy algebry liniowej jak: macierze, układy równań,
wyznaczniki, wartości i wektory własne, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę
19.1
weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie tłumaczy takie elementy algebry liniowej jak: macierze, układy
równań, wyznaczniki, wartości i wektory własne, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę
19.1
weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie tłumaczy takie elementy algebry liniowej jak:
macierze, układy równań, wyznaczniki, wartości i wektory własne, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę
3,5
19.1
weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych tłumaczy takie elementy algebry liniowej jak: macierze, układy
równań, wyznaczniki, wartości i wektory własne, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę
3
19.1
weryfikacja nie wykazuje, że tłumaczy takie elementy algebry liniowej jak: macierze, układy równań, wyznaczniki, wartości i
wektory własne, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę
2
19.2
weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć oblicza wyznaczniki, zna ich własności i podaje geometryczną
interpretację wyznacznika
5
19.2
weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie oblicza wyznaczniki, zna ich własności i podaje geometryczną interpretację
wyznacznika, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę
19.2
weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie oblicza wyznaczniki, zna ich własności i podaje geometryczną
interpretację wyznacznika, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę
19.2
weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie oblicza wyznaczniki, zna ich własności i podaje
geometryczną interpretację wyznacznika, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę
19.2
weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych oblicza wyznaczniki, zna ich własności i podaje geometryczną
interpretację wyznacznika, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę
strona 2 z 4
5
4,5
4
4,5
4
3,5
3
‒
Algebra liniowa
‒
30 h
‒
wykład
‒
sem. 2
2016/2017
19.2
weryfikacja nie wykazuje, że oblicza wyznaczniki, zna ich własności i podaje geometryczną interpretację wyznacznika, ani że
spełnia kryteria na wyższą ocenę
2
19.3
weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć Rozwiązuje układy równań liniowych o stałych współczynnikach i
posługuje się geometryczną interpretacją rozwiązań
5
19.3
weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie Rozwiązuje układy równań liniowych o stałych współczynnikach i
posługuje się geometryczną interpretacją rozwiązań, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę
19.3
weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie Rozwiązuje układy równań liniowych o stałych współczynnikach i
posługuje się geometryczną interpretacją rozwiązań, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę
19.3
weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie Rozwiązuje układy równań liniowych o stałych
współczynnikach i
posługuje się geometryczną interpretacją rozwiązań, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę
3,5
19.3
weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych Rozwiązuje układy równań liniowych o stałych współczynnikach
i
posługuje się geometryczną interpretacją rozwiązań, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę
3
19.3
weryfikacja nie wykazuje, że Rozwiązuje układy równań liniowych o stałych współczynnikach i
posługuje się geometryczną interpretacją rozwiązań, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę
2
Ocena końcowa x jest wyznaczana na podstawie wartości
4,5
4
PRAWDA
st(w)= 5, jeśli 4,5 < w; st(w)= 4,5, jeśli 4,25 < w ≤ 4,5; st(w)= 4, jeśli 3,75 < w ≤ 4,25; st(w)= 3,5, jeśli 3,25 < w ≤ 3,75; st(w)= 3, jeśli 2,75 < w ≤ 3,25; st(w)= 2, jeśli w ≤ 2,75
oraz na bazie podanej niżej reguły:
19.4
20
20.0
20.1
20.2
20.3
20.4
20.5
20.6
20.7
20.8
20.9
20.10
20.11
20.12
20.13
20.14
20.15
21
● jeśli każda z ocen końcowych za zajęcia powiązane jest pozytywna i ich średnia wynosi y, to x wyznacza się ze wzoru x=st((y+z)/2), gdzie z jest
średnią ważoną ocen z przeprowadzonych weryfikacji, w których wagi ocen z egzaminów wynoszą 2, a wagi ocen z innych form weryfikacji są równe
1
● jeśli choć jedną oceną końcową z zajęć powiązanych jest 2 lub nzal, to x=2.
Zakres tematów
Opis
Zbiory. Iloczyn kartezjański. Relacje równoważności i porządku .
Relacja, wykres, funkcja.
Definicje, twierdzenia, dowody.
Struktury algebraiczne: grupa, ciało, przestrzeń liniowa.
Kombinacja liniowa wektorów, baza i wymiar przestrzeni liniowej. Macierz wektora.
Przekształcenia liniowe przestrzeni skończenie wymiarowych, macierz przekształcenia liniowego.
Kombinacja liniowa wektorów, macierz przekształcenia liniowego a mnożenie macierzy.
Struktura algebraiczna ciała liczb.zespolonych
Interpretacja geometryczna liczb zespolonych.
Wyznaczniki: definicje, właściwości, rozwinięcie Laplace’a. Objętość zorientowana.
Operacje elementarne na kolumnach lub wierszach macierzy. Rząd macierzy, macierz odwrotna.
Postać wektorowa i macierzowa układu równań liniowych. Istnienie i liczba rozwiązań.
Rozwiązywanie układów równań liniowych: metoda eliminacji Gaussa, wzory Cramera, metoda macierzy odwrotnej.
Jednorodny i niejednorodny układ równan liniowych, a jądro i obraz przekształcenia liniowego.
Interpretacja geometryczna zbioru rozwiązań układu równań liniowych.
Metody dydaktyczne
strona 3 z 4
Czas ≈
2h
2h
2h
2h
2h
2h
2h
2h
2h
2h
2h
2h
2h
2h
2h
‒
Algebra liniowa
‒
30 h
‒
wykład
strona 4 z 4
‒
sem. 2
2016/2017
Download