Przygotowanie publikacji naukowej w języku angielskim

advertisement
KARTA PRZEDMIOTU
Jednostka:
Poziom studiów:
Forma studiów:
Semestr:
Język wykładowy:
Nazwa przedmiotu:
Symbol przedmiotu:
Liczba pkt. ECTS:
Przedmioty poprzedzające:
KTFiMT
3
stacjonarne
2, 3 lub 4
polski
Przygotowanie publikacji naukowej w języku angielskim
PUB
1
brak
CEL NAUCZANIA:
1. Zdobycie wiedzy dotyczącej organizacji procesu przygotowania publikacji,
podstawowych reguł pisaniu publikacji naukowej w języku angielskim oraz
formatowania tekstu, grafiki i tabel.
2. Nabycie umiejętności skutecznego przygotowania publikacji naukowych, właściwego
stosowania czasowników, usuwania zbędnych słów oraz kształtowania odpowiedniej
struktury tekstu zarówno na poziomie zdania, jak i akapitu.
3. Motywacja do angażowania się w pracę zespołów redakcyjnych poprzez zdobycie
praktyki w recenzowaniu artykułów naukowych, oraz poznanie narzędzi
komputerowych do sprawnego zarządzania zbiorem artykułów (bazami danych)
Literatura podstawowa:
“On Writing Well”, W. Zinsser, Collins, Nowy Jork, USA, 2006.
“The Elements of Style”, W. Strunk and E.G. White, Pearson Education, Harlow, UK, 2014
Literatura uzupełniająca:
“Sin and Syntax”, C. Hale, Broadway Books, Nowy Jork, USA, 2001;
“Essentials of Writing Biomedical Research Papers”, M. Zeiger, McGraw Hill Copmanies, USA,
2000
Koordynator
Nauczyciel prowadzący
dr hab. inż. Paweł Satora
dr inż. Aleksander Poreda
L.p.
Symbol
WIEDZA
1
PUB_3_W1
UMIEJĘTNOŚCI
1
PUB_3_U1
2
PUB_3_U2
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
1
PUB_3_K1
Efekty kształcenia (EK) dla przedmiotu
Odniesienie
do EK dla
dziedziny
Nauki
Odniesienie
do EK dla
dyscypliny
Ma wiedzę dotyczącą procesu
przygotowania publikacji, podstawowych
reguł pisaniu publikacji naukowej w języku
angielskim oraz formatowania tekstu, grafiki
i tabel.
UR3_WO1
Ma zaawansowaną wiedzę z
zakresu statystyki
matematycznej, informatyki
oraz doświadczalnictwa
Potrafi właściwie stosować czasowniki,
wykrywać zbędne słowa oraz kształtować
odpowiednio strukturę tekstu zarówno na
poziomie zdania, jak i akapitu.
UR3_UO2
Potrafi recenzować artykuły naukowe i
korzystać z narzędzi komputerowych do
sprawnego zarządzania referencjami
UR3_UO3
Wykazuje umiejętność
posługiwania się językiem
ojczystym i nowożytnym w
stopniu umożliwiającym
swobodną komunikację, w
tym pisanie prac naukowych i
wygłaszania referatów
Uzyskuje informacje z
literatury naukowej, baz
danych oraz innych źródeł,
integruje, interpretuje i
ocenia, wyciąga wnioski i
formułuje opinie
Wykazuje motywację do angażowania się w
pracę zespołów redakcyjnych poprzez
zdobycie praktyki w recenzowaniu
artykułów naukowych, oraz poznanie
narzędzi komputerowych do sprawnego
zarządzania zbiorem artykułów (bazami
danych)
UR3_KO2
Dąży do zwiększania własnej
pracy twórczej
UR3_WT3
Wykazuje zawansowaną
znajomość słownictwa
fachowego w dziedzinie
technologii żywności w co
najmniej jednym języku
nowożytnym
UR3_WT3
Wykazuje zawansowaną
znajomość słownictwa
fachowego w dziedzinie
technologii żywności w co
najmniej jednym języku
nowożytnym
Download