Oświadczenie o późniejszym dostarczeniu dokumentów

advertisement
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Załącznik nr 4 do ogłoszenia
OŚWIADCZENIE
Ja, niżej podpisana/y ...........................................................................................................................
Urodzona/y ........................................................................................................................................,
Zamieszkała/y ...................................................................................................................................,
Legitymująca/y się dowodem osobistym nr ......................................................................................
wydanym przez .................................................................................................................................
świadoma/y odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego
przewidującego karę pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań oświadczam,
iż wymagane w ogłoszonym konkursie dokumenty:
1. Zaświadczenie lekarza medycyny pracy o zdolności do pracy na powyższym stanowisku
2.
Kserokopię aktualnej książeczki zdrowia,
dostarczę przed podpisaniem umowy o pracę.
...............................................
(miejscowość i data)
...........................................
(podpis)
Projekt Przedszkole –marzenia się spełniają! realizowany jest na podstawie umowy
z Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji
Pośredniczącej, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX
Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej
Gmina Fałków
Biuro Projektu
Przedszkole – marzenia się
spełniają!
ul. Zamkowa 1A,
26-260 Fałków,
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards