Zmiana_formularza_ofertowego_07_10_2013

advertisement
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa
Załącznik nr 1 do siwz
pieczęć Wykonawcy
Formularz Ofertowy
Ja(my) niżej podpisany(-i): _________________________________________________________________________________________________
działając w imieniu i na rzecz: ______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „zakup 16 szt. macierzy
dyskowych dla Oddziałów Regionalnych ARiMR wraz z 3 letnią usługą serwisową sprzętu i usługą opieki serwisowej
oprogramowania”, zgodnie z wymaganiami określonymi w siwz i wzorze umowy wraz z załącznikami, oferuję(-emy) realizację
przedmiotu zamówienia:
1.
Macierz dyskowa – 16 szt., każda spełniająca co najmniej poniższe wymagania:
Lp.
Element/cecha
1.
Obudowa
2.
Wymagana
pojemność
3.
Obsługa dysków
4.
Sposób
zabezpieczenia
danych
5.
Zabezpieczenie
dyskami SPARE
6.
7.
8.
Tryb pracy
kontrolerów
macierzowych
Pamięć CACHE dla
całej macierzy
dyskowej
Zabezpieczenie
pamięci CACHE
Charakterystyka (wymagania
minimalne)
Charakterystyka (wymagania oferowane
przez Wykonawcę)
Wypełnia Wykonawca
Macierz dyskowa musi mieć możliwość
montażu w szafie 19” 42U o głębokości
900 mm.
Przestrzeń dyskowa o pojemności
minimum 30 TiB pojemności netto (przy
zastosowaniu minimum 2 grup w
konfiguracji RAID 6) zbudowana za
pomocą dysków w technologii
SATA(NL-SAS) lub SAS o pojemności
max. 2TB każdy i prędkości obrotowej
min. 7200 rpm. Macierz dyskowa musi
być wyposażona w co najmniej 2 półki
dyskowe oraz mieć możliwość
rozbudowy o co najmniej 60 TiB przy
założeniu rozbudowy dyskami 2TB.
Obsługa dysków SATA(NL-SAS) oraz
SAS. Możliwość dowolnego mieszania
napędów dyskowych SATA(NL-SAS) z
napędami dyskowymi SAS w macierzy
dyskowej. Dyski twarde z możliwością
wymiany podczas pracy macierzy
dyskowej .
Macierz dyskowa powinna
obsługiwać mechanizmy RAID zgodne
z RAID 0, 1, 5, 6 lub RAID 4, 6
realizowane sprzętowo za pomocą
dedykowanego układu, z możliwością
dowolnej ich kombinacji w obrębie
oferowanej macierzy dyskowej.
Możliwość definiowania dysków SPARE
lub odpowiedniej zapasowej
przestrzeni dyskowej dla różnych grup
RAID. Wymaga się dostarczenia 2
dysków zapasowych (Hot SPARE)
zainstalowanych w macierzy
dyskowej.
Praca w trybie active/active obu
kontrolerów macierzy dyskowej.
Minimalna wielkość zainstalowanej
pamięci CACHE 8GB.
Podtrzymanie pamięci CACHE
kontrolerów macierzowych (co
1 S t r o n a |
„zakup 16 szt. macierzy dyskowych dla Oddziałów Regionalnych ARiMR wraz z 3 letnią usługą serwisową sprzętu i usługą opieki serwisowej
oprogramowania”
DZP-2610-32/2013
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa
9.
Interfejsy
zewnętrzne
10.
Podłączenie
macierzy dyskowej
11.
Zarządzanie
grupami dyskowymi
oraz dyskami
logicznymi
12.
Podłączanie
zewnętrznych
systemów
operacyjnych
13.
Obsługa kanałów
I/O
14.
Rodzaj Zasilania
15.
Serwisowalność i
utrzymanie
macierzy dyskowej
najmniej dla operacji zapisu) przez
minimum 72 h.
Co najmniej 4 zewnętrzne interfejsy FC
każdy o prędkości 8Gb/s (po dwa
interfejsy na każdym z kontrolerów).
Macierz dyskowa musi mieć możliwość
bezpośredniego podłączenia do
serwera za pomocą interfejsów FC,
Zamawiający dopuszcza rozwiązanie
równoważne polegające na
dostarczeniu przełącznika FC
wyposażonego w minimum 8 portów
FC wraz z wkładkami SFP+ o prędkości
min. 8 Gb/s każdy wraz z niezbędnymi
licencjami. W obu przypadkach
wymagane jest dostarczenie 4
przewodów FC o długości minimum
3m każdy.
Możliwość dynamicznego zwiększania
pojemności woluminów logicznych
oraz wielkości grup dyskowych z
poziomu kontrolera macierzowego
bez przerywania dostępu do danych.
Definiowanie co najmniej 512
woluminów logicznych w ramach
oferowanej macierzy dyskowej.
Wymagane wsparcie producenta
macierzy dyskowej dla różnych
systemów operacyjnych, co najmniej
Microsoft Windows Serwer 2008/2012,
Microsoft Hyper-V, VMware 4/5 oraz
Red Hat linux 5/6. Macierz dyskowa
musi posiadać możliwość
równoczesnego podłączenia
serwerów, pracujących na różnych
systemach operacyjnych.
Obsługa wielu kanałów I/O
(Multipathing). Automatyczne
przełączanie kanału I/O w wypadku
awarii ścieżki dostępu serwerów do
macierzy dyskowej z utrzymaniem
ciągłości dostępu do danych, a w
przypadku gdy niezbędne jest
dodatkowe oprogramowanie,
wymagane jest jego dostarczenie dla
5 systemów Red Hat Linux 5/6 oraz 5
systemów Windows 2008/2012.
Zasilanie 1 fazowe, podłączenie
wtyczką IEC60320 (dawniej IEC320)
C14, Zamawiający posiada
zabezpieczenie prądowe 2x16A.
Możliwość uaktualniania
oprogramowania (firmware’u)
macierzy dyskowej bez przerywania
pracy systemu.
Wymiana elementów systemu
podczas pracy macierzy dyskowej bez
utraty danych, a w szczególności
takich, jak: kontroler(y), zasilacz(e),
wentylatory, dyski.
Macierz dyskowa musi być
przystosowana do napraw w miejscu
zainstalowania oraz wymiany
elementów bez konieczności jej
wyłączania.
Brak pojedynczego punktu awarii,
który powodowałby brak dostępu do
danych. Pełna redundancja macierzy
dyskowej, w szczególności
zdublowanie kontrolerów, zasilaczy i
2 S t r o n a |
„zakup 16 szt. macierzy dyskowych dla Oddziałów Regionalnych ARiMR wraz z 3 letnią usługą serwisową sprzętu i usługą opieki serwisowej
oprogramowania”
DZP-2610-32/2013
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa
wentylatorów.
16.
Zarządzanie
17.
Rozbudowa
2.
Macierz dyskowa musi umożliwiać
zdalne zarządzanie macierzą
dyskową.
Zarządzanie macierzą dyskową z
poziomu pojedynczego interfejsu
graficznego. Wymagane jest stałe
monitorowanie stanu macierzy
dyskowej oraz możliwość
konfigurowania jej zasobów
dyskowych i monitorowanie
wydajności macierzy dyskowej.
Wymagane jest dostarczenie
odpowiedniej licencji dla opisanej
funkcjonalności.
Możliwość rozbudowy macierzy
dyskowej (bez utraty danych i
konieczności ich odtwarzania z
backupu) do pojemności 50 TiB przy
wykorzystaniu dysków o pojemności
max. 2TB.
Możliwość dokonywania na żądanie
tzw. migawkowej kopii danych
(snapshot, point-in time) oraz jej
odtwarzania w ramach macierzy
dyskowej za pomocą wewnętrznych
kontrolerów macierzowych.
Zajmowanie dodatkowej przestrzeni
dyskowej następuje w momencie
zmiany danych na dysku źródłowym
lub na jego kopii.
Wymagane jest możliwość rozbudowy
macierzy dyskowej o ww.
funkcjonalność.
Macierz dyskowa musi umożliwiać
rozbudowę o półki dyskowe o
wysokości maksymalnej 3U.
Możliwość dokonywania na żądanie
pełnej fizycznej kopii danych (clon) w
ramach macierzy dyskowej za
pomocą wewnętrznych kontrolerów
macierzowych. Wykonana kopia
danych musi mieć możliwość
zabezpieczenia innym poziomem
RAID. Możliwość wykonania kopi w
innej grupie dyskowej niż dane
oryginalne.
Za cenę:
L.
p.
Przedmiot
Jednostka
Cena
jednostkowa
netto zł
Ilość
jednostek
Cena
ofertowa
netto w zł
d
e
f=dxe
a
b
Sprzęt IT zgodnie
z zapisami Rozdziału I
SIWZ wraz
z zainstalowaniem
i oprogramowaniem
c
1.
Producent
……………………..……
komplet
Podatek VAT
%
g
zł
h=f×g
Cena
ofertowa
brutto w zł
j=f+h
16
Model Sprzętu
………………………..
3 S t r o n a |
„zakup 16 szt. macierzy dyskowych dla Oddziałów Regionalnych ARiMR wraz z 3 letnią usługą serwisową sprzętu i usługą opieki serwisowej
oprogramowania”
DZP-2610-32/2013
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa
2.
Opieka serwisowa dla
Oprogramowania wg
wymagań
zdefiniowanych w § 6
wzoru Umowy.
rok
3
3.
Świadczenie Usługi
serwisowej dla Sprzętu
IT wg wymagań
zdefiniowanych w § 6
wzoru Umowy.
rok
3
Razem: poz. 1+ poz. 2 + poz. 3
X
Słownie zł cena ofertowa netto:
_________________________________________________________________________________
Słownie zł cena ofertowa brutto:
_________________________________________________________________________________
Oświadczamy, że:
1.
2.
3.
Realizację przedmiotu zamówienia wykonamy w terminach określonych w rozdziale III siwz oraz wzorze umowy.
W cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.
Zapoznaliśmy się z treścią siwz (w tym ze wzorem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej
zawarte.
4. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w siwz.
5. Wadium w wysokości 12.000,00 zł (słownie dwanaście tysięcy złotych 00/100) wnieśliśmy przed upływem terminu składania
ofert.
6. Wadium wniesione w formie pieniądza należy zwrócić na rachunek bankowy nr _________________________________________
prowadzony w banku ________________________________ , natomiast w przypadku wniesienia wadium w innej formie
(gwarancji lub poręczenia) na adres____________________________________________.
7. Zobowiązujemy się do wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości
6 % ceny ofertowej brutto.
8. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez
Zamawiającego.
9. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:
(a) wykonanie zamówienia w części (zakres prac) ____________________________________________________________________,
10. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:
______________________________________________________________________________________________________________________.
11. Osobą(ami)
uprawnioną(ymi)
do
kontaktu
z
Zamawiającym
jest:
imię
i
nazwisko
__________________________________________________,
nr
tel.
____________________________,
nr
fax.
_____________________________________, adres e-mail: ____________________________________________________________.
Świadom odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny
na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.)
____________________, dn. ____________
____________________________________
(podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(-ób) upoważnionej (-ych)
do reprezentowania Wykonawcy)
4 S t r o n a |
„zakup 16 szt. macierzy dyskowych dla Oddziałów Regionalnych ARiMR wraz z 3 letnią usługą serwisową sprzętu i usługą opieki serwisowej
oprogramowania”
DZP-2610-32/2013
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa
5 S t r o n a |
„zakup 16 szt. macierzy dyskowych dla Oddziałów Regionalnych ARiMR wraz z 3 letnią usługą serwisową sprzętu i usługą opieki serwisowej
oprogramowania”
DZP-2610-32/2013
Download