Surogacja przedmiotu zastawu rejestrowego Zastaw

advertisement
Surogacja przedmiotu zastawu rejestrowego
Zastaw rejestrowy jest ograniczonym prawem rzeczowym będącym bardzo popularną formą
zabezpieczenia wierzytelności. Można nim obciążyć rzeczy ruchome i zbywalne prawa majątkowe
dając tym samym zastawnikowi prawo do dochodzenia zaspokojenia z przedmiotu zastawu
rejestrowego bez względu na to czyją stał się własnością oraz z pierwszeństwem przed innymi
wierzycielami. Zdecydowaną przewagą zastawu rejestrowego nad zastawem uregulowanym w
Kodeksie cywilnym jest możliwość pozostawienia, zgodnie z art. 2 ust. 2 Ustawy o zastawie
rejestrowym i rejestrze zastawów z dnia 6 grudnia 1996 roku (dalej: „UZR”), zastawionej rzeczy w
posiadaniu zastawcy.
Przesłanki surogacji
Zgodnie z art. 2 ust. 1 UZR do ustanowienia zastawu rejestrowego konieczne jest zawarcie umowy
zastawu w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz wpis do rejestru zastawów. Wpis ten ma
charakter konstytutywny i jest warunkiem powstania zastawu. Z art. 7 natomiast wynika, iż zastaw
może obciążać wszelkie zbywalne prawa majątkowe i rzeczy ruchome za wyjątkiem: praw mogących
być przedmiotem hipoteki, wierzytelności na których ustanowiono hipotekę oraz statków morskich i
statków w budowie mogących być przedmiotem hipoteki morskiej. Jak widać, zastaw rejestrowy jest
bardzo elastycznym sposobem zabezpieczenia wierzytelności – można nim obciążyć nie tylko rzeczy
ruchome ale również prawa na dobrach niematerialnych, wierzytelności, czy też prawa z papierów
wartościowych.
Niejednokrotnie zdarza się, iż pomimo obciążenia zastawem rejestrowym przedmiot tego zastawu
pozostaje w ciągłym obrocie ulegając zmianom, przekształceniom bądź zamianie na inne prawa
majątkowe. W takich sytuacjach zastosowanie może znaleźć art. 10 ust. 1 UZR. Zgodnie z tym
przepisem: Jeżeli umowa zastawnicza nie stanowi inaczej, zastaw rejestrowy obejmuje rzeczy, prawa
lub składniki zbioru rzeczy lub praw, które weszły w miejsce pierwotnego przedmiotu zastawu jako ich
surogat, chyba że zmiana przedmiotu zastawu rejestrowego powoduje pokrzywdzenie zastawnika.
Zmieniony przedmiot zastawu rejestrowego ujawnia się w rejestrze zastawów na wniosek zastawcy
lub zastawnika. Przepis ten wprowadza tzw. zasadę surogacji przedmiotu zastawu rejestrowego – w
pewnych warunkach zastaw rejestrowy obciąża rzeczy i prawa (surogaty), które zastąpiły pierwotny
przedmiot zastawu.
GACH, HULIST, MIZIŃSKA, WAWER – ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI SP.P.
Aby powyższa regulacja znalazła zastosowanie muszą być spełnione dwie przesłanki:
1) nowe prawa muszą wejść w miejsce pierwotnego przedmiotu zastawu rejestrowego jako jego
surogat oraz
2) taka zmiana przedmiotu zastawu rejestrowego nie może powodować pokrzywdzenia zastawnika.
Ustawa nie zawiera definicji surogatów, dlatego też celem wyjaśnienia tego pojęcia można odwołać
się do rozumienia surogatów sformułowanego przez orzecznictwo na gruncie przepisów Ustawy z
dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Przykładowo, w wyroku z dnia 12 maja 2000
roku o sygn. V CKN 50/00 Sąd Najwyższy stwierdził, iż: […]surogacja polega na zastąpieniu jednego
składnika majątku odrębnego innym składnikiem. Przesłankami tak rozumianej surogacji są - jak się
przyjmuje - dwa wymagania: po pierwsze, aby jedno i to samo zdarzenie spowodowało wyjście
określonego przedmiotu z majątku odrębnego i nabycie innego przedmiotu majątkowego oraz po
drugie, aby przedmiot nabyty był uzyskany także w sensie ekonomicznym kosztem majątku
odrębnego.
Przedmiotem surogacji mogą być rzeczy oraz prawa. Doktryna wskazuje, iż surogatami są zarówno
rzeczy uzyskane na podstawie wymiany rzeczy wadliwej na nową na podstawie rękojmi, rzeczy
uzyskane w zamian za inną rzecz zużytą, jak również udziały wydane przez spółkę przejmującą
wspólnikom spółki przejmowanej w razie łączenia się spółek (tak m.in. I. Heropolitańska, Prawne
zabezpieczenia zapłaty wierzytelności, wyd. LEX, Warszawa 2014). Warto zwrócić uwagę na pogląd,
zgodnie z którym surogacją objęte zostaną akcje spółki komandytowo – akcyjnej wydane wspólnikom
przekształcanej sp. z o.o. w wyniku przekształcenia tej spółki w s.k.a. (na stanowisku takim stoi A.
Krzyżanowski powołując się m.in. na zasadę kontynuacji, która ma zastosowanie do przekształcenia
spółek – A. Krzyżanowski, Przejście zastawu rejestrowego obciążającego udziały w spółce z o.o. na
akcje w wyniku przekształcenia sp. z o.o. w spółkę komandytowo-akcyjną, Monitor Prawa Bankowego
4/2014). Surogacja nastąpi również w razie przekształcenia dotychczasowego przedmiotu zastawu w
inny (np. przekształcenie jednego prawa majątkowego w inne).
Należy podkreślić, iż zgodnie z art. 10 ust. 1 UZR surogacja dotyczy tylko tych rzeczy i praw, które
weszły w miejsce przedmiotu pierwotnie obciążonego zastawem – przepis ten nie ma więc
zastosowania do zastąpienia surogatów kolejnymi surogatami.
Warunkiem zastosowania omawianego przepisu jest aby „wymiana” przedmiotu zastawu nie
doprowadziła do pokrzywdzenia zastawnika. Z takim pokrzywdzeniem będziemy mieli do czynienia
np. wtedy, gdy nowy przedmiot zastawu będzie miał mniejszą wartość, bądź będzie trudniej
zbywalny.
Zmieniony przedmiot zastawu podlega ujawnieniu w rejestrze zastawów – wniosek o wpis tej zmiany
może złożyć zarówno zastawca jak i zastawnik, przy czym zmieniony zastaw będzie miał
pierwszeństwo takie samo jak pierwotny zastaw. Nie jest natomiast jasne jaki charakter ma taki wpis
do rejestru zastawów tzn. czy jest warunkiem powstania zastawu na surogatach (jest konstytutywny),
czy też może jedynie potwierdza ten fakt mając deklaratoryjny charakter.
GACH, HULIST, MIZIŃSKA, WAWER – ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI SP.P.
Na koniec warto podkreślić, iż art. 10 ust. 1 UZR ma charakter dyspozytywny zatem strony mogą w
umowie zastawniczej w ogóle wyłączyć możliwość surogacji. Mogą także odmiennie określi przesłanki
takiej surogacji uzależniając jej skuteczność od spełnienia dodatkowych warunków.
Podsumowanie:
Ustawa o zastawie rejestrowym w art. 10 wprowadza wygodny mechanizm, którego celem jest
zachowanie uprawnień zastawnika zastawu rejestrowego na wypadek zmian przedmiotu tego
zastawu. Rozwiązanie to uelastycznia zastaw rejestrowy jako formę zabezpieczenia wierzytelności.
Warto również aby strony umowy zastawu rozważyły możliwość skorzystania z dyspozytywnego
charakteru tego przepisu i precyzyjnie określiły przesłanki surogacji – dzięki temu będzie można
uniknąć sporu, czy w danej sytuacji art. 10 UZR znajdzie zastosowanie.
Autor:
Dominik Cheda, aplikant radcowski, Kancelaria GACH, HULIST, MIZIŃSKA, WAWER – adwokaci i
radcowie prawni sp.p.
(www.ghmw.pl)
Download