amartyi k. sena teoria sprawiedliwości dystrybutywnej

advertisement
AMARTYI K. SENA
TEORIA SPRAWIEDLIWOŚCI DYSTRYBUTYWNEJ
Przegląd podstawowych idei
Mgr Tomasz Kwarciński
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
AMARTYI K. SENA
TEORIA SPRAWIEDLIWOŚCI DYSTRYBUTYWNEJ
1. Sena kontekst zainteresowań sprawiedliwością
dystrybutywną
2. Elementy teorii sprawiedliwości
dystrybutywnej
3. Przewaga Sena teorii sprawiedliwości
dystrybutywnej nad konkurencyjnymi
teoriami
4. Dodatek: bibliografia, linki
1. Sena kontekst zainteresowań
sprawiedliwością dystrybutywną
1.1 Informacje biograficzne
1.2 Przekłady tekstów Sena na język polski
1.5 Teoria wyboru społecznego
1.4 Badania nad ubóstwem
1.5 Filozofia moralna i polityczna
1.1 Informacje biograficzne





Urodzony w 1933 r. w Bangladeszu
Doktorat z ekonomii w Cambridge oraz studia z
filozofii
Wspólne wykłady z K. J. Arrowem i J. Rawlsem w
Harvardzie
1998 r. Nagroda Nobla w dziedzinie ekonomii
Doświadczenia osobiste istotne dla późniejszej
działalności naukowej: ubóstwo i konflikty
społeczne między hinduistami a muzułmanami
1.2 Przekłady tekstów Sena na język polski




Inequality Reexamined, Harvard University Press, Oxford, Cambridge
1992, tłum. pol.: Nierówności. Dalsze rozważania, tłum. I. Topińska,
Znak, Kraków 2000.
Development as Freedom, Oxford University Press, New York, Oxford,
Delhi 1999, tłum. pol.: Rozwój i wolność, tłum. J. Łoziński, Wydawnictwo
Zysk i S-ka, Poznań 2002.
Does Business Ethics Make Economic Sense?, „Business Ethics
Quarterly”, nr 1, 1993, tłum. pol.: Czy pojęcie etyki biznesu ma sens
ekonomiczny?, w: Etyka w biznesie, Minus P. (red.), wyd. 2, PWN,
Warszawa 1998.
Rationality and Social Choice, „The American Economic Review”, vol.
85, s. 1-24, tłum. pol.: Racjonalność i wybór społeczny, w: Elementy teorii
wyboru społecznego, G. Lissowski (red.), Scholar, Warszawa 2001.
1.3 Teoria wyboru społecznego



Analiza Arrowa ogólnego twierdzenia o
możliwości
Paradoks liberalizmu Sena
Aksjomatyka zasad sprawiedliwości
1.4 Badania nad ubóstwem
Kto jest ubogi?
- ubóstwo polega na braku możliwości przekształcenia
posiadanych zasobów w odpowiedni poziom życia
- aksjomatyczna analiza ubóstwa
- indeks Sena
 Dlaczego ludzie są ubodzy?
- teoria uprawnień
 Jak zapobiegać ubóstwu?
- rozwój jako wolność

1.5 Filozofia moralna i polityczna
Krytyka klasycznego utylitaryzmu
- utylitaryzm: konsekwencjalizm, welfaryzm,
sumaryczność
- powody krytyki utylitaryzmu: obojętność na rozkład
kluczowej miary, nie uwzględnianie praw,
pasywność (adaptacja i uwarunkowanie)
 Poszerzony konsekwencjalizm (prawa jako cele)
 Perspektywa podmiotowa

2. Elementy teorii sprawiedliwości
dystrybutywnej
2.1 Relacja Sena teorii sprawiedliwości
dystrybutywnej do innych jego koncepcji
2.2 Podejście zorientowane na ludzkie
możliwości
2.3 Koncepcja równości
2.4 Modyfikacja teorii Rawlsa
2.1 Relacja Sena teorii sprawiedliwości
dystrybutywnej do innych jego koncepcji
Koncepcja równości
Teoria sprawiedliwości
Podejście zorientowane
na ludzkie możliwości
2.2 Podejście zorientowane na ludzkie
możliwości



Pojęcie ludzkich możliwości
Przykład odmiennych możliwości osoby
zdrowej i osoby upośledzonej
Pluralizm celów oraz różnice między ludźmi
2.3 Koncepcja równości



Czym jest równość?
Dlaczego równość?
Równość czego?
Czym jest równość?


zmienna istotna (aspekt porównań)
składnik opisowy i normatywny zmiennej
istotnej
Dlaczego równość?



założenie o równości podstawowej
równość warunków czy równość jako
moralna godność
teorie, w których nie ma założenia o równości
podstawowej jako równości warunków:
priorytaryzm (Nagel), doktryna
wystarczalności (Frankfurt), legalistyczna
teoria sprawiedliwości udziałów (Nozick)
Równość czego?



przestrzeń sprawiedliwości
argument „złej przestrzeni”
równość ludzkich możliwości
2.4 Modyfikacja teorii Rawlsa



Różnice między podejściem Sena a
podejściem Rawlsa
Zmiana przestrzeni sprawiedliwości
dystrybutywnej z dóbr pierwotnych na ludzkie
możliwości
Rozwinięcie Rawlsa teorii sprawiedliwości
jako bezstronności w kierunku niefetyszyzmu
Różnice między podejściem Sena a
podejściem Rawlsa
JOHN RAWLS
AMARTYA SEN
Przedmiot zainteresowań
Podstawowa struktura społeczna
Poszczególne jednostki (osoby)
Problem, któremu pragną zaradzić
Niektórzy ludzie mają nieuprawnione
korzyści
Niektórzy ludzie żyją poniżej
dopuszczalnego minimum
Postulowany rodzaj równości
Równość szans (możliwości posiadania
dóbr)
Równość możliwości przekształcania
dóbr w cele
Koncepcja społeczeństwa
Społeczeństwo dobrze urządzone
(idealne)
Społeczeństwo rzeczywiste
Koncepcja osoby
Osoba moralna (zdolna do posiadania
własnej koncepcji dobra oraz poczucia
słuszności)
Osoba nie musi posiadać minimum
zdolności zapewniających współpracę w
społeczeństwie
Uwzględniane różnice między ludźmi
Różnice w życiowych celach jednostek
(koncepcje dobra)
Różnice w życiowych celach,
naturalnym wyposażeniu i
możliwościach jednostek
Zmienna istotna
Dobra pierwotne
Ludzkie możliwości
Uwzględniane rodzaje dóbr
pierwotnych
Społeczne dobra pierwotne
Społeczne i naturalne dobra pierwotne
Właściwa przestrzeń sprawiedliwości
Przestrzeń dóbr pierwotnych
Przestrzeń ludzkich możliwości
3. Przewaga Sena teorii sprawiedliwości
dystrybutywnej nad konkurencyjnymi teoriami
Główny problem: czy, a jeśli tak, to w jakim stopniu, teoria
sprawiedliwości dystrybutywnej zorientowana na ludzkie
możliwości potrafi przezwyciężyć trudności
konkurencyjnych teorii sprawiedliwej dystrybucji?
 Etapy rozwiązania problemu:
(1) Analiza trudności, z jakimi borykają się konkurencyjne
koncepcje sprawiedliwości dystrybutywnej
(2) Wykazanie, że teoria sprawiedliwości dystrybutywnej
zorientowana na ludzkie możliwości potrafi sobie poradzić z
trudnościami koncepcji konkurencyjnych, sama nie generując
jednocześnie większych problemów

Konkurencyjne teorie sprawiedliwości
dystrybutywnej




Koncepcja utylitarystyczna
Rawlsa sprawiedliwość jako bezstronność
Dworkina „ aukcja czuła na ambicję”
Nozicka legalistyczna teoria sprawiedliwości
udziałów
Najważniejsze problemy dotyczące teorii
sprawiedliwości dystrybutywnej





sprawiedliwość kontra wolność
sprawiedliwość kontra efektywność
równanie w dół
kosztowne i tanie gusta
traf moralny
4. Dodatek
4.1 Wybór ważniejszych prac Sena
4.2 Linki do stron internetowych dotyczących
problematyki podejmowanej przez Sena
4.1 Wybór ważniejszych prac Sena
Collective Choice and Social Welfare, Holgen-Day, Amsterdam
1979.
Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation,
Calrendon Press, Oxford 1981.
Commodities and Capabilities, North Holland, Amsterdam
[1985], wyd. 8, 2005.
Equality of What?, w: Tanner Lectures on Human Values, ed. S.
M. McMurrin, University of Utah Press, Salt Lake City;
Cambridge University Press, Cambridge 1980.
Justice: Means versus Freedoms, „Philosophy and Public
Affairs”, nr 19, 1990, s. 111-121.
On Ethics and Economics, Blackwell, Oxford 1999.
4.2 Linki do stron internetowych
Autobiografia
http://nobelprize.org/economics/laureates/1998/sen-autobio.html

Teoria wyboru społecznego
http://www.decyzje.pl/fundamentalny_wklad_amartyi_do_teorii_wyboru_spol
ecznego.html

Zajęcia na Uniwersytecie Harvarda (można pobrać teksty)
http://post.economics.harvard.edu/faculty/sen/sen.html

Wykład Sena na temat praw człowieka (nagranie wideo)
http://ethics.sandiego.edu/video/Sen/index.html

Podejście zorientowane na ludzkie możliwości (bibliografia, teksty, linki,
konferencje, kontakty)
http://www.fas.harvard.edu/~freedoms/

Dziękuję za uwagę!
Download