Biojurysprudencja wobec innych nurtow prawa

advertisement
Biojurysprudencja wobec innych nurtów prawa
1.analityczna filozofia prawa a biojurysprudencja
Analityczna filozofia prawa powiązana z pozytywizmem prawniczym , hermonautyką
prawnicza argumentacją prawniczą utożsamiana niekiedy z angielska jurysprudencją
analityczna jest wbrew tym jej nazwom- grupą szczególnych metod analizy prawa , a nie
jakąś rozwiniętą filozofią. Powstała ona na gruncie filozofii ogólnej. Ogólna filozofia
analityczna rozwijana przez wielu myślicieli jest wewnętrznie zróżnicowana zależnie od
stopnia sformalizowania metody analizy- od rozpowszechnionej miękkiej analizy języka
potocznego aż po dość rzadką twardą analizę matematyczno –logiczna. W interpretacji
prawniczej akceptowanej również przez biojurysprudencję , ogólna filozofia analityczna
inspirowała rozwój analitycznych metod jurysdykcji, szczególnie egzegezy pojęć prawnych
instytucji prawnych uzasadnień praktyk prawnych i konsekwencji prawnych wyboru
określonych celów społecznych oceny znaczenia analitycznej filozofii prawa wskazują jednak
na ograniczoność praktycznych zastosowań ściśle formalnych metod logicznych tym bardziej
metod matematycznych w procesach interpretacji i uzasadniania prawa.
2.teoria argumentacji prawniczej a biojuryprudencji
Teoria argumentacji ma za swój przedmiot argumentacje kogoś przekonującego
zmierzającego do przekonania przekonywanego oponenta i przekonywanego audytorium do
czegoś. Argumentacja jest niezbędnym składnikiem każdego dyskursu prawniczego
i rozstrzygania niemal w każdej sprawy prawnej , szczególnie trudnych przypadków. Oparta
na rozwijanej od starożytności ogólnej teorii argumentacji prawniczej czerpie z wielu źródeł
zwłaszcza logiki retoryki erystyki dialektyki i hermeneutyki uwzględniając przy tym
specyfikę prawniczego słownictwa , pojęć zdań, racjonalności sprawiedliwości i słuszności.
Teorie retoryki prawniczej znajdują swoje miejsce w biojurysprudencji jako metodzie złotego
środka miedzy skrajnym relatywizmem poznawczym a takim absolutyzmem.
3.Proceduralna teoria sprawiedliwości a biojurysprudencja
Proceduralna teoria sprawiedliwości jest tym przykładem we współczesnej jurysprudencji ,
która wskazuje na skłanianie się filozofii interpretacji bardziej ku pomysłom proceduralnym
niż materialnym. Jest to teoria przydatna biojurysprudencji jednak tylko w związku z
materialnymi teoriami sprawiedliwości wyraźnie określającymi wartości jak przede
wszystkim życie w różnych jego aspektach. Już Arystoteles rozpoczął rozwój proceduralnej
teorii sprawiedliwości rozróżnieniem sprawiedliwości rozdzielczej i sprawiedliwości odwetu.
Za pewien wyraz proceduralnej teorii sprawiedliwości uznawana jest nowożytna idea umowy
społecznej Kanta, idea praktycznego a także jego idea imperatywu kategorycznego. Opierając
się na idei umowy społecznej John Rawls opracował koncepcję sprawiedliwości
proceduralnej odnosząc ją nie do podmiotów lecz instytucji i zachowań. Przydatności
proceduralnej teorii sprawiedliwości dla jurysprudencji podobnie jak dla innych koncepcji
proceduralnych jest niewątpliwa, ponieważ zawiesza ciągłość trwających i możliwych sporów
o ontologiczne i aksjologiczne uzasadnienie kluczowych dla niej pojęć, ocen i norm( np.
prawdy , sprawiedliwości , słuszności). Podatna na relatywizm głownie ontologiczny,
proceduralna teoria sprawiedliwości przy określaniu treści sprawiedliwości materialnej
zwłaszcza wówczas gdy staje się teorią jedyną może legalizować nawet niesprawiedliwość ,
a więc w formalnie poprawnym bezpieczeństwie upatrywać najwyższą wartość prawa. Jak
bardzo jest to groźna patologia jurysprudencji pouczają doświadczenia III Rzeszy.
4.Ekonomiczan analiza prawa a biojurysprudencja
Ekonomiczna analiza prawa, nie zawęża analizy prawa do sfery powinności , popada jednak
w jednostronność ontologiczna ograniczając jego istotę do czynników ekonomicznych.
Analiza ta arbitralnie wskazuje jedynie na kryterium ekonomiczna jako normę
obowiązywania, wartości i stosowania prawa. Na gruncie tej analizy interpretator prawa
i stosujący prawo , szczególnie sędzia ma bardzo ograniczoną swobodę podejmowania
decyzji przez czynniki ekonomiczne. Zamiast posługiwania się typowymi metodami
prawniczymi rozumowań interpretacji i stosowania prawa skłaniany jest do sięgania po
wyłączne metody ekonomiczne. Komparatystyka założeń ekonomicznej analizy prawa
z założeniami biojurysprudencji odsłania jednostronność, przede wszystkim ontologiczną , tej
pierwszej kontrastującą ostro ze wszechstronnością ontologiczna , epistemologiczna,
aksjologiczna , i metodologiczna tej drugiej. Wysoki stopień trudności i złożoności niektórych
nowych nurtów jurysprudencji, widoczny wyraźnie w biojurysprudencji może zniechęcać
konserwatystów. Rozbieżność poglądów na temat wartości podstawowych jurysprudencji,
przezwyciężane przez biojurysprudencję prewartością życia , skłaniają do sporów już
w punkcie wyjścia wszelkich rozważań. Uniemożliwiają Preto dojście do wspólnie
akceptowanych norm co umożliwia na gruncie biojurysprudencji prenorma życia.
5.Prawo a mądrość
Za równo prawo jak i mądrość mają wiele różnych znaczeń pozostając ze sobą w wielorakich
relacjach. Pojęcie prawa ograniczone jest w zasadzie do jego sensu jurydycznego, chociaż w
rozważaniach nad biojurysprudencja nie sposób uniknąć nawiązywania do praw religijnych,
praw moralnych i praw naukowych. Każdy rodzaj prawa jest wyrazem właściwej mu
mądrości , każdy zaś przejaw mądrości dot. Jakiś pozostających poza nią. Życie jako wartość
norma biojurysprudencji warunkuje wszelkie rozważania na temat prawa i mądrości i jest ich
celem. fenomenów, wśród nich także praw. W niezliczonych definicjach mądrości powtarza
się myśl, że jest ona rozumieniem bytu zgodnie z jego zasadami. Owa zgodność jest możliwa
dzięki znajomości sposobów dochodzenia do rozumienia. Po osiągnięciu rozumienia powstaje
umiejętność rozróżnienia faktu od złudzenia, dobra od zła prawości od nieprawości, piękna od
brzydoty. Wśród rodzajów mądrości najszerszy zasięg ma mądrość życiowa .Mądrość
życiowa przejawia się w myśleniu mówieniu i zachowaniu. Ze względu na zasięg
podmiotowy istnieje m.in. mądrość osobista społeczna zawodowa. Z normatywnego punktu
widzenia występuje mądrość religijna, moralna i prawna. Są one dostrzegalne i doceniane
przez biojurysprudencje. Mądrość osobista jest wyrazem mądrości życiowej człowieka jako
jednostki ludzkiej w odróżnieniu od mądrości społecznej-mniejszych lub większych
zbiorowości ludzi. Mądrosc ta przejawia się poprzez prenormy tworzące podstawy
biojurysprudencji- prenorme wartości samą w sobie warunkującą wszystkie inne wartości.
Druga zaś ma charakter instrumentalny poprzez człowieka jako podmiot określa cele sposoby
i przedmioty jego działania.
Mądrość prawnicza – jurysprudencja- jest określeniem pochodzącym od łacińskich słow
:Prudential- mądrość i Iris prawo. Prawnicy tworzący jeden z najstarszych zawodów toteż ich
mądrości są już pieczałowicie zebrane starannie opracowane i wielokrotnie publikowane
przeto trudno byłoby tutaj silić się jeszcze na jakaś oryginalność. Należy przy tym mieć na
uwadze że mądrość prawnicza znacznie wykracza poza samo prawo. Ze względu na ścisłe
związki prawa z moralnością i religią uwzględnię w opisach kultur prawnych mądrość
prawnicza powinna zawierać w sobie również mądrość etyczna i mądrość teologiczna.
Biojurysprudencja opiera swoje poglądy dot. normowania życia na powiązaniach prawa –
bioprawa z moralnością i religia. Z tego względu rozważania relacji mądrości z prawem nie
mogą pominąć relacji mądrości z moralnością i religią. Pogłębieniem tych rozważań byłoby
znaczenie różnicy miedzy moralnością a etyką i religię a teologią. Tutaj jednak wystarczy
zauważyć że moralność, jako zbiór określonych nakazów iż zakazów ma charakter
normatywny etyka zaś jest dyscypliną wiedzy filozoficznej i naukowej opisująca zdaniami te
nakazy z wykorzystaniem elementów wiedzy o mądrości. W świetle biojurysprydencji życie
szczególnie życie człowieku jest równocześnie prewartoscią i prenormą bytem i powinnością
utrzymania go ze względu na jego niekwestionowaną wartość. Mądrość na gruncie
biojuresprodencji odwołuje się do prenormy ochrony i podnoszenia jakoś życia opartej na
prenormie jego wartości życiu jako prewartość. Ten podstawowy nakaz mądrości jest jednak
warunkowy zależy bowiem od oceny wszelkiego życia. Biojurysprudencja odróżnia kategorię
wartości od kategorii jakości, wartość może się rozciągać w jakimś mniej lub bardziej
rozległym spektrum od zupełnego jej braku poprzez jakość niską średnia wysoką aż do
jakości najwyższej.
6. Powiązania biojurysprudencji
Biojurysprudencja jako nowy nurt jurysprudencji mający jednak znaczenie dla innych
dyscyplin naukowych kształtowała się w moim umyśle przez dziesięciolecia ale pierwszy
zarys jej koncepcji został opublikowany w 1997 roku. Przedmiot biojurysprudencji jest tak
rozległy jak rozległe SA zakresy różnych stron życia. Największy wpływ na ukształtowanie
się koncepcji przedmiotu biojursprudencji miało bioetyka biotechnologia biomedycyna
Powstanie i rozwój bioetyki pobudziły powstanie i rozwój biojurysrudencji .Bioetyka jest
szczegółowa częścią etyki ogólnej kształtującą oceny i normy moralne dot. Rozstrzygania
granicznych sytuacji życia człowieka i przyrody. Starsza bioetyka
i młodsza
biojurysprudencja wciąż jeszcze znajdują się dopiero na pierwszych etapach rozwoju toteż
musi dookreślać elementy swoich przedmiotów
zwłaszcza epistemologiczne i
metodologiczne. Trzeba dodać że w wielu krajach w których bioetyka i wyspecjalizowane jej
mutacje biotechnika biomedycyna biojurysprudencja nie zyskały jeszcze status odrębnej
dyscyplinach naukowych. Należy tez podkreślić że biojurysprudencja jest najbardziej dojrzała
pod każdym względem koncepcją związków bioetyki z prawem. Wiele rozbieżnych ocen
etycznych dot. Biotechnologii nowoczesnej ingerującej środkami sztucznymi w naturalny
świat drobnoustrojów roślin i zwierząt do celów produkcji spożywczej opartej na genetycznie
modyfikowanych organizmach normatywnego punktu widzenia bioetyki i biojurysprudencji
w ich odniesieniu do biomedycyny kluczową rolę powinny odgrywać transparentność . Może
być ona realizowana poprzez systematyczne ujawnianie informacji przez producentów lub
rządy wskazywanie tego co szczególnie wązne dla społeczeństwa i ostrzeganie przed
określonymi źródłami niewiarygodnych informacji.. Rozwój biotechnologii przydatnej
biomedycynie domaga się wyraźnego wskazywania granic prawnej ochrony życia i legalnych
kierunków podnoszenia jego jakości wskazówki tego rodzaju należy poszukiwać w etyce
prawie teologii filozofii. Biojurysprudencja opowiada się za pełną swobodą badań życia ale
dostrzega konieczność normatywnych ograniczeń bioprawem zastosowań ich wyników.
biojurysprudencja w poszukiwaniu takich norm i zasad opiera się na osiągnięciach bioetyki
tworzących podstawy prawoznawstwa ochrony poprawy jakości życia człowieka. Osiągnięcia
te wyrażają przede wszystkim bioetyczne zasady prymatu ludzkiej osoby poszanowania
godności istoty ludzkiej od początku jej istnienia nienaruszalność integralności
i niemajątkowego statusu ludzkiego ciała.. Obok bioetyki i biojurusprudencji rozwijają się
inne nauki które podkreślają naczelne znaczenie życia : bioantroplogia biopsychologia
biomechanika biostatystyka.
Bioantropologia zbada ewolucję człowieka od prapoczątków stwierdza przyspieszony
rozwój. Rośnie wielkość mózgu człowieka ludzie staja się i mają się stawać w przyszłości
coraz piękniejsi i atrakcyjniejsi.
Biopsychologia jej przedmiotem pozostaje przede wszystkim życie duchowe człowieka
obserwowane przez pryzmat funkcjonowania mózgu i układu nerwowego. Dzięki temu
uzasadniane są tezy i wysuwane hipotezy odnośnie genetyki tak wrodzonych uzdolnień
i talentów jaki i ułomności
Biomechnika zajmuje się badaniem właściwości mechanicznych tkanek narządów układów
i ruchu mechanicznego żywych organizmów. Interesuje się ona wszystkimi organizmami
żywymi i poszukuje wspólnych cech sterowania procesami życia.
Biostatystyka jest nauką pomocniczą dla nauk biomedycznych wyjaśniająca sposoby i cele
wykorzystywania metod statystycznych . jej przedmiot tworzą głownie zadnienia kluczowych
nazw pojęć i terminów stosowanych w statystyce.
Na gruncie biojurysprudencji stosunek prawny- stosunek bioprawny to relacja między
podmiotami prawa oparta na normach prawa- bioprawa mająca na celu regulację określonego
zakresu życia społecznego. Typowe stosunki prawne w obecnych nurtach jurysprudencji,
dzielone są na cywilnoprawne, publiczne albo administracyjnoprawne, prawno karne i
mieszane. System bioprawa w sensie obecnych systemów prawa współtworzą wszystkie
regulacje bioprawa- prawa dot. Ochrony życia i podnoszenia jakości życia człowieka i
niektórych gatunków zwierząt. Więzi między poszczególnymi jednostkami regulacji
prawnych systemu bioprawa normami przepisami zasadami gałęziami określone są już
samym charakterem życia i współżycia. Odznaczają się więzi naturalności procesów i
przejawów życia zasadniczo odmienną od charakteru więzi narzucanych przez obecne
koncepcje prawa. W bioprawie słabnie znaczenie hierarchii jednostek bioprawa w
porównaniu z obecnym prawem ponieważ doceniana jest wartość nie tylko życia jednostek
ludzkich ale niektórych gatunków zwierząt i określonych rodzajów roślin .Biojurysprudencja
upraszcza i rozjaśnia niepotrzebnie kwalifikowana w praktyce stosowania prawa
stanowionego problematykę wykładni prawa. Uprasza ponieważ najgłębszy sens wszelkiego
prawa sprowadza do ochrony życia i podnoszenia jego jakości. Biojurysprudencja pozwala
lepiej dostrzegać wieloaspektowość bioprawa niż obecne nawet tzw. Wielopłaszczyznowe
czy też integracyjne jego koncepcje.
Ogólne założenie biojurysprudencji oczekuje na bardziej szczegółowe rozwinięcie.
Należałoby najpierw dokonać gruntownego przeglądu dotychczasowego pojęć języka
prawnego i języka prawniczego. Całe prawo w świetle biojurysprudencji to bioprawo które
zgodnie z naturalnym biegiem życia dzieli się na trzy działy charakteryzowane przez
biojusgenezę biojuterapię i biojustantalogie. Skoro wszystkie normy w szczególności normy
prawne odnoszą sie bezpośrednio lub pośrednio do określonych stron życia ze wszech miar
uzasadnione jest posługiwanie się nazwą bioprawo zamiast nazwy prawo. Sama bowiem już
nazwa bioprawo może stale przypominać to co jest jego przedmiotem preźródłem
prewartością i prenormą.
Wg biojurysprudencji zabijanie jednostek spoza własnego gatunku szczególnie zwierząt
przez hodowców i myśliwych jest uzasadnione tylko w granicach konieczności zdobywania
pożywienia. Myślistwo uprawiane tylko dla przyjemności jest przejawem wyrafinowanego
prymitywizmu i brutalizmu aksjologicznego , jaskrawo naruszającego zarówno prenorme
wartość
życia
jaki
prenormę
ochrony
życia.
Download