regulamin organizacyjny - ośrodek kultury gminy gorlice

advertisement
REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA KULTURY GMINY GORLICE
I . Postanowienia Ogólne
§1
Ośrodek Kultury Gminy Gorlice , zwany dalej „ Ośrodkiem Kultury „ jest samorządową
instytucją kultury , której podstawowym celem statutowym jest prowadzenie działalności
kulturalnej, w tym działalności Bibliotek Publicznych na terenie gminy.
§2
Ośrodek Kultury działa na postawie :
1) ustawy z dnia 25 października 1991 r . o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej ( t . j . Dz . U . z 2012 r . poz . 406 ),
2) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r.o bibliotekach (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz . 642 z późn. zm.),
3) uchwały Nr VI/24/91 Rady Gminy w Gorlicach z dnia 2 grudnia 1991 r. o jego utworzeniu,
4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2001 r, Nr 142 poz.
1591 z późn. zm. ),
5) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 152,
poz. 1223 z późn. zm),
6) ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. ( Dz. U. z 2009 r. nr 157 poz.
1240 z późn. zm. ),
7) Uchwały Nr XVII/167/12 Rady Gminy w Gorlicach z dnia 10 października 2012r .
w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Kultury Gminy Gorlice.
8) Postanowień Statutu i niniejszego Regulaminu.
§3
Organizatorem Ośrodka Kultury jest Gmina Gorlice .
§4
1 .Siedziba Ośrodka Kultury znajduje się w Gorlicach , przy ulicy Bieckiej 6a , 38-300
Gorlice (tel.: (0-18) 353 01 25 ; nr faxu: 0-18/ 353 73 41 ; e-mail: [email protected] post.pl ),
a obszarem jego działania jest gmina Gorlice .
2 . Ośrodek Kultury używa pieczęci podłużnej , zawierającej nazwę w pełnym brzmieniu .
3 . Ośrodek Kultury posiada osobowość prawną i jest wpisany do Rejestru Instytucji Kultury
prowadzonego przez Gminę Gorlice . Posługuje się własnym logo .
4 .W strukturę Ośrodka Kultury wchodzą Biblioteki Publiczne w :
Dominikowicach, Kobylance, Szymbarku i Zagórzanach .
 Nadzór merytoryczny nad bibliotekami wchodzącymi w strukturę Ośrodka Kultury
sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie .
 Pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej bibliotekom wymienionym jw. udziela
Miejska Biblioteka Publiczna w Gorlicach .
5. Ośrodek Kultury może współdziałać z innymi instytucjami kultury oraz organizować
imprezy artystyczne i kulturalne, także poza obszarem Gminy .
§5
Nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem Ośrodka Kultury w zakresie określonym
przepisami prawa sprawuje Wójt Gminy Gorlice .
II . Przedmiot i zakres działalności
§6
1. Ośrodek Kultury prowadzi działalność kulturalną , polegającą na tworzeniu ,
upowszechnianiu i ochronie kultury .
2. OKGG prowadzi wielokierunkową działalność rozwijającą i zaspokajającą potrzeby
kulturalne mieszkańców oraz upowszechnia i promuje kulturę lokalną i regionalną w kraju
i za granicą,
3. Działalność OKGG prowadzona jest na podstawie corocznych programów działalności
instytucji kultury przedkładanych Organizatorowi. Program obejmuje najważniejsze
zamierzenia i przedsięwzięcia do zrealizowania w danym roku .
4. Dopuszcza się zmianę rocznego planu pracy, w szczególnych wypadkach dotyczących
finansowania zadań.
§7
Do podstawowych zadań Ośrodka Kultury należy :
1) Rozpoznawanie oraz pobudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych społeczeństwa ,
2) Przygotowanie do tworzenia i odbioru wartości kulturalnych ,
3) Kształtowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze ,
4) Tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego i folkloru ,
5) Edukacja kulturalna oraz popularyzacja wiedzy i sztuki ,
6) Rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa ,
7) Popularyzacja rozwoju idei społeczeństwa informacyjnego opartego na wiedzy, w oparciu
o internet oraz inne nośniki multimedialne,
8) Prowadzenie świetlic środowiskowych,
9) Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych na realizację działalności statutowej.
§8
Ośrodek Kultury podstawowe zadania realizuje poprzez :
1) Organizację imprez artystycznych i rozrywkowych ,
2) Inicjowanie i pomoc zespołowym formom twórczości i uczestnictwa w kulturze ,
3) Organizację przeglądów , wystaw , koncertów , i innych przedsięwzięć w zakresie
popularyzacji dorobku kulturalnego ,
4) Organizację różnorodnych form edukacji kulturalnej ( ogniska artystyczne , koła
zainteresowań, świetlice wiejskie, kluby ) ,
5) Inspirowanie oraz promowanie działalności literackiej i artystycznej mieszkańców gminy,
6) Gromadzenie , opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych ,
z uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu ,
7) Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu oraz wypożyczanie do domu ,
8) Popularyzację książki , informacji , wiedzy i czytelnictwa ,
9) Organizowanie świetlic, ze szczególnym uwzględnieniem pracy z dziećmi
i młodzieżą oraz współdziałanie z instytucjami, organizacjami społecznymi i
stowarzyszeniami w zakresie popularyzacji kultury i promocji gminy i regionu .
III . Organizacja i zarządzanie Ośrodkiem Kultury
§9
1. Ośrodek Kultury Gminy Gorlice zwany inaczej OKGG działa w oparciu o zasady:
1) praworządności
2) służebności wobec społeczności lokalnej
3) racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym
4) planowania i sprawozdawczości
5) kontroli wewnętrznej
6) jednoosobowego kierownictwa.
2. Realizacja zasad, o których mowa w §9 stanowi podstawowe obowiązki i zadania
pracowników OKGG na podstawie prawa i w granicach jego obowiązywania.
§ 10
1. Na czele Ośrodka stoi Dyrektor.
2. Dyrektora powołuje , awansuje i odwołuje Wójt Gminy Gorlice.
3. Do zadań Dyrektora należy w szczególności :
- kierowanie działalnością Ośrodka Kultury
- reprezentowanie Ośrodka Kultury na zewnątrz
- zarządzanie majątkiem Ośrodka Kultury
- wydawanie zarządzeń , regulaminów , instrukcji i poleceń służbowych
- zatrudnianie , awansowanie i zwalnianie pracowników
- ustalanie rocznego planu finansowego Ośrodka Kultury,
- sporządzanie sprawozdań.
4 . Dyrektor swoje zadania wykonuje przy pomocy Głównego księgowego.
§ 11
Organizację wewnętrzną , strukturę organizacyjną oraz zasady funkcjonowania Ośrodka
Kultury określa Regulamin Organizacyjny nadawany przez jego Dyrektora, po zasięgnięciu
opinii Wójta Gminy Gorlice .
§ 12
1. W Ośrodku Kultury zatrudnia się pracowników działalności podstawowej ,
administracyjnej, obsługi oraz pracowników bibliotek.
2. W miarę potrzeb mogą być zatrudniani specjaliści różnych dziedzin związanych z jego
działalnością.
§ 13
Zasady wynagradzania pracowników Ośrodka Kultury za prace i inne świadczenia związane z
pracą określają: Rozporządzenie wykonawcze do ustawy o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej – Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 3 października
2012 r., Kodeks Pracy oraz Regulamin Wynagradzania Pracowników Ośrodka Kultury, który
nadaje Dyrektor.
IV Gospodarka finansowa Ośrodka Kultury
§ 14
Ośrodek Kultury prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o
organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawie o rachunkowości oraz ustawie
o finansach publicznych.
Gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną
gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami określonymi w odrębnych
przepisach, uwzględniając efektywność ich wykorzystania.
§ 15
1 . Działalność Ośrodka Kultury jest finansowana z dotacji przyznanych w budżecie
Gminy, przychodów z działalności kulturalnej, przychodów własnych oraz innych źródeł .
2 . Ośrodek Kultury może prowadzić działalność nie kolidującą z programem
działania w celu pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na cele statutowe,
a w szczególności: organizację imprez zleconych, wynajem sprzętu technicznego oraz
współorganizację warsztatów, kursów i szkoleń .
3. Ośrodek Kultury może pobierać opłaty, za występy, udział w koncertach, przedstawieniach
teatralnych, imprezach artystycznych i rozrywkowych.
4. Opłaty, o których mowa w ust. 3 nie mogą przekraczać rzeczywistych kosztów
poniesionych na zorganizowanie tych wydarzeń .
5. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka Kultury jest roczny plan finansowy ,
sporządzany przez Dyrektora ,uwzględniający wysokość dotacji uchwalonej w corocznej
uchwale budżetowej Rady Gminy Gorlice .
6. Dyrektor corocznie, przedkłada Organizatorowi sprawozdania za poprzedni rok
kalendarzowy, w terminach:
1) do 28 lutego – sprawozdanie z działalności i wykonania planu finansowego OKGG .
2) do 31 marca - sprawozdanie finansowe OKGG, które podlega zatwierdzeniu .
§ 16
1 . Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Ośrodka Kultury upoważniony jest
samodzielnie Dyrektor lub jego pełnomocnik ,działający w granicach udzielonego
pełnomocnictwa .
2 . Jeżeli czynność prawna obejmuje rozporządzanie mieniem co może spowodować
powstanie zobowiązań finansowych , do skuteczności oświadczenia woli wymagana jest
kontrasygnata Głównego księgowego .
§ 17
Główny księgowy
Obowiązki i odpowiedzialność :
1) kieruje, organizuje i nadzoruje prace w zakresie działalności finansowej i księgowości ,
2) kontroluje prawidłowość , rzetelność i legalność wykorzystania środków finansowych ,
3) nadzoruje i sprawdza prawidłowość sporządzonych dokumentów i dokonanych operacji
gospodarczych , a w szczególności :
a) prowadzi gospodarkę finansową Ośrodka Kultury ,
b) prowadzi rachunkowość zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1994 r. o
rachunkowości ( tekst jedn. Dz . U . z 2009 r. Nr 152, poz .1223 z późn. zm .)
o r a z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. ( Dz. U. z
2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm. ),
c) opracowuje projekt budżetu , analizuje wykorzystanie środków oraz sporządza
sprawozdania z realizacji budżetu ,
d) sporządza terminowo sprawozdania zewnętrzne ,
e) dokonuje księgowania wszystkich operacji księgowo – finansowych,
f) sporządza listy płac,
g) gromadzi, prowadzi, przechowuje i zabezpiecza niezbędną dokumentację
finansowo-księgową OKGG,
h) oblicza i odprowadza podatki od rachunków osób prywatnych i pracowników
oraz działalności OKGG,
i) dba o legalność i rzetelność dokumentacji finansowo-księgowej,
j) dokonuje terminowego sporządzania sprawozdawczości finansowej,
k) organizuje pracę działu w sposób zapewniający ochronę mienia oraz realizację
zadań finansowych OKGG.
§ 18
Starszy księgowy – kasjer
Obowiązki i odpowiedzialność :
1) prowadzenie kasy i sporządzanie raportów kasowych,
2) sprawdzanie rachunków przychodzących pod względem rachunkowym,
3) sporządzanie dokumentacji rozliczeniowej ZUS ,
4) prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi,
5) rozliczanie zaliczek pobranych przez pracowników, prowadzenie rejestru delegacji
służbowych, prowadzenie dokumentacji związanej z czasem pracy pracowników tj.:
prowadzenie kart urlopowych i list obecności ,
6) zastępstwo głównego księgowego ; pomoc przy obsłudze finansowej działalności OKGG,
7) inne prace administracyjne zlecone przez Dyrektora Ośrodka Kultury .
§ 19
Pracownicy merytoryczni ds. upowszechniania kultury - Instruktorzy :
1. Podlegają Dyrektorowi OKGG we wszystkich zakresach swego działania.
2. Obowiązki i odpowiedzialność :
1) popularyzowanie i upowszechnianie kultury w dziedzinie teatru , muzyki , tańca ,plastyki
i folkloru , współpraca środowiskowa ze stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi,
2) organizowanie i prowadzenie różnorodnych form uczestnictwa w kulturze ,
3) organizowanie i współorganizowanie imprez kulturalnych i artystycznych w
środowiskach lokalnych oraz imprez o charakterze gminnym ,
4) inicjowanie i organizowanie działalności amatorskiego ruchu artystycznego wśród
społeczności gminnej ,
5 popularyzowanie twórczości ludowej na terenie działania OKGG ,
6 inicjowanie i inspirowanie przemian cywilizacyjnych w środowiskach lokalnych
służących dobru wspólnemu, współpraca środowiskowa, prowadzenie świetlic, pomoc
w nadzorowaniu zajęć dla dzieci i młodzieży,
7) realizowanie ustalonych w planach OKGG zadań,
8) wykonywanie poleceń Dyrektora OKGG,
9) dbanie o majątek OKGG – zabezpieczenie przed kradzieżą i zniszczeniem,
10) podnoszenie kwalifikacji zawodowych, uczestniczenie w szkoleniach,
11) przestrzeganie ustalonego czasu pracy i wykorzystanie go w sposób najbardziej
efektywny.
§ 20
Operator urządzeń audiowizualnych - ( Spec. ds. audio-video )
Obowiązki i odpowiedzialność :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
obsługa akustyczna - nagłaśnianie imprez,
dokonywanie zakupu , bieżące przeglądy oraz konserwacja sprzętu nagłaśniającego ,
prowadzenie strony internetowej OKGG ,
aranżacja utworów muzycznych dla potrzeb Filii Ośrodków Kultury w gminie Gorlice ,
upowszechnianie kultury w dziedzinie muzyki oraz śpiewu,
dbanie o powierzony majątek OKGG – zabezpieczenie przed kradzieżą i zniszczeniem,
podnoszenie kwalifikacji zawodowych, uczestniczenie w szkoleniach,
przestrzeganie ustalonego czasu pracy i wykorzystanie go w sposób efektywny,
wykonywanie poleceń Dyrektora OKGG .
§ 22
Bibliotekarze
Obowiązki i odpowiedzialność :
1) wypożyczanie książek i prowadzenie związanej z tym dokumentacji ,
2) prowadzenie czytelni oraz zajęć świetlicowych,
3) popularyzowanie czytelnictwa , rozwijanie zainteresowań literackich wśród czytelników ,
4) dokonywanie konserwacji i selekcji księgozbioru ,
5) uzupełnianie księgozbioru o nowe pozycje wydawnicze– dokonywanie zakupu książek ,
6) podejmowanie inicjatyw mających na celu rozwój społeczeństwa informatycznego, oraz
popularyzację idei społeczeństwa obywatelskiego opartego na wiedzy,
7) dbanie o estetykę lokalu bibliotecznego, przestrzeganie przepisów BHP,
8) systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych, uczestniczenie w szkoleniach,
9) prawidłowe i rzetelne sporządzanie sprawozdań statystycznych wg aktualnie
obowiązujących przepisów.
§ 23
Postanowienia dotyczące wszystkich pracowników :
1) W związku z charakterem pracy w samorządowej instytucji kultury jaką jest OKGG wymagającym , dla realizacji zadań statutowych , pracy w godzinach popołudniowych
oraz w dniach ustawowo wolnych od pracy – Dyrektor wprowadza okresowe ,
indywidualne przesunięcia godzin pracy na poszczególnych stanowiskach.
2) Przy zmianie godzin pracy pracownika , dyrektor jest zobowiązany do zachowania
obowiązującego godzinowego wymiaru czasu pracy pracownika w tygodniu.
3) Tygodniowy harmonogram godzin pracy pracowników Ośrodka Kultury zatwierdza
Dyrektor , biorąc pod uwagę wymogi realizacji zadań statutowych instytucji .
4) Wszyscy pracownicy mają obowiązek współpracy przy realizacji zadań podejmowanych
przez Ośrodek Kultury Gminy Gorlice.
§ 24
INFORMACJA O WARUNKACH ZATRUDNIENIA
I UPRAWNIENIACH PRACOWNICZYCH
1) Obowiązująca dobowa i tygodniowa norma czasu pracy: 8 godz. na dobę oraz
przeciętnie 40 godz. w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy,
2) Częstotliwość wypłat wynagrodzenia za pracę: jeden raz w miesiącu,
3) Wymiar urlopu wypoczynkowego – reguluje art.154 § 1 i 2 w zw. z art. 155/1/kp
4) Pora nocna : od godz. 23.00 do 7.00
5) Miejsce, termin i czas wypłaty wynagrodzenia : do 27 każdego miesiąca płatna
przelewem na rachunek wskazany przez Pracownika ,
6) Przyjęty sposób potwierdzenia przybycia i obecności w pracy : złożenie podpisu na
liście obecności, którą należy przekazać do OKGG do 5 każdego następnego
miesiąca,
7) Przyjęty sposób usprawiedliwienia nieobecności w pracy : każde wyjście z siedziby
Pracodawcy wymaga zgłoszenia Dyrektorowi OKGG. Pracownik usprawiedliwia
swoją nieobecność najpóźniej w drugim dniu jej trwania,
8) Ośrodek Kultury Gminy Gorlice nie jest objęty układem zbiorowym pracy .
§ 25
Szczegółowe zakresy obowiązków pracowniczych związanych z zajmowanym stanowiskiem
pracy , określają zakresy czynności służbowych znajdujące się w aktach osobowych .
§ 26
STRUKTURA :
OŚRODKA KULTURY GMINY GORLICE
Administracja-siedziba : ul. Biecka 6a , 38-300 Gorlice
Tel. (0-18) 353 01 25 ; nr faxu: (0-18) 353 73 41 ;
e-mail: [email protected] , strona: www.okgggorlice.pl
1. Dyrektor :
nadzoruje całość pracy Ośrodka Kultury Gminy Gorlice
2. Główny księgowy: kieruje, organizuje i nadzoruje pracę w zakresie działalności finansowej
i księgowości OKGG
3. Starszy księgowy/ kasjer- obsługa kasowa i administracyjna OKGG,
4. Instruktor OKGG: Filia w Ropicy Polskiej – prowadzi świetlicę środowiskową , zajęcia
plastyczne, taneczne, teatralne, wprowadza elementy regionalizmu .
5. Instruktor:
Filia w Szymbarku – głównie zajęcia plastyczne, rytmiczno – taneczne,
muzyczno - wokalne , współpraca środowiskowa .
Filia w Kobylance – głównie zajęcia świetlicowe, taneczne, teatralne,
okolicznościowe, z zakresu regionalizmu i rękodzieła artystycznego,
współpraca środowiskowa .
7. Instruktor:
Filia w Kwiatonowicach – miejsce pracy(Świetlica Socjoterapeutyczna)prowadzi zajęcia z zakresu małych form scenicznych, plastyki
obrzędowej i regionalizmu , współpraca środowiskowa.
8. Instruktor:
Filia w Dominikowicach – głównie zaangażowany w działalność
zespołu folklorystycznego „ Beskidy „ i mażoretek, współpracę
środowiskową z instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami
społecznymi w tym współdziałanie z orkiestrą .
9. Instruktor:
Filia w Stróżówce – zajęcia odbywają się w szkole : prowadzi zajęcia
teatralne i żywego słowa, wprowadza elementy regionalizmu;
współpracuje ze szkołą i przedszkolem, współpraca środowiskowa.
10.Instruktor:
Filia w Bystrej – zajęcia w zakresie upowszechniania muzyki ;
prowadzi indywidualną naukę gry na organach-współpracuje w tym
obszarze z filiami OKGG w Stróżówce, Zagórzanach i Szymbarku,
współpraca środowiskowa.
11.Instruktor:
Filia w Zagórzanach : zajęcia świetlicowe, zajęcia z małych form
teatralnych i rozrywkowych, plastyki artystycznej, współpraca z
Klęczanami, współpraca środowiskowa.
12. Instruktor :
Filia w Bielance - prowadzi zajęcia z dziedziny: malarstwa, rzeźby,
garncarstwa, plastyki oraz fotografii artystycznej, współpraca
środowiskowa.
13. Specjalista ds. audio-video /Operator urządzeń audio-wizualnych ;
głównie odpowiedzialny za nagłośnienie imprez,
prowadzenie strony internetowej OKGG, opracowywanie aranżacji muzycznych.
6. Instruktor:
14. Starszy bibliotekarz – w Kobylance
15. Bibliotekarz – w Dominikowicach
16. Bibliotekarz - w Zagórzanach
17. Młodszy bibliotekarz – w Szymbarku
V . Postanowienia końcowe
§ 27
Regulamin niniejszy łącznie ze Statutem Ośrodka Kultury stanowi całość przepisów ,
regulujących organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres działania .
§ 28
Wszyscy pracownicy , którzy z tytułu czynności zawodowych mają powierzone mienie
Ośrodka Kultury , winni złożyć odpowiednie oświadczenia o odpowiedzialności materialnej .
§ 29
Niniejszy Regulamin może być zmieniany przez Dyrektora Ośrodka Kultury Gminy Gorlice
po zasięgnięciu opinii Wójta Gminy Gorlice .
§ 30
Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2012 r .
Download