Wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 2005-08-24, UZP/ZO/0

advertisement
Wyrok Zespołu Arbitrów z dnia
2005-08-24, UZP/ZO/0-2265/05
Oddala odwołanie
Początek
Sygn. akt UZP/ZO/0-2265/05
WYROK
Zespołu Arbitrów z dnia 24 sierpnia 2005 r.
Zespół Arbitrów w składzie:
Przewodniczący Zespołu ArbitrówTadeusz Marian Barnat
Arbitrzy:Piotr Jan Budzinski
Roman Maciej Drozdowski
ProtokolantWioletta Wierzejska
po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24.08.2005 r. w Warszawie
odwołania wniesionego przez JANTAR Sp. z o.o., Słupsk, ul.
Zygmunta Augusta 71
od oddalenia przez zamawiającego Sąd Okręgowy, Gdańsk, ul. Nowe
Ogrody 30/34
protestu z dnia 2 sierpnia 2005 r.
orzeka:
1. Oddala odwołanie
2. Kosztami postępowania obciąża JANTAR Sp. z o.o., Słupsk, ul.
Zygmunta Augusta 71
i nakazuje:
1) zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych koszty w
wysokości 3 578 zł 59 gr
(słownie: trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt
dziewięć
groszy)
z kwoty wpisu uiszczonego przez JANTAR Sp. z o.o., Słupsk, ul.
Zygmunta Augusta 71
2) dokonać wpłaty kwoty 1 000 zł 00 gr
(słownie: jeden tysiąc złotych zero groszy)
przez JANTAR Sp. z o.o., Słupsk, ul. Zygmunta Augusta 71 na rzecz
Sąd Okręgowy, Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 30/34
3) dokonać wpłaty kwoty 0 zł 00 gr
(słownie: xxx)
przez xxx na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych na rachunek
środków specjalnych UZP
4) dokonać zwrotu kwoty 1 095 zł 41 gr
(słownie: jeden tysiąc dziewięćdziesiąt pięć złotych czterdzieści jeden
groszy)
z rachunku środków specjalnych Urzędu Zamówień Publicznych na
rzecz JANTAR Sp.
z o.o., Słupsk, ul. Zygmunta Augusta 71 .
3. Uzasadnienie
W dniu 28 lipca Zamawiający - Sąd Okręgowy w Gdańsku zawiadomił
Odwołującego JANTAR Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku o wykluczeniu go z
postępowania i odrzucił jego ofertę
gdyż Odwołujący nie spełnił warunków udziału w postępowaniu
określonych w pkt 8 ppkt 2.2 SIWZ poprzez nie posiadanie
ubezpieczenia ani promesy zawarcia umowy ubezpieczenia, z
której w sposób jednoznaczny wynikałoby, że Odwołujący będzie
ubezpieczony do dnia 31 Strona 2 z 5
paździenika 2006 roku. Z tą decyzją Zamawiającego nie zgodził się
Odwołujący i w proteście
wniesionym w dniu 2 sierpnia 2005 roku podniósł, że załączona do
jego oferty promesa przewidywała kontynuację umowy ubezpieczenia
na cały rok 2006, a zatem przekraczała
wymagany przez Zamawiającego termin określony w SIWZ, tj. do
dnia 31 października 2006 roku. Zarzucił również, że skoro
Zamawiający miał wątpliwości do czasokresu obowiązywania
promesy mógł wystąpić do Wykonawcy o wyjaśnienie w trybie art. 87
ust. 1 Pzp.
Protest nie został uwzględniony, a udzielona odpowiedź w dniu 9
sierpnia 2005 r., a więc
po upływie 5 dniowego terminu równoznaczna była z oddaleniem
protestu. W piśmie tym Zamawiający wyjaśnił, że nie występował z
żadnym zapytaniem treści oferty, albowiem jego zdaniem promesa jest
dokumentem będącym załącznikiem do oferty, a nie samą ofertą.
Promesa
nie zawierała czasu na który zostanie zawarta przyszła umowa
ubezpieczenia. W odwołaniu
podniesiono te same zarzuty, które zostały zawarte w proteście, a
jednocześnie zawarto wniosek
o unieważnienie czynności wykluczenia Odwołującego, unieważnienie
czynności oferty spółki
JANTAR Sp. z o.o. i powtórzenie czynności oceny ofert. Odwołujący
podniósł te same argumenty, które zostały zawarte w proteście, a w
szczególności, że sformułowanie zawarte w promesie, że umowa
ubezpieczenia będzie kontynuowana w roku 2006, a termin
obowiązywania
takiej umowy będzie obejmował cały 2006 rok. Odwołujący również
nie zgodził się ze stanowiskiem Zamawiającego, iż ten nie miał
podstaw do wystąpienia z zapytaniem odnośnie
treści promesy, albowiem stanowi ona integralną część oferty.
Po przeprowadzonej rozprawie i wysłuchaniu stron oraz po zapoznaniu
się z dokumentacją postępowania i po zapoznaniu się z dokumentami
przedłożonymi w trakcie rozprawy Zespół Arbitrów zważył, co
następuje.
Odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie.
Zamawiający określił w pkt 8 ppkt 2.2. SIWZ warunek udziału w
postępowaniu, iż
wykonawcy "posiadają ważną co najmniej do dnia 31.10.2006 roku
umowę ubezpieczeniową od
Strona 3 z 5
odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej na sumę nie
niższą jak 1.000.000,00 złotych na jedno i wszystkie zdarzenia) lub
dysponują promesą zawarcia takiej umowy." Odwołujący załączył do
swojej oferty promesę wydaną przez PZU S.A. Inspektorat w Słupsku
z dnia 21.06.2005 roku, w której nie zawarto terminu obowiązywania
umowy ubezpieczenia. Promesa ta bowiem zawiera zobowiązanie
ubezpieczyciela do kontynuowania w roku 2006 umów ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej, deliktowej i kontraktowej z firmą
JANTAR Sp. z o.o. bez określenia czasokresu jej trwania. Skoro
Zamawiający w SIWZ zawarł wymóg przedłożenia dokumentu z
wyraźnie określoną datą do dnia 31.10.2006 r. to taki dokument (polisa
lub promesa) powinny być załączone do ofert złożonych przez
wykonawców ubiegających się o to zamówienie publiczne.
Zamawiającemu bowiem jak to zostało stwierdzone w toku rozprawy
zależało na jednoznacznym określeniu terminu ważności umowy
ubezpieczenia lub
promesy do dnia 31.10.2006 r. gdyż dawało mu to gwarancję, że
wykonawca będzie miał swój
interes zabezpieczony przez asekurację ubezpieczenia, a przy tym
sformułowaniu promesy, którą
przedłożył Odwołujący nie było takiej gwarancji.
Zdaniem Zespołu Arbitrów twierdzenie Odwołującego, że umowa
będzie kontynuowana w 2006 roku nie jest przekonywujące, gdyż w
przedłożonej promesie nie został zawarty istotny warunek przyszłej
umowy, tj., że będzie obowiązywała do dnia 31.10.2006 r. jak tego
wymagał
Zamawiający. Sformułowania zawarte w promesie powinny zawierać
wszystkie essetialia negotii
(istotne elementy) przyszłej umowy. Takiego elementu dotyczącego
daty brak jest bowiem w tym dokumencie.
Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.
O kosztach orzeczono stosownie do wyniku sprawy na podstawie art.
191 ust. 5 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych uwzględniając
koszty Zamawiającego w wysokości 1000 złotych jako uzasadnione.
Strona 4 z 5
Stosownie do art. 194 i 195 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177) na niniejszy wyrok - w
terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za
pośrednictwem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych do Sądu
Okręgowego w ................................................1
Przewodniczący Zespołu Arbitrów:
................................................................... Arbitrzy:
...................................................................
...................................................................
1 Nie dotyczy postępowań wszczętych przed dniem 2 marca 2004 r.
Strona 5 z 5
Dokument pobrany z serwisu SzuKIO.pl - UZP/ZO/0-2265/05 – Wyrok ZA – 2005-08-24
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards