przedmiotowy system oceniania – biologia klasa i, semestr ii

advertisement
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA – BIOLOGIA KLASA I, SEMESTR II
DZIAŁ RÓŻNORODNOŚĆ ORGANIZMÓW – KRÓLESTWO ROŚLIN
Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą, gdy:














Wymienia podstawowe czynności roślin,
Rozpoznaje rośliny zarodnikowe i nasienne,
Podaje przykłady mchów i paprotników oraz określa ich środowisko życia,
Podaj przykłady roślin nagonasiennych i okrytonasiennych,
Wymienia organy roślinne i określa ich podstawowe funkcje,
Rozróżnia podstawowe systemy korzeniowe,
Określa podstawowe funkcje liścia,
Przedstawia budowę zewnętrzną liścia,
Rozróżnia niektóre gatunki drzew,
Przedstawia budowę kwiatu,
Określa, że słupek i pręcik są organami rozmnażania płciowego,
Wyjaśnia na czym polega zapylenie i zapłodnienie,
Przedstawia budowę nasienia,
Wymienia warunki niezbędne do kiełkowania
Uczeń otrzymuje ocenę dostateczną, gdy:














Wyróżnia plechowce i organowce,
Podaje przykłady glonów występujących w różnych środowiskach,
Przedstawia znaczenie glonów,
Wymienia tkanki budujące organy roślinne,
Rozpoznaje okazy roślin nagonasiennych i okrytonasiennych,
Rozpoznaje i opisuje główne cechy korzenia,
Wyjaśnia co stanowi pęd rośliny,
Wyróżnia cechy liścia przystosowujące go do fotosyntezy,
Uzasadnia, że igły roślin nagonasiennych są liśćmi,
Przedstawia funkcje poszczególnych elementów kwiatu,
Rozróżnia rośliny wiatropylne i owadopylne,
Rozpoznaje podstawowe rodzaje owoców,
Podaje przykłady roślin rozsiewanych przez wiatr i zwierzęta,
Dostrzega różnice między nasionami roślin nagonasiennych i okrytonasiennych
Uczeń otrzymuje ocenę dobrą, gdy:







Opisuje fotosyntezę i oddychanie u roślin,
Wyjaśnia kryterium podziału roślin na zarodnikowe i nasienne,
Wyróżnia cechy plechowców i organowców,
Opisuje budowę mchu i paproci,
Przedstawia rolę paprotników kopalnych w powstawaniu węgla,
Określa znaczenie mchów i paprotników,
Podaje przykłady roślin jedno – i dwuliściennych,








Wykazuje przystosowania korzenia do utrzymania rośliny w podłożu oraz wchłaniania
i transportu wody,
Wykazuje różnice między systemem palowym i wiązkowym,
Wyjaśnia, co to jest transpiracja,
Podaje przykłady modyfikacji liści związanych z funkcją,
Wyróżnia typy kwiatostanów,
Uzasadnia, że nasienie jest organem przetrwanym rośliny,
Podaje przystosowania owoców do rozsiewania przez wiatr i zwierzęta,
Wykazuje różnicę między kwiatami i liśćmi roślin nagonasiennych i okrytonasiennych
Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, gdy:














Wyjaśnia biologiczne znaczenie fotosyntezy i oddychania,
Opisuje transport wody w roślinie,
Wymienia cechy charakterystyczne budowy zielenic , brunatnic i krasnorostów,
Wykazuje, że glony żyjące na różnych głębokościach mają różne barwniki,
Charakteryzuje skrzypy i widłaki,
Wykazuje, że występowanie roślin na lądzie wiąże się z obecnością tkanek,
Dostrzega związek między budową anatomiczną i funkcją tkanek,
Wykazuje związek między budową a funkcją poszczególnych stref korzenia,
Ilustruje przykładami różnorodność form i funkcji łodyg,
Wykazuje związek między budową, a funkcjami tkanek budujących liść,
Wykazuje rolę łagiewki pyłkowej,
Określa części słupka, z których powstają elementy owocu,
Wykazuje różnorodność materiałów zapasowych w nasionach roślin,
Podaje przykłady ruchu roślin
DZIAŁ ZWIĄZKI CHEMICZNE W ŻYCIU ORGANIZMÓW:
Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą, gdy:





Wymienia podstawowe pierwiastki życia,
Określa biologiczną rolę wody w życiu organizmów,
Wymienia podstawowe grupy związków chemicznych występujących w organizmach,
Wymienia podstawowe składniki pokarmów: białka, tłuszcze, cukry, witaminy, sole
mineralne,
Wyjaśnia główne funkcje składników pokarmowych
Uczeń otrzymuje ocenę dostateczną, gdy:






Wymienia pierwiastki wchodzące w skład związków chemicznych występujących w
organizmach,
Wymienia pokarmy bogate w białka, cukry, tłuszcze,
Planuje i przeprowadza doświadczenie sprawdzające obecność skrobi w ziemniaku,
Podaje przykłady pokarmów bogatych w błonnik,
Wymienia pokarmy bogate w witaminy, magnez, żelazo, wapń,
Przedstawia skutki niedoboru w organizmie witamin i soli mineralnych
Uczeń otrzymuje ocenę dobrą, gdy:





Określa biologiczną rolę pierwiastków biogennych,
Określa podstawowe jednostki składowe białek, tłuszczów, cukrów i kwasów
nukleinowych,
Analizuje pokarmy pod względem zawartości poszczególnych składników
pokarmowych,
Ocenia zdrowotne znaczenie błonnika i ograniczenie spożywania tłuszczów
zwierzęcych,
Uzasadnia, że najskuteczniejsze działanie mają witaminy i sole mineralne zawarte w
pokarmach, a nie w tabletkach,
Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, gdy:


Uzasadnia kluczową rolę enzymów trawiennych w organizmie,
Uzasadnia stwierdzenie, że białka zwierzęce są pełno wartościowe
DZIAŁ BUDOWA I FUNKCJONOWANIE ORGANIZMU CZŁOWIEKA, UKŁAD
POKARMOWY
Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą, gdy:
 Wymienia narządy wchodzące w skład różnych układów,
 Opisuje funkcje poszczególnych układów,
 Opisuje rolę zębów i wyjaśnia przyczyny powstawania próchnicy,
 Wyjaśnia, na czym polega trawienie,
 Wyjaśnia, dlaczego ludzie maja różne potrzeby pokarmowe,
 Wyjaśnia pojęcie dieta,
 Wymienia zasady właściwego odżywiania się,
 Oblicza indeks swojej masy ciała i przedstawia przyczyny i skutki otyłości i
niedowagi
Uczeń otrzymuje ocenę dostateczną, gdy:








Opisuje hierarchiczną budowę organizmów,
Wymienia i lokalizuje tkanki w organizmie człowiek,
Rozróżnia na schemacie narządy układu pokarmowego i wyjaśnia ich rolę,
Przedstawia miejsce i produkty trawienia białek, cukrów i tłuszczów,
Określa miejsce wchłaniania produktów trawienia,
Stwierdza doświadczalnie trawienie skrobi w jamie ustnej,
Określa zawartość dodatków do żywności w wybranych produktach spożywczych
na podstawie analizy treści etykiet,
Właściwie interpretuje BMI,
Uczeń otrzymuje ocenę dobrą, gdy:



Określa zależność między budową, a funkcją układów narządów,
Wyjaśnia, na czym polega trawienie pokarmów,
Analizuje związek budowy poszczególnych odcinków przewodu pokarmowego z
pełnioną przez nie funkcją,



Wyjaśnia rolę ślinianek, trzustki i wątroby w procesie trawienia,
Oblicza wartość kaloryczną posiłku,
Wyjaśnia wady i zalety diety wegeteriańskiej
Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, gdy:





Uzasadnia konieczność współdziałania narządów i układów we właściwym
funkcjonowaniu organizmu
Określa warunki ,w jakich przebiega trawienie
Uzasadnia rolę enzymów w procesie rozkładu pokarmów
Wymienia wady i zalety dodatków do żywności
Ocenia reklamy żywności
DZIAŁ : UKŁAD KRĄŻENIA I ODPORNOŚCIOWY
Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą , gdy :











Wymienia główne składniki krwi i określa ich funkcję
Wymienia elementy układu krwionośnego
Określa główne funkcje układu krwionośnego
Opisuje budowę serca
Wykonuje pomiar tętna
Wymienia przyczyny chorób serca i układu krążenia
Określa układ limfatyczny jako część układu krążenia
Definiuje pojęcie odporność organizmu
Wymienia drogi zakażenia organizmu
Wymienia sposoby nabierania odporności
Uzasadnia celowość stosowania szczepień
Uczeń otrzymuje ocenę dostateczną , gdy :








Prowadzi obserwację mikroskopową preparatu trwałego krwi , tętnicy i żyły
Porównuje budowę naczyń krwionośnych
Wyjaśnia , w jaki sposób pracuje serce
Określa wpływ różnych czynników na pracę serca i układu krwionośnego
Wymienia elementy układu limfatycznego i określa jego główne funkcje
Wyjaśnia funkcje płynu tkankowego i limfy
Wyjaśnia działanie szczepionki i surowicy
Wymienia przeszczepiane narządy
Uczeń otrzymuje ocenę dobrą , gdy :





Wyróżnia grupy krwi
Omawia na schemacie przepływ krwi w małym i dużym obiegu
Wykazuje związek między budową naczyń krwionośnych a ich funkcjami
Określa rolę zastawek w sercu
Wyjaśnia związek między pracą serca a tętnem , ciśnieniem i wysiłkiem fizycznym



Podaje objawy wybranych chorób układu krążenia
Uzasadnia znaczenie badań profilaktycznych w diagnostyce chorób układu krążenia
Rozróżnia rodzaje odporności
Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą , gdy :






Wyjaśnia związek między trybem życia a właściwym funkcjonowaniem układu
krążenia
Wskazuje na powiązania między krwią , limfą i płynem tkankowym
Wskazuje związek między układem krwionośnym i limfatycznym
Wyjaśnia przykładowe reakcje odpornościowe
Wyjaśnia istotę konfliktu serologicznego
Wyjasnia , na czym polega zgodność tkankowa
Download