umowa o wykonanie robót budowlanych

advertisement
UMOWA O WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH
/ system częściowego wykonawstwa /
zawarta w dniu ............................... w ................................ pomiędzy ........................................
........................................................... z siedzibą w ..................................................... przy ulicy
............................................................. zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez
1. ...........................................................................
2. ...........................................................................
3. ...........................................................................
a
........................................................... z siedzibą w ......................................................przy ulicy
.................................................................. zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez
1. ...........................................................................
2. ...........................................................................
3. ...........................................................................
następującej treści:
§1
Wykonawca przyjmuje na zasadach częściowego wykonawcy roboty budowlane .....................
..................................................................................................................................................... .
Na w/w roboty budowlane Zamawiający złoży stosowne zamówienie.
§2
Plac budowy zostanie udostępniony w dniu .............................. . Zakończenie robót, o których
mowa w § 1 nastąpi w dniu ..................................... .
§3
W przypadku konieczności wykonania robót nie wymienionych w § 1 Wykonawcy
przysługuje prawo do dodatkowego wynagrodzenia.
§4
Parce budowlane wymienione w § 1 wykonane zostaną zgodnie z dokumentacją projektowo –
kosztorysową dostarczoną przez Zamawiającego, która stanowi integralną cześć niniejszej
umowy.
§5
Zamawiający zwalnia Wykonawcę z terminu wykonania robót w przypadku stwierdzenia
braków w dokumentacji.
§6
Strony zastrzegają, że Wykonawca może bez zgody Zamawiającego wykonać dodatkowo bez
jego zgody tylko takie prace, które są niezbędne ze względów bezpieczeństwa.
§7
W dniu rozpoczęcia robót Zamawiający przekaże Wykonawcy plany uzbrojenia podziemnego
oraz naziemnego oraz wskaże miejsce pobory mediów.
§8
Roboty budowlane prowadzone będą z materiałów dostarczonych przez Zamawiającego.
§9
Wartość przedmiotu umowy wynosi ....................................zł.
§ 10
Wykonawca będzie obciążał Zamawiającego fakturami za częściowe wykonanie prac.
§ 11
Zamawiający dokona odbioru robót w terminie ............................. .
§ 12
Do odpowiedzialności odszkodowawczej zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego
regulującego kwestię umowy o dzieło.
§ 13
Wszelkie zmiany przedmiotowej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu – pod
rygorem nieważności.
§ 14
Ewentualne spory mogące wyniknąć w trakcie realizacji przedmiotowej umowy rozstrzygać
będzie sąd właściwy dla Zamawiającego.
§ 15
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem dla
Stron umowy.
............................................
/ Zamawiający /
................................................
/ Wykonawca /
Download