Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

advertisement
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
00-564 Warszawa, ul. Koszykowa 6a
Telefon: 625-117-84, 625-20-97, 625-19-32
Fax WIAS: 625-19-32, Fax RIO: 628-31-16
________________________________________________________________
Warszawa, dnia 07.08. 2007 r
RIO – 0717/ 209/07
Przewodniczący Zarządu
Województwa , Powiatów,
Prezydenci, Burmistrzowie,
Wójtowie, Skarbnicy
Przypominamy o obowiązku wynikającym z art. 198 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) przedłożenia w terminie do dnia
31 sierpnia radzie i regionalnej izbie obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania
budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze br., w szczegółowości nie mniejszej
niż w uchwale budżetowej oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego
instytucji kultury, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i innych
samorządowych osób prawnych, które te jednostki obowiązane były do złożenia organowi
wykonawczemu w terminie do dnia 31 lipca.
Zakres i forma informacji powinna być zgodna z uchwałą rady.
Jednocześnie prosimy o dotrzymywanie terminów przedkładania sprawozdań
statystycznych oraz sprawozdania finansowego obejmującego bilans skonsolidowany.
Zgodnie z załącznikiem nr 38 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca
2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 115, poz.781 z późn. zm.)
sprawozdania miesięczne za czerwiec Rb-27S i Rb-28S, sprawozdania kwartalne Rb-NDS,
Rb-Z i Rb-N należało przekazać w terminie do 24 lipca br. ( tj. 24 dni po upływie okresu
sprawozdawczego) .
Zgodnie z § 19 pkt. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie
szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont (…) skonsolidowany bilans jst jest
przekazywany do RIO w formie dokumentu oraz w formie elektronicznej (w programie
[email protected] ) w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania ostatniego sprawozdania podlegającego
konsolidacji.
W przypadku podejmowania uchwał w sprawie zmian w budżecie związanych
z zaciągnięciem kredytów i pożyczek bądź emisją papierów wartościowych i zwiększeniem
łącznej kwoty długu oraz spłat rat w poszczególnych latach prosimy o dołączenie do
uchwały aktualnej prognozy łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne.
1
Powyższa prognoza, jest konieczna do ustalenia wskaźników długu i spłaty rat, o których
mowa w art. 169 i 170 ustawy o finansach publicznych i powinna być podpisana przez
przewodniczącego zarządu lub wójta/burmistrza.
Uchwały w sprawie zaciągania zobowiązań zapadają bezwzględną większością głosów
i z uwagi na powyższe należy do uchwał przedkładać wyciąg z protokołu sesji w sprawie
głosowania nad uchwałami.
W związku z rozpoczynaniem prac nad projektem budżetu na 2008 r. przypominamy
o konieczności uwzględnienia zmian w ustawie o finansach publicznych w zakresie
klasyfikacji dochodów tj. art.165a i nowej treści art. 184.
I. Dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego ujmuje się według źródeł i działów
klasyfikacji w podziale na dochody: bieżące i majątkowe,
II. Wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego ujmuje się w podziale na wydatki
bieżące i wydatki majątkowe.
(Nie uległy zmianie przepisy dotyczące szczegółowości
budżetu, określoną wyżej
szczegółowość tak jak dotychczas należy traktować jako minimalną.)
Do dochodów majątkowych zalicza się:
1) dotacje i środki otrzymane na inwestycje;
2) dochody ze sprzedaży majątku;
3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
Przez dochody bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego rozumie się dochody
budżetowe niebędące dochodami majątkowymi.
Do wydatków majątkowych zalicza się wydatki na:
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne;
2) zakup i objęcie akcji;
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
Przez wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego rozumie się wydatki
budżetowe niebędące wydatkami majątkowymi.”.
Ponadto przedkładamy Państwu informacje o zmianach przepisów związanych
z gospodarką finansową jednostek samorządu terytorialnego.
Istotne zmiany w zakresie dotowania przez samorządy placówek oświatowych wprowadziła
ustawa z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty…(Dz. U. Nr 80,
poz. 542). Zmianie uległy przepis art. 80 i 90 określające zasady dotowania z budżetu JST
przedszkoli, szkół i placówek publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne.
Obecnie ustawa precyzuje, iż w przypadku braku na terenie gminy przedszkola
prowadzonego przez gminę podstawą do ustalenia wysokości dotacji dla publicznych
2
przedszkoli prowadzonych przez podmioty niepubliczne są wydatki bieżące na prowadzenie
przedszkoli publicznych ponoszone przez najbliższą gminę.
Podobną regulację wprowadzono także w zakresie dotacji dla niepublicznych przedszkoli.
Gdy w gminie brak jest przedszkola publicznego, podstawą do ustalenia wysokości dotacji są
wówczas wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie przedszkola
publicznego.
W przypadku placówek publicznych, określonych w art. 2 ust. 5 i 7 cyt. ustawy (ośrodki
wychowawcze, szkolno-wychowawcze itp.), prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
otrzymują one na każdego wychowanka dotacje z budżetu powiatu w wysokości równej
wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego wychowanka w placówkach tego samego
rodzaju prowadzonych przez powiat, jednak nie niższej od kwoty przewidzianej na
jednego wychowanka placówki tego rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla
jednostek samorządu terytorialnego.
W przypadku braku takiej placówki publicznej, tak jak dotychczas podstawą ustalenia dotacji
jest kwota przewidziana na jednego wychowanka placówki tego rodzaju w części oświatowej
subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.
W przypadku placówek niepublicznych, określonych w przepisie art. 2 ust. 5 i 7 ustawy,
otrzymują na każdego wychowanka dotacje z budżetu powiatu w wysokości nie niższej od
kwoty przewidzianej na jednego wychowanka placówki tego rodzaju w części
oświatowej subwencji ogólnej dla danej jednostki samorządu terytorialnego.
W przypadku tych wszystkich dotacji organ stanowiący JST ustala tryb udzielania i
rozliczania dotacji, uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji i zakres
danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji oraz w rozliczeniu
wykorzystania dotacji.
Ustawa określa teraz także, że dotacje są przekazywane na rachunek bankowy
dotowanej jednostki.
Powyższe zmiany mogą skutkować wzrostem wielkości wydatków na powyższe dotacje,
zwłaszcza powiatów samorządowych.
Zmiana ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonana ustawą z dnia 13 kwietnia 2007 r
(Dz. U. Nr 82, poz.560) ma na celu przede wszystkim dokonanie głębokiej reformy systemu
środków ochrony prawnej w zakresie rozpatrywania odwołań, a w konsekwencji uproszczenie
i przyspieszenie procesu udzielania zamówień.
Podniesiono także podstawowy próg, od którego powstaje obowiązek stosowania ustawy –
Prawo zamówień publicznych, z 6 000 euro do 14 000 euro. Konsekwencją podniesienia
podstawowego progu jest podwyższenie z 60 000 euro do progów wynikających z dyrektyw
(odpowiednio w zależności od rodzaju zamawiającego 137 000 euro i 211 000 euro – dla
dostaw i usług oraz 5 278 000 euro – dla robót budowlanych), poniżej których stosować się
będzie tzw. procedurę uproszczoną.
3
W postępowaniach o udzielenie zamówienia na dostawy, usługi lub roboty budowlane o
wartości poniżej progów określonych dla dostaw lub usług (137 000 euro lub 211 000 euro)
wykonawcy nie będą mieli możliwości wnoszenia odwołań i skarg na orzeczenia składu
orzekającego Krajowej Izby Odwoławczej (art. 184 ust. 1). Będą mieli możliwość
skorzystania tylko z jednego środka ochrony prawnej – protestu. Zachowują nadal prawo do
występowania, w skrajnych przypadkach, z powództwem do sądów powszechnych
o stwierdzenie nieważności umowy zawartej z naruszeniem prawa. Jeżeli wykonawcy uznają,
że zamawiający narusza przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych i nie podejmuje
żadnych decyzji w przypadku wnoszenia protestów, będzie mógł zwrócić się do Prezesa UZP
z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli postępowania o udzielenie zamówienia.
Wprowadzono rozwiązania ułatwiające udzielenie zamówienia (m.in. krótkie minimalne
terminy składania ofert, możliwość odstąpienia od powołania komisji przetargowej).
W postępowaniach od 14 000 euro do progów unijnych (określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8) zamawiający może nie powoływać komisji
przetargowej i samodzielnie zamieszcza, a nie jak obecnie przekazuje Prezesowi UZP,
wszystkie ogłoszenia w wyłącznie elektronicznym Biuletynie Zamówień Publicznych,
udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych.
Zrezygnowano z pośrednictwa Prezesa UZP przy zamieszczaniu ogłoszeń. Dzięki temu
ogłoszenia będą dostępne zaraz po wprowadzeniu przez zamawiającego informacji do
Biuletynu Zamówień Publicznych, a zatem już tego samego dnia. Od tej daty liczyć się będą
terminy składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub składania ofert.
Są one krótsze niż dotychczasowe, w szczególności w trybie przetargu nieograniczonego
w przypadku dostaw lub usług ulegają skróceniu z 14 do 7 dni, natomiast w przypadku robót
budowlanych z 30 do 20 dni.
Skróceniu ulegają minimalne terminy składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego.
Dotychczas wynosiły one odpowiednio 45 i 52 dni w zależności od formy przekazania
ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich oraz 36 dni, jeżeli
wcześniej było przekazane do publikacji lub zamieszczone wstępne ogłoszenie informacyjne
o planowanych zamówieniach. Obecnie – zgodnie z przepisami dyrektywy 2004/18/WE –
istnieje możliwość skrócenia przez zamawiającego terminu 36-dniowego do 29 dni, po
wstępnym ogłoszeniu informacyjnym, jeżeli zamawiający przekazał ogłoszenie o zamówieniu
drogą elektroniczną, zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej
określonej w dyrektywie. Natomiast terminy 45 i 52 dni ulegają automatycznemu skróceniu
o 5 dni odpowiednio do 40 i 47 dni. Jest to wynikiem uchylenia ust. 4 w art. 43 i istniejącego
obowiązku zamieszczania specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie
internetowej.
Rozszerzono obowiązek uzupełniania brakujących dokumentów lub dokumentów
zawierających błędy. W dotychczasowym stanie prawnym obowiązek ten dotyczył wyłącznie
dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. W wyniku
4
nowelizacji obowiązek ten będzie dotyczył również dokumentów tzw. przedmiotowych, czyli
potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania
określone przez zamawiającego. Przyczyni się to do zmniejszenia liczby odrzucanych ofert, a
w konsekwencji do zmniejszenia liczby unieważnianych postępowań o udzielenie
zamówienia publicznego.
Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której
wykonanie powierzy podwykonawcom.
Wprowadzono także zmiany związane ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
W postępowaniach o wartości mniejszej niż progi unijne zamawiający nie musi zamieszczać
informacji o których mowa w art. 36 ust. 1pkt. 6, 8 i 15 tj:
- wykazu oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu;
- wymagań dotyczących wadium;
- wymagań dotyczących zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
Wprowadzono obowiązek przekazywania przez zamawiającego wraz z informacją o
wyborze najkorzystniejszej oferty nie tylko informacji o wykonawcy, którego ofertę wybrano,
ale również nazw wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z punktacją złożonych
przez nich ofert. Informacje te będą udostępniane na stronie internetowej.
Zgodnie z art. 46 ust. 3 zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez
wykonawców, którym zwrócono wadium, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia
protestu unieważniono czynność wykluczenia wykonawcy lub odrzucenia oferty.
Istotne zmiany zaszły w zakresie możliwości wprowadzania zamówień dodatkowych.
Zgodnie z nowym brzmieniem art. 67 ust.1 pkt 5 i 6, Zamawiający może udzielić
zamówienia z wolnej ręki także w przypadku udzielenia dotychczasowemu wykonawcy usług
lub robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i
nieprzekraczających łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia , niezbędnych do
jego prawidłowego wykonania , których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji
niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli :
a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od
zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich
kosztów lub
b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia
dodatkowego;
W przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego
dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających,
stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na
powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia, jeżeli zamówienie podstawowe zostało
udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie
uzupełniające było przewidziane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla
zamówienia podstawowego i dotyczy przedmiotu zamówienia w niej określonego;
5
Zgodnie z art. 94 ust.1a zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia
publicznego po upływie terminu związania ofertą, jeżeli poinformuje wykonawcę przed
upływem tego terminu o wyborze oferty, a wykonawca wyrazi zgodę na zawarcie umowy na
warunkach określonych w ofercie.
Wprowadzono sankcję nieważności umowy zawartej przed upływem 7-dniowego
terminu od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty (art. 146 ust. 1 pkt 7).
Zrezygnowano z rozpoznawania odwołań przez arbitrów i odpowiedniego stosowania
przepisów Kodeksu postępowania cywilnego dotyczących sądu polubownego.
Tworzy się nowy podmiot – Krajową Izbę Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień
Publicznych, która będzie składać się z nie więcej niż 100 członków orzekających
zawodowo, mających wyłącznie wykształcenie prawnicze i co najmniej 5-letnie
doświadczenie. Członkowie Izby będą powoływani przez Prezesa Rady Ministrów
Odwołania będą rozpoznawane przez trzyosobowy Skład Orzekający, wyznaczany przez
Prezesa Izby według kolejności wpływu odwołania i alfabetycznej listy członków. Zasady
rozpoznawania odwołania i orzekania w sprawie odwołania ulegają tylko nieznacznym
zmianom w stosunku do obecnie obowiązujących.
Ponadto informujemy, że w Dz. U. Nr 79, pod poz. 533 opublikowane zostało rozporządzenie
Ministra Finansów z dnia 2 kwietnia 2007 r w sprawie deklaracji na podatek od środków
transportowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, które określa
wymogi i sposób przesyłania deklaracji za pomocą środków elektronicznych. Deklaracje te
powinny być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą
ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r.
o podpisie elektronicznym ( Dz. U. Nr 130, poz.1450 , z póź.zm. ).
Zmieniony został także wzór zaświadczeń o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów
podatkowych wydawanych przez organy podatkowe rozporządzeniem Ministra Finansów z
dnia 5 kwietnia 2007 r. zamieszczonym w Dz. U. Nr 72, poz. 482 .
Przypominamy także, że w przypadku podejmowania na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z póź. zm.) uchwał w sprawach
pomocy publicznej de minimis w zakresie podatku od nieruchomości należy zgodnie
z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r o postępowaniu w sprawach dotyczących
pomocy publicznej ( Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz.404) projekt programu pomocowego zgłosić
Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który w terminie 14 dni może
przedstawić zastrzeżenia dotyczące przejrzystości zasad udzielania pomocy.
W związku z powyższym wraz z uchwałą należy przedłożyć do regionalnej izby
obrachunkowej kopię stosownego zgłoszenia.
W związku ze zgłaszanymi wątpliwościami w piśmie z dn. 28.02.2007 r. znak
ST1-4834-134/2007/387) Ministerstwo Finansów wyjaśniło jak należy rozumieć
przewidzianą w art.164 ust. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r – Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r.
Nr 239, poz. 2019 z póź.zm. ) możliwość korzystania przez spółki wodne z pomocy
finansowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
6
Przepis ten stanowi, że pomoc finansowa może być w formie dotacji udzielanej zgodnie z
przepisami ustawy o finansach publicznych, przeznaczonej w szczególności na bieżące
utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz realizację inwestycji.
Zgodnie z ustawą o finansach publicznych powyższe dotacje nie mogą być dotacjami
przedmiotowymi i podmiotowymi. Powinny to być dotacje celowe, udzielane na podstawie
art.176 ustawy o finansach publicznych (§ 283).
Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów z dn. 26.02.2007 r. znak ST1-48341180/2006/2019 dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości niebędących gruntami lub
użytkami rolnymi oraz lokali będących odrębnym przedmiotem własności należy
klasyfikować w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70005 – „Gospodarka
gruntami i nieruchomościami”, § 0770 –„Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa
własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości”.
Dochody pochodzące ze sprzedaży nieruchomości rolnych (gruntów lub użytków rolnych),
powinny być ujmowane w dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdział 01095 –„Pozostała
działalność ”, § 077 – „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości ”. W § 087 – „ Wpływy ze sprzedaży składników
majątkowych ” należy ujmować dochody uzyskane ze sprzedaży składników majątkowych
będących rzeczami ruchomymi.
Z poważaniem
Prezes
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
mgr Jerzy Urbaniak
7
Download