pobierz pdf - Wyższa Szkoła Technik Komputerowych i

advertisement
Wyższa Szkoła Technik Komputerowych
i Telekomunikacji
w Kielcach
2011 r.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Przedmiot ekonomii.
Elementy rozwoju myśli ekonomicznej.
Metody analizy ekonomicznej.
Wybory ekonomiczne.
Rynek , popyt i podaż.
Pojęcie rynku.
Prawo popytu rynkowego.
Prawo podaży rynkowej.
Cena równowagi rynkowej i model pajęczyny.
Elastyczność cenowa popytu.
Elastyczność dochodowa popytu.
Elastyczność cenowa podaży.
Wprowadzenie do ekonomii
mgr Wojciech Bugajski
2

Ekonomia to nauka, która odpowiada na pytanie
w jaki sposób społeczeństwa mogą wykorzystać:
- potencjał produkcyjny,
- wartość pieniądza i
- jak dużo mogą konsumować za wkład własny,
czyli własną, ciężką, codzienną pracę.
Wprowadzenie do ekonomii
mgr Wojciech Bugajski
3
1.
2.
3.
4.
Początek – 1776 „Bogactwo narodów
”Adama Smith`a – ojca i twórcy
współczesnej ekonomii.
Nazwa ekonomia pochodzi od
ARYSTOTELESA.
Starożytność i średniowiecze – rozwój
gospodarki naturalnej.
Fenicjanie wynaleźli pieniądze – przestał
istnieć problem wdzięczności.
Wprowadzenie do ekonomii
mgr Wojciech Bugajski
4
5.Rozwój gospodarki towarowej – powstają
banki ( Wenecja – „banco” tzn.nawa).
6. Św. Tomasz z Akwinu- postawił pytanie :
Dlaczego własność prywatna jest lepsza od
własności komunalnej?
Problem ceny sprawiedliwej i problem
własności.
Wprowadzenie do ekonomii
mgr Wojciech Bugajski
5
1.
2.
3.
4.
5.




MERKANTYLIZM.
FIZJOKRATYZM.
SOCJALIZM UTOPIJNY.
SZKOŁA KLASYCZNA.
WSPÓŁCZEŚNIE - MONETARYZM
FRIEDMAN MILTON (szkoła monetarna)
KEYNES J.(Keynsizm)
Teoria dobrobytu
Teoria niedoskonałej konkurencji (teoria
Samuelsona)
Wprowadzenie do ekonomii
mgr Wojciech Bugajski
6
Merkantyliści zadali pytanie:
Co jest źródłem bogactwa narodu?
Odpowiedź:
Handel i wymiana międzynarodowa
Wprowadzenie do ekonomii
mgr Wojciech Bugajski
7
Co jest źródłem bogactwa narodów?
Odpowiedź:
Ziemia!!!
Według fizjokratów – klasą produkcyjną są
rolnicy, a pozostałe klasy społeczne są
pasożytnicze.
Wprowadzenie do ekonomii
mgr Wojciech Bugajski
8
Adam Smith postawił takie samo pytanie:
Co jest bogactwem narodu?
Odpowiedź Smitha: P R A C A L U D Z K A!
(2 tezy wcześniejsze Smith odrzucił).
Według Smitha warunkiem dobrego
funkcjonowania państwa jest swoboda
wyboru ludzi i musi być zachowane prawo
własności.
Wprowadzenie do ekonomii
mgr Wojciech Bugajski
9
Teoria Samuelsona dotyczy wszystkich
sytuacji, w których pojedyńcze
przedsiębiorstwa są przekonane, że mają do
czynienia z malejącymi krzywymi popytu.
Wprowadzenie do ekonomii
mgr Wojciech Bugajski
10
Najważniejsze fazy konkurencji
niedoskonałej:
1.
2.
3.
Konkurencja monopolistyczna.
Oligopol.
Czysty monopol.
Wprowadzenie do ekonomii
mgr Wojciech Bugajski
11
Jako pierwszy ekonomista odrzuca
tzw.”paradygmat Say`a” – „w gospodarce
każda podaż stwarza sobie popyt”.
Wnioski Keynesa:
1.
Jeżeli tak jest w rzeczywistości,
w gospodarce nie może być zakłóceń.
2.
Jeżeli paradygmat Saya jest prawdziwy,
to bezsensowne jest zajmowanie się
popytem globalnym
Wprowadzenie do ekonomii
mgr Wojciech Bugajski
12
W polityce gospodarczej istnieje wybór
między stopą inflacji i stopą bezrobocia.
Wprowadzenie do ekonomii
mgr Wojciech Bugajski
13
Gospodarka europejska narażona jest na
występowanie zjawisk inflacji i bezrobocia –
niejako ze swej natury.
Remedium na inflację wg Miltona Friedmana?
Sterujcie podażą pieniądza!
Wprowadzenie do ekonomii
mgr Wojciech Bugajski
14
1.
2.
3.
Metoda wyboru konsumpcji.
Metoda maksymalizacji zysku.
Metoda modelowa – w rzeczywistości
ekonomicznej wybiera się jeden element,
który chcemy zbadać (abstrahujemy od
innych elementów).
Wprowadzenie do ekonomii
mgr Wojciech Bugajski
15
1.
2.
3.
Werbalne (opisowe).
Matematyczne.
Graficzne.
Wprowadzenie do ekonomii
mgr Wojciech Bugajski
16
EKONOMIA
POZYTYWNA
NORMATYWNA
Wprowadzenie do ekonomii
mgr Wojciech Bugajski
17
Bada zależność pomiędzy danymi kategoriami
ekonomicznymi, bada stany, wielkości
(bez wartościowania).
Wprowadzenie do ekonomii
mgr Wojciech Bugajski
18
Ekonomia normatywna zakłada, że na
badanie zależności ekonomicznych nachodzą
wartości etyczne i moralne.
Wprowadzenie do ekonomii
mgr Wojciech Bugajski
19
EKONOMIA
Mikroekonomia Makroekonomia
Wprowadzenie do ekonomii
mgr Wojciech Bugajski
20
Bada poszczególne podmioty gospodarujące
np.:
Analiza funkcjonowania danego
przedsiębiorstwa.
Analiza poszczególnych części gospodarki.
1.
2.
Wprowadzenie do ekonomii
mgr Wojciech Bugajski
21
Analizuje funkcjonowanie gospodarki jako
całości.
Bada wpływ inflacji, stopy bezrobocia, wahań
kursów walutowych na „ bogactwo narodów”
Wprowadzenie do ekonomii
mgr Wojciech Bugajski
22
1.
2.
Ludzie i ich nieograniczone potrzeby.
Dobra ograniczone.
Wprowadzenie do ekonomii
mgr Wojciech Bugajski
23
1.
2.
Wyborów ekonomicznych dokonują np.
gospodarstwa domowe (wybór –
konsumpcja bieżąca i przyszła).
Wybór polityki gospodarczej – wybór rządu
danego państwa.
Wprowadzenie do ekonomii
mgr Wojciech Bugajski
24
1.
2.
3.
4.
Kapitał.
Ziemia.
Zasoby pracy.
Innowacyjność - przedsiębiorczość
Wprowadzenie do ekonomii
mgr Wojciech Bugajski
25
1.
2.
Ilu ludzi jest zdolnych do pracy?
Jak wykształceni są ludzie w wieku
produkcyjnym?
Wprowadzenie do ekonomii
mgr Wojciech Bugajski
26
Pewna suma wartości przynoszących zysk –
np. pieniądze.
Wprowadzenie do ekonomii
mgr Wojciech Bugajski
27
Kapitał produkcyjny
kapitał towarowy
Kapitał płynny (pieniądze)
Wprowadzenie do ekonomii
mgr Wojciech Bugajski
28
W gospodarce jest pewna ilość ludzi.
Przykład: produkcja- łowienie ryb i zrywanie
orzechów.
Ryby
Krzywa możliwości produkcyjnych
12
B.
A.
4
10
Orzechy
Wprowadzenie do ekonomii
mgr Wojciech Bugajski
29


Punkt A – czynnik niewykorzystany
Punkt B – czynnik niemożliwy do osiągnięcia,
chyba że zmienimy technologię wytwarzania,
koszty produkcji (przy zachowaniu tych
samych zasobów).
Wprowadzenie do ekonomii
mgr Wojciech Bugajski
30
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Pojęcie rynku.
Prawo popytu rynkowego.
Prawo podaży rynkowej.
Cena równowagi rynkowej i model
pajęczyny .
Elastyczność cenowa popytu.
Elastyczność dochodowa popytu.
Elastyczność mieszana( krzyżowa) popytu.
Elastyczność cenowa podaży.
Wprowadzenie do ekonomii
mgr Wojciech Bugajski
31
1. Definicja rynku – miejsce , gdzie odbywają
się akty kupna i sprzedaży.
2.Definicja rynku- ogół stosunków towarowo –
pieniężnych.
3.Definicja rynku – system, który pozwala
uzgodnić interesy kupujących i
sprzedających.
Wprowadzenie do ekonomii
mgr Wojciech Bugajski
32
Proces ustalania ceny transakcyjnej –
ekwiwalent (pieniężny) za nabycie praw
własności.
Rynek biały – rynek transparentny, wymiana
towarowa zgodnie z prawem.
Rynek czarny – operacje niezgodne z prawem
(handel narkotykami).
Rynek szary – obrót towarami formalnie
zakazany ale możliwy przy „cichej”
aprobacie władz (obrót dewizami w PRL)
Wprowadzenie do ekonomii
mgr Wojciech Bugajski
33
1.
2.
3.
Rynek dóbr i usług
Rynek kapitałowo – pieniężny (papiery
wartościowe – akcje, obligacje, pieniądz
NBP)
Rynek pracy
Wprowadzenie do ekonomii
mgr Wojciech Bugajski
34
1.
2.
3.
Ludzie chcący cos kupić – generujący popyt
Ludzie oferujący dobra – generują podaż
Ekwiwalent pieniężny - cena
Wprowadzenie do ekonomii
mgr Wojciech Bugajski
35
ilość dobra i usług,
które chcą nabyć uczestnicy rynku
po określonej cenie
Definicja popytu-
Wprowadzenie do ekonomii
mgr Wojciech Bugajski
36
Definicja podaży – oferta rynkowa =ilość
dobra i usług, którą na rynku oferują
producenci po określonej cenie.
Wprowadzenie do ekonomii
mgr Wojciech Bugajski
37
Prawo popytu (ceteris paribus = przy innych
– jeśli cena rośnie,
popyt na dane dobro maleje i odwrotnie.
P-price = cena
D-demand = popyt
D = f(P)
popyt –funkcja ceny
P
niezmienionych warunkach )
D
Wprowadzenie do ekonomii
mgr Wojciech Bugajski
38
Poziom dochodów konsumenta
2.
Przewidywane ceny relatywne
(porównywanie do ceny innych dóbr).
3.
Występowanie dóbr komplementarnych
(uzupełniających się) i substytucyjnych
(zastępczych).
+ Gusta i preferencje konsumenta
1.
Wprowadzenie do ekonomii
mgr Wojciech Bugajski
39
1.
2.
3.
4.
Efekt
Efekt
Efekt
Efekt
prestiżu
naśladownictwa
snobizmu
demonstracji
Wprowadzenie do ekonomii
mgr Wojciech Bugajski
40
Ceny na chleb rosły i popyt rósł
(wbrew prawu popytu)




Dobro Giffena zawsze jest dobrem niższego rzędu, czyli takim, na które wraz ze
wzrostem dochodów spada popyt. Jednakże dobro niższego rzędu niekoniecznie
musi być dobrem Giffena. To ostatnie wymaga wystąpienia bardzo silnego efektu
dochodowego. Efekt dochodowy musi bowiem przewyższać efekt substytucyjny,
który z definicji musi być ujemny.
Załóżmy, że podwyżka ceny przesuwa linię budżetową AF do położenia AF’.
Na skutek działania efektu substytucyjnego popyt na dobro spada – na wykresie
jest to przejście z punku C do punktu D.
Jednakże w wyniku przeciwstawnego efektu dochodowego zapotrzebowanie na
dobro rośnie, czego graficznym odzwierciedleniem jest przejście z punktu C do
punktu E. Punkt E leży na prawo od punktu C. W związku z powyższym efekt netto
jest dodatni.
Wzrost ceny danego dobra powoduje zwiększenie popytu na to dobro. W świetle
ustaleń empirycznych przyjmuje się obecnie, że dla dóbr niższego rzędu efekt
substytucyjny przeważa nad efektem dochodowym, co w rezultacie skutkuje tym,
że krzywa popytu ma normalny kształt, czyli opada wraz ze wzrostem ceny.
Wprowadzenie do ekonomii
mgr Wojciech Bugajski
41
Wprowadzenie do ekonomii
mgr Wojciech Bugajski
42
W miarę wzrostu dochodów rodziny,
proporcja dochodu wydatkowanego na
żywność maleje.
Wprowadzenie do ekonomii
mgr Wojciech Bugajski
43



Krzywa Engla wyraża zależność wydatków od poziomu
dochodów konsumenta. Za pomocą krzywych analizuje się
w ekonomii zachowania i wybory konsumentów. Omawiana
krzywa to wykres popytu na jedno dobro jako funkcji
dochodu, przy założeniu stałości wszystkich cen i innych
zmiennych. Nazwa krzywej pochodzi od niemieckiego
statystyka i ekonomisty Ernesta Engla, który badając budżety
rodzin sformułował prawo odnośnie elastyczności
dochodowej popytu danych dóbr i popytu ogółem. Za pomocą
krzywych Engla można wyróżnić dobra podrzędne,
podstawowe i luksusowe.
Elastyczność dochodową popytu liczy się wzorem:
Edi= procentowa zmiana popytu / procentowa zmiana
dochodu
Zależność między zmianami dochodu w relacji do zmiany
popytu na różne grupy dóbr i usług przedstawia w sposób
syntetyczna następująca krzywa Engla:
Stefan Marciniak(red.), Makro i mikro ekonomia. Podstawowe problemy, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2003,
s. 188-189.
Witold Lejman, Stanisław Mikosik, Jerzy Szpakowski, Ekonomia. Przewodnik dla studiujących, Res Polonia, Łódź 1993,
s. 101-103.
Hal R. Varian, Mikroekonomia, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1997, s. 128-129.
Wprowadzenie do ekonomii
mgr Wojciech Bugajski
44
Dobra podstawowe - Wraz ze wzrostem dochodu wzrastają
wydatki na dobra podstawowe, ale po przekroczeniu pewnej
ilości tych dochodów przyrosty dochodów nie przekładają
się w tym samym tempie na wzrost konsumpcji. Wydatki na
dobra podstawowe (np. żywność) rosną w tempie
wolniejszym od przyrostu dochodu. Współczynnik
dochodowej elastyczności popytu przyjmuje wartość: 0 <
Edi < 1.
Dobra luksusowe - Wydatki na te dobra
wzrastają w tempie szybszym od tempa
wzrostu dochodu, co oznacza, że
współczynnik dochodowej elastyczności
popytu ma wartość: Edi > 1.
Wprowadzenie do ekonomii
mgr Wojciech Bugajski
45
Dla:
Edi = 0 (popyt sztywny)
Edi > 1 (popyt elastyczny)
Edi < 1 (popyt mało elastyczny)
Edi = 0 (popyt sztywny)
Edi < 0
Analiza krzywej pozwala stwierdzić, że popyt jest bardzo elastyczny dla małych dochodów. Wraz ze wzrostem
dochodu następuje stopniowe nasycenie zapotrzebowania na poszczególne dobra i spadek ich spożycia.
Wprowadzenie do ekonomii
mgr Wojciech Bugajski
46
Dobra, na które popyt wzrasta, gdy dochód
maleje.
Popyt
Dochód
Wprowadzenie do ekonomii
mgr Wojciech Bugajski
47
Popyt maleje, gdy dochód rośnie
Popyt
Dochód
Wprowadzenie do ekonomii
mgr Wojciech Bugajski
48
Jeżeli cena dobra rośnie , podaż rośnie i odwrotnie
(ceteris paribus)
P – price –cena
S –supply – podaż
P
S
Wprowadzenie do ekonomii
mgr Wojciech Bugajski
49
1.
2.
3.
4.
Ceny surowców materialnych
Dotacje i podatki
Zmiany technologiczne i IT
Struktura rynkowa w jakiej działa
przedsiębiorstwo
Podatki podnoszą podaż (cenę dobra)!
Wprowadzenie do ekonomii
mgr Wojciech Bugajski
50
Rynek wolnokonkurencyjny – to otwarta dla
wszystkich, zatomizowana i wolna od
ograniczeń struktura, zespalająca wszystkich
dobrowolnie sprzedających i kupujących,
którzy przez powtarzające się regularnie
transakcje kupna i sprzedaży dóbr
ekonomicznych kształtują popyt i podaż.
Cechy rynku wolnokonkurencyjnego to:
wolność, atomizm, otwartość.
Modelem takiego rynku są bazary
Wprowadzenie do ekonomii
mgr Wojciech Bugajski
51
Cena równowagi rynkowej – równoważy
wielkość popytu i podaży na rynku
Wprowadzenie do ekonomii
mgr Wojciech Bugajski
52
1.
2.
Może przez pewien okres czasu utrzymywać
się na rynku.
Zmiana ceny równowagi rynkowej może
nastąpić poprzez zmianę po stronie popytu
i podaży.
Wprowadzenie do ekonomii
mgr Wojciech Bugajski
53
P
nadwyżka
S
Pe
Wprowadzenie do ekonomii
mgr Wojciech Bugajski
54
Pn
Pe
Pnd
N
S
------------------------------D
Wprowadzenie do ekonomii
mgr Wojciech Bugajski
55
Do 1989 roku w Polsce występował permanentny
niedobór – ceny znajdowały się poniżej ceny
równowagi rynkowej.
Po 1989 roku nastąpiło uwolnienie cen – polityka
tzw. terapii szokowej spowodowała ustalenie cen
rynkowych.
Stąd w początkowej fazie – wzrost inflacji do 600% ,
1000 % itd.
Gospodarka została oczyszczona z niedoboru, rynek
obecnie jest zrównoważony.
Wprowadzenie do ekonomii
mgr Wojciech Bugajski
56
Rynek rolny w Unii Europejskiej.
Prowadzona jest określona polityka cenowa.
Ceny na artykuły rolne są wysokie – popyt
ograniczony, ceny wysokie zachęcają do
produkcji.
Mechanizm zmniejszania nadwyżki – limity
produkcyjne!
Wprowadzenie do ekonomii
mgr Wojciech Bugajski
57



Elastyczność cenowa popytu (Ec) – reakcja
popytu na zmianę cen.
Czy można zmierzyć siłę reakcji popytu na
zmianę cen?
Tak, za pomocą współczynnika cenowego
popytu.
Wprowadzenie do ekonomii
mgr Wojciech Bugajski
58
Ec = ∆D/D%:∆P/P% = Ec = 0 ---popyt nieelastyczny (np.na sól)
Ec= <0,1> ---popyt mało elastyczny (towary
pierwszej potrzeby)
Ec= 1 ----popyt jednostkowy
Ec>1 -----popyt elastyczny (dobra luksusowe)
Ec= ∞ -----popyt rośnie, cena nie zmienia się
Wprowadzenie do ekonomii
mgr Wojciech Bugajski
59
Relacja zmiany popytu (D) do zmiany dochodu
ludności (DP)
EDP=∆D/D% : ∆ DP/DP%
EDP = + --------- dobra pierwszej klasy
EDP = - ---------- dobra podrzędne
Wprowadzenie do ekonomii
mgr Wojciech Bugajski
60
Reakcja zmiany ceny jednego dobra (x)na
zmianę popytu drugiego dobra(y)
Em = ∆ Dx/Dx% : ∆Py/Py%
Wprowadzenie do ekonomii
mgr Wojciech Bugajski
61
Reakcja podaży na zmianę ceny
Ec = ∆S/S% : ∆P/P% = +
Wprowadzenie do ekonomii
mgr Wojciech Bugajski
62

Dziękuję za uwagę.
Wojciech Bugajski
E-mail: [email protected]
Wprowadzenie do ekonomii
mgr Wojciech Bugajski
63
Download