PLAN wynikowy NAUCZANIA GEOGRAFII – w klasie I gimnazjum

advertisement
PLAN wynikowy NAUCZANIA GEOGRAFII – w klasie I gimnazjum
Przewidywane osiągnięcia ucznia: podstawowe, ponadpodstawowe*
Hasło
programowe
Numer i temat lekcji
1
2
3
I. Geografia
– nauka o
powłoce
ziemskiej oraz
związkach
zachodzących
między jej
elementami a
działalnością
społeczeństw.
Źródła wiedzy
geograficznej.
II. Ziemia jako
część wszechświata:
ZIEMIA JAKO CZĘŚĆ WSZECHŚWIATA
Hasło w
Podstawie
programowej
1. Miejsce
Ziemi we
wszechświecie i
Układzie
Słonecznym.
2.Kształt
i wymiary
Ziemi.
Proponowany
materiał nauczania
Ścieżka
edukacyjna
uczeń pamięta
(zna, wie)
uczeń rozumie
uczeń potrafi
treści ze
ścieżek
4
5
6
7
8
1. Geografia jako
nauka.
Różne źródła wiedzy
geograficznej.
Geografia jako nauka
o powłoce ziemskiej.
Dyscypliny naukowe
geografii.
Konwencjonalne
źródła wiedzy
geograficznej oraz
dostępne poprzez
elektroniczne i
informatyczne
systemy przekazu:
informatyczne bazy
danych, internet,
materiały wideo i inne.
– co jest przedmiotem
badań geografii,
– podział geografii*,
– różne źródła wiedzy
geograficznej,
– pojęcia: geografia.
– znaleźć wiadomości na zadany
temat, korzystając ze źródeł
informacji dostępnych w bibliotece
szkolnej,
– ocenić dostęp do informacji
i szybkość ich uzyskania z różnych
źródeł.
Edukacja
czytelnicza i
medialna –
zdobywanie
przez uczniów
informacji z
różnych źródeł
wiedzy.
2. Ziemia jako część
wszechświata.
Kształt i wymiary
Ziemi.
Układ Słoneczny –
planety i inne ciała
niebieskie.
Dowody na kulistość
Ziemi.
Rola sztucznych
satelitów Ziemi w
badaniu wszechświata.
– heliocentryczną
– znaczenie lotów
– uzasadnić znaczenie miejsca Ziemi
teorię Kopernika,
kosmicznych w poznawaniu w Układzie Słonecznym,
– planety Układu Słowszechświata,
warunkujące życie biologiczne,
necznego,
– pojęcia: sfera niebieska, oś – porównać wielkość Ziemi z
– że bryła ziemska ma
świata, zenit, oś ziemska.
wielkością innych planet na
kształt geoidy,
podstawie długości promieni*.
– wymiary Ziemi:
średni promień ziemski, obwód Ziemi
wzdłuż równika,
– pojęcia: ciało
niebieskie, gwiazda,
planeta, satelita,
meteoryty, kometa,
orbita, wszechświat,
kula ziemska,
geoida.
1
– konieczność korzystania z
różnych źródeł informacji,
– różnicę między zdobywaniem wiedzy ze źródeł
tradycyjnych i nowoczesnych,
– pojęcia: powłoka ziemska.
1
2
ZIEMIA JAKO CZĘŚĆ WSZECHŚWIATA
3. Ruchy Ziemi.
1
3
3. Globus.
Współrzędne
geograficzne.
4
Współrzędne
geograficzne:
długość i
szerokość
geograficzna.
5
– cechy siatki
geograficznej i jej
elementów.
6
7
– że globus jest modelem
– określić współrzędne
Ziemi,
geograficzne wskazanych
– pojęcia: długość i szerokość
punktów na globusie,
geograficzna.
– wskazać na globusie półkule
północną i południową oraz
wschodnią i zachodnią,
– wskazać na globusie elementy
siatki geograficznej
4. Ruch obrotowy
Ziemi.
Cechy i skutki
ruchu obrotowego
Ziemi.
– posługując się globusem
zademonstrować ruch obrotowy
Ziemi,
– na podstawie własnych
spostrzeżeń podać przykłady
konsekwencji ruchu
obrotowego Ziemi dla
codziennego życia i gospodarki
człowieka.
5. Czas słoneczny
miejscowy.1
Czas słoneczny
miejscowy.
Różnica czasów
miejscowych na
Ziemi.
– cechy ruchu obrotowego – fakt, że spłaszczenie Ziemi
Ziemi,
przy biegunach jest
– że rachuba czasu
zarówno dowodem, jak i
wynika z ruchu
skutkiem ruchu
obrotowego Ziemi,
obrotowego Ziemi*,
– że skutkiem ruchu
– działanie siły Coriolisa,
obrotowego Ziemi jest
która jest dowodem
widomy ruch sfery
istnienia ruchu
niebieskiej z E na W
obrotowego,
(następstwo dnia i
– związek ruchu obrotowego
nocy).
ze zmianą wysokości
Słońca w rytmie
dobowym,
– pojęcia: południk
miejscowy, górowanie
Słońca.
– że czas jednego obrotu – związek momentu
Ziemi wokół własnej
górowania Słońca z
osi jest podstawą
długością geograficzną
rachuby czasu,
i ruchem obrotowym
– zasady obliczania czasu
Ziemi.
słonecznego miejscowego,
– pojęcia: czas słoneczny
miejscowy.
6. Czas strefowy i
urzędowy.
Czas strefowy i
urzędowy.
– podział Ziemi na strefy
czasowe,
– odczytać czas strefowy na mapie
stref czasu,
Ćwiczenia w obliczaniu czasu miejscowego przeprowadzić w miarę potrzeb i możliwości czasowych
2
– konieczność posługiwania
się czasem urzędowym,
– obliczyć różnice czasu
słonecznego miejscowego dla
wybranych punktów kuli
ziemskiej na podstawie długości
geograficznej,
– ustalić długość geograficzną
punktów na podstawie różnicy
czasów miejscowych.
8
ZIEMIA JAKO CZĘŚĆ WSZECHŚWIATA
1
2
3
7. Ruch obiegowy
Ziemi i jego
następstwa.
4
5
– konsekwencje dla
rachuby czasu, wynikające z przekroczenia
linii zmiany daty,
– zasady obliczania czasu
strefowego,
– pojęcia: czas strefowy,
urzędowy.
Cechy i skutki
– czas jednego obiegu
ruchu obiegowego.
Ziemi wokół Słońca,
– przyczynę widomej
rocznej wędrówki
Słońca na tle pasa
zodiakalnego,
– stałe nachylenie Ziemi
do płaszczyzny jej
orbity,
– skutki ruchu
obiegowego Ziemi,
– pojęcia: orbita,
ekliptyka*.
8. Astronomiczne pory Astronomiczne
– daty równonocy
roku.
pory roku
wiosennej i jesiennej,
następstwem ruchu
przesilenia letniego
obiegowego Ziemi
i zimowego,
wokół Słońca.
– oświetlenie Ziemi
Oświetlenie Ziemi
w pierwszych dniach
w różnych porach
astronomicznych pór
roku.
roku,
– zmiany długości dnia i
nocy w różnych porach
roku,
– pojęcia: równonoc,
przesilenie letnie i
zimowe.
3
6
– konieczność i zasadę
wprowadzania czasu
letniego i zimowego,
– pojęcia: strefy czasu.
7
– wskazać na mapie przebieg linii
zmiany daty,
– określić datę przy przekraczaniu
linii zmiany daty,
– wskazać na mapie państwa,
na terytorium których przebiega
kilka stref czasowych.
– fakt, że oba ruchy Ziemi
odbywają się
równocześnie,
– zasady ustalania roku
przestępnego,
– związek długości trwania
zwykłego roku
kalendarzowego i roku
przestępnego z ruchem
obiegowym Ziemi,
– związek wprowadzania
czasu letniego i zimowego
z długością trwania dnia i
nocy.
– związek między długością
dnia i nocy a zmianą
miejsca wschodu i zachodu
Słońca na widnokręgu,
– występowanie dni i nocy
polarnych.
– wyjaśnić zmianę ilości dni w
lutym w roku przestępnym,
– obliczyć, w których latach w
najbliższym dwudziestoleciu
luty będzie miał 29 dni.
– przedstawić na rysunku
oświetlenie Ziemi w pierwszych
dniach astronomicznych pór
roku,
– obliczyć wysokość Słońca nad
widnokręgiem w momencie
górowania, w podanym miejscu
w dniach rozpoczęcia
astronomicznych pór roku*.
8
ZIEMIA JAKO ŚRODOWISKO ŻYCIA, JEJ
HISTORIA I OBRAZ WSPÓŁCZESNY
ZIEMIA JAKO CZĘŚĆ WSZECHŚWIATA
1
2
3
9. Strefy oświetlenia
Ziemi.
III. Mapa jednym 10. Mapa jednym ze
ze sposobów
źródeł informacji
przedstawiania
geograficznych.
zjawisk
występujących
na Ziemi.
11. Określanie
położenia
geograficznego
obiektów na
podstawie mapy –
lekcja ćwiczeniowa.
4
Strefy oświetlenia
Ziemi i ich
charakterystyka.
5
– nazwy stref oświetlenia
Ziemi i ich położenie,
– cechy strefy: długość
trwania dni i nocy,
zmiana kąta wysokości
Słońca nad
widnokręgiem w
momencie górowania,
strona widnokręgu, po
której góruje Słońce,
– zwrotniki i koła
podbiegunowe,
– pojęcia: strefa
międzyzwrotnikowa,
strefa umiarkowanych
szerokości
geograficznych, strefa
okołobiegunowa.
6
7
– związek między strefą
– określić na podstawie mapy
oświetlenia Ziemi a
strefę oświetlenia Ziemi, w
szerokością geograficzną –
której leży wskazany obiekt
zmiana wysokości Słońca
geograficzny.
nad widnokręgiem w
momencie górowania,
– związek między
położeniem Słońca na
sferze niebieskiej a
współrzędnymi
geograficznymi punktu na
Ziemi,
– konsekwencje dla życia i
działalności człowieka
wynikające ze zmiany
ilości energii słonecznej
docierającej do
powierzchni Ziemi.
Rodzaje map i
przykłady ich
zastosowania.
– elementy mapy, podział
map: mapy
ogólnogeograficzne
(topograficzne i
przeglądowe),
tematyczne
(przyrodniczo-geograficzne,
społeczno-ekonomiczne).
– znaczenie mapy jako źródła – korzystać ze skali, legendy i
informacji,
siatki kartograficznej mapy
– przydatność mapy przy
dla gromadzenia potrzebnych
rozwiązywaniu różnych
informacji,
zadań praktycznych,
– dobrać odpowiednią mapę
– konieczność używania map
tematyczną do omawianego
w procesie uczenia się,
zagadnienia,
– treść definicji mapy.
– wyszukać potrzebne informacje
z określonego rodzaju mapy.
Siatka
kartograficzna.
Określanie
współrzędnych
geograficznych
punktów.
– elementy siatki
kartograficznej,
– pojęcia: siatka
kartograficzna.
– związek między siatką
geograficzną a
kartograficzną.
4
– na podstawie mapy określić
długość i szerokość
geograficzną obiektów z
podaną dokładnością,
– odszukać na mapie obiekty na
podstawie podanych
współrzędnych
geograficznych.
8
Edukacja
regionalna –
dziedzictwo
kulturowe w
regionie
– wykorzystanie
mapy
turystycznej.
ZIEMIA JAKO ŚRODOWISKO ŻYCIA, JEJ HISTORIA I OBRAZ WSPÓŁCZESNY
1
2
3
12. Obecny obraz
powierzchni Ziemi.
Lądy i oceany.
IV. Ziemia jako 13. Krążenie
środowisko
powietrza na Ziemi
życia, jej historia – wiatry.
geologiczna i
obraz
współczesny.
1. Klimat.
4
Obecne
rozmieszczenie
lądów i oceanów.
Umowne granice
kontynentów i
oceanów.
5
6
– nazwy kontynentów i
oceanów,
– umowny podział
wszechoceanu,
– wybrane półwyspy,
wyspy i archipelagi,
– nazwy wybranych:
mórz przybrzeżnych,
mórz śródziemnych,
cieśnin i zatok,
– nazwy największych
łańcuchów górskich na
poszczególnych
kontynentach.
Budowa atmosfery – kierunki krążenia
– troposfera.
powietrza w strefie
Znaczenie
międzyzwrotnikowej –
atmosfery dla
pasaty,
życia na Ziemi i
– monsunowe krążenie
działalności
powietrza,
człowieka.
– obszary występowania
Pasaty i monsuny
pasatów i monsunów,
– pojęcia: troposfera, wyż
i niż baryczny, izobara,
pasat, monsun, bryza.
5
– pojęcia: linia brzegowa,
rozwinięcie linii
brzegowej.*
7
– wskazać na mapie wybrane
półwyspy, wyspy i archipelagi
wysp,
– wskazać na mapie: oceany,
wybrane morza przybrzeżne,
zatoki, cieśniny oraz morza
śródziemne Europy,
– na podstawie map hipsometrycznych zlokalizować wielkie
formy powierzchni Ziemi,
wskazać na mapie wielkie
formy dna oceanicznego (rowy i
grzbiety oceaniczne).
– zależność ruchów
– na podstawie schematów
powietrza od różnic
wyjaśnić powstawanie pasatów
ciśnienia atmosferycznego
i monsunów,
wynikającego z różnic
– wskazać na mapie obszary
temperatury powietrza,
występowania pasatów i
– działanie siły Coriolisa na
monsunów.
kierunek wiatrów,
– rolę warstwy ozonowej dla
życia na Ziemi,
– konieczność ochrony
atmosfery.
8
własnego regionu
(posługiwanie się
mapą w terenie;
opracowanie
trasy wycieczki).
ZIEMIA JAKO ŚRODOWISKO ŻYCIA, JEJ HISTORIA I OBRAZ WSPÓŁCZESNY
1
2
2. Charakterystyka
hydrologiczna.
3
14. Klimat i jego
składniki.
4
Składniki klimatu.
Rozkład temperatur
powietrza i opadów
na Ziemi.
5
– składniki klimatu,
– rozkład temperatury
powietrza i opadów na
Ziemi,
– pojęcia: izoterma,
izohieta, amplituda
temperatury powietrza.
6
– różnicę miedzy pogodą a
klimatem,
– krążenie wody w
przyrodzie i zjawiska z
tym związane,
– pojęcia: klimat.
7
– czytać mapy klimatyczne,
– na podstawie podanych wartości
obliczyć amplitudę temperatury
powietrza i średnią temperaturę
powietrza.
15. Czynniki
kształtujące klimat.
Charakterystyka
– najważniejsze czynniki
czynników
klimatotwórcze,
klimatotwórczych i – przykłady wpływu
przykłady ich
czynników klimatowpływu na składniki
twórczych na klimat
klimatu.
wybranych obszarów
lądowych na Ziemi,
– pojęcia: czynnik
klimatotwórczy.
– rolę człowieka w zmianie
klimatu,
– rolę rosy i mgły dla życia
biologicznego w
wybranych rejonach
Ziemi.
– na podstawie map klimatycznych
i wykresów omówić wpływ
czynników klimatotwórczych
na poszczególne składniki
klimatu w różnych rejonach
Ziemi,
– obliczyć spadek temperatury
powietrza wraz ze wzrostem
wysokości.
16. Strefy
klimatyczne na
Ziemi.
Główne typy
klimatu.
Charakterystyka
stref klimatycznych
Ziemi.
– kryteria wydzielenia
stref klimatycznych i
typów klimatu,
– strefy klimatyczne i
typy klimatu na Ziemi,
– przykłady klimatu
astrefowego – klimat
górski.
– zależność między strefami – porównać wybrane typy klimatu
klimatycznymi a strefami
na podstawie: średnich
oświetlenia Ziemi,
temperatur powietrza w
– związek między warunkami
miesiącu najcieplejszym i
klimatycznymi a życiem i
najzimniejszym, rocznej
działalnością człowieka.
amplitudy temperatury
powietrza, rocznej sumy
opadów i ich rozkładu w ciągu
roku.
– średnie zasolenie wody
morskiej,
– ruchy wody morskiej:
falowanie, pływy,*
prądy morskie,
– znaczenie przyrodnicze
wszechoceanu,
– przyczyny i skutki
zanieczyszczeń wód
mórz i oceanów,
– związek zmiany zasolenia
– wskazać na mapie przykłady
oraz temperatury wody
mórz o najwyższej i najniższej
morskiej z szerokością
temperaturze wody i
geograficzną,
najwyższym i najniższym
– związek zasolenia wody
zasoleniu.
morskiej z jej temperaturą,
– przyczyny ruchów wody
morskiej: falowania,
pływów, prądów morskich,
17. Charakterystyka Zasolenie i
wybranych cech wód temperatura wód
wszechoceanu.
wszechoceanu.
Ruchy wody
morskiej.
6
8
Edukacja ekologiczna –
wpływ człowieka na
atmosferę;
skutki degradacji atmosfery
dla życia
biologicznego
na Ziemi.
Edukacja ekologiczna –
przyczyny i
skutki zanieczyszczenia
atmosfery.
ZIEMIA JAKO ŚRODOWISKO ŻYCIA, JEJ HISTORIA I OBRAZ WSPÓŁCZESNY
1
2
3
4
5
– pojęcia: tsunami, prądy
powierzchniowe.
18. Lądowe wody
powierzchniowe –
rzeki i jeziora.
Wybrane rzeki
świata – ich
charakterystyka.
Rozmieszczenie
jezior na świecie.
– duże rzeki główne
świata i ich systemy,
– zasilanie rzek w
różnych typach
klimatu,
– nazwy i rozmieszczenie
wybranych jezior
świata,
– pojęcia: dorzecze, dział
wodny, zlewisko.
19. Wody
podziemne.
Charakterystyka
wód artezyjskich,
krasowych i
gejzerów.
– rodzaje wód
podziemnych: wody
artezyjskie, krasowe,
gejzery,
– pojęcia: warstwa
wodonośna.
7
6
– wpływ kształtu wybrzeży i
siły Coriolisa na kierunek
prądów morskich,*
– fakt, że woda morska w
obrębie prądów powierzchniowych krąży w
zamkniętym obiegu,
– konieczność ochrony wód
wszechoceanu,
– pojęcia: izohalina.*
– zależność między siecią
rzeczną a klimatem,
– rolę i znaczenie wody w
środowisku przyrodniczym
i działalności człowieka,
– konieczność ochrony rzek i
jezior przed
zanieczyszczeniami,
– wpływ warunków przyrodniczych i działalności
człowieka na zanikanie
jezior,
– pojęcia: rzeka epizodyczna,
rzeka okresowa, obszar
bezodpływowy.
– związek wód krasowych i
artezyjskich z budową
geologiczną,
– związek występowania
gejzerów z wulkanizmem,
– rolę wód mineralnych i
termalnych w życiu
człowieka,
– znaczenie wód artezyjskich
dla człowieka na
niektórych obszarach
Afryki i Australii.
7
8
– na podstawie mapy wskazać
obszary bezodpływowe,
– na podstawie mapy określić do
jakich zlewisk należą wskazane
rzeki,
– wskazać na mapie największe
jeziora na poszczególnych
kontynentach,
– na mapie konturowej wyznaczyć
dział wodny pomiędzy
wskazanymi zlewiskami lub
dorzeczami.
Edukacja ekologiczna –
degradacja
środowiska
(morza i oceany)
i jej związek z
formami
działalności
ludzi.
– określić kryterium wyróżniania
wód mineralnych i cieplic,
– wskazać przykładowe miejsca na
świecie występowania gejzerów
i omówić ich rolę w życiu i
działalności człowieka,
– wykazać związek między
działalnością człowieka a
zanieczyszczaniem wód
podziemnych,
– wykorzystanie wód
podziemnych we własnym
regionie.
Edukacja
ekologiczna –
konieczność
ochrony przez
wszystkich ludzi
wód powierzchniowych.
Edukacja
ekologiczna i
regionalna –
działania we
własnym
ZIEMIA JAKO ŚRODOWISKO ŻYCIA, JEJ HISTORIA I OBRAZ WSPÓŁCZESNY
1
2
3
20. Lodowce kuli
ziemskiej.
4
Charakterystyka
lodowców oraz ich
występowanie na
Ziemi.
5
– warunki powstawania
–
–
3. Charakterysty- 21. Wewnętrzne
Budowa wnętrza
ka geologiczna.
procesy geologiczne. Ziemi.
Budowa Ziemi.
Charakterystyka
wewnętrznych
procesów
geologicznych.
22. Minerały i skały
skorupy ziemskiej.
Charakterystyka
wybranych
minerałów i skał
skorupy ziemskiej.
Podział skał ze
względu na genezę.
6
–
–
–
lodowców,
obszary występowania
lodowców górskich i
lądolodów,
pojęcia: granica
wiecznego śniegu,
jęzor lodowcowy, pole
firnowe, góra lodowa,
retencja wody.
kolejne sfery Ziemi,
ruchy skorupy
ziemskiej: trzęsienia
ziemi, wulkanizm,
ruchy górotwórcze,
pojęcia: sejsmograf.
– nazwy podstawowych
skał,
– genetyczny podział
skał,
– ułożenie skał,
8
– różnicę pomiędzy
lodowcem górskim a
lądolodem,
– zależność położenia
granicy wiecznego śniegu
od strefy klimatycznej,
– zagrożenia wynikające z
możliwości stopnienia
części lodowców na skutek
działalności człowieka.
– fakt, iż budowa wnętrza
Ziemi opisywana jest
hipotetycznie,
– związek między energią
wewnętrzną Ziemi a
wewnętrznymi procesami
geologicznymi
zachodzącymi w litosferze,
– wpływ wewnętrznych
procesów geologicznych
na powstawanie skał
magmowych i
przeobrażonych,*
– pojęcia: proces
geologiczny, ruchy
górotwórcze.
– że warunki geologiczne
mają wpływ na tworzenie
się skał i ich ułożenie.
7
8
regionie zmierzające do poprawy stanu
wód powierzchniowych.
– na podstawie różnych źródeł
–
informacji geograficznych
wyjaśnić dlaczego w Tatrach
nie występują lodowce,
wskazać na mapach obszary
występowania największych
lądolodów oraz góry, w których
występują lodowce.
– na podstawie schematu opisać
wybuch wulkanu,
– na podstawie mapy wskazać na
świecie obszary częstych
trzęsień ziemi i wybuchów
wulkanów.
– określić cechy skał na
–
–
Edukacja
regionalna –
podstawie ich wyglądu,
rozpoznać okazy podstawowych dziedzictwo
kulturowe w
skał,
regionie
odczytać profil geologiczny,
1
2
3
4
5
6
ZIEMIA JAKO ŚRODOWISKO ŻYCIA, JEJ HISTORIA I OBRAZ WSPÓŁCZESNY
– genezę węgla
–
23. Skamieniałości
dokumentami
dziejów Ziemi.
Ery i okresy
geologiczne.
Względny i bezwzględny wiek skał.
Najważniejsze wydarzenia geologiczne
w dziejach Ziemi.
–
–
24. Zewnętrzne
procesy geologiczne:
wietrzenie i procesy
stokowe.
Charakterystyka
zewnętrznych
procesów
geologicznych.
Formy terenu
powstałe w
wyniku działania
zewnętrznych
procesów
geologicznych.
–
–
–
–
–
–
– rozpoznać i nazwać skały
kamiennego, wapieni i
soli kamiennej, granitu,
bazaltu, piaskowca
gliny zwałowej, gnejsu,
marmuru,
pojęcia: minerał
skałotwórczy, skała,
magma, lawa.
nazwy er,
główne wydarzenia w
dziejach Ziemi,
pojęcia: era, skamieniałość przewodnia.
rodzaje wietrzenia,
że kras jest rodzajem
wietrzenia,
formy krasowe,
ruchy masowe,
pojęcia: wietrzenie,
zwietrzelina, kras,
ruchy masowe.
występujące w najbliższej
okolicy szkoły.
– zasadę określania wieku
–
–
Erozja rzeczna,
transport i
akumulacja.
Rzeźbotwórcza
działalność morza.
–
– rodzaje rzeźbotwórczej –
–
–
działalności rzeki:
erozja, transport, akumulacja,
przykłady form terenu
powstałych w wyniku
rzeźbotwórczej działalności rzek i mórz,
modelowanie wybrzeża
przez fale morskie,
9
–
–
procesem
przygotowującym
działanie innych
zewnętrznych procesów
geologicznych,
zależność przebiegu
wietrzenia od rodzaju skał
i warunków
klimatycznych,
rolę grawitacji w ruchach
masowych,
pojęcia: grawitacja.
związek erozji wgłębnej z
podstawą erozyjną*,
zależność skutków modelowania powierzchni
Ziemi przez rzeki od ilości
spływającej wody i jej
prędkości oraz odporności
skał,
różnicę działalności morza
na wybrzeżu płaskim i
stromym,
8
– elementy
środowiska
przyrodniczego
własnego
regionu.
– na podstawie profilu
skał,
rolę skamieniałości przewodnich w odtwarzaniu
dziejów Ziemi.
– że wietrzenie jest
–
25. Rzeźbotwórcza
działalność rzek oraz
mórz w strefie
brzegowej.
7
geologicznego odtworzyć
kolejność wydarzeń
geologicznych.
– na podstawie obrazów
rozpoznać formy krasowe.
– opisać działalność rzeki w
–
–
różnych odcinkach jej biegu,
na podstawie różnych źródeł
informacji geograficznych
omówić rolę wód powodziowych w życiu człowieka,
omówić genezę wybrzeża
mierzejowo-zalewowego*.
Edukacja czytelnicza i medialna – zdobywanie przez
uczniów informacji z różnych
źródeł wiedzy.
1
2
3
4
5
6
ZIEMIA JAKO ŚRODOWISKO ŻYCIA, JEJ HISTORIA I OBRAZ WSPÓŁCZESNY
– pojęcia: erozja rzecz-
7
– fakt, że rzeźbotwórcza
działalność rzek i fal
morskich może być zarówno budująca, jak i
niszcząca,
– pojęcia: podstawa erozyjna*.
– rodzaje rzeźbotwórczej – fakt, że działalność
działalności lodowców:
lodowców może być
żłobienie,
zarówno niszcząca jak i
transportowanie, akubudująca.
mulacja,
– formy terenu powstałe
w wyniku
rzeźbotwórczej
działalności lodowców
i wód wypływających
spod lodowców,
– pojęcia: morena, cyrk
lodowcowy, wrota
lodowcowe.
– formy terenu powstałe – fakt, iż rzeźbotwórcza
działalność wiatru
w wyniku działalności
najmocniej uwidacznia się
wiatru (wydma, grzyb
na obszarach, gdzie luźny
skalny).
materiał skalny nie
jest osłonięty roślinnością,
– fakt, że zewnętrzne
procesy geologiczne
prowadzą do
wyrównywania
powierzchni Ziemi, a
procesy wewnętrzne są
przeciwstawne do tej
działalności.
na, meander, nurt
rzeczny, terasa, abrazja, klif.
26. Rzeźbotwórcza Charakterystyka
działalność lodow- morfologicznej
ców.
działalności lodowców.
27. Rola wiatru w
modelowaniu powierzchni Ziemi.
Charakterystyka
morfologicznej
działalności wiatru.
10
– na podstawie zdjęć rozpoznać
przykładowe formy terenu
powstałe w wyniku działalności lodowców.
– na podstawie rysunku omówić
–
formy terenu powstałe
w wyniku działalności wiatru,
na podstawie zdjęć omówić rolę
wiatru w modelowaniu
przedstawionej formy terenu.
8
PRZYKŁADY OCHRONY
KRAJOBRAZU NA ŚWIECIE
ZIEMIA JAKO ŚRODOWISKO ŻYCIA, JEJ HISTORIA I
OBRAZ WSPÓŁCZESNY
1
2
3
4
28. Zróżnicowanie Strefowość
świata roślinnego i klimatyczna i roślinna
zwierzęcego na
na Ziemi.
lądach.
5
–
–
5. Pokrywa
glebowa.
29. Występowanie
różnych typów
gleb na Ziemi.
Charakterystyka gleb
strefowych i
astrefowych.
–
–
–
6. Ochrona
krajobrazu na
świecie.
30. Sfery powłoki
ziemskiej i ich
współzależności.
Ochrona
krajobrazów na
świecie.
Ogólna
charakterystyka sfer
powłoki ziemskiej.
6
– rozmieszczenie
–
–
–
–
–
– związek strefowości i
formacji roślinnych na
świecie,
wybrane gatunki
zwierząt, charakterystyczne dla danych
obszarów Ziemi,
pojęcia: formacja
roślinna.
nazwy podstawowych
typów genetycznych
gleb,
rozmieszczenie gleb na
świecie,
zmiany pokrywy
glebowej wywołane
przyczynami
przyrodniczymi i
działalnością
człowieka,
pojęcia: erozja gleb.
przykłady wzajemnego
oddziaływania sfer
powłoki ziemskiej,
przykłady zmian w
powłokach Ziemi
wywołanych
działalnością
człowieka,
formy ochrony
krajobrazu: pomniki
przyrody, rezerwaty,
parki narodowe,
pojęcia: krajobraz
antropogeniczny.
11
–
piętrowości roślin z
warunkami
klimatycznymi,
zagrożenia dla lasów,
wynikające z rabunkowej
gospodarki człowieka.
– zależność rodzaju gleb od
–
–
–
rodzaju skał, warunków
klimatycznych i
roślinności,
różnicę między glebami
strefowymi i astrefowymi,
konieczność ochrony
gleby,
pojęcia: degradacja gleby.
– związki i zależności
–
–
7
– wykazać współzależności
między sferami powłoki
ziemskiej,
konieczność ochrony
każdej ze sfer, bowiem
naruszenie równowagi
jednej z nich powoduje
ujemne skutki w
pozostałych,
potrzebę działań międzynarodowych na rzecz
ochrony środowiska
przyrodniczego.
między roślinnością a klimatem
wybranej strefy klimatyczno-roślinnej.
– wskazać na podstawie mapy
–
występowanie gleb strefowych,
na podstawie własnych
spostrzeżeń podać przykłady
działalności człowieka
wpływającej na degradację gleb.
– na podstawie źródeł informacji
–
–
geograficznych wskazać
przykłady skutków ingerencji
człowieka w poszczególne sfery
powłoki ziemskiej,
na podstawie źródeł informacji
geograficznych
scharakteryzować wybrane
obszary chronione na Ziemi,
wskazać współzależności sfer
powłoki ziemskiej w najbliższej
okolicy szkoły lub swojego
miejsca zamieszkania.
8
Edukacja
ekologiczna –
degradacja i
konieczność
ochrony gleb.
Edukacja
ekologiczna –
zagrożenia dla
środowiska
przyrodniczego
(głównie lasów)
wynikające z
form
działalności
człowieka.
Edukacja
ekologiczna –
ocena skutków
przemian w
środowisku
przyrodniczym
na Ziemi
wywołanych
działalnością
człowieka;
ochrona
krajobrazu na
świecie.
Download