Tematy lekcji geografii oraz zakres treści nauczania w klasie III TE

advertisement
Tematy lekcji geografii oraz zakres treści nauczania w klasie
III TE, IIITŻR (2 semestr) (zakres rozszerzony)
Moduł - dział -temat
1.Powtórzenie wiadomości z atmosfery
2.Sprawdzenie wiadomości z rozdziału
Atmosfera
3.Cykl hydrologiczny
4.Oceany i morza
5.Dynamika oceanów – prądy morskie,
falowanie
6.Dynamika oceanów – pływy morskie,
sejsze, upwelling
7.Test do mapy turystycznej
8.Zróżnicowanie sieci rzecznej na Ziemi
9.Ustroje rzeczne
10,11.Jeziora
12.Lodowce górskie
13.Lądolody i wieloletnia zmarzlina
14.Wody podziemne
15.Lekcja powtórzeniowa
Zakres treści
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
powstanie hydrosfery
zasoby wodne Ziemi
obieg wody w przyrodzie
bilans wodny
fizyczne i chemiczne
właściwości wody
podział wszechoceanu
typy mórz
skład chemiczny wody morskiej
poziomy i pionowy rozkład zasolenia
zróżnicowanie temperatury wód oceanicznych
gęstość wody morskiej
przyczyny powstawania prądów morskich
rodzaje prądów morskich
falowanie wiatrowe
El Niño
tsunami
pływy morskie
sejsze
upwelling
gospodarcze wykorzystanie oceanów
•
•
•
•
•
•
rzeka i jej dorzecze
rodzaje rzek
powodzie
gospodarcze znaczenie rzek
rodzaje ustrojów rzecznych
zależność między strefą klimatyczną a ustrojem rzecznym
•
•
•
•
• powstawanie jezior
• kryteria podziału jezior
• genetyczne typy jezior
• zbiorniki sztuczne
• znaczenie jezior
• etapy zarastania jezior
• bagna i torfowiska
• warunki powstawania lodowców górskich
• przebieg granicy wiecznego śniegu
• powstawanie lodu lodowcowego
• typy lodowców górskich
ruch lodowca
• lądolody
• wieloletnia zmarzlina
• bariera lodowa
• pochodzenie wód podziemnych
• charakterystyka wód podziemnych
• rodzaje wód podziemnych
• wody artezyjskie i subartezyjskie
• gejzery
• rodzaje źródeł
• wykorzystanie wód podziemnych
16.Sprawdzenie wiadomości z rozdziału
Hydrosfera
Test sprawdzający – Książka
Nauczyciela
17.Budowa wnętrza Ziemi
18.Minerały i skały
19.Genetyczne typy skał
20.Rozpoznawanie skał
21.Praktyczne rozpoznawanie skał –
sprawdzian praktyczny
22,23.Odtwarzanie i datowanie dziejów
Ziemi
•
•
•
•
•
•
•
metody badań wnętrza Ziemi
właściwości fizyczne wnętrza Ziemi
budowa wnętrza Ziemi
skorupa ziemska
minerały jako składniki skorupy ziemskiej
cechy różniące minerały
typy złóż mineralnych
•
•
•
•
•
•
skały i ich podział
skały magmowe
skały osadowe
skały metamorficzne
zastosowanie gospodarcze skał
rozpoznawanie skał
•
•
•
•
•
24.Kronika dziejów Ziemi
•
25Tektonika płyt litosfery
•
•
•
•
podział geologii historycznej
metody określania wieku względnego i bezwzględnego
skamieniałości
podział dziejów Ziemi
analiza profilu geologicznego
wydarzenia geologiczne, klimatyczne i przyrodnicze w dziejach
Ziemi
teoria dryfu kontynentów
teoria tektoniki płyt litosfery
etapy rozwoju ryftu
procesy zachodzące w strefie spredingu i subdukcji
•
•
•
•
•
rodzaje procesów endogenicznych (wewnętrznych)
ruchy górotwórcze (orogenezy)
obszary fałdowań
deformacje tektoniczne
typy genetyczne gór
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
plutonizm
typy intruzji magmatycznych
wulkanizm
typy wulkanów
rozmieszczenie wulkanów
skutki erupcji wulkanicznych
powstawanie trzęsień ziemi
rodzaje trzęsień ziemi
rozmieszczenie trzęsień ziemi
skutki trzęsień ziemi
przyczyny powstawania ruchów epejrogenicznych
skutki procesów epejrogenicznych
ruchy izostatyczne
ukształtowanie poziome
ukształtowanie pionowe
formy ukształtowania lądów
krzywa hipsograficzna
formy dna oceanicznego
rozmieszczenie form ukształtowania dna oceanicznego
ukształtowanie głębokościowe oceanów
krzywa batymetryczna
26.Film pt „ Wielka dolina ryftowa”
27.Ruchy górotwórcze
28.Deformacje tektoniczne i typy
genetyczne gór
29.Film pt „Powstanie wielkich
łańcuchów górskich”
30.Plutonizm i wulkanizm
31.Trzęsienia ziemi
32.Ruchy epejrogeniczne oraz
izostatyczne
33.Wielkie formy ukształtowania lądów
34.Wielkie formy ukształtowania
oceanów
35.Lekcja powtórzeniowa
36.Sprawdzenie wiadomości z rozdziału
Wnętrze Ziemi. Procesy endogeniczne
Test sprawdzający – Książka
Nauczyciela
37.Wietrzenie skał
38.Ruchy masowe
39.Procesy krasowe
40.Rzeźbotwórcza działalność rzek
41.Test do mapy turystycznej
42.Rzeźbotwórcza działalność
lodowców górskich
43.Rzeźbotwórcza działalność
lądolodów i wód polodowcowych
44.Rzeźbotwórcza działalność wiatru
45.Rzeźbotwórcza działalność morza
46.Typy wybrzeży morskich
47.Lekcja powtórzeniowa
48.Sprawdzenie wiadomości z rozdziału
Procesy egzogeniczne
Test sprawdzający – Książka
Nauczyciela
49.Powstawanie gleb
50.Typy genetyczne gleb
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
klasyfikacja procesów egzogenicznych
przebieg procesu wietrzenia
rodzaje wietrzenia
intensywność wietrzenia
rodzaje ruchów masowych
przyczyny powstawania ruchów masowych
ruchy masowe a działalność człowieka
właściwości rozpuszczające wody
czynniki wpływające na tempo rozpuszczania skał
rzeźba krasowa
formy krasu powierzchniowego i podziemnego
działalność erozyjna rzek
czynniki wpływające na intensywność erozji
działalność rzeki w górnym, środkowym i dolnym biegu
powstawanie meandrów i teras rzecznych
typy ujść rzecznych
rzeźbotwórcza działalność wód opadowych
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
niszcząca działalność lodowca górskiego
działalność transportowa lodowca górskiego
akumulacyjna działalność lodowca górskiego
formy rzeźby powstałe wskutek działalności lodowców górskich
formy powstałe wskutek działalności lądolodów
krajobraz młodoglacjalny i staro glacjalny
działalność wód fluwioglacjalnych
czynniki wpływające na działalność eoliczną
formy erozyjne
transport wiatrowy
działalność akumulacyjna wiatru
rodzaje wydm
rodzaje pustyń
powstawanie pokryw lessowych
zagrożenia dla działalności człowieka związane z erozyjną
działalnością wiatru
niszcząca działalność morza
powstawanie klifu
elementy wybrzeża stromego i płaskiego
budująca działalność morza
typy wybrzeży
wybrzeża powstałe przy współudziale organizmów żywych
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
procesy glebotwórcze
poziomy glebowe
czynniki glebotwórcze
kompleksy rolniczej przydatności gleb
żyzność i urodzajność
odczyn gleby
gleby strefowe
rozmieszczenie gleb strefowych
profile wybranych typów gleb
gleby strefowe, astrefowe i pozastrefowe
51.Świat roślin
52.Świat zwierząt
53.Strefy krajobrazowe na Ziemi
54.Interakcje między poszczególnymi
sferami Ziemi
55.Lekcja powtórzeniowa
56.Sprawdzenie wiadomości z rozdziału
Gleby. Biosfera
Test sprawdzający – Książka
Nauczyciela
57-60.Warsztaty terenowe – krajobraz
najbliższej okolicy
degradacja pokrywy glebowej
zbiorowiska roślinne
strefy roślinne
piętrowość klimatyczno-roślinna
występowanie zwierząt na Ziemi
królestwa i krainy zoogeograficzne
przystosowanie zwierząt do życia
fauna mórz i oceanów
komponenty środowiska
strefy krajobrazowe
oddziaływanie komponentów środowiska przyrodniczego
na człowieka
• zależności pomiędzy poszczególnymi sferami Ziemi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
opis elementów krajobrazu
pomiar wysokości Słońca nad horyzontem
położenie geograficzne
obserwacja odkrywki geologicznej
wpływ działalności człowieka na krajobraz najbliższej okolicy
Download