Henryk Bednarski Przemoc w rodzinie jako przykład

advertisement
Henryk Bednarski
Przemoc w rodzinie jako przykład
dysfunkcjonalności rodziny
Mazowieckie Studia Humanistyczne 13/1-2, 139-160
2012
Henryk Bednarski
Mazowieckie Studia Humanistyczne
Nr 1-2, 2012
PRZEMOC W RODZINIE JAKO PRZYKŁAD
DYSFUNKCJONALNOŚCI RODZINY
Pojęcie i podstawowe cechy rodziny dysfunkcjonalnej
Pojęcie rodziny dysfunkcyjnej upowszechniło się w latach osiemdziesiątych
i dziewięćdziesiątych XX w. Bardzo często określano ją również mianem rodziny
niewydolnej wychowawczo, rodziny patologicznej lub rodziny z problemami. We
współczesnej literaturze trudno się spotkać z takimi pojęciami, gdyż tego typu
rodziny określa się jako rodziny w społeczeństwie ryzyka lub jako alternatywne
formy życia rodzinnego. Do najczęściej występujących uwarunkowań, jakie
prowadzą do dysfunkcjonalności rodziny zaliczamy:
- trudne warunki społeczno-ekonomiczne,
- niskie kompetencje rodzicielskie,
- zaburzoną strukturę rodziny.
W innym aspekcie omawianego terminu używa się go na określenie rodzin,
które same rezygnują z pełnienia podstawowych funkcji rodzicielskich lub
realizują je w sposób inny niż przyjęty bądź niewłaściwy. Te rodziny wybierają:
- życie według skrajnych przekonań religijnych lub politycznych,
- różne alternatywne formy życia rodzinnego i społecznego1.
Istotą rodziny jest jej systemowość i wspólnotowość. Zdarza się jednak, że
występują w niej zaburzenia jednej lub kilku jej funkcji. Ten proces prowadzi
do powstania rodziny dysfunkcjonalnej. Czasami można zahamować to zjawisko
lub też je przerwać, jednak w większości przypadków czynniki dysfunkcjonalne
kumulują się, prowadząc do rozbicia pewnego systemu. Rodzina jest grupą
społeczną, istnieje i funkcjonuje tylko wtedy, gdy zostają spełnione warunki jej
integracji. Nie może obyć się bez wzajemnych oddziaływań członków rodziny, bez
wspólnych norm, wartości, dążenia do wspólnego celu. Bardzo często dysfunkcjo1 Encyklopedia powszechna pedagogiczna X XI wieku, t. 5, Warszawa 2006, s. 330.
140
H enryk B ednarski
nalność rodziny wiąże się z czynnikami materialno-bytowymi, kulturowymi oraz
patologicznymi. Dochodzi do sytuacji, w której rodzina nie jest w stanie uporać się
z problemami, zaspokoić potrzeb swoich członków, a wychowujące się w niej
dzieci muszą radzić sobie same z osiąganiem sukcesów edukacyjnych oraz
z prawidłowym rozwojem2.
Rodzina dysfunkcjonalna jest więc definiowana jako taka, która nie potrafi
wystarczająco dobrze realizować swoich funkcji, czyli taka, która nie jest w stanie
sprostać swoim obowiązkom wobec dzieci i innych członków, a także pomyślnie
rozwiązać problemów i konfliktów. Dysfunkcjonalność ta może być związana
z różnorodnymi zadaniami i może dotyczyć różnego ich zakresu. Dzięki temu możemy
wyróżnić dysfunkcję całkowitą, czyli występującą w rodzinie, która kompletnie
nie radzi sobie z realizacją zadań i muszą ją zastąpić wyspecjalizowane rodziny lub
instytucje, oraz dysfunkcję częściową, czyli występującą w rodzinie, która nie potrafi
realizować prawidłowo niektórych zadań i podstawowych funkcji, wymaga przy
tym pomocy wyspecjalizowanych instytucji3. W obu postaciach dysfunkcjonalność
może wiązać się z niepowodzeniami w zakresie zadań związanych z zapewnieniem
odpowiednich warunków bytowych, wychowaniem dzieci, zaspokojeniem potrzeb
i oczekiwań, a także z niepowodzeniami w walce z konfliktami, niepowodzeniami
w sferze edukacji i rozwoju dzieci, zdrowia, aspiracji, życia rodzinnego itp.
Przyczyny dysfunkcjonalności rodzin są bardzo różnorodne, trudno jest je
jednoznacznie określić, można tylko opisać te najczęściej występujące. Dysfunkcjonalność zależna jest od czynników tkwiących w samej rodzinie, od cech
jej członków oraz od otoczenia zewnętrznego. W pierwszym przypadku na
niewypełnianie funkcji rodziny wpływ mają: ccchy charakteru członków rodziny,
jakość i typ interakcji, postawy rodzicielskie, styl wychowania, kultura rodziców,
przyjmowane wartości i normy, brak wiedzy i umiejętności, niezaradność bądź
choroby. Na funkcjonowanie rodziny ogromny wpływ mają także zewnętrzne
uwarunkowania i utrudnienia. Ich źródeł można się doszukać w procesach
makrospołecznych, które związane są z przemianami społecznymi i ustrojowymi.
Trudno jest szczegółowo określić przyczyny dysfunkcjonalności rodzin, określamy
je częściej jako syndrom warunków zewnętrznych i wewnętrznych, które mają
wpływ na destabilizację rodziny. Większe jest prawdopodobieństwo zagrożenia
dysfunkcjonalności w rodzinach, w których jest więcej destabilizujących czynników
i gdy budują one cały system niepowodzeń. Bardzo często nawet członkom rodziny
trudno jest stwierdzić, który z czynników pojawił się jako pierwszy. Dlatego
bardzo trudno jest przerwać, a tym bardziej zakończyć proces destabilizacyjny4.
2 I. Bilińska, Rodzina i form y je j wspomagania, Kraków 2001, s. 53.
3 J. Raczkowska, Kiedy w rodzinie dzieje się źle, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”
1999, nr 6.
4 E. Jabłońska-Deptuła, Współczesne zagrożenia rodziny, Spojrzenie na współczesną rodzinę
w Polsce, Warszawa 1986, s. 27-31.
Przem oc w rodzinie jako przykład dysfunkcjonalności rodziny
141
Życie w rodzinie dysfunkcjonalnej jest przyczyną wielu przykrości, rozczarowań
i frustracji jej członków. Najbardziej cierpią dzieci, ponieważ to właśnie one są
szczególnie narażone na skutki braku realizacji podstawowych funkcji rodziny.
Prowadzi to do deformacji rozwoju, pociąga za sobą negatywne skutki emo­
cjonalne, zaniżone osiągnięcia intelektualne i ambicje. Dysfunkcjonalność jest
również zagrożeniem dla społeczeństwa, powoduje bowiem wzrost dewiacji
i przestępczości wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Jest źródłem psychopatii,
przestępstw przeciwko rodzinie, osamotnienia, a nawet samobójstw. Można to
zauważyć obserwując takie zjawiska, jak nieprzystosowanie do życia społecz­
nego, brak szacunku do siebie i otoczenia, brak tolerancji, przemoc i agresja
w kontaktach z ludźmi5.
Bardzo trudno oszacować skalę zjawiska dysfunkcjonalności rodzin. Nie­
zaradność w wypełnianiu podstawowych funkcji rodziny powodowana jest
niezaradnością życiową. Związana jest często z niskim poziomem wykształcenia,
co z kolei powoduje problemy na rynku pracy, uniemożliwiając jednocześnie
utrzymanie rodziny. Brak aktywności zawodowej wśród dorosłych członków
rodzin pociąga za sobą uzależnienie się od wszelkich instytucji udzielających
pomoc finansową, ale to oczywiście nie rozwiązuje problemu, jakim jest ubóstwo
dysfunkcjonalnych rodzin. Inne dosyć charakterystyczne cechy omawianych
rodzin to: wielodzietność, ciasnota mieszkaniowa, konflikty rodzinne, trudności
w nauce dzieci oraz uzależnienia i patologie. Wszystkie te czynniki połączone ze
sobą sprzyjają tworzeniu się swojego rodzaju „zaklętego kręgu” oraz pogłębiania
się zjawiska dysfunkcjonalności6.
W rodzinie, która nie funkcjonuje tak jak powinna nie są zaspokajane materialne
potrzeby dzieci, a przede wszystkim ich potrzeby emocjonalne, które mają ogromny
wpływ na ich prawidłowy rozwój i dalsze życie. Dzieciom z tego typu rodzin
brakuje poczucia bezpieczeństwa, pewności siebie, są często wyśmiewane, czują
się wyalienowane, bezradne wobec problemów życia codziennego. Czynniki te
wpływają na psychikę dziecka i zmieniają jego wyobrażenie o świecie. Rodzicom
natomiast brakuje podstawowej wiedzy pedagogicznej, co przejawia się w nad­
miernej opiekuńczości, zbyt surowych karach i ograniczeniu swobody dziecka7.
W źle funkcjonującej rodzinie, rodzice zamiast wspierać i ochraniać swoje
potomstwo, ignorują je lub atakują za to, że takie właśnie jest. W takich przy­
padkach dzieci rozwijają w sobie dysfunkcjonalne cechy samozachowawcze,
wmawiając sobie przy tym, że rodzice mają rację. Przystosowują się, żeby nie
ulec niszczycielskiej mocy wpajanego im poczucia niskiej wartości. Przybieranie
5 I. Bilińska, op.cit., s. 55.
6 Ibidem.
7 K. Sawicka, Sytuacja dzieci ze środowisk biedy, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”
1997, nr 3.
142
H enryk B ednarski
takiej postawy obronnej powoduje, że jako dorosłe osoby same stają się rodzicami
dysfunkcjonalnymi.
Rodzina dysfunkcjonalna powoduje zarówno u dzieci, jak i dorosłych frustrację,
napięcia oraz jest źródłem przykrości. Może to dotyczyć różnorodnych zakresów
realizowanych zadań, takich jak:
- całkowita dysfunkcja oznacza, iż w rodzinie nie występuje jakiekolwiek
powodzenie w realizowaniu funkcji rodziny i że muszą się tym zająć specjaliści;
- częściowa dysfunkcja występuje, gdy rodzina nie potrafi uporać się z pewnymi
zadaniami i realizacją podstawowych jej funkcji.
Dysfunkcjonalność może obejmować:
- niepowodzenia w realizacji zadań wychowawczych,
- niepowodzenia w walce z kryzysem małżeńskim,
- nieodpowiednie zaspokajanie potrzeb dziecka,
- niepowodzenia związane z walką o niewykluczenie rodziny z określonego
kręgu rodzinnego.
Życie dziecka w domu dysfunkcjonalnym jest dla niego ogromną krzywdą,
ponieważ rodzice najczęściej nie dbają o realizowanie jego podstawowych potrzeb,
sposób traktowania takiego dziecka również jest źródłem przykrości i cierpienia.
Zdarza się, że powoduje to pewne deformacje jego rozwoju, takie jak zaniżone
osiągnięcia edukacyjne i aspiracje, brak ambicji, brak chęci dążenia do celu8.
Charakterystyczną cechą rodzin dysfunkcjonalnych jest to, że na ich terenie
spotykamy się z działalnością bardzo często ukrytych nieświadomych reguł, które
tworzą problemy życia rodzinnego, występujące np. w postaci:
- nadkontroli większości relacji pomiędzy członkami rodziny, nadkontroli uczuć
i zachowań dającej poczucie władzy, pozornego bezpieczeństwa oraz przewidywania
wydarzeń;
- dążenia do perfekcjonizmu, lęk przed złym zachowaniem staje się patolo­
giczną regułą organizowania codziennego życia, usiłowanie narzucenia ideału
ubezwłasnowolnienia powoduje utratę naturalności i spontaniczności, prowadząc
jednocześnie do poczucia beznadziejności i pesymizmu;
- zaprzeczenia ludzkim siłom oraz potencjałom;
- stosowaniu zasady nie mówienia o żadnych problemach rodzinnych;
- tworzenia swojego rodzaju mitów w celu ucieczki od rzeczywistości;
- braku zaufania w stosunku do innych, zgodnie z zasadą bądź samowystar­
czalny, lub ufając komuś na pewno się rozczarujesz9.
Nieprawidłowe funkcjonowanie rodziny może przejawiać się przez:
- brak opieki nad dzieckiem lub delegowanie jej na inne osoby;
8 Por. S. Kawula, Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki, Toruń 2005, s. 152.
9 Por. J. Bradshaw, Zrozumieć rodzinę. Rewolucyjna droga odnalezienia samego siebie, War­
szawa 1994, s. 88.
Przem oc w rodzinie jako przykład dysfunkcjonalności rodziny
143
- brak więzi emocjonalnych pomiędzy poszczególnymi członkami rodziny,
lub izolowanie się całej rodziny od innych ludzi;
- nadmierne uzależnienie się poszczególnych członków rodziny od siebie
nawzajem, wytwarzanie nadmiernej zależności dziecka;
- nadopiekuńczość w stosunku do dziecka, która może być przejawem postawy
lękowej rodziców;
- zaburzenia komunikacji;
- erotyzację stosunku rodzic - dziecko (molestowanie seksualne);
- patologię ról w rodzinie - gdy przykładowo cała wrogość rodziny spada
na jedną osobę (może to być chore dziecko, bądź osoba starsza);
- opór rodziny przeciwko ujawnianiu konfliktów, zaprzeczanie ich istnienia,
co uniemożliwia ich rozwiązanie;
- wszelkiego rodzaju patologie (przemoc, alkoholizm)10.
Powyżej wymieniono najczęściej występujące wskaźniki nieprawidłowego
funkcjonowania rodziny. Należy się liczyć z faktem, że dysfunkcjonalność
rodziny występuje w bardzo różnorodnych formach - może ich być tyle, co
rodzin tego typu.
Zjawisko patologii w rodzinie
Jednym z przejawów nieprawidłowego funkcjonowania rodziny jest występowa­
nie patologii. Jest to bardzo szerokie pojęcie, które od zawsze było wkomponowane
w ogólne kształty i formy życia rodzinnego. Wśród wszystkich symptomów
przemian i przeobrażeń współczesnej rodziny polskiej i europejskiej najbardziej
widoczny jest wzrost natężenia właśnie zjawisk patologii lub dewiacji w życiu
rodziny. Zjawisk tego typu jest wiele, chociaż mają one różną rangę i w różnorodny
sposób wpływają na ogólnie przyjętą krzywdę społeczną. Konsekwencją tych
zjawisk jest w głównej mierze cierpienie członków rodzin oraz szkoda społeczna11.
Niewątpliwie jednym ze zjawisk patologii w rodzinie jest alkoholizm. Jest to
zjawisko, które ma bardzo duży zasięg i stopień szkodliwości społecznej. W Polsce
nadużywanie alkoholu od wielu lat jest poważnym problemem, który niewątpliwie
ma bardzo duży wpływ na funkcjonowanie rodziny. Alkoholizm powoduje
wiele napięć w rodzinie i w większości przypadków prowadzi do pogorszenia
sytuacji ekonomicznej w rodzinie. Ponadto, uzależnienie od alkoholu prowadzi do
samozniszczenia się osoby uzależnionej oraz do dezintegracji i rozpadu rodziny.
Zjawisko alkoholizmu prowadzi do wielu różnych konsekwencji natury zdrowot­
nej. Najczęściej są to schorzenia psychosomatyczne i zaburzenia emocjonalne,
10 Por. A. Popielarska (red.), Psychiatria wieku rozsvojowego, Warszawa 1989, s. 39.
11 Por. S. Kawula, op.cit., s. 135.
144
H enryk B ednarski
spowodowane ciągłym i dużym stresem, oraz demoralizacja, przemoc, ubóstwo
i zmniejszone szanse osiągnięcia kariery zawodowej. Alkoholizm jest również
bardzo częstym powodem rozwodów oraz sieroctwa dzieci. Na podstawie badań
można stwierdzić, że dzieci osób uzależnionych bardzo dotkliwie odczuwają
sytuację swoich rodzin, wszelkie nieporozumienia, atmosferę ciągłego lęku
i napięcia, co w dużym stopniu wpływa na ich rozwój psychofizyczny12.
Kolejnym zjawiskiem patologii społecznej, która ma duży wpływ na funk­
cjonowanie rodziny jest narkomania. Najczęściej problem ten dotyczy dzieci
i młodzieży. W rodzinach, w których dorośli członkowie są uzależnieni od
narkotyków najbardziej widać przejawy dysfunkcjonalności. Rodzice-narkomani
nie są w stanie zapewnić swoim dzieciom nawet podstawowych warunków do
życia i rozwoju i zwykle opiekę nad nimi przejmują wyspecjalizowane ośrodki.
Narkomania definiowana jest jako stałe lub okresowe przyjmowanie środków
odurzających, które prowadzą do uzależnienia. Celem życia osoby uzależnionej
jest zdobycie środka odurzającego, który powoduje jego całkowitą niezdolność
do pełnienia ról społecznych, w tym rodzinnych. Narkomania bardzo szybko
prowadzi do wyniszczenia organizmu13.
Na prawidłowe funkcjonowanie rodziny ogromny wpływ ma przestępczość
rodziców. Pod terminem przestępczość rodziców należy rozumieć głównie przemoc
w stosunku do innych członków rodziny oraz uchylanie się od obowiązków
alimentacyjnych. Odrębny problem tworzą rodziny recydywistów. Recydywiści
kryminalni wywierają bardzo negatywny wpływ na atmosferę rodzinną, na
wychowanie i rozwój psychofizyczny dzieci. Problem jest jeszcze bardziej złożony,
gdy osobą karaną jest matka. W większości przypadków dzieci wychowywane
w takich rodzinach również wchodziły w konflikt z prawem. Na podstawie badań
placówek opiekuńczo-wychowawczych można określić, że 23% wychowanków ma
rodziców, którzy byli karani pozbawieniem wolności, w tym 5,3% ma aktualnie
rodziców w więzieniu, a 11,1% wychowało się w rodzinach recydywistów14.
Kolejne zjawisko patologii to przemoc w rodzinie. Jest ona definiowana jako
wszelkie przejawy złego traktowania słabszych członków rodziny, którzy nie są
w stanie się bronić. Najczęściej tymi osobami są dzieci, osoby trwale niedołężne,
ze względu na chorobę czy starość, oraz kobiety, pomimo tego, że ich zależność
nie jest tak oczywista, jak w przypadku dzieci i osób niedołężnych. Złe traktowanie
określa się jako wszelkie zjawiska związane z zaniedbywaniem dzieci, fizycznym
i moralnym znęcaniem się nad nimi oraz popełnianymi w stosunku do dzieci
nadużyciami seksualnymi. Przemoc w rodzinie jest bardzo rzadko ujawniana
12 Por. M. Ochmański, Nadużywanie alkoholu przez ojców a sytuacja domowa i szkolna dzieci,
Lublin 1993, s. 26.
13 I. Bilińska, op.cit., s. 58.
14 Ibidem, s. 59.
Przem oc w rodzinie jako przykład dysfunkcjonalności rodziny
145
osobom spoza rodziny, z powodu zastraszenia, wstydu czy istnienia w społeczeń­
stwie stereotypów myślowych. Niektóre z tych stereotypów: nikt nie powinien
wtrącać się w prywatne sprawy rodziny, przemoc w rodzinie dotyczy tylko osób
z marginesu społecznego, maltretowanie to tylko chwilowa utrata panowania nad
sobą, albo jeśli kobieta jest bita to najwidoczniej na to zasłużyła. Takie społeczne
przyzwolenie na przemoc powoduje, że jest to zjawisko dość powszechne15.
Przemoc może występować w każdej rodzinie, nie ma na to wpływu sytuacja
materialna czy kręgi kulturowe i religia. Powoduje szeroko pojęte cierpienia
psychiczne i fizyczne, chęć odwetu, nienawiść, a także uniemożliwia prawidłowy
rozwój dzieci. Bardzo dużo kobiet - ofiar przemocy w rodzinie, to osoby wykształ­
cone, zajmujące wysokie stanowiska, podobnie jest w przypadku mężczyzn, którzy
są sprawcami. Wbrew pozorom, przemoc rodzinna to nie tylko fizyczne znęcanie
się nad słabszymi członkami rodziny, dużo gorsze niż siniaki czy złamania są
szkody psychiczne. Sprawcy używają wielu metod w celu sprawowania kontroli
nad ofiarą. Zaliczamy do nich m.in. zastraszanie, społeczną izolację oraz psychiczne
znęcanie się. Bardzo często ofiara jest poniżana, a jej wartość jako człowieka
zaniżana. Pojawia się także zmuszanie do bezwarunkowego spełniania poleceń
i posłuszeństwa. Z czasem ofiara staje się całkowicie zniewolona, gdyż myśli
o sobie jako o człowieku drugiej - gorszej kategorii, przeżywa lęk i bezsilność16.
Przemoc w rodzinie jest ściśle powiązania z alkoholizmem, ponieważ w więk­
szości przypadków przemoc dokonywana jest właśnie pod wpływem alkoholu.
Należy jednak pamiętać, iż alkohol nie jest bezpośrednią przyczyną tego rodzaju
patologii, a zwykle jest swego rodzaju katalizatorem, który uwalnia agresję.
Część przypadków przemocy w rodzinie dokonywana jest bez udziału alkoholu,
a rodziny, w których się ona odbywa zwykle postrzegane są w społeczeństwie
za rodziny normalne.
Dużym problemem w przeciwdziałaniu przemocy stosowanej wobec kobiet są
wspomniane już stereotypy myślowe, czyli swego rodzaju społeczna akceptacja.
Wpływ na to ma głównie zła socjalizacja, przygotowująca do społecznej roli
związanej z płcią. Kobieta powinna być uległa, dbać o rodzinę, zajmować się
dziećmi, osobami niedołężnymi, a także mężem - bez względu czy jest sprawcą
przemocy, czy nie. Źle widziane są jakiekolwiek przejawy niezależności kobiet,
pewności siebie czy dominacji. Wielu ludzi twierdzi, że jedynym sukcesem i celem
życiowym kobiety powinno być wyjście za mąż, założenie rodziny i stworzenie
szczęśliwego domu, przez przymilne zachowanie wobec męża. Panuje przekonanie,
że jeżeli kobieta nie spełnia tych oczekiwań sama prowokuje bicie17.
15 Por. I. Pospiszyl, Przemoc w rodzime, Warszawa 1998, s. 17-18.
16 Por. K. Lachowicz, Społeczne przekonania dotyczące przemocy w rodzinie, Kraków 1998,
s. 15.
17 Por. I. Bilińska, op.cit., s. 61.
146
H enryk B ednarski
Inną często stosowaną formą przemocy w rodzinie jest zaniedbywanie dzieci.
Uważane jest to za najłagodniejszą formę przemocy, ale to tylko pozory, ponieważ
jej skutki są dramatyczne. Ogólnie rzecz biorąc charakteryzuje się ona po prostu
nie zaspokajaniem podstawowych potrzeb dziecka, zarówno tych związanych
z jego przeżyciem, jak i tych, które mają zapewnić poczucie bezpieczeństwa
i odpowiednią stymulację rozwoju. W wielu przypadkach zaniedbywanie zaczyna
się już w okresie ciąży, matka wówczas nieodpowiednio się odżywia, prowadzi
niehigieniczny tryb życia, ulega nałogom, podejmuje świadomie działania wywo­
łujące poronienie. Do najbardziej powszechnych form zaniedbywania dziecka,
po przyjściu na świat, należy porzucanie go w miejscu, gdzie ma ono niewielkie
szanse na znalezienie przez osoby trzecie, a więc na przeżycie, niewystarczające
pod względem ilościowym i jakościowym odżywianie, opieszałe leczenie, brak
zabezpieczenia przed chorobami, zakłócanie snu dziecka. W stosunku do starszych
dzieci najczęstszymi przejawami zaniedbania są: toczenie w jego obecności
awantur, narażenie na wypadki, brak czujności w ocenie zagrażających mu
wydarzeń, m.in. nie dostrzegania możliwości napastowania seksualnego. Bardzo
typowym zachowaniem rodziców wobec dzieci w rodzinach dysfunkcjonalnych
jest zamykanie dziecka w osobnym pomieszczeniu, podczas obecności rodziców
w domu, oraz wyłączanie dziecka ze wspólnych zajęć, izolowanie od rówieśników,
narzucanie ogromu obowiązków, lub stawianie wymagań przerastających siły
dziecka. Wymienione powyżej zjawiska określane są mianem zaniedbywania, mogą
one wynikać z braku wiedzy o potrzebach dziecka lub też z braku umiejętności
ich zaspokajania. Na podstawie badań można stwierdzić, że duża gmpa rodziców
zaniedbujących dzieci pochodzi ze środowisk, gdzie można zaobserwować braki
w wykształceniu i trudności ekonomiczne18.
Równie powszechną formą znęcania się nad dziećmi jest ich bicie. Bardzo
często to zjawisko postrzegane jest jako sposób na dobre wychowanie. Tego typu
przemoc jest uwarunkowana kulturowo, historycznie, a nawet religijnie. Od dawna
bicie oraz surowość w stosunku do dzieci postrzegane było jako jedyny sposób
uniknięcia ich demoralizacji, wykolejenia, czy zejścia na złą drogę. Dziś wiemy
już, że bicie może spowodować nieodwracalne szkody fizyczne, psychiczne,
a także może prowadzić do powielania tej metody wychowawczej przez bite
pokolenia. Większość szkód, jakich dzieci doznają w wyniku złego traktowania,
powstaje przypadkowo w czasie stosowania - jak twierdzą niektórzy - normalnych
metod pedagogicznych, czyli karania. Biciu dzieci sprzyja nie tylko społeczne
przyzwolenie, ale także poczucie, że dzieci stanowią własność rodziców i dlatego
mogą oni stosować wobec nich takie kary, jakie oni uważają za właściwe. Bardzo
często jest tak, że nie są świadomi, jakie skutki mogą pociągnąć za sobą tego typu
zachowania. Maltretowanie może przecież prowadzić do poważnych uszkodzeń
ls Ibidem, s. 60.
Przem oc w rodzinie jako przykład dysfunkcjonalności rodziny
147
ciała, takich jak: deformacji, utykania, ograniczonej sprawności ruchowej oraz
krzywd emocjonalnych, które powodują, że ofiara przemocy ma poczucie niskiej
wartości, może utracić zdolność kochania i ufania. W skrajnych przypadkach
nadmierne karanie może doprowadzić nawet do śmierci dziecka19.
Kolejną formą przemocy w rodzinie jest przemoc na tle seksualnym. Obecnie
zjawisko to jest powszechnie potępiane przez społeczeństwo. Jednak w odległej
historii związki małżeńskie z bardzo młodymi dziewczętami były dosyć popularne,
w niektórych kulturach jest to dozwolone nawet dziś. Wykorzystywanie seksualne
dzieci jest przestępstwem, definiuje się je najczęściej jako: wciągnięcie zależnego,
niedojrzałego rozwojowo i niezdolnego do wyrażania pełnej zgody dziecka, albo
osoby w okresie dojrzewania w seksualną aktywność, do której osoby te nie są
przygotowane. Konsekwencje tego typu postępowania są bardzo rozległe i trwałe.
U wykorzystywanych dzieci pojawia się depresja, lęk wobec innych, uważają
się za gorsze, mają niską samoocenę i trudności w nawiązywaniu kontaktów.
Późniejsze życie utrudnia im odrzucenie własnej roli seksualnej, a nawet wstręt
do własnego ciała. Dzieci, które były wykorzystywane seksualnie bardzo często
mają problem z uzyskaniem niezależności emocjonalnej od rodziców, równie
często dochodzi do prób samobójczych lub wyboru destruktywnego stylu życia20.
Omówione powyżej zjawiska są najczęstszą przyczyną niedostosowania
społecznego dzieci, które przejawiają się trudnościami w nauce, kłopotami
wychowawczymi w domu i w szkole.
Przemoc w rodzinie i jej rodzaje
Każde zjawisko przemocy w rodzinie można scharakteryzować na takich samych
poziomach i zaliczyć do form czynnych lub biernych. Z czynną przemocą mamy
najczęściej do czynienia, gdy gniew sprawcy skierowany jest bezpośrednio na ofiarę
i podejmuje on działania krzywdzące psychicznie, fizycznie lub seksualnie. Natomiast
z przemocą bierną spotykamy się w sytuacjach, gdy gniew manifestowany jest
brakiem zainteresowania ofiarą, czyli powszechnym zaniedbaniem lub gdy
występuje unikanie interakcji powodujących wybuch złości21.
Pomysłowość ludzi w zakresie przemocy w rodzinie jest bardzo duża. Jej
granice rozciągają się od wyzwisk i kpiny przez popychanie do bestialskich
morderstw. Skalę tych działań wyznacza stopień ich szkodliwości, dosyć często
jednak nawet nie jest kojarzony z prawdziwym źródłem. W literaturze najczęściej
opisuje się cztery rodzaje złego traktowania członka lub członków rodziny:
19 Por. K. Lachowicz, op.cit., s. 18.
20 Por. I. Pospiszyl, op.cit., s. 42.
21 K. Browne, M. Herbert, Zapobieganie przemocy w rodzinie, Warszawa 1999, s. 20.
148
H enryk B ednarski
- przemoc fizyczna,
- wykorzystywanie seksualne,
- zaniedbywanie,
- znęcanie psychiczne bądź emocjonalne22.
Powyższa typologia nie spełnia jednak warunku czystości aparatu pojęcio­
wego. Nie można bowiem wyobrazić sobie osoby maltretowanej fizycznie, która
jednocześnie nie czułaby się krzywdzona psychicznie. Wiadomo także, że aktom
wykorzystywania seksualnego w większości przypadków towarzyszy przemoc
fizyczna. Można więc powyższy podział uznać za umowny.
Przemoc fizyczna wobec dziecka - ten rodzaj przemocy obejmuje wszelkie
formy zachowania, występujące w postaci czynnej lub biernej. Do czynnych
form przemocy fizycznej zaliczamy przede wszystkim bicie - od przysłowiowych
klapsów, wymierzania policzków, do bicia pięścią i przedmiotem na oślep. Dalej
należy wymienić kopanie, zmuszanie do uwłaczających czynności, oraz traktowanie
w wyjątkowo brutalny sposób, jak: zadawanie ciętych ran, oparzenia, przypalanie
papierosem, szarpanie, duszenie, usiłowanie lub dokonanie zabójstwa.
Bierna przemoc fizyczna występuje przede wszystkim w postaci róż­
norodnych zakazów. Przykładem może być zm uszanie do m ów ienie
w określonym czasie, chodzenia, załatw iania potrzeb fizjologicznych,
przetrzymywanie w domu lub w jednym pomieszczeniu. Mimo dużej róż­
norodności rodzajów przemocy fizycznej, najczęściej występują zachowania
o mniejszej szkodliwości, jednak jest to pojęcie względne, gdyż każda forma
złego traktowania może prowadzić do negatywnych i nieodwracalnych skutków23.
Przemoc fizyczna w małżeństwie - powyższe rodzaje agresji nie występują
tylko w relacjach rodzic - dziecko, lecz mają charakter uniwersalny, dotyczą
wszystkich uczestników interakcji. Jednak w stosunkach między małżonkami
istnieją pewne charakterystyczne cechy stosowanej przemocy. Ta specyfika
objawia się m.in. większym uczestnictwem ofiar w konfliktach, oraz trochę
innym rozkładem najczęściej występujących rodzajów stosowanej przemocy.
Najczęściej występującą formą złego traktowania w stosunku do współmałżonka
okazują się być wyzwiska i wulgaryzmy. Inne przejawy to awanturowanie się
w domu, groźba zabicia, niszczenie przedmiotów, wyrzucanie z domu. Znęcanie
fizyczne w większości przypadków przejawia się typowym biciem, zakończonym
poważnym uszkodzeniem ciała. Oczywiście tego typu zachowania występują
nie tylko w małżeństwach, ale również w popularnych współcześnie związkach,
opartych na konkubinacie.
W opinii społecznej przemoc w rodzinie często kojarzy się z przestępczością
bądź nasiloną patologią społeczną. Tymczasem ma ona miejsce w rodzinach,
22 I. Pospiszyl, op.cit., s. 94.
23 Por. B. Mossakowska, Zespól maltretowanego dziecka, Warszawa 1992, s. 71.
Przem oc w rodzinie jako przykład dysfunkcjonalności rodziny
149
które na zewnątrz nie dają żadnych podstaw do podejrzewania dramatów, jakie
w rzeczywistości się tam rozgrywają24.
Znęcanie się psychiczne - oznacza powodowanie uszczerbku w zakresie
intelektualnej bądź psychicznej wydajności jednostki, skutkiem takiego działania
jest obniżenie zdolności do funkcjonowania ofiary w sposób zgodny z kulturowo
wyznaczonymi wymaganiami oraz wzorami zachowań. Ilościowa ocena dotkli­
wości tych skutków jest niezwykle trudna, choć oczywiście nie jest to też łatwe
w przypadku innych form maltretowania. Znęcanie się psychiczne jest bardzo
często określane jako najbardziej nieuchwytna i zdradliwa forma maltretowania.
Nie da się zmierzyć rozmiarów tego zjawiska, nie można nawet określić wszystkich
tego typu zachowań. Jedno stwierdzenie czy czynność dla jednej osoby może nic
nie znaczyć, a przypadku innej może stać się okrutnym ciosem dla jego psychiki,
a ponadto zostawić ślad na bardzo długo25.
Psychiczne znęcanie definiuje się jako następujące formy zachowania:
- hipnoza,
- narzucanie własnych sądów,
- groźba zabójstwa,
- narkotyzowanie,
- izolacja,
- ograniczanie snu i pożywienia,
- werbalna degradacja (wyzywanie, poniżanie, upokarzanie),
- utrudnianie zaspokojenia podstawowych potrzeb26.
Wymienione powyżej kategorie zachowań są na tyle ogólne, iż mogą w swym
zakresie mieścić niemal każde zachowanie krzywdzące. Nie da się również w sposób
jednoznaczny określić kryteriów szkodliwości psychicznego maltretowania.
Przypadki psychicznego maltretowania ujawniają się najczęściej przypadkowo,
gdy równocześnie dochodzi do przemocy fizycznej, a więc bardziej hałaśliwej
formy znęcania. Tego typu zachowania wzbudzają bowiem większe zainteresowania
otoczenia. Do psychicznego znęcania się najczęściej dochodzi w rodzinach,
które dbają o edukację oraz higienę dziecka. Są to wartości bardzo cenione
w naszym społeczeństwie, tak więc krzywdzonemu dziecku tym bardziej trudno się
przeciwstawić sprawcy przemocy. Bardzo istotne jest również to, że w przypadku
omawianego zjawiska dochodzi często do przenoszenia odpowiedzialności na
ofiarę, co powoduje u niej poczucie winy i nieświadomość swojej krzywdy.
Przykładami znęcania psychicznego mogą być: odwiedzanie starszych rodziców
tylko wtedy, gdy czegoś się od nich chce, mówienie żonie, że wygląda dobrze,
ale ma 15 kg nadwagi, mówienie mężowi, że do niczego się nie nadaje itp. Tego
24 Por. I. Pospiszyl, op.cit., s. 104
25 K. Browne, M. Herbert, op.cit., s. 20.
26 I. Pospiszyl, op.cit., s. 105.
150
H enryk B ednarski
typu zachowania mogą głęboko zranić, doprowadzić do utraty poczucia własnej
wartości i radości życia. Do bardziej drastycznych form znęcania psychicznego
zaliczamy: zastraszanie, zmuszanie do przyglądania się szokującym scenom,
niszczenie poczucia bezpieczeństwa.
Wykorzystywanie seksualne dzieci opisywane jest jako kontakty seksualne
bez przyzwolenia lub wszelkie formy wymuszania kontaktów seksualnych
obejmujących pieszczoty, sodomię oralną i analną, atakowanie intymnych części
ciała, a także traktowanie kogoś w sposób poniżający go, zmuszanie do oglądania
pornografii lub stosunków seksualnych. W literaturze przedmiotu można doszukać
się wielu typologii rodzajów wykorzystywania seksualnego dzieci27.
Przedstawiona poniżej typologia została stworzona przez G.B. Frasera, który
na podstawie wiedzy prawniczej dokonał podziału tego zjawiska na trzy grupy:
- akty pozbawione fizycznego kontaktu - przykładem może być podglądanie,
ekshibicjonizm, prezentowanie i robienie dziecku pornograficznych zdjęć;
- akty związane z fizycznym kontaktem z dzieckiem - wszelkiego rodzaju
pieszczoty o wyraźnym zabarwieniu seksualnym;
- akty fizyczne o znamionach gwałtu - to wszelkiego rodzaju formy fizycznego
kontaktu z dzieckiem powiązane jednocześnie z uszkodzeniem ciała ofiary lub
z dużym prawdopodobieństwem takiego uszkodzenia28.
Gwałt w małżeństwie pojawia się jako problem wykorzystywania seksualnego
również w relacjach osób dorosłych. W tym przypadku dochodzi najczęściej do
gwałtu oraz zmuszania lub nakłaniania do prostytucji. Badacze na podstawie
wnikliwych wywiadów z ofiarami tego typu przemocy wyróżnili trzy rodzaje gwałtu
w małżeństwie. Pierwszą formą jest gwałt agresywny czy też gwałt z pobiciem.
Tego typu zachowanie jest najczęściej wynikiem agresywnego usposobienia
męża. Agresja przejawia się w wielu momentach wspólnego życia m.in. właśnie
w stosunkach seksualnych. Kobiety doświadczające gwałtu agresywnego doznają
także innych wspomnianych już form przemocy w rodzinie. Stosunki ofiar ze
sprawcami przemocy opierają się na gniewie i irytacji, ponadto często występuje
problem uzależnienia od alkoholu. Kolejną formą gwałtu w małżeństwie jest
gwałt nieagresywny, który nie jest związany z przemocą. Nie wyklucza to
jednak braku przemocy w codziennym życiu. Ten rodzaj gwałtu jest najczęściej
skutkiem głębszych rozbieżności związanych przykładowo z upodobaniami
seksualnymi. Ostatni rodzaj gwałtu w małżeństwie to gwałt obsesyjny. Czasami
związany jest z pobiciem ofiary. W większości przypadków wynika z głębokich
problemów psychicznych. Charakterystyczną cechą tych kontaktów są dziwaczne
upodobania seksualne, które nie są widoczne w sferach życia codziennego rodziny.
27 Por. K. Browne, M. Herbert, op.cit., s. 25.
28 Por. B. Mossakowska, op.cit., s. 79.
Przem oc w rodzim e jako przykład dysfunkcjonalności rodziny
151
Niejednokrotnie mężczyźni mający takie upodobania w przeszłości wciągani byli
w nieakceptowane formy aktywności seksualnej i w związku z tym próbują
odtworzyć dawne doświadczenia. Często seks traktowany jest jako rytuał29.
Zaniedbywanie wśród wszystkich opisanych form przemocy jest zjawiskiem
najbardziej nietypowym. Ta nietypowość przejawia się głównie w dwóch aspektach.
Po pierwsze, najczęściej, chociaż nie zawsze, spotykamy się z zaniechaniem,
czyli nie występowaniem prawidłowych czynności, podczas gdy pozostałe formy
przemocy w rodzinie cechują się występowaniem czynności nieprawidłowej.
Po drugie, w poprzednich przypadkach całkowita wina leży po stronie sprawcy,
natomiast w przypadku zaniedbania dopuszcza się pewien element niewinności
sprawcy. Najogólniej zaniedbanie rozumiane jest jako nie zapewnienie lub
uniemożliwianie zaspokojenia potrzeb jednostce zależnej. Zjawisko to postrzegane
jest w dwóch formach. Pierwszą jest zaniedbanie umyślne, które polega na
zaniechaniu wypełniania obowiązków wobec podopiecznego, obejmujące świadome
i zamierzone próby pogorszenia stanu fizycznego lub emocjonalnego danej osoby.
Przykładem jest umyślne porzucenie lub odmawianie opieki medycznej czy lekarstw.
Druga forma to niezamierzone zaniedbywanie, które charakteryzuje się zaniechaniem
wypełnienia obowiązków wobec podopiecznego, niebędące jednocześnie świadomą
i celową próbą pogorszenia jego stanu psychicznego i fizycznego. Przykładem
jest zapewnienie nieodpowiedniego pożywienia, niezaradność lub lenistwo30.
Zaniedbanie, które wynika z nie zapewnienia zależnej jednostce możliwości
zaspokojenia najważniejszych życiowych potrzeb jest dosyć łatwe do rozpoznania,
nieco inaczej sytuacja wygląda, gdy zaniedbanie jest wynikiem szkodliwej i nie
świadomej aktywności jednostki. Przykładem jest „Syndrom Munchhausena”,
polegający na wmawianiu dziecku choroby, na którą w rzeczywistości nie cierpi.
Lekarze wykluczający diagnozę utwierdzają rodziców w przeświadczeniu, że tylko
oni mogą pomóc swojemu dziecku, ponieważ medykom brakuje kompetencji.
Syndrom ten cechuje się nadmierną ochroną dziecka przed rozwojem choroby
poprzez podawanie mniej lub bardziej aktywnych leków, stosowaniem różnych
diet lub ograniczeniem ruchu. Poprzez takie zachowanie rodziców dziecko
faktycznie może zachorować31.
Należy dodać, że istnieje bardzo dużo typologii zaniedbania. Jedno z najczęściej
stosowanych rozróżnień uwzględnia:
- zaniedbanie fizyczne,
- zaniedbanie psychiczne lub emocjonalne.
Bardzo często w innych podziałach występują jeszcze inne formy zaniedbania,
takie jak: materialne, wychowawcze, edukacyjne i opóźnianie rozwoju fizycznego.
29 Por. I. Pospiszyl, op.cit., s. 112.
30 Por. K. Browne, M. Herbert, op.cit., s. 25.
31 Por. I. Pospiszyl, op.cit., s. 115.
152
H enryk B ednarski
Uwarunkowania przemocy w rodzinie
Zjawisko przemocy w rodzinie nie ogranicza się tylko do przemocy fizycznej, lecz
przybiera różnorodne formy. Spowodowane jest to głównie tym, że zarówno metody
interwencji, jak i podłoże tych zachowań są odmienne. Ogólnie teoretyczne modele
wyjaśniające przyczyny omawianego zjawiska można podzielić na socjologiczne
i psychologiczne32.
Model socjologiczny polega na łączeniu przemocy z czynnikami społecznymi,
które są powodem stresu w rodzinie. Stworzono więc model stresu społecznego.
Według tego modelu czynnikami, które wywołują stres w rodzinie, prowadzący
do przemocy, są: niskie płace, bezrobocie, złe warunki mieszkaniowe, izolacja,
przeludnienie. Można więc stwierdzić, że przemoc jest swojego rodzaju formą
przystosowania lub reakcją na stres strukturalny. Ten punkt widzenia jest jednak
ograniczony, gdyż przemoc w rodzinie, jak już wcześniej wspomniano, nie występuje
tylko w rodzinach o niskim statusie społeczno-ekonomicznym, ale dotyczy całego
społeczeństwa. Inną próbą wyjaśnienia przyczyn omawianego zjawiska jest teoria
wymiany i kontroli społecznej. Podstawą tej teorii jest wzajemne nagradzanie się
i karanie. Polega to mniej więcej na tym, iż członkowie rodziny dokonują
wzajemnej wymiany uczuć, dóbr oraz usług lub wstrzymują je. W sytuacji, gdy
bilans wymiany spełnia oczekiwania wszystkich członków w rodzinie panuje
ład i porządek. W przypadku, gdy dojdzie do naruszenia tego bilansu powstają
okoliczności sprzyjające przemocy33.
Inni autorzy wyjaśniają występowanie przemocy w rodzinie przez podejście ogólnosystemowe, jako zaburzenie struktury rodziny. Odwołując się do tej teorii, przemoc
osiąga największe nasilenie w przypadku, gdy dochodzi do zaburzenia autorytetuj ednego
z członków rodziny34.
W socjologicznym podejściu do zjawiska przemocy pojawia się także model
kulturowy. Według tej teorii zakłada się, że przemoc jednostki stanowi odzwier­
ciedlenie jej relacji ze społeczeństwem. Wartości kulturowe oraz bezkarność
sprawców przemocy wywierają ogromny wpływ na stosunek ludzi do zachowań
agresywnych. Powoduje to akceptowanie agresji oraz definiowanie jej jako
formy wyrażania emocji, a także kontroli nad innymi. W literaturze przedmiotu
można również doszukać się analizy przemocy w rodzinie w kategoriach kosztów
i korzyści. Teoria wymiany i kontroli społecznej zakłada, że prywatny charakter
środowiska domowego obniża koszty nadmiernej agresji w postaci oficjalnej nagany,
natomiast brak społecznych ograniczeń dodatkowo zwiększa prawdopodobieństwo
32 Por. K. Brown, N. Herbert, op.cit., s. 33.
33 Ibidem, s. 34.
34 Por. J. Mazur, Przemoc w rodzinie, Teoria i rzeczywistość, Warszawa 2002, s. 93.
Przem oc w rodzinie jako przykład dysfunkcjonalności rodziny
153
zachowań agresywnych. Przemocy w rodzinie sprzyja fakt, że łatwo jest się jej
dopuścić natomiast bardzo trudno jest ją wykryć35.
Zwolennicy ujęcia socjologicznego współcześnie oddalają się od modelu stresu
społecznego, zmierzając jednocześnie w kierunku analizy transakcji pomiędzy sprawcą
a ofiarą przemocy w rodzinie i społeczeństwie36.
Innym ujęciem przyczyn przemocy jest ujęcie psychologiczne, które obejmuje
modele skoncentrowane na jednostce oraz modele integracyjne.
Modele skoncentrowane na jednostce obejmują:
- ujęcie psychobiologiczne, które koncentruje się na cechach osobowości,
mających charakter psychopatyczny;
- ujęcie psychodynamiczne skupia się na odbiegających od normy cechach
sprawcy przemocy, lecz nacisk położony jest w tym ujęciu na konflikty wewnętrzne
oraz związane z nimi dysfunkcje;
- teorię społecznego uczenia się, która stanowi swojego rodzaju alternatywę
dla biologicznego determinizmu, koncentrując się na obserwacji zmian zachowania
jednostki agresywnej pod wpływem uczenia się37.
Natomiast integracyjne modele przemocy w rodzinie obejmują:
- model psychospołeczny, który sugeruje, że określone czynniki stresowe
i negatywne wpływy środowiska mogą predestynować jednostkę do stosowania
przemocy;
- wieloczynnikowy model przemocy w rodzinie, który zakłada istnienie
czterech grup
czynników stresowych:
- stosunki pomiędzy opiekunami: wewnątrz małżeństwa, relacje z macochą/
ojczymem, partnerem/partnerką,
- relacje z dziećmi i starszymi podopiecznymi: wielkość rodziny, różnica
wiekowa,
- stres strukturalny: złe warunki mieszkaniowe, izolacja społeczna, zagrożenie
autorytetu,
- stres wywołany przez podopiecznych: niechciane dziecko, przewrażliwione
dziecko, problemy wychowawcze38.
Inna teoria dotycząca przyczyn stosowania przemocy w rodzinie kładzie nacisk
na tzw. czynniki skorelowane z przemocą w rodzinie. Do owych czynników
zaliczamy: międzypokoleniowy przekaz wzorców przemocy, stres społeczny,
niski status ekonomiczny oraz izolację społeczną rodziny.
35 Por. K. Browne, M. Herbert, op.cit., s. 35.
36 Por. J. Mazur, op.cit., s. 94.
37 Por. K. Browne, M. Herbert, op.cit., s. 40.
38 Ibidem, s. 42.
154
H enryk B ednarski
Międzypokoleniowy przekaz wzorców przemocy stwierdza, że dziecko, które
cierpiało wskutek przemocy lub było jej świadkiem samo będzie stosowało przemoc
w swojej rodzinie. Powieli przekaz kulturowy dotyczący m.in. dominacji płci,
pełnienia określonych ról w rodzinie i stylu życia.
Innym czynnikiem, mającym ogromny wpływ na stosowanie przemocy, jest
stres społeczny, na który wpływ mają zmiany społeczne dotyczące zmiany pracy,
groźba jej utraty bądź bezrobocie. Prowadzi to do zakłócenia funkcjonowania
rodziny najczęściej w sytuacji, gdy dodatkowo połączony jest z izolacją, niskim
statusem ekonomicznym oraz pewnymi wzorcami funkcjonowania danej rodziny.
Stres jest tu rozpatrywany w aspekcie czynnika, który zwiększa frustrację39.
Kolejnym czynnikiem jest niski status ekonomiczny. W rodzinach, które mają
problemy finansowe o wiele częściej dochodzi do aktów przemocy. Niskie pensje,
bezrobocie, złe warunki socjalne powodują dodatkowy stres, który bardzo często
tłumiony jest przez alkohol. Ciągle narastająca frustracja prowadzi w końcu do
wybuchu agresji. Przemoc w rodzinie jest dla sprawcy atrakcyjna, ponieważ
prowadzi do szybkiego wyładowania negatywnej energii, ponadto pozwala na
kontrolowanie i sprawowanie władzy. Innym plusem dla sprawcy przemocy jest
to, że kontrola społeczna wyraźnie nie potępia tego typu zachowania, co staje
się swojego rodzaju przyzwoleniem40.
Czynnikiem skorelowanym z przemocą w rodzinie jest także izolacja społeczna
rodziny. Można ją określić przez obserwowanie tego, jakie kontakty ma dana
rodzina z najbliższym otoczeniem. Nie jest to jednak łatwe zadanie. Najczęstszymi
osobami pierwszego kontaktu są przede wszystkim sąsiedzi, rodzina i znajomi.
Częstotliwość kontaktu z tymi osobami jest trudna do określenia, ponieważ
należy się wcześniej zastanowić, o jakie konkretnie kontakty chodzi. Codzienne
wymienianie pozdrowień między sąsiadami nie oznacza przecież, że osoby te
są zorientowane, jaka panuje sytuacja w danej rodzinie. Zdarza się nawet tak,
że najbliższe otoczenie nie chce się angażować w wewnątrzrodzinną sytuację
z obawy np. przed powołaniem ich jako świadka w sprawach sądowych. Zazwyczaj
ludzie boją się konfliktu z jakąkolwiek osobą czy to z dalszej rodziny, czy
z sąsiedztwa, nawet gdy przemoc stosowana jest wobec dzieci41.
Przemoc w rodzinie jest bardzo skomplikowanym zjawiskiem. Formy,
w jakich występuje są bardzo różnorodne, a przyczyny są trudne do określenia
i często indywidualne dla każdej rodziny i sprawcy.
39 Por. I. Pospiszyl, op.cit., s. 127.
40 Por. J. Mazur, op.cit., s. 91.
41 Ibidem, s. 92.
Przem oc w rodzinie jako przykład dysfunkcjonalności rodziny
155
Skutki przemocy w rodzinie
W początkowej fazie zachowania agresywne w rodzinie są dosyć łatwe do
ukrycia. Na zewnątrz stają się widoczne dopiero, gdy dochodzi do zagrożenia
życia ofiary, nasilają się problemy wychowawcze, bądź gdy proces degradacji
rodziny jest już na tyle zaawansowany, że jej członkom nie zależy na utrzymaniu
pozytywnej oceny otoczenia. Należy podkreślić fakt, że przemoc nie jest dobrym
sposobem rozwiązywania konfliktów rodzinnych czy problemów wychowawczych
i zarówno bezpośrednia reakcja na nią, a także jej skutki nie prowadzą do
wewnętrznego scalenia rodziny, a wręcz odwrotnie - do jej rozłamu42.
Przemoc nie jest problemem jedynie sprawcy i ofiary, skutki agresywnego
zachowania dotyczą wszystkich członków rodziny. Bardzo często zdarza się,
że maltretowana kobieta nie potrafi obronić swoich dzieci przed agresywnymi
zachowaniami. Dzieci takie nie potrafią w dorosłym życiu obronić swoich
bliskich, a ci z kolei swoich. Ten proces nazywany jest mechanizmem błędnego
koła. Wspomniany model życia rodzinnego dobrze jest znany osobom, które
bezpośrednio w tym życiu uczestniczą, istnieje więc ogromne prawdopodobieństwo,
że podświadomie będą szukać takiego partnera lub partnerki, który umożliwi
im powielenie tego schematu. Bardzo prawdopodobne jest również to, że ich
wybór zostanie utwierdzony przez partnera, który będzie zabiegał o pozyskanie
małżonka o takich właśnie cechach. Według badań duża część kobiet, które
w dzieciństwie były świadkami przemocy lub jej ofiarami w dorosłym życiu
wchodzi w podobne związki43.
W mechanizm błędnego koła wplątane są nawet dzieci, będące tylko świadkami
(obserwatorami) przemocy w rodzinie, mimo że są świadome, że tego typu
postępowanie jest złe, występuje duże prawdopodobieństwo, że w dorosłym
życiu powielą agresywne wzorce rodziców. Co gorsza, im bardziej dziecko czuje
się zagrożone we własnym domu, z tym większą pewnością można przewidzieć,
że spróbuje zaprowadzić apodyktyczną kontrolę w rodzinie, które same założy.
Natomiast w rodzinie macierzystej można zauważyć pierwsze symptomy, gdy
dziecko sprawia problemy wychowawcze, jest posłuszne tylko wobec osoby,
której się boi, reagują na polecenia, które wymagają bezpośredniej kontroli,
a jak tylko osiągnie pewien stopień samodzielności, robi wszystko by tej kontroli
uniknąć. W dorosłym życiu, czyli w momencie, gdy stanie się silne, będzie
żyło w przekonaniu, że tylko przemocą mogą zyskać szacunek i tylko w ten
sposób skutecznie wpływać na ludzi. W rodzinach dysfunkcjonalnych, w których
występuje przemoc, dużym problemem jest także nadmierny dystans emocjonalny
poszczególnych członków rodziny. Tak właśnie wygląda proces rozwoju wadliwej
42 Ibidem, s. 67.
43 Por. I. Pospiszyl, Razem przeciwko przemocy, Warszawa 1999, s. 49.
156
H enryk B ednarski
socjalizacji, z pokolenia na pokolenie przekazywane jest przekonanie, że rodzina
jest przede wszystkim po to, by można było się komuś podporządkować, lub by
kogoś podporządkować sobie44.
W ostatnich latach bardzo często skutki przemocy analizuje się w aspekcie
urazu psychicznego. Jest to niewątpliwie przesada, ponieważ uraz kojarzy się
z nagłą katastrofą, gwałtem, bezpośrednim zagrożeniem życia czy negatywnym
zdarzeniem losowym.
Wedlug Judith Herman, „zdarzenia wywołujące uraz są niezwykłe nie z powodu
swojej rzadkości, lecz dlatego, że przekraczają zwykle ludzkie zdolności przy­
stosowawcze”45.
Uraz powoduje, że jednostki stają się bezsilne wobec pewnych zdarzeń,
szczególnie, gdy jej dotychczasowe sposoby reagowania stają się nieskuteczne.
Ponadto, gdy przez dłuższy czas jednostka nie potrafi poradzić sobie z jakimś
problemem, to z czasem jej szanse na uporanie się z nim całkowicie maleją,
gdyż każdy z nieodpowiednich sposobów, jaki wybrała jest przez nią utrwalany.
Oznacza to, że do sytuacji urazowej dochodzi dodatkowa przeszkoda, jaką jest
utrwalony, zły sposób reagowania46.
Sposób reagowania na stres bardzo często zależy od siły jego natężenia oraz
od indywidualnego dla każdej osoby progu odporności. Jeżeli siła stresu ma duże
natężenie, reakcja powinna pojawić się w kilka godzin, w lżejszych przypadkach
objawy mogą się pojawić nawet po kilku tygodniach. W literaturze można spotkać
się z typologią zaburzeń powstałych w wyniku urazów. Zaliczamy do nich:
zaburzenia pourazowe, adaptacyjne oraz dysocjacyjne.
Zaburzenia pourazowe definiowane są jako natrętne przypominanie sobie lub
odtwarzanie urazu w postaci uporczywych wspomnień lub snów. Mogą również
występować w postaci pogorszenia samopoczucia, otępienia, izolacji, niezdolności
do odtworzenia pewnych ważnych okoliczności związanych z urazem, agresji.
Wymienionym objawom często towarzyszy depresja, lęki a nawet myśli
samobójcze47.
Zaburzenia adaptacyjne najczęściej występują w przypadkach, gdy uraz nie miał
charakteru nagłej katastrofy, lub nie był czymś niezwykłym. Objawy pojawiają się
w większości przypadków w okresie do jednego miesiąca od zdarzenia, zaliczamy
do nich: nastrój depresyjny, zamartwianie się, lęki, poczucie bezsilności w stosunku
do sytuacji, ograniczenie zdolności wykonywania codziennych trudności, tendencje
do gwałtownych zachowań, agresja.
Zaburzenia dysocjacyjne związane są z przekształceniem się nierozwiązanych
problemów w objawy fizyczne. Najczęstszym ich objawem i zarazem charaktery­
44 Ibidem, s. 50.
45 Ibidem, s. 51.
46 Ibidem.
47 Por. J. Mazur, op.cit., s. 70.
Przem oc w rodzinie jako przykład dysfunkcjonalności rodziny
157
styczną cechą jest brak spójności między wspomnieniami, wrażeniami a kontrolą
dowolnych ruchów ciała. Osoby cierpiące na tego typu zaburzenia mają również
skłonności do zaprzeczania problemom, które dla innych są oczywiste.
Przemoc w rodzinie powoduje wiele różnorodnych negatywnych skutków
u jej ofiar oraz u osób, które były jej świadkami. Kolejnym takim skutkiem
jest stres pourazowy. Można wymienić trzy główne kategorie objawów stresu
pourazowego. Są to:
- Nadmierne pobudzenie - osób, które doświadczyły silnego stresu, żyją
w ciągłej gotowości zmierzenia się z jakimś nieprzewidzianym niebezpieczeństwem;
system nerwowy tych osób jest w stanie chronicznego pobudzenia. Oznacza
to wzmożoną czujność, wyjątkową wrażliwość na hałasy, koszmary nocne,
bezsenność, wypatrywanie zagrożenia.
- Wtargnięcia - w świadomości jednostki uporczywie pojawiają się wspomnienia
urazowe, występujące w postaci ciągłego ich odtwarzania.
- Zawężenie - objawia się swojego rodzaju odrętwieniem, rezygnacją z aktyw­
nego życia, nieadekwatnym do sytuacji spokojem, brakiem inicjatywy, obojętnością
na ból, całkowitym bezruchem w obliczu niebezpieczeństwa. Jest to spowodowane
przede wszystkim tym, że osoba znajduje się w ogromnym lub chronicznym
poczuciu zagrożenia i nie jest nic w stanie zrobić, by to zagrożenie zlikwidować48.
Osoby, które nie doświadczyły przemocy rodzinnej często nie potrafią zrozumieć,
dlaczego ofiary przemocy pozostają w związkach krzywdzących. Ofiarami przemocy
w rodzinie są często osoby fizycznie sprawne, niezależne finansowo, często
ujawniające wrogość w stosunku do sprawcy. Pojawia się więc pytanie, dlaczego
takie osoby nie chcą walczyć z zagrożeniem lub przynajmniej się od niego
oddalić. Ponadto, ofiary w wielu przypadkach starają się osłaniać sprawcę przed
konsekwencjami prawnymi. Fakt ten można wytłumaczyć poprzez mechanizm
wyuczonej bezradności. Syndrom ten opisywany jest jako bierne znoszenie zacho­
wań krzywdzących, mimo pełnej świadomości, że zachowania te są bezprawne,
naruszają prawa osobiste i społeczne. Na podstawie wielu badań stwierdzono,
że kobiety - ofiary przemocy znoszą tego typu zachowania, ponieważ w wyniku
pozostawania w sytuacji krzywdzącej w ich psychice dokonał się swojego rodzaju
destrukcyjny proces. Żadna z ofiar przemocy nie godzi się na poniżanie, bicie,
ograniczanie jej swobody, każda z nich na początku się buntuje. Na tym etapie
związek ma najbardziej burzliwy przebieg, występują częste awantury, bójki,
ucieczki, próby wymuszenia na sprawcy zaprzestania przemocy. W momencie,
gdy ofiara zorientuje się, że jej zabiegi są nieskuteczne, pojawia się przekonanie,
że i tak nie może nic zrobić, aby uniknąć przemocy, lub że jej działania rodzą
jeszcze większe zagrożenie49.
48 Por. I. Pospiszyl, Razem przeciwko przemocy..., s. 54.
49 Por. J. Mazur, op.cit., s. 77.
158
H enryk B ednarski
Proces rozwoju własnej bezradności nie jest oczywiście tylko przypadłością
osób dorosłych. Może się rozwinąć także w psychice dziecka, powodując u więk­
szości nieodwracalne straty w jego rozwoju. Istotne są również wcześniejsze
doświadczenia ofiary, w tym także z okresu dzieciństwa. Można wyodrębnić
czynniki wysokiego ryzyka wyuczonej bezradności. Zaliczamy do nich:
1. Doświadczenia wyniesione z dzieciństwa:
- przemoc fizyczną,
- napaść seksualną lub molestowanie,
- kryzysy spowodowane nieprzewidzianymi zdarzeniami.
2. Doświadczenia wyniesione ze związków:
- przemoc,
- patologiczna zazdrość, zaborczość, próba izolowania jednostki od otoczenia,
- napaść seksualna, dziwaczne wymagania seksualne,
- groźba zabójstwa,
- znęcanie się psychiczne,
- okrucieństwo wobec innych ludzi, zwierząt, a nawet przedmiotów nie­
żywotnych50.
Poczucie wyuczonej bezradności jest procesem dynamicznym, który na początku
obejmuje tylko sytuacje traumatyczne, a w miarę upływu czasu rozprzestrzenia
się na wszystkie sfery funkcjonowania jednostki, w tym także na sferę zawodową.
Skutki przemocy w rodzinie są tak różnorodne, że trudno byłoby przedstawić
je wszystkie. Należy jednak wspomnieć o efekcie psychologicznej pułapki.
Określanym bardzo często również jako wpadnięcie jednostki w pułapkę własnych
oczekiwań. Najistotniejszym problemem staje się nieumiejętność zmiany strategii
łub powstrzymania się od działań, które nie przybliżają nawet do spełnienia
oczekiwań. Efekt ten przypomina uzależnienie51.
Mechanizmem leżącym u źródła psychologicznej pułapki jest przyjęcie całkowitej
odpowiedzialności za powodzenie podjętych działań, w sytuacji, gdy efekt nie zależy
od jednostki. Zaangażowanie prowadzi wówczas do dążenia do celu bez względu
na poniesione koszty i rzeczywisty wpływ jednostki na osiągnięcie tego celu.
W przypadku ofiar przemocy w rodzinie decyzja o trwaniu w krzywdzącym
związku może wynikać z poczucia, iż za dużo już się zainwestowało, aby teraz
móc się poddać. Pojawiają się również obawy, że trzeba by zaczynać od początku,
a także myśli, że niepowodzenia w rodzinie wynikają ze zbiegu nieszczęśliwych
okoliczności.
Proces wpadania w pułapkę jest bardzo prosty. W pierwszej fazie jednostka
podejmuje ogromny wysiłek, aby stworzyć szczęśliwą rodzinę, gdy to się nie udaje
wpada w poczucie winy. W drugiej fazie poczucie winy wpływa na uruchomienie
50 Por. I. Pospiszyl, Razem przeciwko przemocy..., s. 57.
51 Por. J. Mazur, op.cit., s. 84.
Przem oc w rodzinie jako przykład dysfunkcjonalności rodziny
159
mechanizmów obronnych. Polega to na interpretowaniu niepowodzeń małżeńskich
i rodzinnych jako zbieg nieszczęśliwych wypadków. Wyróżnia się pięć czynników,
które powodują wzrost prawdopodobieństwa wpadnięcia w psychologiczną pułapkę:
- poczucie, że poniesione koszty są już nieodwracalne,
- przekonanie, iż związek krzywdzący był samodzielnym wyborem jednostki
i że nie istniał żaden przymus,
- świadomość ryzyka, że cel może nie zostać osiągnięty, a jednocześnie, że
dalsza próba realizacji może pociągnąć za sobą duże koszty,
- rozłożenie kosztów w czasie, co rozmywa głębokość konfliktu i sprzyja
biernej postawie,
- pozostanie z partnerem postrzegane jako ogólnie przyjęta norma społeczna52.
Psychologiczna pułapka opiera się więc głównie na sprzeczności oczekiwań
związanych z małżeństwem czy rodziną a rzeczywistymi doświadczeniami
w tej dziedzinie. Jest ona bardziej dotkliwa, im ważniejszych przekonań dotyczy.
Główny problem polega na tym, że ofiara przemocy wybrała złą metodę usunięcia
konfliktu. Pułapka psychologiczna jest procesem bardzo niszczącym, ponieważ
wymaga mobilizacji całego organizmu bez szansy na osiągnięcie założonego
celu oraz odpoczynku53.
Syndrom sztokholmski to kolejny skutek przemocy w rodzinie. Często słyszy
się o kobietach, które lubią być bite, ponieważ mają przez to poczucie, że ich
partner jest zaangażowany uczuciowo lub poczucie przynależności do sprawcy.
Wspomniany syndrom wyjaśnia tego typu zachowanie. Podstawą przystosowania
się ofiar do przemocy jest silne zaangażowanie emocjonalne ofiary w stosunku
do swojego agresora. U ofiar występuje sprzeczna reakcja obronna, polegająca na
silnej fascynacji sprawcą i szukaniem ratunku właśnie u niego. Z przeprowadzonych
badań wynika, że do rozwinięcia się syndromu sztokholmskiego wystarczy 4-5
dni życia jako zakładnik, a prawdopodobieństwo ujawnienia się jego objawów
jest tym większe im większe było zagrożenie życia ofiary. Oprócz tego można
wyróżnić kilka warunków, które decydują o wzroście prawdopodobieństwa
rozwoju omawianego syndromu54. Są to:
- występuje duże prawdopodobieństwo utraty życia i ofiara jest tego świadoma;
- życie ofiary zależy tylko od agresora;
- ofiara jest odizolowana od świata zewnętrznego, w związku z tym dalszy
rozwój sytuacji zależy od oprawcy;
- zachowanie agresora w stosunku do ofiary postrzegane jest jako nacechowane
szczególnego rodzaju uprzejmością55.
52 Por. I. Pospiszyl, Razem przeciwko przemocy..., s. 59.
53 Por. J. Mazur, op.cit., s. 84.
54 Ibidem, s. 81.
55 Por. I. Pospiszyl, Razem przeciwko przemocy..., s. 61.
160
H enryk B ednarski
Mimo wielu badań mechanizm psychologiczny syndromu sztokholmskiego
nie jest całkowicie wyjaśniony. U jego podstaw leży najprawdopodobniej iden­
tyfikacja ofiary ze światem agresora. Tego typu reakcje nie są zachowaniem
pozbawionym racjonalności. W momencie zagrożenia życia, takie zachowanie jest
próbą wykorzystania tych wszystkich okoliczności, które dają szansę przetrwania
i umożliwiają zachowanie równowagi, która jest niezbędna do owego przetrwania.
Osoby, u których wystąpiły objawy syndromu sztokholmskiego, przechodziły
przez cztery fazy. Pierwsza to zaprzeczenie sytuacji, niedowierzanie, że to
przydarzyło się właśnie jej. Druga faza charakteryzuje się pełną świadomością
sytuacji, w jakiej ofiara się znalazła. Ta chwila to krytyczny moment dla rozwoju
omawianego syndromu. W fazie trzeciej ofiara przeżywa głęboką depresję i stres,
wynikający ze świadomości przebywania w niewoli. Ostatnia - czwarta faza
charakteryzuje się wewnętrzną integracją jednostki i przyjęcie takiej strategii
działania, która ułatwi przetrwanie. Jednostki w sytuacji krzywdzącej uważnie
obserwują oprawcę, w pewnym sensie uczą się jego reakcji na poszczególne
bodźce. W pewnym momencie dochodzi do psychicznego uzależnienia ofiary
od agresora, następuje również przewartościowanie nazywane „patologicznym
przeniesieniem”. Ofiara zaczyna wmawiać sobie, że w gruncie rzeczy on nie jest
taki zły, może ktoś zmusił go do takiego postępowania itp. Problem polega na
tym, że taka postawa może ulec utrwaleniu, które będzie utrzymywało się również
po ustaniu zagrożenia. Ponadto, przywiązanie tego rodzaju jest tym bardziej
prawdopodobne, im bardziej ofiara obawia się uruchomienia ogromnego ładunku
reakcji odwetowej. Długotrwałe przebywanie w krzywdzącym związku powoduje
także rozwój mechanizmów czerpania przyjemności z tego typu układu56.
Stąd wniosek, że niektóre ofiary przemocy wyglądają na zadowolone ze
swojego życia. Jednak przywiązywanie niczego w tym przypadku nie zmienia,
zagrożenie dla ofiary wcale nie jest mniejsze, a szansa na to, że agresor sam
postanowi zmienić swoje postępowanie są bardzo małe.
56 Ibidem, s. 65.
Download