I trzymajcie się razem węzła Allaha i nie rozdzielajcie się - Al

advertisement
Jak jednak Prorok (s) mógł użyć terminu wprowadzającego
podziały?
I trzymajcie się razem węzła Allaha i nie rozdzielajcie się
(Qur'an 3:103)
Czy Prorok Abraham był sekciarzem? A Prorok Noe i Prorok Mojżesz? Gdyby Szi'a
była terminem sekciarskim i wprowadzającym podziały, Allah nie użyłby go w
odniesieniu do swych Proroków ani też Prorok Muhammad (s) nie wysławiałby ich.
Podkreślić należy, iż zamiarem Proroka (s) nigdy nie było dzielenie Muzułmanów na
grupy. Nakazał wszystkim podążać za Imamem Alim (a) jako swym pomocnikiem za
życia oraz następcą i Kalifem po śmierci. Niestety, tych którzy posłuchali polecenia
Proroka było niewielu i znani byli oni jako "Szi'a Alego". Byli oni poddawani wszelkim
rodzajom dyskryminacji i prześladowań i cierpieli od czasu gdy tylko Łaska dla
ludzkości, Prorok Muhammad (s) odszedł. Gdyby wszyscy Muzułmanie wypełniliby to
czego życzył sobie Prorok, nie istniałyby w łonie Islamu żadne grupy czy szkoły. W
jednej z tradycji Prorok (s) powiedział:
„Krótko po mnie nastanie między wami niezgoda i nienawiść, gdy tak się stanie
idźcie i szukajcie Alego ponieważ on odróżni Prawdę od fałszu”

Ali Muttaqi al-Hindi, Kanz al-'Ummal, (Multan), tom 2, str. 612, nr 32964
Dlaczego Szi'a?
Odnośnie cytowanych wcześniej wersetów z Qur'anu, niektórzy uczeni sunniccy
przekazali od Imama Dżafara al-Sadika (a), szóstego szyickiego Imama z rodziny
Proroka (Ahl al-Bait), że:
„My jesteśmy węzłem Allaha, o którym Allah powiedział: I trzymajcie się razem
węzła Allaha i nie rozdzielajcie się.”


al-Tha'labi, Tafsir al-Kabir, pod komentarzem werestu 3:103
Ibn Hajar al-Haythami, al-Sawa'iq al-Muhriqah, (Kair) rozdz. 11, sekcja 1, str. 233
Tak więc, jeśli Allah przestrzega przed sekciarstwem, przestrzega właśnie tych, którzy
odłączyli się od Jego Węzła i nie trzymają się go!
Wniosek:
Wykazaliśmy, iż termin Szi'a został użyty w Qur'anie w celu określenia zwolenników
wielkich sług Allaha, a w tradycjach dla określenia zwolenników Imama Alego (a). Ten
kto podąża za wyznaczonym przez Allaha Przewodnikiem wolny jest od wszelkich
dysput religijnych i uchwycił Węzeł Allaha oraz otrzymał dobre wieści o Raju.
Aby dowiedzieć się więcej o autentycznym Islamie, odwiedź:
http://al-islam.org/faq
Termin "Szi'a" jest określeniem używanym przez Muzułmanów,
którzy podążają za Imamami z Rodziny Proroka (Ahl al-Bait). Nie
używają go oni z powodów sekciarskich lub by wprowadzać podziały
pomiędzy Muzułmanami. Używają go ponieważ używa go Qur'an,
używał go Prorok Muhammad oraz wcześni Muzułmanie - zanim
pojawiły się takie słowa jak Sunni czy Salafi.
Szi'a w Qur'anie
Z całą pewnością, prawdziwi zwolennicy (Szi'a) tych Imamów odniosą sukces w Dniu
Zmartwychwstania
Słowo "Szi'a" oznacza "zwolenników, członków stronnictwa". Allah rzekł w Qur'anie,
że niektórzy spośród Jego prawych sług stanowią Szi'a innych Jego prawych sług.
Zaprawdę, wśród jego Szi'a był Abraham
(Qur'an 37:83)
I wszedł on (Mojżesz) do miasta nie zauważony przez jego mieszkańców i znalazł tam
dwóch ludzi, którzy ze sobą walczyli: jeden był z jego Szi'a a drugi z jego wrogów. I ten
który był z jego Szi'a poprosił o pomoc przeciw temu, który był z jego wrogów
(Qur'an 28:15)
Tak więc Szi'a jest terminem używanym przez Allaha w Qur'anie na określenie
Proroków i ich zwolenników.
Jesli ktoś jest spośród Szi'a (zwolenników) najbardziej prawych sług Allaha, to w byciu
Szi'a nie ma nic złego. Z drugiej strony, jeśli ktoś dołącza do Szi'a jakiegoś tyrana będą
złoczyńcy, spotka go los jego przywódcy. Qur'an zaznacza, że w Dniu Sądu ludzie będą
wyprowadzani grupami, a każda z nich będzie miała swego przywódcę (Imama) na
czele. Allah mówi:
W dniu kiedy wezwiemy wszystkich ludzi razem z ich Imamem
(Qur'an 17:71)
W Dniu Sądu, los "zwolenników" danej grupy będzie zależał od losu jej Imama (pod
warunkiem, że naprawdę podążali oni za tym Imamem). Allah mówi w Qur'anie, że
istnieją dwa rodzaje Imamów:
I uczyniliśmy ich Imamami wzywającymi do ognia a w Dniu Zmartwychwstania oni nie
będą wspomożeni. I uczyniliśmy klątwę dla tych, którzy poszli za nimi na tym świecie a
w Dniu Zmartwychwstania oni będą wśród znienawidzonych
(Qur'an 28:41-42)
Qur'an przypomina nam również, że istnieją Imamowie wyznaczeni przez Allaha jako
Przewodnicy dla ludzkości:
I uczyniliśmy z nich Imamów, którzy prowadzą drogą prostą według Naszego rozkazu
ponieważ byli cierpliwi i byli przekonani o prawdziwości Naszych znaków
(Qur'an 32:24)
Szi'a w Hadisach
W historii Islamu, termin "Szi'a" był używany w odniesieniu do zwolenników Imama
Alego (a). Nie było to określenie wymyślone później! Pierwszą osobą, która użyła tego
słowa był sam Wysłannik Allaha. Gdy objawiony został następujący werset:
Zaprawdę ci, którzy wierzą i którzy czynią dobre dzieła - oni są najlepsi ze stworzeń
(Qur'an 98:7)
Prorok (s) powiedział do Alego: „To o tobie i twoich Szi'a.”
Powiedział także: „Przysięgam na tego Który kontroluje moje życie, że ten człowiek
(Ali) i jego Szi'a będą spokojni w Dniu Zmartwychwstania.”




Dżalal al-Din al-Sujuti, Tafsir al-Durr al-Manthur, (Kair) tom 6, str. 379
Ibn al-Tabari, Tafsir Dżami' al-Bajan, (Kair) tom 33, str. 146
Ibn Asakir, Ta'rikh Dimaszq, tom 42, str. 333 i 371
Ibn Hadżar al-Haythami, al-Sawa'iq al-Muhriqah, (Kair) rozdz. 11, sekcja 1, str. 246-247
Prorok (s) powiedział: „O Ali! (W Dniu Sądu) ty i twoi Szi'a przybędziecie do Allaha
zadowoleni i zadowalający, a wasi wrogowie przybędą zagniewani i o twardych
karkach.”



Ibn al-Athir, al-Nihaja fi gharib al-hadith, (Bejrut, 1399), tom 4, str. 106
al-Tabarani, Mu'dżam al-Kabir, tom 1, str. 319
al-Haythami, Madżma' al-Zawa'id, tom 9, nr. 14168
Prorok (s) powiedział: „Dobre wieści o Ali! Zaprawdę, ty i twoi Szi'a będziecie w
Raju.”







Ahmad Ibn Hanbal, Fadha'il al-Sahaba, (Bejrut) tom 2, str. 655
Abu Nu'ajm al-Isbahani, Hiljatul Awlija, tom 4, str. 329
al-Khatib al-Baghdadi, Tarikh Baghdad, (Bejrut) tom 12, str. 289
al-Tabarani, Mu'dżam al-Kabir, tom 1, str. 319
al-Haythami, Madżma' al-Zawa'id, tom 10, str. 21-22
Ibn Asakir, Ta'rikh Dimaszq, tom 42, str. 331-332
Ibn Hadżar al-Haythami, al-Sawa'iq al-Muhriqah, (Kair) rozdz. 11, sekcja 1, str. 247
Download