Stres w pracy?

advertisement
Stres w pracy? Nie, dziękuję!
Zarządzanie stresem i zagrożeniami psychospołecznymi w pracy
Bezpieczeństwo
i zdrowie
w pracy
dotyczy każdego.
Jest
Dobre
dlaforfirmy.
Safety and health
at work
is everyone’s
concern.
It’sdobre
gooddla
forciebie.
you. It’s
good
business.
Wprowadzenie do kampanii
 Koordynowana przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa
i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA)
 Organizowana w ponad 30 krajach
 Wspierana przez sieć partnerów:
• krajowe punkty centralne
• partnerów społecznych
• oficjalnych partnerów kampanii
• partnerów medialnych
• Enterprise Europe Network
• instytucje UE
www.healthy-workplaces.eu
2
Główne cele
 podniesienie świadomości na temat stresu i zagrożeń
psychospołecznych związanych z pracą
 propagowanie zarządzania tymi zagrożeniami
 zapobieganie ich negatywnym skutkom
 zapewnianie pracownikom i pracodawcom wsparcia i doradztwa
 zachęcanie do stosowania praktycznych i przyjaznych dla
uzytkowników narzędzi
www.healthy-workplaces.eu
3
Skala problemu
 Ponad połowa europejskich pracowników twierdzi, że stres jest
częstym zjawiskiem w ich miejscu pracy.
 Uważa się, że wraz z innymi zagrożeniami psychospołecznymi,
stres przyczynia się do około połowy wszystkich utraconych dni
pracy.
 Około 4 na 10 pracowników uważa, że w ich miejscu pracy nie
reaguje się odpowiednio na stres związany z pracą.
www.healthy-workplaces.eu
4
Definicje
Zagrożenia psychospołeczne wynikają z:
• nieprawidłowego planowania, organizacji i zarządzania w miejscu
pracy,
• niskiego poziomu kultury społecznej w miejscu pracy,
Zagrożenia psychospołeczne mogą powodować szkody psychiczne,
fizyczne i społeczne, w tym być przyczyną stres związanego z pracą.
 Stres związany z pracą:
• często wynika z nieprawidłowości i błędów
organizacji/firmy/systemu, a nie jest winą pracownika,
• pojawia się wtedy, gdy wymagania stawiane pracownikowi
przekraczają jego możliwości.
www.healthy-workplaces.eu
5
Psychospołeczne warunki pracy
Przyczynami nieprawidłowych warunków psychospołecznych w
miejscu pracy mogą być:
 nadmierne lub sprzeczne wymagania,
 brak udziału pracowników w podejmowaniu decyzji oraz wpływu
na sposób wykonywania pracy,
 słaba komunikacja i brak wsparcia,
 nękanie psychiczne i seksualne oraz przemoc ze strony osób
trzecich,
 nieprawidłowe zarządzanie zmianami organizacyjnymi
 niepewność zatrudnienia.
www.healthy-workplaces.eu
6
Negatywne skutki
Z punktu widzenia pracownika:
•
•
•
•
•
trudności w skupieniu uwagi oraz popełnianie błędów
poczucie wypalenia i depresja
problemy w życiu prywatnym
nadużywanie substancji uzależniających (np. alkoholu i narkotyków)
problemy ze zdrowiem fizycznym
Z punktu widzenia organizacji:
• ogólnie słabe wyniki pracy
• wyższe wskaźniki absencji
• nieefektywna obecność pracowników w miejscu pracy
• wzrost liczby wypadków i urazów.
www.healthy-workplaces.eu
7
Zarządzanie zagrożeniami psychospołecznymi
 Jedynie około 30% organizacji w Europie posiada procedury
postępowania w przypadku występowania zagrożeń
psychospołecznych.*
 Często uważa się, że postępowanie w przypadku tego rodzaju
zagrożeń jest trudniejsze niż w przypadku „tradycyjnych” zagrożeń z
obszaru bezpieczeństwa pracy.
ale…
 Zagrożenia psychospołeczne mogą podlegać takiej samej
systematycznej diagnozie i kontroli, jak inne rodzaje zagrożeń.
 Korzyści z zarządzania zagrożeniami psychospołecznymi i stresem
związanym z pracą wyraźnie przeważają koszty, niezależnie od
wielkości organizacji.
* Europejskie badanie przedsiębiorstw na temat nowych i pojawiających się zagrożeń (ESENER),
Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, 2010.
Dokument jest dostępny na stronie: https://osha.europa.eu/en/publications/reports/esener1_osh_management
www.healthy-workplaces.eu
8
Korzyści z zarządzania zagrożeniami
psychospołecznymi
 poprawa dobrostanu pracowników i ich zadowolenia z pracy
 zdrowi, zmotywowani i wydajni pracownicy
 poprawa ogólnych wyników i efektywności firmy
 niższe wskaźniki absencji i rotacji personelu
 niższe koszty i obciążenia dla społeczeństwa i gospodarki
 spełnianie wymagań prawa
www.healthy-workplaces.eu
9
Rola kierownictwa
 Pracodawcy odpowiadają za wdrożenie planu profilaktyki i
redukowania zagrożeń psychospołecznych
 Kadra kierownicza powinna kreować wspierające środowisko
pracy i zachęcać pracowników do zgłaszania problemów i
sugestii
 Ze względu na codzienny kontakt z pracownikami, zasadniczą
rolę odgrywa kierownictwo średniego szczebla
 Kompetencje w zakresie przywództwa i zarządzania ludźmi
pomagają w tworzeniu dobrych psychospołecznych warunków
pracy; można je wykształcić na takiej samej zasadzie jak inne
umiejętności
 Wdrażanie rozwiązań i środków korzystnych dla dobrostanu
psychicznego pracowników może być ważnym czynnikiem
zdrowego miejsca pracy.
www.healthy-workplaces.eu
10
Znaczenie udziału pracowników
 Chociaż dobre przywództwo może być czynnikiem
zmniejszającym stres i zagrożenia psychospołeczne związane z
pracą, udział pracowników w kreowaniu środowiska pracy ma
również zasadnicze znaczenie
 Niezbędny jest dialog pomiędzy pracodawcami i pracownikami.
 Pracownicy i ich przedstawiciele najlepiej rozumieją problemy
występujące w miejscu pracy i mogą wpływać na planowanie i
wdrażanie rozwiązań
 Konsultowanie problemów z pracownikami poprawia ogólne
morale oraz gwarantuje, że wdrażane rozwiązania będą trafne i
skuteczne.
www.healthy-workplaces.eu
11
Jak zarządzać stresem i zagrożeniami
psychospołecznymi?
 Zagrożenia psychospołeczne można skutecznie kontrolować,
nawet jeśli dysponuje się ograniczonymi zasobami finansowymi.
 Najskuteczniejszymi sposobami zarządzania zagrożeniami
psychospołecznymi w miejscu pracy są proaktywna postawa
oraz stworzenie i stosowanie systemu zapobiegania problemom.
 Ocena ryzyka ma podstawowe znaczenie dla określania zagrożeń
i znajdywania odpowiednich rozwiązań.
 Można wykorzystywać praktyczne narzędzia oraz wytyczne
ułatwiające skuteczne zarządzanie zagrożeniami
psychospołecznymi, udostępniane przez wiele instytucji
zajmujących się tym problemem.
www.healthy-workplaces.eu
12
Weź udział w kampanii
 W kampanię mogą zaangażować się zarówno instytucje,
organizacje i przedsiębiorstwa, jak i osoby indywidualne.
 Weź udział:
• upowszechniając i promując informacje i materiały kampanii
• stosując i propagując praktyczne narzędzia dostępne dzięki
kampanii
• biorąc udział w seminariach, konferencjach i warsztatach
odbywających się w ramach kampanii.
www.healthy-workplaces.eu
13
Najważniejsze daty
 Rozpoczęcie kampanii: kwiecień 2014 r.
 Europejskie Tygodnie Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy:
październik 2014 i 2015 r.
 Ceremonia rozdania nagród w Europejskim Konkursie Dobrych
Praktyk: kwiecień 2015 r.
 Konferencja zamykajaca kampanię „Stres w pracy? Nie,
dziękuję!”: listopad 2015 r.
www.healthy-workplaces.eu
14
Oferta dotycząca partnerstwa w ramach kampanii
 Dla organizacji i firm ogólnoeuropejskich i międzynarodowych
 Partnerzy kampanii promują i nagłaśniają kampanię, zyskując:
• pakiet powitalny
• certyfikat partnerski
• specjalną kategorię dla partnerów w Europejskim Konkursie Dobrych
Praktyk
• promocję firmy na szczeblu UE i w mediach
• możliwości tworzenia sieci kontaktów i wymiany dobrych praktyk z innymi
partnerami kampanii
• zaproszenie na imprezy EU-OSHA.
www.healthy-workplaces.eu
15
Europejski Konkurs Dobrych Praktyk
 Wyróżnianie najlepszych i innowacyjnych praktyk w zakresie
zapobiegania zagrożeniom psychospołecznym i ich zwalczania
 Rozwiązania dotyczą zarządzania stresem i zagrożeniami
psychospołecznymi w pracy
 Przeznaczony dla organizacji i przedsiębiorstw z:
• państw członkowskich UE
• Europejskiego Obszaru Gospodarczego
• krajów Bałkanów Zachodnich i Turcji
 Zgłoszenia koordynowane przez punkty centralne i EU-OSHA w
dwóch etapach:
• procesie selekcji na szczeblu krajowym
• ocenie na szczeblu europejskim
 Ceremonia rozdania nagród w Europejskim Konkursie Dobrych
Praktyk.
www.healthy-workplaces.eu
16
Materiały informacyjne kampanii
 przewodnik po kampanii
 raporty
 broszura
 praktyczne przewodniki i
narzędzia
 ulotka dotycząca Konkursu
Dobrych Praktyk
 internetowy zestaw narzędzi
kampanii
 film z Napo
 strona internetowa
www.healthy-workplaces.eu
 materiały promocyjne
www.healthy-workplaces.eu
17
Więcej informacji
 Dowiedz się więcej ze strony internetowej kampanii:
www.healthy-workplaces.eu
 Zestaw narzędzi kampanii:
https://osha.europa.eu/en/campaign-toolkit
 Dowiaduj się o wydarzeniach w Twoim kraju z krajowego punktu
centralnego EU-OSHA:
www.healthy-workplaces.eu/fops
www.healthy-workplaces.eu
18
Download