OFERTA SZCZEGÓŁOWA

advertisement
REGULAMIN
Indywidualnego rozliczania kosztów energii cieplnej
dostarczanej na potrzeby centralnego ogrzewania
do mieszkań i lokali użytkowych w zasobach komunalnych
administrowanych przez ZGM Sp. z o.o. w Świeciu oraz Wspólnot
Mieszkaniowych
wyposażonych w grzejnikowe zawory termostatyczne,
wyparkowe, radiowe, elektroniczne podzielniki kosztów
ogrzewania.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.
Przedmiotem indywidualnego rozliczania kosztów ciepła jest podział między
indywidualnych użytkowników kosztów ciepła na cele c.o. wynikających z
realizacji umów o dostawę energii cieplnej, poniesionych dla ogrzania całej
nieruchomości oraz kosztów serwisu rozliczeniowego (na rzecz
specjalistycznej firmy rozliczeniowej).
Suma tych kosztów odniesiona do przedpłat (zaliczek na poczet c.o.) daje w
rozliczeniach z użytkownikami wynik: (+) nadpłatę lub (-) niedopłatę.
2.
Jednostkami rozliczeniowymi są nieruchomości.
2.1.
Nieruchomość to grupa budynków, budynek lub część budynku wydzielona
wspólnym urządzeniem pomiarowym (lub grupą urządzeń pomiarowych) lub
zasilana z własnego źródła ciepła w stosunku do której następuje indywidualne
określenie kosztów energii cieplnej przez dostawcę ciepła.
2.2.
Podziału na nieruchomości dokonuje Administrator zasobów lokalowych
zgodnie z postępem ich wyposażania w układy pomiarowe - rozliczeniowe.
3.
Indywidualne rozliczenia kosztów c.o. stosowane są dla centralnie ogrzewanej
powierzchni użytkowej nieruchomości.
3.1.
Za powierzchnię ogrzewaną centralnie uważa się powierzchnię całkowitą
lokalu zgodnie z PN 70 (B-02365) oraz Zarządzeniem Nr 13 Prezesa GUS
(Dz. U. GUS Nr 6 z 2.04.90). Pomieszczenia, które nie posiadają grzejników, a
wchodzące w skład lokali mieszkalnych i użytkowych (przedpokój, wc, itp.)
ogrzewane pośrednio ciepłem sąsiednich pomieszczeń traktuje się jak
powierzchnię ogrzewaną. Nie wlicza się do powierzchni ogrzewanej centralnie
balkonów, loggii, tarasów i antresoli. W odniesieniu do lokali użytkowych za
powierzchnię ogrzewaną centralnie uważa się również ciągi komunikacyjne
oraz inne pomieszczenia przynależne do lokalu z wyłączeniem piwnic chyba,
że są one wyposażone w grzejniki.
3.2 Indywidualnym rozliczeniem nie są objęte pomieszczenia wspólnego
1
użytkowania (korytarze, pralnie, suszarnie, klatki schodowe, itp.) chyba, że są
one użytkowane indywidualnie na zasadzie najmu.
4
Okres rozliczeniowy wynosi 12 miesięcy i kończy się w następnym roku
kalendarzowym. Pierwszy okres rozliczeniowy może być krótszy lub dłuższy
ze względu na termin montowania podzielników oraz stosowny okres
rozliczeniowy przystosowany do prowadzonej księgowości kosztów.
4.1 Rozliczanie kosztów zużycia energii cieplnej dokonywane jest raz w roku po
zakończeniu okresu rozliczeniowego.
5.
Zasady stosowania współczynników redukcyjnych dla mieszkań niekorzystnie
położonych.
5.1.
Administrator nieruchomości stosuje dla mieszkań niekorzystnie położonych
współczynniki redukcyjne Rm wg zaleceń Centralnego Ośrodka BadawczoRozwojowego Techniki Instalacyjnej „INSTAL”.
5.2.
Specjalistyczna firma rozliczeniowa stosuje w rozliczeniach wyznaczone przez
Administratora współczynniki redukcyjne Rm .
Postanowienia szczegółowe
6.
Podział kosztów ciepła.
6.1
Łączne koszty c.o. nieruchomości rozdzielane są na poszczególnych
użytkowników składają się z części:
6.1.1. Niezależnie od zużycia indywidualnego, stanowiącej wartość w zależności od
poniesionych kosztów stałych wynikających z zamówionych mocy + innych
kosztów generowanych z powierzchni wspólnych i pomieszczeń
nie opomiarowanych. W rozliczeniach indywidualnych są zwanymi kosztami
stałymi.
6.1.2. Zależne od zużycia indywidualnego, stanowiącej wartość łącznych kosztów
ciepła nieruchomości, dzielonych proporcjonalnie do wskazań podzielników
kosztów ogrzewania z uwzględnieniem odpowiednio współczynników oceny
grzejników i współczynników redukcyjnych oraz szacowań, w rozliczeniach
indywidualnych zwanej „kosztami zmiennymi”:
6.2.1. Koszty stałe-składają się z opłat abonamentowych pobieranych przez
dostawcę ciepła wg taryfy wieloczłonowej oraz części kosztów
zmiennych przeznaczonych na pokrycie:
- kosztów przesyłu energii cieplnej,
- kosztów ogrzewania budynku poprzez piony i
rozprowadzenia instalacji c.o. ,
- kosztów ogrzewania nie opomiarowanych (nie
wyposażonych w urządzenia do indywidualnego
2
-
-
rozliczania zużycia ciepła) pomieszczeń wspólnego
użytkowania (korytarze, pralnie, suszarnie, klatki
schodowe, itp.),
strat przesyłu, jeżeli z tytułu wybrania miejsca montażu
układu pomiarowego - rozliczeniowego należy je
rozliczać jako koszty wspólne,
kosztów ogrzewania nie opomiarowanych łazienek,
6.2.2.Koszty zmienne - składają się z kosztów zależnych od bezpośrednich wielkości
zużycia ciepła w lokalach, rejestrowanych przez podzielniki
kosztów ogrzewania lub szacowanych.
6.3. W sytuacji, gdy w ramach jednej nieruchomości znajdują się
zróżnicowane grupy użytkowników ( np. lokale mieszkalne i użytkowe )
wówczas
na wstępie
dokonuje się podziału kosztów na grupy
użytkowników wg klucza podziału ustalanego przez Administratora
wynikającego z umowy z dostawcą ciepła.
7.
Zaliczki na poczet kosztów c.o.
7.1.
Użytkownicy lokali wnoszą miesięczne opłaty ryczałtowe w postaci zaliczki
podlegającej rozliczeniu, która jest ustalana przez Administratora na dany
okres rozliczeniowy i podawana na wydruku zawierającym opłatę
mieszkaniową.
7.2.
Wysokość miesięcznych zaliczek może ulegać zmianie w trakcie okresu
rozliczeniowego proporcjonalnie do rzeczywistych:
- zmian cen energii cieplnej,
- wzrostów lub spadków zużycia energii cieplnej w nieruchomościach.
8.
Montaż podzielników kosztów ogrzewania.
8.1.
Czynności montażowych dokonują przedstawiciele specjalistycznej firmy
rozliczeniowej.
8.2.
Montaż dokonywany jest w obecności użytkownika lokalu. W przypadku
nieobecności głównego najemcy, uznaje się, iż osoba przebywająca w jego
lokalu jest przez niego upoważniona do podpisania protokołu montażu.
8.3.
Użytkownik potwierdza czytelnym podpisem dokonanie montażu oraz
prawidłowość pozostawienia sprawnych i zaplombowanych podzielników.
8.4.
Na czas montażu grzejniki muszą być dostępne dla montującego bez
przeszkód tzn. użytkownicy lokali muszą zadbać o swobodny dostęp do
grzejników przez usunięcie obudowy grzejników, mebli zastawiających
urządzenia, itp.
8.5.
O terminie montaży lokatorzy zostaną powiadomieni poprzez komunikat na
tablicy ogłoszeń z 3-7 dniowym wyprzedzeniem.
3
8.6.
Montaże dokonywane będą wyłącznie w dwóch terminach. Pierwszy
podstawowy termin ustala firma rozliczeniowa w porozumieniu z
Administratorem, drugi dodatkowy termin ustala Administrator w porozumieniu
z firmą rozliczeniową.
9.
Odczyty podzielników kosztów ogrzewania.
9.1.
Czynności odczytowych dokonują przedstawiciele specjalistycznej firmy
rozliczeniowej.
9.2.
Odczyt podzielników dokonywany jest automatycznie drogą radiową i nie
wymaga obecności użytkownika lokalu.
9.3.
Termin odczytów wynika z przyjętego terminu jednorocznego każdego roku
kalendarzowego.
10.
Usługi dodatkowe.
10.1. Wszystkie dodatkowe prace poza czynnościami montażu w dwóch terminach
(podstawowym i dodatkowym) oraz odczytem w terminie podstawowym należą
do usług dodatkowych.
Usługi dodatkowe wykonywane są przez przedstawiciela firmy rozliczeniowej i
są płatne przez lokatora bezpośrednio po ich wykonaniu.
10.2. Montaże uzupełniające podzielników kosztów ogrzewania przeprowadzane są
na pisemny wniosek użytkownika lokalu wyłącznie w okresie tj. pod koniec
bieżącego okresu rozliczeniowego w terminie nie późniejszym niż rozpoczęcie
kolejnego okresu rozliczeniowego.
10.3. Montaże uzupełniające poza okresami opisanymi w punktach 10.1. i 10.2. w
sytuacjach wyjątkowych mogą być wykonane wyłącznie na pisemny wniosek
Administratora, przy czym w rozliczeniu kosztów ciepła nastąpi doszacowanie
zużycia ciepła za okres pomiędzy terminem rozpoczęcia danego okresu
rozliczeniowego a datą faktycznego zamontowania podzielników kosztów
ogrzewania wg metod szacowania specjalistycznej firmy rozliczeniowej.
11.
Serwis rozliczeniowy.
11.1.1.Serwis odczytowy elektronicznych radiowych podzielników kosztów
ogrzewania TELMETRIC STAR obejmuje w szczególności:
a/sprawdzenie
prawidłowości
funkcjonowania
systemu
radiowego
przekazywania danych,
b/dokonanie odczytu wskazań podzielników zarejestrowanych przez
koncentratory danych,
c/ sporządzenie protokołu odczytu.
11.2. Rozliczenie kosztów zużycia ciepła za dany okres rozliczeniowy w formie
indywidualnego rachunku lokator otrzymuje w terminie 2 miesięcy od daty
4
przekazania przez Administratora wszystkich danych niezbędnych do
rozliczenia specjalistycznej firmie rozliczeniowej.
11.3. Koszty serwisu rozliczeniowego rozliczane są łącznie z kosztami ogrzewania
nieruchomości doliczane są indywidualnie każdemu lokatorowi proporcjonalnie
do ilości grzejników/podzielników.
11.4. Różnice (nadpłaty lub niedopłaty) wynikające z rozliczenia winny być
regulowane w następujący sposób:
11.4.1.W przypadku, gdy faktyczne koszty zużycia energii cieplnej przekroczą sumę
przedpłat wniesionych w danym okresie rozliczeniowym lokator zobowiązany
jest do uzupełnienia niedopłaty w ciągu 30 dni od dnia dostarczenia rozliczenia
na piśmie.
11.4.2.Nadpłaty powstałe w wyniku rozliczenia zaliczane są na poczet przyszłych
należności z tytułu kosztów c.o. lub na życzenie będą zwracane na wskazany
przez odbiorcę ciepła rachunek.
11.5. W przypadku zwłoki we wnoszeniu opłat, o których mowa w p. 11.4.1.
Administrator uprawniony jest do naliczania odsetek w wysokości ustawowej
za każdy dzień zwłoki. Pozostałe rozliczenia finansowe z tytułu zużycia energii
cieplnej odbywają się w nominale (bez odsetek).
12.
Rozliczenie lokali w przypadkach szczególnych.
12.1. W wypadku, gdy użytkownik doprowadził do co najmniej jednej z sytuacji:
a/ uniemożliwił zamontowanie podzielników kosztów ogrzewania,
b/ odmówił dokonania bezpośredniego odczytu podzielników w sytuacji ustania
przekazywania sygnału radiowego lub sygnalizacji uszkodzenia podzielnika,
c/ uniemożliwił dokonanie odczytu bezpośredniego podzielników w sytuacji
ustania przekazywania sygnału radiowego lub sygnalizacji uszkodzenia
podzielnika w drugim kolejnym okresie rozliczeniowym,
d/ zdemontował co najmniej jeden podzielnik kosztów ogrzewania,
e/ uszkodził co najmniej jedną plombę podzielnika,
f/ uszkodził co najmniej jeden podzielnik kosztów ogrzewania,
g/ samowolnie bez porozumienia i zgody Administratora przerobił instalację
grzewczą (np. zwiększając wielkość lub moc grzejników)
ustala się indywidualne koszty zużycia wg zasady, że koszty ogrzewania 1 m2
powierzchni użytkowej szacuje się w wymiarze średniego kosztu ogrzania 1
m2 powierzchni użytkowej wg kosztów zmiennych w danej nieruchomości w
danym okresie rozliczeniowym powiększonego współczynnikiem 3,0 lub wyżej.
W wypadku zajścia p. 12.1. d/, e/, f/ lub g/ użytkownik pokrywa koszty
związane z doprowadzeniem urządzeń do stanu właściwego.
12.2. W przypadku zgłoszenia przez lokatora uszkodzenia podzielnika w trakcie
okresu rozliczeniowego, rozliczenie kosztów ciepła będzie przebiegać
następująco: wskazanie podzielnika za okres niesprawności (a w sytuacjach
spornych od początku okresu rozliczeniowego do chwili doprowadzenia
5
urządzenia do stanu właściwego) będzie oszacowane w wysokości wynikającej
z metod szacowania specjalistycznej firmy rozliczeniowej.
12.3. W lokalach, w których nie zostały odczytane podzielniki kosztów ogrzewania
w odniesieniu do jednego okresu rozliczeniowego w sytuacji ustania
przekazywania sygnału radiowego lub sygnalizacji uszkodzenia podzielnika (z
wyjątkiem odmowy lokatora dokonania odczytu podzielników) ustala się
indywidualne koszty zużycia wg zasady, że koszty ogrzewania 1 m2
powierzchni użytkowej szacuje się w wymiarze średniego kosztu ogrzania 1
m2 powierzchni użytkowej wg kosztów zmiennych w danej nieruchomości w
danym okresie rozliczeniowym powiększonego współczynnikiem 2,0.lub wyżej
Jednocześnie na następny okres rozliczeniowy ustala się opłatę zaliczki na
poczet c.o. w wysokości wynikającej z wyliczenia:
- ryczałtowa stawka przedpłat obowiązująca w danym okresie
rozliczeniowym zwiększona współczynnikiem 1,5.
12.4. W lokalach, w których nie zostały zamontowane lub odczytane podzielniki
kosztów ogrzewania na pojedynczych grzejnikach z przyczyn niezależnych od
użytkownika (np. brak technicznych możliwości montażu, obiektywny brak
dostępu do grzejnika lub awaria podzielnika) ustala się koszty ogrzewania dla
tych grzejników w wysokości wynikającej z metod szacowania specjalistycznej
firmy rozliczeniowej.
12.5. W lokalach, w których na wszystkich grzejnikach nie zostały zamontowane
podzielniki kosztów ogrzewania z przyczyn niezależnych od użytkownika (np.
obiektywny brak dostępu do grzejników) ustala się indywidualne koszty zużycia
wg zasady, że koszty ogrzewania 1 m2 powierzchni użytkowej szacuje się w
wymiarze średniego kosztu ogrzania 1 m2 powierzchni użytkowej wg kosztów
zmiennych w danej nieruchomości w danym okresie rozliczeniowym
powiększonego współczynnikiem 2,0.
12.6. W przypadku zmiany najemcy lokalu w trakcie okresu rozliczeniowego
spowodowanej przekazaniem lokalu przez dotychczasowego użytkownika do
dyspozycji Administratora, jego zamiany lub zbycia - rozliczenie kosztów ciepła
na wszystkich użytkowników na podstawie miesięcznych międzyodczytów
zostanie dokonane po zakończeniu okresu rozliczeniowego danej
nieruchomości. W przypadku braku takiej dyspozycji ze strony Administratora
całkowite koszty c.o. w lokalu zostaną przypisane ostatniemu przejmującemu.
12.7. W przypadku dokonywania przez Użytkownika i uzgodnionych z
Administratorem zmian w instalacji c.o. (np. zamiana lub likwidacja grzejników)
należy bezwzględnie powiadomić specjalistyczną firmę rozliczeniową, która
bezpośrednio w trakcie zmian dokona stosownych międzyodczytów i
przemontowania podzielników.
W przypadku nie powiadomienia firmy rozliczeniowej przy:
a/ zwiększeniu ilości, wielkości lub mocy grzejników koszty ogrzewania za
dany okres rozliczeniowy zostaną oszacowane w oparciu o nowe grzejniki,
b/ zmniejszeniu ilości, wielkości lub mocy grzejników koszty ogrzewania za
dany okres rozliczeniowy zostaną oszacowane w oparciu o pierwotną
inwentaryzację grzejników.
6
13.
Reklamacje.
13.1 Wszelkie reklamacje dotyczące rozliczenia należy składać pisemnie w
siedzibie Administratora w terminie 14 dni od daty dostarczenia rozliczenia.
Administrator udzieli odpowiedzi w oparciu o opinię merytoryczną
specjalistycznej firmy dokonującej rozliczeń w terminie do 10 tygodni.
13.2. Zasady zawarte w niniejszym regulaminie nie podlegają reklamacji.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
14.
Użytkownik lokalu zobowiązany jest do:
14.1. Udostępnienia lokalu w celu:
a/ zamontowania urządzeń (przygrzejnikowych zaworów termostatycznych i
podzielników kosztów ogrzewania),
b/ dokonywania odczytów bezpośrednich podzielników w sytuacji ustania
przekazywania sygnału radiowego lub sygnalizacji uszkodzenia podzielnika,
c/ konserwacji, naprawy lub wymiany urządzeń,
d/ kontroli stanu technicznego urządzeń w trakcie okresu rozliczeniowego.
14.2 Ochrony urządzeń przed zniszczeniem - w przypadku uszkodzeń urządzeń nie
objętych gwarancją koszty doprowadzenia urządzeń do stanu właściwego
obciążają użytkownika.
14.3. Natychmiastowego zgłoszenia Administratorowi o:
a/ uszkodzeniu urządzeń,
b/ stwierdzeniu niewłaściwego działania,
c/ naruszeniu plomb.
15.
W przypadkach nie opisanych w niniejszym regulaminie sprawy sporne będą
regulowane w oparciu o przepisy „Systemu indywidualnego rozliczania
kosztów ogrzewania” specjalistycznej firmy rozliczeniowej oraz zgodnie z
przedmiotowymi Polskimi Normami PN EN 834 (Podzielniki kosztów
ogrzewania do rejestrowania zużycia ciepła przez grzejniki, przyrządy zasilane
energią elektryczną).
16.
Niniejszy regulamin został zatwierdzony przez Prezesa Spółki ZGM Sp. z o.o.
w Świeciu w dniu 2 września i obowiązuje począwszy od 10 września 2013 r.
Jednolity tekst sporządził:
Zenon Zieliński
Zatwierdził:
Paweł Bednarski
Prezes ZGM Sp. z o.o. w Świeciu
7
Download