Załączniki do umowy

advertisement
UMOWA NR ............../IV/FIN/2014
Zawarta, dnia ..............................r. w Gdyni, pomiędzy:
Rejonowym Zarządem Infrastruktury
81-912 Gdynia, ul. Jana z Kolna 8 b
NIP: 586-000-84-52
który reprezentuje:
Pan płk Dariusz SAWKA
zwanym dalej „Zamawiającym”, a firmą:
Szef RZI
Nazwa, siedziba, NIP
którą reprezentują:
……………………………………..
zwaną dalej „Wykonawcą”
na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie
przetargu nieograniczonego.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
§1
Przedmiot umowy
Zgodnie z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji.
I część zamówienia
Przebudowa strzelnicy garnizonowej typu B, klasy I w Siemirowicach –
zadanie 12296.
II część zamówienia:
Przebudowa strzelnicy garnizonowej typu C, klasy I w Centrum Szkolenia
Marynarki Wojennej w Ustce – zadanie 12297.
Realizacja przedmiotu umowy polegać będzie na wykonaniu robót zgodnie
z opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do niniejszej umowy).
Zakres świadczenia Wykonawcy określony w umowie jest tożsamy
z zobowiązaniem Wykonawcy zawartym w ofercie, a przedmiot zamówienia nie
może wykraczać poza jego określenie w SIWZ.
W trakcie prowadzenia inwestycji dopuszcza się, na pisemny wniosek Wykonawcy,
dokonywanie zmian technologii wykonania elementów robót, jedynie w przypadku,
gdy proponowane przez niego rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze
funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt, a jednocześnie nie spowoduje
zwiększenia kosztów robót. W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt
zamienny zawierający opis proponowanych zmian oraz rysunki. Projekt taki
wymaga akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez
Zamawiającego.
§2
Termin wykonania
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie
I i II część zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. do
dnia………..
Termin ustalony w ust.1 ulegnie przesunięciu w przypadkach określonych w § 18
ust 8.
1
§3
Słowniczek pojęć
1. Poniżej podaje się podstawowe definicje pojęć używanych w dokumentach
wchodzących w skład wszystkich części niniejszej umowy:
a) data rozpoczęcia robót – jest to data przekazania terenu budowy pod realizację
przedmiotu umowy,
b) data zakończenia – jest to faktyczna data zakończenia robót poprzedzona
zgłoszeniem kierownika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru
inwestorskiego,
c) dokumentacja projektowa – jest to dokumentacja w rozumieniu
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,
poz. 2072),
d) inspektor nadzoru inwestorskiego – jest to osoba ustanowiona przez
Zamawiającego jako jego przedstawiciel upoważniony do pełnienia
obowiązków zgodnie z ustawą z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2010r nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) w zakresie określonym
przez Zamawiającego w nadanym mu pełnomocnictwie,
e) nadzór autorski – są to czynności sprawowane przez autora projektu,
polegające na sprawdzaniu zgodności realizacji robót z dokumentacją
projektową i uzgadnianiu możliwości wprowadzania w razie potrzeby
rozwiązań zamiennych, zgodnie z PB.
f) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – jest to odbiór
przeprowadzany w trakcie realizacji poszczególnych części przedmiotu umowy,
g) przegląd techniczny – ocena jakości robót, uporządkowania terenu budowy,
i dokumentacji powykonawczej,
h) odbiór końcowy – odbiór po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie,
i) odbiór po okresie rękojmi - służy stwierdzeniu wad, za które Wykonawca
ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi,
j) odbiór ostateczny – odbiór po upływie okresu gwarancji,
k) oferta Wykonawcy – należy rozumieć przez to bilans ceny i innych kryteriów
odnoszących się do przedmiotu zamówienia złożony przez Wykonawcę
w formie pisemnej Zamawiającemu w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego
l) okres zgłaszania wad przez użytkownika – jest to podany w umowie okres,
w którym mogą być zgłaszane wady do usunięcia przez Wykonawcę w ramach
gwarancji jakości wykonania oraz rękojmi za wady fizyczne, udzielonych przez
Wykonawcę,
m) podwykonawca – jest to osoba fizyczna lub prawna, która zawarła umowę
z Wykonawcą na wykonanie części robót objętych umową, za zgodą Inwestora
zgodnie z § 14,
n) roboty budowlane – są to roboty, których zakres obejmuje niniejsza umowa,
o) roboty towarzyszące – są to roboty zaprojektowane i wykonane przez
Wykonawcę , które są niezbędne do wykonania robót w rozumieniu pkt. n) oraz
zostaną zdemontowane przed zakończeniem robót budowlanych.
p) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – są to dokumenty
w rozumieniu rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r.
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
2
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (Dz. U.
z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),
q) teren budowy – teren w rozumieniu PB,
r) termin zakończenia robót – jest to określona w umowie data, do której
Wykonawca zobowiązany jest zakończyć wszystkie roboty objęte umową,
s) utylizacja - wykorzystanie (potocznie także zniszczenie) surowców
odpadowych lub materiałów, które straciły wartość użytkową,
t) wada – polega na wykonaniu danych robót lub ich części niezgodnie z umową,
z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną lub zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej.
2. Skróty i uproszczenia:
a) plan BIOZ – plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
b) KC – kodeks cywilny
c) KRS – krajowy rejestr sądowy
d) PB – ustawa Prawo Budowlane (Dz.U. 2010 nr 243, poz. 1623 z poźn. zm.)
e) PN – Polska Norma
f) PZP – ustawa Prawo zamówień publicznych
g) SIWZ – specyfikacja istotnych warunków zamówienia
h) ST – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
§4
Obowiązki stron
1. Obowiązki Zamawiającego:
a) protokolarne przekazanie terenu realizacji przedmiotu umowy w terminie do 14
dni roboczych od daty podpisania umowy wraz z dziennikiem budowy,
b) udostępnienie po zawarciu umowy i wykonaniu opomiarowania przez
Wykonawcę mediów (prąd, woda) do celów budowlanych i socjalnych,
c) zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego na zasadach i w terminach
określonych w umowie, na podstawie PB oraz art. 647 Kc,
d) dokonanie odbioru w ciągu 4 dni roboczych od zgłoszenia wszystkich robót
zanikających lub ulegających zakryciu.
2. Obowiązki Wykonawcy:
a) przekazanie w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy oświadczeń o podjęciu
obowiązków przez kierownika budowy, kierowników robót.
b) uzgodnienie z Wydziałem Budownictwa RZI w Gdyni harmonogramu
rzeczowo – finansowego i tabeli elementów w terminie 7 dni od dnia
podpisania umowy,
c) opracowanie w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy planu
zagospodarowania terenu budowy i uzgodnienie go z administratorem
i inwestorem , a w razie konieczności przewidzenie i posadowienie kontenerów
socjalnych w ilości niezbędnej do zabezpieczenia potrzeb pracowników
i niezależnego kontenera do pracy osób nadzorujących , tj. kierownika budowy
i inspektorów nadzoru celem przeprowadzenia narad i rad budów,
d) opracowanie planu BIOZ przy realizacji robót budowlanych i przekazanie go
Zamawiającemu w terminie 14 dni roboczych od podpisania umowy,
e) zapewnienie BIOZ podczas wykonywania wszystkich czynności na terenie
budowy. Za nienależyte wykonanie tych obowiązków Wykonawca będzie
ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą,
f) opracowanie w terminie 5 dni roboczych od podpisania umowy planu
zagospodarowania terenu budowy i uzgodnienie go z administratorem,
3
g) przyjęcie terenu budowy na podstawie protokołu przekazania w terminie do 14
dni od podpisania umowy,
h) zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robót. Wykonawca ponosi pełną
odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia,
i) w przypadku powoływania się przez wykonawcę na zasoby podmiotu trzeciego
na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP w celu wykazania
spełnienia warunków udziału w postępowaniu w wyniku, którego została
zawarta niniejsza umowa, wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia tego
podmiotu w charakterze podwykonawcy w terminie 30 dni od podpisania
niniejszej umowy na zasadach określonych w § 14,
j) prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu
umowy zgodnie z dokumentacją projektową, SIWZ, sztuką budowlaną
i zasadami wiedzy technicznej oraz normami, PB wraz z aktami wykonawczymi
do niego i innymi obowiązującymi przepisami, w tym również wojskowymi,
k) wykonanie przedmiotu umowy przy użyciu materiałów, zgodnych
z wymaganiami określonymi w SIWZ dotyczącej przedmiotu umowy.
Wszystkie wyroby i materiały budowlane dostarczane na budowę muszą
posiadać dokumenty upoważniające do powszechnego obrotu i stosowania
w budownictwie oraz muszą być właściwie oznakowane. Zamawiający ma
prawo poddać te materiały badaniom na terenie budowy lub w innym
wskazanym przez Zamawiającego miejscu. W przypadku nie spełnienia norm
technicznych i jakościowych, poniesione koszty badań pokryje Wykonawca.
Przed wbudowaniem materiałów Wykonawca ma obowiązek udokumentować
ich dopuszczalność do stosowania budownictwie,
l) przestrzeganie przepisów bhp, ppoż., ochrony środowiska i ustawy o odpadach,
m) likwidacja zaplecza robót budowlanych po zakończeniu prac, nie później niż
w terminie 14 dni roboczych od daty dokonania odbioru końcowego
i protokolarne przekazanie terenu inwestorowi.
n) regulowanie należności za wszelkie świadczone przez Zamawiającego
(użytkownika) na rzecz Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy usługi, w szczególności za usługi w zakresie korzystania
z energii elektrycznej i wody dla celów robót budowlanych i socjalnych, itp.
według wskazań liczników lub ryczałtem,
o) umożliwienie Zamawiającemu, jego upoważnionym przedstawicielom, a także
pozostałym uprawnionym na mocy PB osobom wejścia na terenu budowy,
p) przedstawienie Zamawiającemu dokumentów potwierdzających utylizację
materiałów pochodzących z rozbiórki (karta przekazania odpadu). Wykonawca
jako wytwórca odpadów wytworzonych podczas prowadzonych robót ponosi
odpowiedzialność za ich zagospodarowanie zgodnie z zasadami określonymi
w ustawie o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 z późn. zm.),
q) wykonanie konserwacji i przeglądów instalacji i urządzeń wymagane kartami
gwarancyjnymi producentów lub DTR urządzeń przez 1 rok od odbioru
końcowego zgodnie z wymogami norm obronnych i PKN – CEN /TS 54-14
SSP.
r) sporządzenie 2 kompletów dokumentacji powykonawczej. Wszelkie zmiany
i ich kwalifikacja winny być naniesione i podpisane przez uprawnione osoby,
s) dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej co najmniej 7 dni
przed planowanym przeprowadzeniem przeglądu technicznego,
t) sporządzenie wykazu środków trwałych i dostarczenie Zamawiającego w
terminie do przeglądu technicznego,
4
u) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub decyzji o braku sprzeciwu
możliwości użytkowania w oparciu o pisemne pełnomocnictwo RZI.
v) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy przekaże
zamawiającemu dane jednostki wykonawstwa geodezyjnego upoważnionej do
występowania o materiały geodezyjno – kartograficzne będące w zasobach RZI
niezbędne podczas wykonywania prac geodezyjnych na terenach zamkniętych.
§5
Odbiór robót
1. Przegląd techniczny dokonuje się po:
a) całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się na przedmiot
umowy, przeprowadzeniu prób, badań i rozruchu potwierdzonych stosownymi
protokołami oraz przeprowadzeniu szkoleń użytkowników;
b) otrzymaniu dokumentacji powykonawczej.
2. Odbiór końcowy dokonuje się nie później niż 10 dni po otrzymaniu przez RZI
decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub decyzji o braku sprzeciwu w zakresie
możliwości użytkowania.
3 Odbiór przed upływem okresu rękojmi jest dokonywany przez Zamawiającego
z udziałem użytkownika oraz Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu
stwierdzenie wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z rękojmi za
wady fizyczne nie później niż 30 dni przed jego upływem.
4 Odbiór ostateczny jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale użytkownika
i Wykonawcy w formie protokołu ostatecznego odbioru po usunięciu wszystkich
wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
§6
Wynagrodzenie
Za wykonany przedmiot umowy strony ustalają wynagrodzenie za:
a) I część zamówienia: …………… zł brutto (słownie: ………………………… ),
w tym należny podatek VAT,
b) II część zamówienia: ………….. zł brutto (słownie: ………………), w tym
należny podatek VAT.
Łączna wartość zamówienia w zakresie I i II części wynosi ……………. zł
brutto (słownie: ………………………………..), w tym należny podatek VAT.
Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, zostało
określone na podstawie złożonej oferty (załącznik nr 1 do niniejszej umowy)
i zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy (w tym
wszystkie urzędowe opłaty, podatki).
Limit środków finansowych na 2014 r. wynosi …….…zł.
Limit środków finansowych na kolejny rok zostanie wprowadzony aneksem.
W przypadku określonym w § 1 ust. 4 oraz w przypadku zaniechania części robót
określonych dokumentacją projektową i SIWZ, strony uzgadniają, że wartość tych
robót zostanie odjęta od ceny i wprowadzona jako zmiana do umowy .
Strony postanawiają, że brak środków, o których mowa w ust. 1 powodujący
zmniejszenie lub ograniczenie robót, nie będzie stanowić podstawy do
występowania przez Wykonawcę z roszczeniami odszkodowawczymi.
§7
Zaliczki
1. Wykonawca po zawarciu umowy jest uprawniony po spełnieniu warunków do
uzyskania jednorazowo zaliczki na poczet realizacji zamówienia w kwocie do 30 %
5
wartości wynagrodzenia brutto tj……………, do wysokości limitu środków
finansowych przeznaczonego na realizację umowy w danym roku budżetowym.
2. Zaliczek udziela się w oparciu o art. 151 a ustawy PZP każdorazowo na pisemny
wniosek Wykonawcy.
3. Pierwszy wniosek o udzielenie zaliczki może być złożony do Zamawiającego nie
wcześniej niż 14 dni od podpisania umowy.
4. Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem zawierającym
opis robót na poczet których ma być udzielona zaliczka wynikających z uzgodnionej
po podpisaniu umowy tabeli elementów i czasie realizacji wynikającym
z harmonogramu rzeczowo – finansowego.
5. Zamawiający w terminie 7 dni roboczych zobowiązany jest potwierdzić możliwość
udzielenia wnioskowanej zaliczki w formie pisemnej.
6. W przypadku uzyskania zgody Zamawiającego na udzielenie wnioskowanej zaliczki
Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie wnieść zabezpieczenie w formie
gwarancji bankowej w wysokości 100 % wartości udzielonej zaliczki na okres
realizacji zaliczkowanych robót powiększony o 40 dni.
7. Podstawą wypłaty zaliczki jest złożenie Zamawiającemu faktury „proforma”.
Zamawiający przekaże zaliczkę na konto wskazane na fakturze „proforma”.
8. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu fakturę zaliczkową w
terminie 7 dni od wpływu zaliczki na konto bankowe Wykonawcy.
9. Rozliczenie udzielonych przez Zamawiającego zaliczek ustala się w sposób
następujący:
a) Rozliczanie zaliczek następuje poprzez wystawienie częściowych faktur
rozliczeniowych na podstawie protokołów wykonanych robót potwierdzonych
przez osoby wymienione w § 17 niniejszej umowy.
b) W nieprzewidzianych, wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach Zamawiający na
wniosek Wykonawcy może dopuścić rozliczenie zaliczek w innym terminie.
Przedłużenie terminu rozliczenia zaliczki na wniosek Wykonawcy jest
nierozłączne z przedłużeniem terminu ważności gwarancji.
c) Zamawiający ustala ostateczny termin rozliczenia zaliczki w terminie 30 dni od
protokolarnego odbioru robót budowlanych na poczet, których udzielono
zaliczki.
10. Zwrot zabezpieczenia udzielonego na poczet zaliczki zostanie dokonany w terminie
10 dni po rozliczeniu zaliczki. Nierozliczone zaliczki w ustalonym terminie
spowodują niezwłoczne wystąpienie zamawiającego do Gwaranta o jej zwrot w
wysokości udzielonej, a nierozliczonej zaliczki.
11. Wykonawca złoży faktury rozliczeniowe do faktury zaliczkowej wraz z
podpisanymi protokołami odbioru wykonanych robót budowlanych przez osoby
wymienione w § 17 niniejszej umowy na kwotę nie niższą od udzielonej zaliczki na
roboty budowlane.
12. W przypadku rezygnacji z zaliczkowanych robót lub naliczenia kar umownych za
ich nieterminowe wykonanie wysokość zaliczki będzie pomniejszona o tę kwotę.
13. Kolejne zaliczki mogą być udzielone nie wcześniej niż 30 dni po całkowitym
rozliczeniu poprzednio udzielonej zaliczki.
1.
§8
Warunki płatności
Rozliczenie robót odbędzie się w oparciu o faktury częściowe wystawione przez
Wykonawcę, składane wraz z protokołem odbioru wykonanych robót zawierającym
tabelę elementów w ujęciu wartościowym (dla każdej części osobno). Protokół
odbioru wykonanych robót musi być potwierdzony: ze strony zamawiającego -
6
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
przez inspektora nadzoru/specjalistę właściwego dla danego rodzaju odbieranych
robót i posiadającego aktualne pełnomocnictwo szefa RZI oraz ze strony
Wykonawcy – przez kierownika budowy, wymienionych § 17 ust.1 umowy.
Warunki zapłaty za prace wykonane przy udziale podwykonawców o których
mowa w § 14 pkt. 4., zostały określone w § 14 pkt. 3.
Zamawiający dopuszcza rozliczanie zadania na podstawie faktur częściowych
wystawianych do wysokości 95% wartości umownej przed odbiorem końcowym.
Opłata każdej faktury nastąpi w terminie 30 dni od daty złożenia jej przez
Wykonawcę w kancelarii Zamawiającego na konto bankowe Wykonawcy
wskazane w fakturze.
Wykonawca do faktury dołączy: protokół odbioru wraz z dokumentami
potwierdzającymi rozliczenie Wykonawcy z podwykonawcami, za prace nie
rozliczone do tego terminu.
Terminy zapłaty uważa się za dotrzymane przez Zamawiającego, jeśli konto
bankowe Zamawiającego zostanie obciążone kwotą należną Wykonawcy
najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności.
Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT.
§9
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu
jej podpisania w wysokości 5 % ceny umownej (zaokrąglonej do pełnych setek
w górę) co stanowi kwotę …………….zł (słownie złotych: …………….. 00/100).
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione zostało w formie
…………………
W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niż pieniądz, dokument
gwarancyjny powinien:
a) obejmować okres realizacji umowy powiększony o 30 dni,
b) obejmować okres rękojmi powiększony o 15 dni,
c) mieć charakter bezwarunkowy i nieodwołalny (tj. zawierać zobowiązanie do
wypłaty sumy po otrzymaniu pierwszego pisemnego żądania i nie zawierać
klauzuli o odwołalności).
W przypadku zmiany terminu umownego zakończenia robót, Wykonawca
zobowiązuje się dostarczyć nowy dokument obejmujący zmieniony okres realizacji
umowy w dniu podpisania aneksu, pod rygorem potrącenia wymaganej kwoty
z najbliższej faktury.
W dniu podpisania protokołu odbioru końcowego Wykonawca pozostawi 30 %
wysokości wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy
na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady na okres rękojmi powiększony
o 15 dni.
W przypadku należytego wykonania robót – 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone
lub zwolnione w terminie 30 dni od daty końcowego odbioru robót potwierdzonego
protokołem odbioru robót, o którym mowa w §5 ust.2 niniejszej umowy, a pozostała
część, tj. 30% zostanie zwrócona lub zwolniona w terminie 15 dni po upływie
okresu rękojmi.
W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie przechodzi
na rzecz Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania
robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty.
7
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
§ 10
Rękojmia i gwarancja
Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy
na zasadach określonych w KC, na okres 36 miesięcy, licząc od dnia odbioru
końcowego.
W przypadku stwierdzenia wad, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie
w terminie 30 dni od daty ich ujawnienia, ustalając termin usunięcia wad. Usunięcie
wad będzie stwierdzone protokolarnie przez strony.
Wykonawca wydłuży okres gwarancji i rękojmi na naprawiony przedmiot umowy o
czas usuwania wad (bez dodatkowego wystąpienia zamawiającego).
W przypadku awarii Wykonawca robót może być powiadomiony bezpośrednio
przez użytkownika obiektu. W tym przypadku Wykonawca ma obowiązek
stawiennictwa na wezwanie użytkownika i usunięcia awarii niezwłocznie.
Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w żądanym terminie, Zamawiający po uprzednim
wezwaniu go do usunięcia wad i upływie wyznaczonego terminu zleci ich usunięcie
osobie trzeciej na koszt Wykonawcy i opłaci z kwoty zabezpieczającej należyte
wykonanie przedmiotu umowy. Jeżeli usunięcie wady przekracza wartość
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wykonawca zobowiązuje się pokryć
różnicę wartości.
Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość
związanych z tym kosztów.
Jeżeli wady stwierdzone w trakcie odbioru końcowego nie nadają się do usunięcia,
a nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia.
Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiający może żądać wykonania go po raz
drugi lub powierzyć wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt
i ryzyko Wykonawcy.
Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć
i ekspertyz, to Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy dokonanie tych
czynności na jego koszt. W przypadku, jeżeli te czynności przesądzą, że wady nie
wystąpiły, Wykonawca będzie miał prawo żądać od Zamawiającego zwrotu
poniesionych z tego tytułu udokumentowanych kosztów.
W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiającego w terminie 14 dni o:
a) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy,
b) zmianie osób reprezentujących firmę Wykonawcy,
c) ogłoszeniu upadłości firmy Wykonawcy,
d) wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca,
e) ogłoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy,
f) zawieszeniu działalności firmy Wykonawcy.
§ 11
Ochrona Informacji Niejawnych
1. Wykonanie umowy wiąże się z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli
„Zastrzeżone”.
2. Przedmiotem podlegającym ochronie przez Wykonawcę są wszelkie materiały
niejawne otrzymane, wytworzone oraz przetworzone przez Wykonawcę związane z
wykonaniem umowy, bez względu na ich formę oraz sposób przetwarzania.
8
3. W celu zapewnienia właściwej ochrony przedmiotu umowy Wykonawca
zobowiązany jest do przestrzegania wymagań zawartych w ustawie z dnia 5 sierpnia
2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. nr 182 poz.1228).
4. Osoby, związane z dostępem do informacji niejawnych realizujące zamówienie
zobowiązane są do spełnienia wymogów dotyczących ochrony informacji
niejawnych zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji
niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182 poz. 1228). Muszą posiadać ważne
upoważnienia kierownika jednostki organizacyjnej lub ważne poświadczenia
bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli
„Zastrzeżone” oraz aktualne zaświadczenia o odbyciu szkolenia w zakresie OIN.
5. Dostęp do informacji i materiałów podlegających ochronie mogą mieć wyłącznie
osoby wyznaczone do realizacji tej umowy – wyszczególnione w wykazie osób
dostarczonym Zamawiającemu wraz z potwierdzonymi za zgodność z oryginałem
kopiami dokumentów o których mowa w ust.4.
6. W przypadku konieczności wprowadzenia do wykazu osób o którym mowa w ust. 5
zmian osobowych, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego co
najmniej na 7 dni przed podjęciem pracy przez te osoby i uzyskać jego zgodę na
dokonanie tych zmian.
7. Wprowadzenie Podwykonawcy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.
Podwykonawca musi spełniać takie same wymogi w zakresie ochrony informacji
niejawnych jak Wykonawca, jeśli realizacja powierzonej Podwykonawcy części
zamówienia wiąże się z dostępem do IN.
8. Materiał podlegający ochronie:
………………………………………………………….
9. Wykonana dokumentacja niejawna będąca przedmiotem umowy zostanie oznaczona
stosowną klauzulą tajności zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z
dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu oznaczania materiałów
i umieszczania na nich klauzul tajności (Dz. U. nr 288 poz. 1692).
10. Zabrania się wytwarzania dokumentów niejawnych w ramach realizowanej umowy
poza systemem teleinformatycznym Wykonawcy.
11. Wykonawcy zabrania się powielania, kopiowania, wykonywania odpisów oraz
niszczenia dokumentów niejawnych otrzymanych od Zamawiającego
i/ lub Użytkownika bez ich zgody.
12. Wykonawca ponosi odpowiedzialność karną określoną w rozdziale XXXIII ustawy
z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny – „Przestępstwa przeciwko ochronie
informacji niejawnych”.
13. W przypadku ustalenia, że Wykonawca nie realizuje określonych
w niniejszej umowie wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych,
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy oraz dochodzenia
odszkodowania z tytułu powstałej szkody na zasadach ogólnych,
z uwzględnieniem wynagrodzenia Zamawiającemu poniesionych szkód/strat
związanych z opóźnieniem lub nie wykonaniem robót.
14. Odpowiedzialnym z ramienia Zamawiającego, za nadzorowanie, kontrolę oraz
doradztwo w zakresie wykonywania przez Wykonawcę obowiązku ochrony
udostępnionych informacji niejawnych jest Pełnomocnik Szefa RZI w Gdyni ds.
Ochrony Informacji Niejawnych tel. (58) 626-61-45, fax (58) 626-62-40.
§ 12
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
9
2.
3.
4.
5.
6.
a) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi
odpowiedzialność, w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1
za przedmiot umowy,
b) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu umowy
w wysokości 0,1 % wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 za przedmiot
umowy, za każdy dzień zwłoki,
c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w trakcie
przeglądu gwarancyjnego w wysokości 0,2 % wynagrodzenia określonego
w § 6 ust. 1 za przedmiot umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia
wyznaczonego w protokole na usunięcie wad,
d) za zwłokę w wykonaniu obowiązków określonych w §4 ust. 2 w wysokości
0,1 % wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 za przedmiot umowy, za każdy
dzień zwłoki,
e) z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokości 0,2 % wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1
za przedmiot umowy,
f) z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia określonego w §
6 ust. 1 za przedmiot umowy, za każdy dzień zwłoki,
g) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany w wysokości 0,2 % wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 za
przedmiot umowy.
h) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,2 % wynagrodzenia
określonego w § 6 ust. 1 za przedmiot umowy,
i) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w
wysokości 0,2 % wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 za przedmiot umowy.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:
a) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi
odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego
w § 6 ust. 1, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej w art. 145
ustawy PZP,
b) za zwłokę w wykonaniu obowiązków określonych w §4 ust. 1 w wysokości
0,1 % wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 za przedmiot umowy, za każdy
dzień zwłoki,
Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej
szkody.
W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji, kara umowna będzie liczona
od nowych terminów.
Strony ustalają, że w razie naliczenia kar umownych zgodnie ust. 1 Zamawiający
jest upoważniony do potrącenia tych kar z faktur.
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę
zobowiązań umownych nie objętych odszkodowaniem w formie kar umownych
Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność na zasadach określonych w art. 471
KC.
10
§ 13
Odstąpienie od umowy
Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV KC stronom przysługuje prawo
odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć
w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może
nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach,
b) w przypadku likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy,
c) w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 14 dni roboczych
od przekazania terenu budowy bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje
ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
d) w przypadku gdy Wykonawca nie przedłuża ważności wygasającego
wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
e) w przypadku wielokrotnego dokonywania bezpośrednich zapłat podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w § 14 pkt. 4, lub konieczność
dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż …………… (5% wartości
umowy),
f) w przypadku ustalenia, że Wykonawca nie realizuje określonych w niniejszej
umowie wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych,
g) w przypadku nie wykonania zamówienia w terminie, § 12 ust. 1 lit. a) stosuje się
odpowiednio,
h) w przypadku gdy Wykonawca nie rozlicza zaliczek zgodnie z zapisami §7.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli
Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury mimo dodatkowego
wezwania w terminie 3 miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktury określonego
w niniejszej umowie.
3. Odstąpienie od umowy musi nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
i musi zawierać uzasadnienie.
4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają
następujące obowiązki szczegółowe:
a) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg
stanu na dzień odstąpienia,
b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym, na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od
umowy,
c) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót
przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy
nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,
d) Wykonawca najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu robót budowlanych
urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.
5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy zobowiązany jest do:
a) dokonania odbioru robót przerwanych, rozliczenia robót oraz zapłaty
wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,
b) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów
budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem
i uzbrojeniem terenu budowy, chyba, że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie
tych obiektów i urządzeń,
11
c) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu robót budowlanych.
§ 14
Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo
1. Obowiązki stron, których należy dokonać w celu wprowadzenia podwykonawcy do
wykonania części zamówienia:
1) Obowiązki wykonawcy:
a) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty
budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji
zamówienia publicznego na roboty budowlane do przedłożenia zamawiającemu w
celu akceptacji projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
b) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty
budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem
kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
c) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty
budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem
kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub
usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o
podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 50 000 zł.
d) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego
zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b
PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP,
wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym
niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. W przypadku
niniejszej
umowy
w/w
warunkami
są:…………………………………………………………..……..
2) Obowiązki zamawiającego:
a) Zamawiający, w terminie 14 dni, poinformuje wykonawcę o akceptacji
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane
lub w przypadku gdy jest on niezgodny z pkt. 2. zgłosi do niego, pisemne
zastrzeżenia. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu
umowy, uważa się za jego akceptację.
b) Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza wykonawcy pisemny sprzeciw do
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,
w przypadkach, gdy jest ona niezgodna z pkt. 2. Niezgłoszenie pisemnego
sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane, uważa się za jego akceptację.
c) Zamawiający, w przypadku przedłożenia przez wykonawcę umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w której określony
termin płatności jest dłuższy niż 30 dni, poinformuje o tym wykonawcę wzywając
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę
kary umownej.
2. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane musi zawierać
w szczególności:
1) Termin zapłaty wynagrodzenia, który to nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia
doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
12
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej.
2) Wskazanie, które roboty, i o jakiej wartości, przewidziane w tabeli elementów
wykonane zostaną przez podwykonawcę. Łączna wartość umów z podwykonawcami
nie może przekraczać wartości przewidzianych w w/w tabeli elementów.
3. Warunki płatności:
1) Wykonawca dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia
przysługującego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.
2) Warunkiem zapłaty przez zamawiającego, drugiej i następnych części
wynagrodzenia należnego wykonawcy, za odebrane roboty budowlane, jest
przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom, o których mowa w pkt. 4, biorącym udział w realizacji
odebranych robót budowlanych.
3) W przypadku uchylenia się przez wykonawcę od obowiązku zapłaty
wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy zamówienia na roboty budowlane, zamawiający może dokonać
bezpośredniej zapłaty dla podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez
zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
4) Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający umożliwi wykonawcy
zgłoszenie pisemnych uwag, w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji,
dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o których mowa w pkt. 4.
5) W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o których mowa w pkt. 4, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.
4. Podwykonawca za zgodą Zamawiającego zostanie wprowadzony do niniejszej
umowy aneksem.
5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy jak za własne działania lub zaniechania, niezależnie od
osobistej odpowiedzialności podwykonawcy wobec zamawiającego.
6. Zapisy umowne wymienione w niniejszym paragrafie stosuje się odpowiednio do
zmian umowy o podwykonawstwo.
§ 15
Ubezpieczenia
1. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania polisy od odpowiedzialności cywilnej
(załącznik nr 3) do niniejszej umowy) w zakresie prowadzonej działalności – przez
cały okres realizacji umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem
kopię polisy określonej w ust. 1 Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania
umowy. W przypadku wznowienia polisy – dostarczyć jej potwierdzoną kopię
w ciągu 7 dni od daty jej wznowienia.
§ 16
Inne postanowienia
1. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy zwróci się
z wnioskiem, (na druku przekazanym przez administratora bądź RZI), do Dowódcy
(Komendanta) Jednostki (instytucji) Wojskowej o wydanie przepustek (osobowych
i samochodowych) upoważniających do wstępu na teren jednostki wojskowej
13
(miejsca realizacji usługi). Wykonawca wniosek ten składa za pośrednictwem
Kierownika Sekcji Obsługi Infrastruktury (administratora)
2. Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przez swoich pracowników
wewnętrznych przepisów dotyczących ochrony obiektu.
§ 17
Przedstawiciele
1. Strony wyznaczają swoich przedstawicieli na budowie:
a) Zamawiający:
 inspektor nadzoru budowlanego, specjalista posiadający pełnomocnictwo Szefa
RZI
b) Wykonawca:
 Kierownik budowy (koordynator bhp)……………….
2. Koordynatorem ds. realizacji umowy jest Szef Wydziału Budownictwa RZI
w Gdyni.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
§ 18
Postanowienia końcowe
Strony porozumiewać się będą poprzez zapisy w dzienniku budowy w sprawach
dotyczących wykonania przedmiotu umowy oraz w drodze korespondencji
pisemnej.
Wszelka korespondencja pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą kierowana będzie
na adresy wskazane w nagłówku umowy.
Każda ze stron powiadomi drugą o zmianie siedziby na piśmie pod rygorem
przyjęcia, że korespondencja kierowana na adres dotychczasowy została skutecznie
doręczona.
Spory wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy rozstrzygane będą przez
sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa, będą miały zastosowanie
odpowiednie przepisy KC, PB i ustawy PZP wraz z aktami wykonawczymi.
Zmiana postanowień zawartej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem
nieważności i musi być podpisana przez przedstawicieli obu stron.
Zamawiający zastrzega, że wierzytelności przysługujące Wykonawcy w związku
z wykonywaniem niniejszej umowy nie mogą być przenoszone bez zgody
Zamawiającego na osoby trzecie.
Zamawiający na podstawie art. 144 dopuści zmianę umowy dotyczącą umówionego
terminu wykonania przedmiotu umowy w następujących przypadkach:
a) z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, również
tych polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa,
b) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu
zamówienia, proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli
te zmiany są korzystne dla Zamawiającego,
c) z powodu wystąpienia zamówień dodatkowych niemożliwych do przewidzenia
przed zawarciem umowy,
d) z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego
wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć
z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu
ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,
e) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to
działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron.
14
O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminów Wykonawca
winien jest poinformować Zamawiającego pisemnie i natychmiast odnotować to w
dzienniku budowy. Strony z powodów, jakie mogą wpływać na zmiany terminów
wykonania robót, wyłączają niedogodności związane z pogodą, typową dla okresu
wykonywania robót w miejscu budowy.
9. Niniejszą umowę wraz z załącznikami sporządzono w trzech jednobrzmiących
egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.
Załączniki do umowy:
1. Oferta Wykonawcy na …. str.
2. Opis przedmiotu zamówienia na…. str.
3. Polisa OC na … str.
ZAMAWIAJĄCY
WYKONAWCA
15
Download