KODEKS ZACHOWAŃ PRZEDSZKOLAKA

advertisement
KODEKS ZACHOWAŃ PRZEDSZKOLAKA
wypracowany przez Rodziców i Radę Pedagogiczną Przedszkola Publicznego nr 32 w Tarnowie
zaopiniowany pozytywnie na zebraniach z Rodzicami
SALA ZABAW
Dziecko ma prawo do:
 bezpiecznego pobytu w Sali,
 akceptacji i szacunku,
 intymności i nietykalności osobistej,
 opieki i pomocy ze strony dorosłych,
 równego traktowania,
 prywatności,
 swobodnego dostępu do zabawek i korzystania z nich,
 wypowiadania swoich myśli i wyrażania własnego zdania,
 wyrażania swoich inwencji twórczych,
 zaspakajania potrzeb fizjologicznych,
 dbania o higienę osobistą,
 chwalenia, motywowania za swoje postępy w zabawie i zajęciach,
 urozmaiconych posiłków i radości jedzenia,
 zgłaszania problemu,
 podejmowania wymyślonych zabaw,
 zapewnienia spokoju i wypoczynku,
 zgłaszania dolegliwości i problemów występujących podczas zabawy,
 korzystania z własnego krzesełka i miejsca przy stoliku,
 bezkonfliktowego rozwiązywania problemów,
 zaspakajania swoich potrzeb i rozwijania zainteresowań i pasji,
Dziecko ma obowiązek:
 przestrzegać zawarte umowy dotyczące bezpieczeństwa swojego i innych,
 stosować się do przyjętego kontraktu grupowego,
 słuchać i reagować na polecenia nauczyciela
 używać czarodziejskich słów: proszę, dziękuję, przepraszam,
 dbać o ład i porządek w miejscu zabawy i pracy,
 szanować wytwory i pracę innych,
 współdziałać w zespole,
 reagować na sygnały umowne,
 szanować własność swoją i innych,
 dbać o higienę osobistą,
 polubownie rozwiązywać zaistniałe konflikty,
 przestrzegać zakazu opuszczania sali bez zgody nauczyciela lub innych osób dorosłych,
 uznawać prawo innych do: zabawy, własności prywatnej, niezależności osobistej, spokoju,
SALA GIMNASTYCZNA
Dziecko ma prawo do:
 bezpiecznego korzystania z Sali,
 korzystania z dostępnego sprzętu,
 udziału w zabawach, zajęciach ruchowych i muzycznych,
 zrezygnowania z wykonania ćwiczeń ze względu na złe samopoczucie,
 przedstawienia swoich propozycji ćwiczeń,
 pomocy ze strony nauczyciela,
 zaspakajania potrzeby ruchu,
 rozwijania sprawności fizycznej,
 korygowania dysharmonii rozwojowych,
 rozładowania napięć i negatywnych emocji w sposób ukierunkowany,
Dziecko ma obowiązek:
 przestrzegać zawarte umowy dotyczące bezpieczeństwa swojego i innych,
 posiadać i używać strój gimnastyczny,
 reagować na umówione sygnały i polecenia nauczyciela,
 zachować bezpieczeństwo podczas wykonywania ćwiczeń,
 szanować sprzęt i przybory gimnastyczne,
 przebywać w sali pod opieką osoby dorosłej,
SZATNIA
Dziecko ma prawo do:
 poczucia bezpieczeństwa,
 własnej półki i przechowywania w niej swoich rzeczy,
 pomocy ze strony dorosłych podczas ubierania i rozbierania się na szatni,
 własnego tempa ubierania i rozbierania się,
 dostępu do swoich rzeczy,
 prywatności i nietykalności rzeczy osobistych przez osoby niepożądane,
 dbania przez osoby dorosłe o pozostawione rzeczy osobiste na szatni /np. suszenie przemoczonej
odzieży/,
Dziecko ma obowiązek:
 bezpiecznie poruszać się po szatni i schodach,
 poruszać się w obrębie własnej szatni,
 stosować się do poleceń osoby odpowiedzialnej za szatnię,
 dbać o bezpieczeństwo swoje i innych,
 zdejmować buty przed wejściem na szatnię,
 utrzymywać ład i porządek na swojej półeczce,
 szanować rzeczy swoje i innych,
 żegnać się z rodzicami na szatni,
 schodzić na szatnię najkrótszą drogą od Sali,
 szanować dekorację holu i wytwory prac innych dzieci,
OGRÓD PRZEDSZKOLNY
Dziecko ma prawo do:
 zapewnienia mu bezpieczeństwa podczas zabaw i zajęć,
 korzystania ze wszystkich urządzeń na terenie ogrodu,
 wolnego wyboru rodzaju zabawy,
 odpoczynku i zabawy,
 korzystania z toalet i zaspakajania potrzeb fizjologicznych podczas pobytu na ogrodzie,
 zabawy na świeżym powietrzu,
 korzystania z plonów ogrodu np., jabłka, orzechy,
 korzystania z atrakcji ogrodu,
 rozwijania sprawności fizycznej i uprawiania sportu,
 zaspakajania swojej ciekawości,
 pomocy ze strony dorosłych,
 eksperymentowania, zabaw badawczych,
 pracy na działce doświadczalnej,
 czucia się gospodarzem ogrodu przedszkolnego,
Dziecko ma obowiązek:
 stosować zawarte umowy i zasady dot. bezpiecznego korzystania z ogrodu i urządzeń,
 przebywać na wyznaczonym terenie,
 stosować się do poleceń nauczyciela i reagować na sygnały umowne,
 szanować sprzęt z którego korzysta,
 zgłaszać dolegliwości i problemy występujące podczas zabaw,
 uznawać prawo do zabawy innych,
 szanować przyrodę,

dbać o czystość otoczenia i szanować pracę innych,















pochwała, wyróżnienie na tle grupy,
odznaka, medal,
list pochwalny do rodziców,
atrakcyjne zadanie do wykonania,
pomocnik, asystent nauczyciela,
dyplom,
prowadzenie zabawy,
podwieczorek z panią dyrektor,
pochwała pani dyrektor, na forum grupy, indywidualna,
brawa od rówieśników,
wybór dziecka na pierwszą parę,
wybór zabawy,
dyżurny,
gratulacje, uścisk dłoni,
wyróżnienie - pieczątką na rączce,








brak pochwały,
upomnienie ustne, odwołanie się do zawartych umów,
brak dodatkowych przywilejów,
czasowy brak możliwości korzystania z atrakcyjnej zabawki lub zabawy,
czasowe odsunięcie od zabawy,
wytłumaczenie, rozmowa,
list do rodzica z informacją,
bezpośrednia rozmowa z rodzicem, nauczycielem,
NAGRODA
ŚRODKI ZARADCZE
Download