Program Funkcjonalno – Użytkowy

advertisement
PROGRAM FUNKCJONALNO –
UŻYTKOWY
placu zabaw przy Szkole Podstawowej w … w
ramach rządowego programu „Radosna szkoła”
Zamawiający:
Urząd Gminy
Kody CPV:
45.11.27.23-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
71.22.00.00-6 Usługi projektowania architektonicznego
Opracował:
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w ….
Inwestycja zlokalizowana jest na działce nr 274/20, stanowiącej własność Gminy.
Realizacja zadania ma na celu stworzenie nowego miejsca rekreacji i zabaw w młodszym wieku
szkolnym w oparciu o założenia zawarte w rządowym programie „Radosna Szkoła”.
W ramach inwestycji przewiduje się:
1. Zaprojektowanie placu zabaw:
- opracowanie projektu zagospodarowania terenu pod utworzenie szkolnego placu zabaw;
- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej;
- kosztorys inwestorski;
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót wraz z przedmiarem robót;
- informacja do planu BIOZ.
2. Wykonanie robót budowlanych
 prace ziemne z zakresu ukształtowania powierzchni placu zabaw;
 wykonanie bezpiecznej nawierzchni z tworzyw sztucznych w kolorach określonych w
programie rządowym;
 zakup oraz montaż na kotwach stalowych drewnianych urządzeń placu zabaw;
 zakup oraz montaż elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, regulamin placu
zabaw).
Zestawienie powierzchni
Powierzchnia projektowanego placu zabaw
240 m2
Powierzchnia sztucznej nawierzchni w kolorze niebieskim
Ok. 20 m2
Powierzchnia sztucznej nawierzchni w kolorze pomarańczowym
Ok. 150 m2
Powierzchnia nawierzchni trawiastej
Ok. 70 m2
WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW
ZESTAW ZABAWOWY ZE ZJEŻDŻALNIĄ
Opis urządzenia
W skład urządzenia wchodzą zadaszona wieża ze zjeżdżalnią wykonaną z dwuwarstwowego, nienagrzewającego
się polietylenu, elementy zabawowe dla dzieci młodszych (domek, sklepik) umieszczone na dole wieży,
drabinka do wspinania się ze szczeblami ze stali nierdzewnej.
Wymiary
Powierzchnia urządzenia: 4,20 x 1,30 m; Strefa bezpieczeństwa 7,70 x 4,30 m; Maksymalna wysokość
swobodnego upadku 1,45 m; Wysokość całkowita: 3,30 m.
HUŚTAWKA PODWÓJNA WAŻKA
Opis urządzenia
Huśtawka typu ważka z bezpiecznymi uchwytami ze stali nierdzewnej.
Wymiary
Powierzchnia urządzenia: 4,00 x 0,45 m; Strefa bezpieczeństwa 6,00 x 2,45 m; Maksymalna wysokość
swobodnego upadku 1,20 m;
HUŚTAWKA Z DWOMA SIEDZISKAMI
Opis urządzenia
Przyrząd składa się z drewnianej konstrukcji, połączonej stalową belką o przekroju ø 11 cm, z dwoma
siedziskami.
Wymiary
Powierzchnia urządzenia: 4,00 x 1,40 m; Strefa bezpieczeństwa 4,00 x 7,40 m; Maksymalna wysokość
swobodnego upadku 1,20 m.
MOST Z TALERZYKÓW DO BALANSOWANIA
Opis urządzenia
Przyrząd służący do kształtowania zmysłu równowagi u dzieci, składa się z drewnianej konstrukcji z liną z
materiału Herkules, z podwieszonymi na niej dyskami, umożliwiającymi przejście.
Wymiary
Powierzchnia urządzenia: 2,90 x 0,60 m; Strefa bezpieczeństwa 5,90 x 3,60 m; Maksymalna wysokość
swobodnego upadku 0,45 m.
Tablica informacyjna „Radosna szkoła”
Ławka z oparciem, mocowana na stałe w gruncie, 1 szt.
Kosze na śmieci, 1 szt.
Wszystkie urządzenia powinny posiadać certyfikat zgodności z normą EN 1176: 2008.
Nawierzchnie bezpieczne muszą amortyzować upadek dziecka z wysokości minimum 1,5 m., oraz
posiadać certyfikat zgodności z normą EN 1177: 2008 (dotyczy również nawierzchni w strefie
komunikacji).
Nawierzchnia wykonania jest z prefabrykowanych płyt gumowych o wymiarach 500 x 500 mm,
wykonanych z granulatu SBR, wierzchnia część z EPDM.
Kolory nawierzchni muszą być zgodne z wytycznymi rządowego programu „Radosna
szkoła”.
Zamieszczone opisy proponowanych urządzeń mają charakter poglądowy. Dopuszcza się
zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych, posiadających jednak właściwości
funkcjonalne nie gorsze od tych, przedstawionych w programie funkcjonalno - użytkowym.
Dopuszcza się wykorzystanie urządzeń równoważnych pod warunkiem, że różnice w
wielkości nie będą przekraczały +/-10% wielkości urządzeń wymienionych powyżej.
Wybór wyposażenia wymaga akceptacji Inwestora.
Wymagany okres gwarancji: 5 lat od daty bezusterkowego odbioru robót.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
Konstrukcja urządzeń z drewna 5-warstwowego modrzewiowego klejonego o przekroju min.
90 x 90 mm.
Podest o wymiarach ok. szer. 110 x wys. 12 x gł. 110 cm, szkielet podestu z kantówki
klejonej modrzewiowej; deski podestu łączone na wczepy klinowe, profilowane i
zaokrąglone.
Ślizgi z dwuwarstwowego, nienagrzewającego się polietylenu.
Zakończenie słupka ukośne: Wysokiej jakości tworzywo sztuczne (poliamid), odporny na
warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.
Belka huśtawki ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo, pozostałe elementy metalowe ze
stali nierdzewnej.
Linki z bezpiecznego materiału z umieszczoną w środku linką ze stali szlachetnej (lina 6splotowa o średnicy 16-18 mm), wykończenie lin – fabrycznie zagniatane.
Wszystkie urządzenia montowane są na kotwach stalowych.
AKTUALNE UWARUNKOWANIA PRAWNE DO WYKONANIA
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zamierzenie budowlane polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu szkolnego małego placu zabaw,
musi spełniać wymagania odnośnych przepisów, w tym:
1. Ustawy z dnia 7lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 1243, poz. 1623 z
póżn.zm.);
2. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z póżn. zm.);
3. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 oku . w sprawie szczegółowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 z póżn. zm.),
4. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072 z pózn. zm);
5. Uchwały Nr 112/2009 Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie Rządowego programu
wspierania w latach 2009 - 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych
warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I - III szkół podstawowych i
ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”;
6. Uchwały Nr 216/2010 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w
sprawie Rządowego programu wspierania w latach 2009 - 2014 organów prowadzących w
zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I - III szkół
podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”;
7. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 roku w sprawie form i zakresu
finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków
nauki, wychowania i opieki w klasach I - III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół
muzycznych I stopnia (Dz. U. z 2009 r. Nr 110, poz. 915 z póżn.zm.);
8. Ustawy z dnia 12 grudnia 2003 roku o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U.z 2003 r.
Nr 229, poz.2275 ze zm.);
9. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z
2003 r. Nr 6 poz.69).
Download