ICD - See This, Now Read This

advertisement
ICD – Trzeba Tego Więcej
Paweł Weiss
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki
Zdrowotnej
w Mińsku Mazowieckim
Klasy NYHA
Klasa 1: można tolerowacz ostry wysiłek
Klasa 2: mierny wysiłek powoduje dyskomfort
Klasa 3: mały wysiłek powoduje dyskomfort
Klasa 4: nie można tolerowacz żadnego
wysiłku, objawy się ujawniają nawet przy
odpoczynku
Ryzyko Zgonu A Stopień Klasy
NYHA
NYHA II
 Nagła śmierć sercowa 64%
 Niewydolnosć serca 12%
 Inne powody 24%
NYHA III
Nagła śmierć sercowa 59%
 Niewydolnosć serca 26%
 Inne powody 15%
NYHA IV
Nagła śmierć sercowa 33%
 Niewydolnosć serca 56%
 Inne powody 11%
Wyniki badań MADIT

ICD zmnieszają śmiertelność ogólną o 54%

ICD zmnieszają śmiertelność arytmiczną
o 75%
Wyniki badań MUSTT

ICD zmjejszają śmiertelność ogólną o 60%

ICD zmjejszają śmiertelność arytmiczną
o 76%
Wpływ EF Lewej Komory Na Zgon
%
zgonu
EF lewej komory
Ilu ludzi trzeba wyleczyć żeby
uratować jedno życie?
50
Leki
45
37
40
35
26
30
28
ICD
25
20
20
11
15
10
3
4
MUSTT
MADIT
9
5
0
MADIT II
AVID
SAVE
Merit-HF
4S
Amiodarone
Metaanalysis
Klasyfikacje typu rekomendacji
ACC/AHA 2005
Klasa 1: dowód jest, że defibrylator pomaga
Klasa 2A: większość dowodów pokazuje że
defibrylator pomaga
Klasa 2B: użycie defibrylatora jest bardziej
oparte na opinii niż poparte dowodami
Klasa 3: Nie ma dowodu, że defibrilator
pomaga
Klasa 1 wsakazania
AHA/ACC/HRS 2009
niedokrwienie: po zawale > 40 dni, NYHA
II/III, EF <30%
Brak niedokrwieniA: EF <30%, NYHA II/III,
przewlekłe leczenie
Historia zawału, niestabilny częstoskurcz
komór, lub migatania komór z objawami
niewydolnośći serca i zmjejszoną EF
Raczej każdy pacjent z EF <35% i NYHA
II/III
Wrodzone wady serca
Kardiomiopatia przerostowa

Klasa 2A wskazania
AHA/ACC/HRS 2009
Niedokrwienie, EF <30%, po zawałú >40 dni,
NYHA klasa I

Kto nie dostaje ICD
Pacjenci w szpitalu z wysokim ryzykiem
śmierci
NYHA IV lub krótki okres życia
Częstoskurcz, który jest przejściowy lub z
powodu wady serca

Uwaga
ICD nie zmienia restrykcji odnośnie prawa
jazdy (generalnie czeka się 6 miesiecy bez
arytmii)
15% pacjentów omdleje przy włączaniu ICD
25% pacjentów dostaje nieprawidłowy
wstrząs, generalnie przez SVT
Po użyciu ICD pacienci mogą mieć nerwice,
napady paniki, agorafobie, i depresje

Niestety Są Problemy
Ból i dyskomfort w miejscu implantacji
 ICD jest wrażliwy na pola magnetycznych
 Kable mogą pęknąć
Trzeba wymieniać co 5-7 lat

Czy opłaca się używać ICD?
Koszt za
Uratowa
nia
jednego
życia co
rok
Angioplastia
Bypass na Nadciśnienie
serce
Leczenie
niewydolnoś
ci nerek
Test
wyśiłkowy
Statyny
Szukanie
objawów
choroby
więcowej
Moss AJ. Satellite Symposium, 2003.
Kupersmith J. Progress in Cardiovascular Diseases. 1995;37:5:307-346.
Stanton M. Circulation. 2000;101:1067-1074
Angiografia
Opłaca się!!!
Koszt za
Uratowanie
jednego życia
na rok
$
Al-Khatib SM, et al. Ann Intern Med. 2005;142:593-600.
Larsen G, et al. Circulation. 2002;105:2049-2057.
Mark DB. Circulation. 2006;114:135-142. http://circ.ahajournals.org
Podsumowanie
ICD przedłużają życie
Opłaca się
Prawie każdy pacjent NYHA II/III zasługuje
na ocenę
Trzeba brać pod uwagę stan psychiczny
pacjenta przed i po implantacji

Download