Komorowe zaburzenia rytmu serca

advertisement
Komorowe zaburzenia rytmu serca
- jak ocenić zagrożenie ?
Marcin Grabowski
2016-02-27
Stosowanie ICD we wtórnej prewencji nagłego
zgonu sercowego i częstoskurczu komorowego
2016-02-27
Moment wszczepienia kardiowertera-defibrylatora (ICD)
po zawale serca
Moment wszczepienia kardiowertera-defibrylatora (ICD) po
zawale serca — ocena frakcji wyrzutowej lewej komory
2016-02-27
Podskórny implantowany
kardiowerter-defibrylator (S-ICD)
Zewnętrzny kardiowerter-defibrylator noszony
przez pacjenta (WCD)
Podskórny implantowany kardiowerter-defibrylator
(ICD)
Podskórny implantowany kardiowerter-defibrylator (ICD)
Zewnętrzny kardiowerter-defibrylator noszony
przez pacjenta (WCD)
Moment wszczepienia kardiowertera-defibrylatora (ICD)
po zawale serca
Diagnostyka w ocenie ryzyka SCD
Wywiad
• history
Kołatania serca
•Personal clinical
• Zasłabnięcia
/ utraty
przytomności
•Family
history focused on
cardiac diseases
or sudden
deaths • Bóle w klatce piersiowej
2016-02-27
Diagnostyka w ocenie ryzyka SCD
Wywiad
rodowód
•Personal•clinical
history trzech generacji
• <40
rż. focused
– kardiomiopatie
/kanałopatie
•Family
history
on cardiac diseases
or sudden
deaths
>40 rż. CAD, czynniki ryzyka miażdżycy
2016-02-27
Portokół screeningu
dla krewnych Io
Mater Misericordiae
University Hospital,
Dublin
Portokół screeningu
dla krewnych Io
Mater Misericordiae
University Hospital,
Dublin
Wskazania do autopsji i autopsji
molekularnej u ofiar nagłego zgonu
Wskazania do autopsji i autopsji
molekularnej u ofiar nagłego zgonu
Rozpoznania w rodzinach
z arytmicznych SCD
Nieinwazyjna ocena pacjentów z podejrzewanymi lub
stwierdzonymi komorowymi zaburzeniami rytmu serca
Implantowalne rejestratory
zdarzeń (loop recorder)
2016-02-27
Nieinwazyjna ocena pacjentów z podejrzewanymi lub
stwierdzonymi komorowymi zaburzeniami rytmu serca
Inwazyjna ocena pacjentów z podejrzewanymi lub
stwierdzonymi komorowymi zaburzeniami rytmu serca
• Bez wskazań: HCM, LQTS, CPVT and SQTS,
• Dyskusyjne znaczenie: zespół Brugadów
Utraty przytomności
bez ch. strukturalnej czy wrodzonej ch.
elektrycznej serca
2016-02-27
Wzór oceny ryzyka SCD w HCM
C. O’Mahony i wsp.
2016-02-27
2016-02-27
Stratyfikacja ryzyka SCD
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2016-02-27
Potwierdzona EF <= 35%
Dodatni wywiad rodzinny
Udokumentowana choroba serca
Udokumentowany lub prawdopodobny VT
Utraty przytomności
Kardiomiopatia przerostowa
Arytmogenna kardiomiopatia prawej komory
LQTS, SQTS
„Nieprzebadani” sportowcy
Dziękuję
2016-02-27
1.12.10
Miasto
•
•
•
•
•
•
SADS — zespół nagłego zgonu arytmicznego
SCD — nagły zgon sercowy
SIDS — zespół nagłej śmierci niemowlęcia
SUDI — nagły niewyjaśniony zgon
w niemowlęctwie
SUDS — zespół nagłego niewyjaśnionego
zgonu
Terapia resynchronizująca w celu pierwotnej
prewencji nagłego zgonu
• rytm zatokowy vs. migotanie przedsionków
• LBBBB vs. Nie-LBBB
• QRS 120 – 130 - 150 ms
Ablacja przezcewnikowa w leczeniu utrwalonego
jednokształtnego częstoskurczu komorowego
Moment wszczepienia kardiowertera-defibrylatora (ICD)
po zawale serca
Rozpoznanie zespołu wydłużonego odstępu QT
Rozpoznanie zespołu krótkiego odstępu QT
Rozpoznanie zespołu Brugadów
Leczenie częstoskurczu komorowego z drogi odpływu
Leczenie częstoskurczu komorowego z drogi odpływu
Dziękuję!
Defibrylacja w miejscach publicznych
Download