Wymagania edukacyjne dla ucznia Szkoły Przysposabiającej do

advertisement
1
Wymagania edukacyjne dla ucznia Szkoły Przysposabiającej do Pracy nr2
Ocena ucznia szkoły przysposabiającej do pracy, ma charakter opisowy i następuje po
zakończeniu każdej klasy. W trakcie roku szkolnego uczeń oceniany jest przez nauczyciela za
pomocą punktowych ocen cząstkowych w skali 1 do 6 punktów, które przyznaje nauczyciel w
oparciu o treści programowe i wymagania edukacyjne zawarte w indywidualnych programach
edukacyjnych, opracowanych dla każdego ucznia na cały rok szkolny. Ocena punktowa ma
wartość terapeutyczną, wychowawczą i mobilizującą. Nie musi być wyznacznikiem wiedzy
ucznia i stopnia opanowania umiejętności, nie zawsze pokrywa się z oceną opisową. Jest
przede wszystkim sposobem na zmobilizowanie ucznia do dalszej pracy i zachęceniem go do
pokonywania trudności. Stawiając ocenę punktową nauczyciel powinien kierować się przede
wszystkim dobrem ucznia i jej wpływem na jego psychikę, a tym samym osiąganie przez
niego jak najlepszych wyników.
Wymagania edukacyjne dla ucznia w zakresie przyznawania punktów w Szkole
Przysposabiającej do Pracy nr 2.
1 punkt- otrzymuje uczeń, który wykazuje lekceważący stosunek do obowiązków
wynikających ze specyfiki przedmiotu, ni bierze świadomie czynnego udziału w lekcji,
swoim zachowaniem dezorganizuje pracę, stwarzając niebezpieczeństwo dla siebie i innych.
Nie wykazuje chęci i zainteresowania rozwijaniem swoich wiadomości.
2-3 punkty- otrzymuje uczeń, adekwatnie do włożonego wysiłku w wywiązywanie się z
obowiązków, stopnia postępu w opanowanie umiejętności i wiadomości na poziomie
podstawowym w danej klasie, poziomu sprawności i sumienności w wykonywaniu zadań,
zaangażowania w przebieg lekcji oraz stopnia przygotowania się do zajęć. Stara się
samodzielnie wykonać proste czynności, które systematycznie ćwiczy.
4 punkty- otrzymuje uczeń, który wywiązuje się z obowiązków szkolnych, osiąga postępy w
opanowaniu umiejętności przewidzianych w indywidualnym programie edukacyjnym na
poziomie podstawowym( przy pomocy nauczyciela realizuje zadania na poziomie
rozszerzonym). Wykonuje je starannie i sumiennie oraz z dużym zaangażowaniem. Jest
samodzielny. Systematycznie rozwija
umiejętności na miarę swoich możliwości
psychofizycznych.
5 punktów- otrzymuje uczeń, który zgodnie z założeniami indywidualnego programu
edukacyjnego, opanował podstawowe umiejętności. Bardzo starannie i sumiennie wykonuje
zadania, wykazuje duże zaangażowanie w przebieg lekcji, jest zawsze solidnie przygotowany
do zajęć. Poznane wiadomości wykorzystuje w praktyce. Jest samodzielny, zdyscyplinowany,
aktywny w czasie zajęć. Systematycznie rozwija swoje umiejętności i zdolności na miarę
swoich możliwości psychofizycznych.
6 punków- otrzymuje uczeń, który zgodnie z założeniami indywidualnego programu
edukacyjnego opanował podstawowe umiejętności. Potrafi wykonać samodzielnie zadania,
które wykraczają poza poziom podstawowy umiejętności przewidzianych IPET- em. Uczeń
potrafi zastosować poznane wiadomości w praktyce, jest samodzielny, zdyscyplinowany,
pełen inicjatywy, aktywny w czasie zajęć. Bierze udział w konkursach i zawodach. Potrafi
pokonać własne słabości i wytrwale dąży do celu. Każdą pracę wykonuje sumiennie i z
pełnym zaangażowaniem na miarę swoich możliwości psychofizycznych.
1
2
PROPOZYCJE OCEN OPISOWYCH UCZNIA SZKOŁY PRZYSPOSABIAJĄCEJ
DO PRACY NR 2
Zachowanie:
Stosunek do obowiązków szkolnych:
- uczeń stanowi przykład dla swoich rówieśników w klasie pod względem zapału do pracy i
osiąganych w nauce wyników (na miarę swoich możliwości),
- uczeń aktywnie/ niechętnie uczestniczy w lekcjach,
- cechuje go zaangażowanie i pilność, przygotowanie do codziennych zajęć, punktualność i
systematyczność/ nie angażuje się w czasie zajęć, jest niepunktualny i niesystematyczny,
- uczeń bierze udział w konkursach i imprezach organizowanych na terenie szkoły i poza nią
- bierze czynny udział nie bierze udziału w życiu klasy i szkoły,
- przestrzega/ nie przestrzega regulaminu szkoły,
- ucznia cechuje wzorowa frekwencja/ bardzo często opuszcza zajęcia szkolne, z przyczyn
usprawiedliwionych/ nieusprawiedliwionych.
Kultura osobista i funkcjonowanie w grupie rówieśniczej:
- uczeń nie używa/używa wulgarne i obraźliwe słowa,
- uczeń okazuje szacunek względem pracowników ośrodka i życzliwość względem kolegów
jest tolerancyjny i prawdomówny/ ma lekceważący stosunek do nauczycieli i pracowników
oraz kolegów,
- dba/ nie dba o swój estetyczny wygląd i higienę osobistą,
- troszczy się- nie troszczy się o bezpieczeństwo swoje i innych,
- uczeń szanuje/ nie szanuje mienia szkoły, społecznego i prywatnego należącego do innych,
- podejmuje z własnej inicjatywy obowiązki pełnienia funkcji klasowych,
- potrafi/ nie potrafi współdziałać w grupie rówieśniczej, reaguje/ nie reaguje adekwatnie do
sytuacji/ nie kontroluje swoich emocji.
Uwagi:
Ocenę opisową z zachowania ustala wychowawca klasy po konsultacji z nauczycielami
uczącymi w danej klasie, uczniami oraz wychowawcami internatu, a także po zapoznaniu się
z zeszytami obserwacji i tabelami zachowania każdego ucznia. Ocena ustalona przez
wychowawcę nie może być zmieniona.
Wychowawca ustalając ocenę, powinien brać pod uwagę zachowanie ucznia nie tylko na
terenie placówki, ale również poza nią, w czasie imprez, zawodów, wycieczek, obozów
rehabilitacyjnych.
Wychowawca powinien wziąć pod uwagę przy ocenianiu zachowania wysiłek i dobrą wolę
wkładaną przez ucznia w pracy nad sobą jak również uwarunkowania zdrowotne i
predyspozycje psychiczne.
2
3
Funkcjonowanie osobiste i społeczne:
I. Komunikowanie
1.Czytanie:
Czyta cale wyrazy, głosuje, literuje; rozumie/ nie rozumie czytanego tekstu; rozpoznaje znane
wyrazy, litery; nie czyta; czytając opuszcza litery, wyrazy, myli litery, zniekształca głoski,
zmienia końcówki wyrazów.
2. Pisanie:
Pisze samodzielnie, wyłącznie odwzorowuje, pisze po śladzie; pisze ze słuchu, z pamięci,
przepisuje tekst bezbłędnie, popełnia liczne błędy. Potrafi/nie potrafi zapisywać swoje imię i
nazwisko, adres, datę urodzenia, nazwę szkoły.
3. Mówienie:
Wypowiada się zdaniami złożonymi, zdaniami prostymi, prostymi słowami, nie potrafi się
wypowiadać.
Zasób słownictwa: bogaty, ubogi.
Potrafi tworzyć samodzielnie proste teksty poprawnie gramatycznie i ortograficznie, buduje
poprawnie zdania.
Jest aktywny/ nie jest aktywny w czasie zajęć.
4. Słuchanie:
Słucha i rozumie polecenia nauczyciela, słucha i rozumie czytane przez innych teksty, robi to
uważnie/ nie potrafi się skoncentrować.
II. Uspołecznienie:
Posiada wiedzę o otaczającym środowisku ( najbliższym, regionalnym, nie związanym z
naszym regionem, europejskim).
Zdobytą wiedzę i umiejętności potrafi wykorzystać w praktyce.
Posiada/ nie posiada wiedzy z historii regionu i Polski.
III. Elementarne pojęcia matematyczne:
1. Dodawanie i odejmowanie: sprawnie, na konkretach, w pamięci, za pomocą kalkulatora,
2. Porównuje liczby: biegle, dobrze, na konkretach, nie potrafi,
3. Zna tabliczkę mnożenia: bardzo dobrze, słabo, nie zna,
4. Odróżnia podstawowe figury geometryczne: sprawnie, myli, nie potrafi,
5. Zna pojęcia: połowa, ćwiartka- dobrze, słabo, nie zna,
6. Zna wartość pieniędzy i potrafi się nimi posługiwać: nie zna i nie potrafi,
7. Potrafi/ nie potrafi odczytywać godziny na zegarze zwykłym, elektronicznym,
8. Posiada orientację kalendarzową: zna/ nie zna pór roku, nazwy miesięcy, dni tygodnia;
potrafi/ nie potrafi odczytywać datę z kalendarza.
IV. Samoobsługa:
1. Czynności samoobsługowe( ubieranie się, pakowanie); samodzielny, wymaga pomocy, nie
potrafi,
2. Komunikacja miejska: samodzielnie wraca do domu, z opiekunem, nie potrafi, boi się
środków komunikacji miejskiej,
3. Zna/ nie zna swoich danych osobowych; posiada/ nie posiada wiedzy w zakresie
personaliów swojej rodziny,
4. Przestrzega/ nie przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole, na wyjazdach, wycieczkach.
3
4
Wychowanie fizyczne
Nauczyciel, zgodnie z zasadami oceniania i klasyfikowania uczniów bierze pod uwagę
wyrównywanie szans, indywidualizację predyspozycji i możliwości oraz ocenę wysiłku i
zaangażowania ucznia podczas zajęć. Ocena powinna być obiektywna, a zasady jasne i
przejrzyste dla uczniów.
1. Rozwijanie sprawności fizycznej:
- przejawia dużą/ niewielką aktywność podczas zajęć,
- wykazuje duże zainteresowania sportem i wiadomościami z zakresu sportu,
- chętnie uczestniczy/ nie uczestniczy w rozgrywkach szkolnych, klasowych i
międzyszkolnych,
- systematycznie/ sporadycznie podnosi poziom swojej sprawności fizycznej oraz wiedzy o
rozwoju fizycznym człowieka,
- uczestniczy/ nie uczestniczy we wszystkich sprawdzianach praktycznych,
- stara się/ nie zależy mu na uzyskiwaniu pozytywnych wyników,
- chętnie reprezentuje szkołę na zawodach sportowych.
2. Aktywność na zajęciach:
- czynnie i z zaangażowaniem uczestniczy w zajęciach wychowania fizycznego.
- nie/ zdarza mu się opuszczać lekcje w-f i nie spóźniać się
- osiąga dobre/ zadowalające/ słabe wyniki w wybranych dyscyplinach sportowych:
sportowych grach zespołowych, gimnastyce i lekkiej atletyce
- wszystkie ćwiczenia sprawnościowe wykonuje na miarę swoich możliwości
psychofizycznych.
3. Bezpieczeństwo i higiena osobista:
- dba / nie dba o higienę osobistą i estetyczny wygląd
- dba/nie dba o bezpieczeństwo swoje i innych, nie naraża innych na urazy,
- jest zawsze/ rzadko przygotowany do zajęć, posiada strój sportowy.
4. Współdziałanie w zespole:
- potrafi/ nie potrafi współdziałać w zespole,
- zna i stosuje zasady fair- play w czasie zajęć i poza nimi/ nie stosuje ich świadomie,
- potrafi znosić porażki/ nie potrafi przeżywać porażek.
Podczas zajęć wychowania fizycznego nauczyciel może dokonać oceny uczniów z zakresu
wiedzy.
Wiadomości obejmować mogą:
- używek, zasad prawidłowego żywienia, wpływu wysiłku na organizm,
- sposobów podnoszenia sprawności, znajomość dyscyplin sportowych,
- zasad hartowania, bezpieczeństwa, odpoczynku i higieny,
- zasad sędziowania, przepisów sportowych, organizacji zawodów,
- zasad udzielania pierwszej pomocy, kulturalnego kibicowania.
4
5
Przysposobienie do pracy
I. Kucharstwo:
1.Przygotowanie stanowiska pracy:
- potrafi przygotować stanowisko pracy, dobrać właściwe przybory kuchenne ( samodzielnie,
przy pomocy),
2.Obróbka wstępna warzyw i owoców:
- potrafi obrać, rozdrobnić popularne warzywa i owoce wykorzystując właściwe narzędzia
( samodzielnie lub przy pomocy)
3.Potrafi przeprowadzić podstawowe operacje technologiczne- ugotować, usmażyć, upiec
proste potrawy ( samodzielnie lub przy pomocy)
4.Zna i przestrzega podstawowe przepisy BHP/ nie zna, nie przestrzega podstawowych zasad
BHP,
5.Zna/ nie zna zasad higieny przy sporządzaniu posiłków, stosuje / nie stosuje ich w czasie
zajęć,
6.Zna/ nie zna zasad lub wymaga pomocy przy myciu naczyń stołowych,
7.Potrafi/ nie potrafi wykonać czynności porządkowych w kuchni- zamiatanie, mycie podłogi,
mycie kuchenki, stołu ( samodzielnie lub przy pomocy),
8.Zna/ nie zna zasad przechowywania produktów spożywczych i potrafi/ nie potrafi ich
zastosować w praktyce,
9. Potrafi/ nie potrafi sporządzić listy zakupów, oszacować kosztów zakupów ( samodzielnie
lub przy pomocy),
10.Potrafi/ nie potrafi doprawić potrawę i estetycznie ją podać( samodzielnie lub przy
pomocy),
11. Potrafi samodzielnie lub przy pomocy obsługiwać podstawowe sprzęty kuchenne.
II. Krawiectwo
1.Przygotowanie stanowiska pracy:
- potrafi przygotować stanowisko pracy, dobrać odpowiednie narzędzia ( samodzielnie, przy
pomocy),
2.Potrafi samodzielnie lub przy pomocy wykonać zaplanowaną pracę,
3.Pracuje w dobrym tempie/ pracuje wolno,
4.Prace wykonuje estetycznie i z dużym zaangażowaniem/ prace wykonuje niedbale,
niestarannie,
5.Zna i przestrzega/ nie zna i nie przestrzega zasad BHP na zajęciach, samodzielnie lub
z pomocą nauczyciela,
6.Zna i rozróżnia podstawowe przybory krawieckie i potrafi się nimi posługiwać
samodzielnie / przy pomocy,
7.Zna podstawowe ściegi ręczne, potrafi przyszyć guzik, wykonać proste naprawy odzieży
samodzielnie lub przy pomocy,
8.Zna techniki szycia ręcznego i potrafi je zastosować samodzielnie lub przy pomocy,
9.Zna obsługę maszyny do szycia,
10. Potrafi samodzielnie/ przy pomocy nawlec maszynę oraz naszpulować szpuleczkę.
11.Potrafi/ nie potrafi szyć po liniach prostych,
12.Zna/ nie zna zasad szycia maszynowego, potrafi/ nie potrafi wykorzystać je w praktyce,
13.Potrafi prasować, samodzielnie lub przy pomocy,
14.Wymaga/ nie wymaga dodatkowych instrukcji nauczyciela,
5
6
15.Wykonuje prace wykraczające poza
programem edukacyjno- terapeutycznym.
umiejętności
przewidziane
indywidualnym
III. Kaletnictwo
1.Przygotowanie stanowiska pracy:
- potrafi przygotować stanowisko pracy, dobrać odpowiednie narzędzia ( samodzielnie, przy
pomocy),
2.Potrafi samodzielnie lub przy pomocy wykonać zaplanowaną pracę,
3.Prace wykonuje estetycznie i z dużym zaangażowaniem/ prace wykonuje niedbale,
niestarannie,
4.Zna i przestrzega/ nie zna i nie przestrzega zasad BHP na zajęciach, samodzielnie lub z
pomocą nauczyciela,
5.Zna podstawowe ściegi, potrafi je zastosować w praktyce, samodzielnie lub przy pomocy,
6.Potrafi/ nie potrafi samodzielnie lub przy pomocy posługiwać się szydłem, dratwą,
nożyczkami i igłą,
7.Potrafi/ nie potrafi posługiwać się narzędziami do klejenia materiałów( samodzielnie lub
przy pomocy,
8.Potrafi/ nie potrafi samodzielnie lub przy pomocy wykonać proste wyroby kaletnicze,
9.Zna zasady używania szycia maszynowego i potrafi je wykorzystać w praktyce
samodzielnie lub przy pomocy,
10.Wymaga/ nie wymaga dodatkowych instrukcji ze strony nauczyciela.
IV. Stolarstwo
1.Przygotowanie stanowiska pracy:
- potrafi przygotować stanowisko pracy, dobrać odpowiednie narzędzia ( samodzielnie, przy
pomocy),
2.Potrafi samodzielnie lub przy pomocy wykonać zaplanowaną pracę,
3.Prace wykonuje estetycznie i z dużym zaangażowaniem/ prace wykonuje niedbale,
niestarannie,
4.Zna i przestrzega/ nie zna i nie przestrzega zasad BHP na zajęciach, samodzielnie lub
z pomocą nauczyciela,
5.Porafi wymienić / nie potrafi podstawowe narzędzia stolarskie ( pilniki, śrubokręty,
kombinerki, pędzle, młotki ),
6.Posługuje się / nie posługuje się podstawowymi narzędziami stolarskimi,
7.Potrafi/ nie potrafi wykonać obróbkę drewna,
8. Potrafi/ nie potrafi posługiwać się wypalarką,
9. Potrafi nie potrafi posługiwać się wiertarką
10.Potrafi/ nie potrafi konserwować przedmioty z drewna i metalu,
11.Wykonuje samodzielnie lub przy pomocy drobne naprawy ( krzesła, ławki , szafki),
12.Potrafi zaplanować samodzielnie lub przy pomocy urządzenie mieszkania,
13.Zna/ nie zna sposoby łączenia metali,
14.Potrafi/ nie potrafi odczytać prosty schemat rysunku technicznego,
15.Potrafi/ nie potrafi posługiwać się lutownicą,
6
7
V. Sztuka użytkowa
1.Przygotowanie stanowiska pracy:
- potrafi przygotować stanowisko pracy, dobrać odpowiednie narzędzia ( samodzielnie, przy
pomocy),
2.Potrafi samodzielnie lub przy pomocy wykonać zaplanowaną pracę,
3.Prace wykonuje estetycznie i z dużym zaangażowaniem/ prace wykonuje niedbale,
niestarannie,
4.Zna i przestrzega/ nie zna i nie przestrzega zasad BHP na zajęciach,
5.Zna/ nie zna różne techniki ozdabiania przedmiotów, potrafi je zastosować w praktyce,
wykazuje się pomysłowością i kreatywnością,
6.Zna techniki cięcia szkła, szlifowania, polerowania/ nie potrafi używać noża do szkła,
szlifować ( czynności wykonuje samodzielnie lub przy pomocy),
7.Potrafi/ nie potrafi używać narzędzi do lutowania i klejenia( prace wykonuje samodzielnie
lub przy pomocy,
8.Potrafi/ nie potrafi zaplanować etapów pracy, zaprojektować samodzielnie lub przy pomocy
wzór wykonywanej pracy, pracuje tylko wg prostego szablonu,
9. Przestrzega/ nie przestrzega zasad stosowania ubioru ochronnego w czasie zajęć,
10. Sprawnie/ przy pomocy/ nie potrafi posługiwać się przyborami do cięcia, wycinania,
kreślenia,
11. Potrafi/ nie potrafi wykonywać czynności manipulacyjne tworząc przedmioty ozdobne
lub biżuterię.
12. Lepi, rzeźbi, formuje/ nie potrafi wykonać przedmioty ozdobne z różnych materiałówglina, gips, masy plastyczne.
VI. Ogrodnictwo
1. Podstawowe wiadomości o glebie:
- rozpoznaje dodatki do ziemi, potrafi przygotować i dobrać właściwą ziemię do sadzenia(
samodzielnie, przy pomocy),
2.Budowa roślin:
- zna i rozpoznaje poszczególne części roślin ( samodzielnie, przy pomocy),
3.Pielęgnacja roślin:
- potrafi pielęgnować rośliny,
- potrafi przesadzać rośliny, właściwie dobrać rozmiar doniczki,
- rozpoznaje popularne rośliny ozdobne i potrafi je pielęgnować ( samodzielnie lub przy
pomocy),
4.Rozpoznaje/ nie rozpoznaje podstawowe owoce i warzywa oraz drzewa owocowe,
5.Zna/ nie zna zastosowania owoców i warzyw, potrafi je przechowywać, przyrządzać
przetwory( samodzielnie lub przy pomocy),
6.Rozpoznaje samodzielnie lub przy pomocy gatunki pospolitych drzew, liście,
7.Zna/ nie zna szkodniki i podstawowe choroby roślin, potrafi/ nie potrafi używać środków do
ich zwalczania,
8.Obsługa prostych narzędzi ogrodniczych:
- zna, potrafi wskazać, dobrać, posługiwać się podstawowymi narzędziami( samodzielnie lub
przy pomocy)
9.Podstawowe sposoby rozmnażania roślin:
- potrafi wysiać nasiona, rozsadzić rośliny, wykonać sadzonki z części roślin i ukorzenić je(
samodzielnie lub przy pomocy).
7
8
VII. Obsługa urządzeń biurowych
1.Przygotowanie stanowiska pracy:
- potrafi przygotować stanowisko pracy, dobrać odpowiednie narzędzia ( samodzielnie, przy
pomocy),
2.Potrafi samodzielnie lub przy pomocy wykonać zaplanowaną pracę,
3.Prace wykonuje estetycznie i z dużym zaangażowaniem/ prace wykonuje niedbale,
niestarannie,
4.Zna i przestrzega/ nie zna i nie przestrzega zasad BHP na zajęciach,
5.Potrafi samodzielnie lub przy pomocy kserować, wykonać zleconą ilość kopii,
6.Potrafi/ nie potrafi korzystać z urządzenia do bindowania, dobierać okładki, dziurkować
samodzielnie lub przy pomocy,
7.Potrafi laminować, dobrać folię, wykonać odpowiednie pomiarowanie / nie potrafi
korzystać z urządzenia do laminowania lub potrzebuje pomocy nauczyciela,
8.Korzysta/ nie korzysta z komputera i drukarki, stosuje odpowiednie programy
komputerowe, potrafi zapisywać prosty tekst i go drukować/ nie potrafi wydrukować tekstu,
potrafi/ nie potrafi zmienić rozmiar, styl i kolor czcionki,
9.Potrafi/ nie potrafi przycinać papieru do odpowiednich rozmiarów,
10.Projektuje wzory i stosuje własne pomysły przy wykonywaniu etykiet, zaproszeń,
dyplomów.
8
Download