Załącznik Nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych

advertisement
Żołynia, dnia 14.07.2015 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zapraszamy do złożenia oferty
w zapytaniu ofertowym, którego przedmiotem jest „Zakup samochodu ratowniczogaśniczego dla OSP w Brzózie Stadnickiej”.
Zamawiający:
I.
Ochotnicza Straż Pożarna
w Brzózie Stadnickiej
Brzóza Stadnicka 103
37-110 Żołynia
II. Opis przedmiotu zamówienia
Parametry techniczno-użytkowe dla samochodu ratowniczo-gaśniczego:
Samochód nowy wyprodukowany nie wcześniej niż w 2015 r., posiadający ważne
1.
badania techniczne.
Pojazd powinien spełniać „Wymagania dla samochodów ratowniczo-gaśniczych
2.
i samochodów ratownictwa technicznego przeznaczonych dla Ochotniczych Straży
Pożarnych”.
Karoseria oraz zabudowa samochodu nie może posiadać żadnych uszkodzeń
3.
WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO
Specyfikacja techniczna nowego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla
Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzózie Stadnickiej - wymagania minimalne:
LP
1
Wyszczególnienie
Podwozie z kabiną
1.1
Samochód - fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż
2015. Podać producenta i typ nadwozia.
Pojazd musi posiadać:
- ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP wydane
w oparciu o rozporządzenie Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w
sprawie wykazu wyrobów służących do zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia
lub mienia, a także wydania dopuszczenia tych
wyrobów do użytkowania(Dz. U. z dnia 2007 r. Nr 143,
1.2
Spełnienie wymagań
1
poz.1002 z poźn. zm.) na oferowany pojazd – kopie
załączyć do oferty.
- dokument "świadectwo homologacji typu"
potwierdzający parametry oferowanego
pojazdu w zakresie: mocy pojazdu (wymagany
parametr wyraźnie zakreślić).
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
Dopuszczalna masa całkowita pojazdu nie może
przekraczać 3500 kg.
Wymiary zewnętrzne pojazdu kompletnego:
- długość maksimum 6600 mm
- wysokość maksymalna 2750 mm
- szerokość maksymalna 2500 mm z lusterkami bocznymi
- rozstaw osi minimum 3600 mm
- ładowność po zabudowie minimum 750 kg
Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno ostrzegawcze akustyczne i świetlne - belka świetlna
z napisem „ STRAŻ " montowana na dachu kabinydodatkowa lampa sygnalizacyjna niebieska błyskowa
z tyłu pojazdu, lampy wykonane w technologii LED
Dodatkowe 2 lampy stroboskopowe sygnalizacyjne
niebieskie z przodu pojazdu.
Podwozie pojazdu z silnikiem o zapłonie samoczynnym z
turbo-doładowaniem. Silnik o mocy maksymalnej,
minimum 125 KM i maksymalnym momencie obrotowym,
minimum 300 Nm, spełniający normę emisji spalin
minimum EURO 5, pojemność skokowa minimum 2000
cm3
Napęd 4x2 na oś tylną wyposażoną w koła bliźniacze i w
blokadę mechaniczną mechanizmu różnicowego tylnego
mostu
Układ hamulcowy wyposażony w ABS, układ elektroniczny
stabilizujący tor jazdy ESP Skrzynia biegów 6 biegowa +
wsteczny, hamulce tarczowe na obu osiach
Samochód przystosowany do przewozu min.6 osób,
wyposażony w 4 drzwi:
- drzwi przedziału załogi umieszczone po obu stronach
pojazdu
- układ foteli w kabinie 1+1+4
- podłoga przedziału załogi i ładunkowego wyłożona
wykładziną przeciwpoślizgową, trwałą, łatwo zmywalną.
-oświetlenie przedziału pasażerskiego włączane z kabiny
kierowcy i niezależnie z przedziału pasażerskiego
- dodatkowe gniazdo zapaliczki w kabinie kierowcy
- wskaźnik temperatury zewnętrznej
- boczne lusterka regulowane elektrycznie i podgrzewane,
składane ręcznie
- światła przeciwmgielne
- radio samochodowe z czytnikiem CD i pilotem
sterującym umieszczonym w zasięgu kierowcy
- poduszka powietrzna dla kierowcy
- elektrycznie regulowane szyby przednie w kabinie
kierowcy
- szyby w tylnych drzwiach przesuwne
- wszystkie szyby o wysokiej zdolności filtrowania
- układ kierowniczy ze wspomaganiem
- miejsce dowódcy wyposażone w półkę ułatwiającą
czytanie mapy i lampkę oświetlającą
- kabina wyposażona w ogrzewanie i w klimatyzację
manualną
- wszystkie drzwi kabiny wyposażone w centralny zamek
2
sterowany z przycisku w kluczyku.
1.10 W kabinie zainstalowany radiotelefon o parametrach:
częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1÷25 W, odstęp
międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do użytkowania w
sieci MSWiA ,min 125 kanałów, wyświetlacz
alfanumeryczny min 14 znaków. Obrotowy potencjometr
siły głosu.
1.11 Elektryczne urządzenia radiowe oraz akustycznosygnalizacyjne wykonane w sposób nie powodujący
zakłóceń podczas ich jednoczesnej pracy.
1.12 Kolorystyka
- błotniki i zderzaki - białe;
- kabina, zabudowa - RAL 3000;
Pojazd oznakowany numerami operacyjnymi w kolorze
białym wg wymagań zamawiającego.
1.13 Zbiornik paliwa minimum 80 litrów
2. Zabudowa pożarnicza
2.1
Zabudowa samonośna wykonana z materiałów
odpornych na korozję - stali nierdzewnej i/lub aluminium.
Pokrycie zewnętrzne i wewnętrzne wykonane z blachy
aluminiowej.
Wymiary zewnętrzne zabudowy:
- wysokość i szerokość równa wysokości i szerokości
kabiny pasażerskiej
- długość nie mniejsza niż 2800mm.
2.2 Dach zabudowy w formie podestu roboczego w wykonaniu
antypoślizgowym.
2.3 Na tylnej ścianie nadwozia umieszczona drabinka
umożliwiająca wejście na dach pojazdu z powierzchniami
stopni w wykonaniu antypoślizgowym.
2.4 Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami
wodno i pyłoszczelnymi. Układ skrytek 2+2+1, szerokość
żaluzji bocznych minimum 1000 mm, tylnej minimum 800
mm.
2.5 Skrytki na sprzęt muszą być wyposażone w oświetlenie
LED włączane automatycznie po otwarciu żaluzji skrytki.
2.6 Pojazd powinien posiadać oświetlenie pola pracy wokół
nadwozia sprzętowego zapewniające oświetlenie min. 5
luksów w odległości 1 m w warunkach słabej widoczności,
oraz oświetlenie powierzchni platformy dachowej.
2.7 Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi
kabiny w wykonaniu antypoślizgowym.
2.8 Na platformie dachowej mocowanie na drabinę strażacką
trzy przęsłową.
2.9 Pojazd wyposażony w system ładowania
akumulatora z gniazdem umieszczonym w okolicach
siedzenia kierowcy, kontrolką sygnalizującą ładowanie
na desce rozdzielczej i blokadą rozruchu silnika w trakcje
ładowania akumulatora.
2.10 Instalacja elektryczna dodatkowego osprzętu
wyposażona w wyłącznik głównego zasilania.
Pozostałe parametry muszą być zgodne z wymaganiami normy PN-EN 1846 oraz
wymaganiami CNBOP dla uzyskania Świadectwa Dopuszczenia.
Producent zabudowujący pojazd musi posiadać autoryzację jako producent zabudów
uzyskaną od producenta podwozia na którym pojazd jest zbudowany – kopie załączyć
do oferty
3
Wspólny Słownik Zamówień:
CPV: 34.14.42.10-3 Wozy strażackie
Nabywcą samochodu
i wyposażenia będzie OSP, zaś płatnikiem nr 1 – Związek
Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Zarząd Oddziału Wojewódzkiego woj. podkarpackiego, ,
płatnikiem nr 2 – Ochotnicza Straż Pożarna Brzózie Stadnickiej, Brzóza Stadnicka 103, 37110 Żołynia, NIP 815-15-35-513.
W przypadku powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcom, wykonawca zobowiązany
jest do wskazania w ofercie tej części zamówienia, której realizację powierzy podwykonawcy.
W przypadku braku takiego oświadczenia, zamawiający uzna, iż będzie realizował
zamówienie bez udziału podwykonawcy.
III. Termin realizacji zamówienia
Zamówienie należy zrealizować w terminie – do 35 dni od podpisania umowy.
Warunki płatności: przelew - termin 21 dni.
IV. Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami:
Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień
dotyczących postępowania jest w zakresie merytorycznym Krzysztof Wawro nr tel.
505086607, w zakresie proceduralnym Piotr Kuras nr tel. 17 2243018 wew. 32, faks: 17
2243476, e-mail: [email protected]
V. Wymagane dokumenty do złożenia oferty:
1.
Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
1) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy - wg
załączonego wzoru formularza ofertowego – załącznik nr 1,
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania oferty cenowej – w postaci oryginału lub kserokopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty,
3) specyfikacja techniczna oferowanego samochodu.
4. Kopia Świadectwa CNBOP
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
4
VI. Termin związania ofertą
Okres związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.
VII. Miejsce i termin złożenia oferty.
Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania w
Urzędzie Gminy w Żołyni, 37-110 Żołynia, Rynek 22, pokój nr 102 z dopiskiem „Oferta na
zakup samochodu dla OSP” w terminie do dnia 22.07.2015 godz. 10.00
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy:
1. Formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez Wykonawcę. (Zał. Nr 1).
2. Kserokopię dokumentu potwierdzającego parametry techniczne pojazdu,
3. Specyfikację techniczną oferowanego samochodu z podaniem producenta, modelu
oraz listę wyposażenia.
VIII. Opis sposobu obliczania ceny
1.
2.
3.
4.
Na załączonym formularzu ofertowym, należy przedstawić ceny netto i brutto za
wykonanie przedmiotu zamówienia oraz podać wysokość stawki podatku VAT.
Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku oraz słownie.
Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu
zamówienia.
Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą
w złotych polskich.
IX. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:
Cena i wyposażenie
X.
Informacje o formalnościach
1.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich
Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
2.
Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
3.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy,
Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownej oceny.
4.
Przed podpisaniem umowy samochód winien być udostępniony do oględzin wraz z
dokonaniem próby sprawności pojazdu i urządzeń. W przypadku stwierdzenia złego
5
stanu technicznego pojazdu oraz stwierdzenia, że faktyczne parametry i wyposażenie
pojazdu są niezgodne z parametrami i wyposażeniem określonym w zapytaniu
ofertowym oraz ofercie, Zamawiający odstąpi od zakupu przedmiotu zamówienia.
5.
Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej
określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych tj. protest, odwołanie,
skarga.
6. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych
uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają tu zastosowania przepisy
Ustawy Prawo zamówień publicznych.
7.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
Zamawiający:
Żołynia, dnia 14.07.2015
Krzysztof Wawro
Prezes Jednostki OSP Brzóza Stadnicka
Załącznik nr 1
………………………………….
Pieczątka firmowa
……………………..
miejscowość, data
Formularz oferty
6
W nawiązaniu do zapytania ofertowego na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP
w Brzózie Stadnickiej
…………………………………………………………..…………….
(nazwa i adres Wykonawcy)
…………………………………………………………………………..
(nr telefonu, faks oraz email)
Oferuję/my wykonanie zadania za cenę netto: ………………………… + podatek VAT
( 8 %): zł; tj. cena brutto w wysokości ………………………… zł
(słownie: ……………………………………………………………………………………….)
…………………………………
(podpis Wykonawcy lub osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
7
Download