plan odnowy wsi - Ząbkowice Śląskie

advertisement
PLAN ODNOWY WSI
STOLEC
PLAN ODNOWY WSI STOLEC
Wstęp
Miasto i Gmina Ząbkowice Śl. są położone na Przedgórzu Sudeckim, w południowej części
województwa Dolnośląskiego na wysokości około 280 m n.p.m.. Obszar ten leży w zlewni
Nysy Kłodzkiej, największą rzeką jest Budzówka - lewy dopływ Nysy. Obniżenie stanowi
tektoniczną nieckę o urodzajnych glebach, co przesądza o rolniczym charakterze Ziemi
Ząbkowickiej. Gminę przecinają ważne szlaki komunikacyjne - droga nr 8 biegnąca
z Wrocławia do Pragi, droga z Legnicy do Nysy oraz z Nowej Rudy do Grodkowa, co daje
szanse rozwoju infrastruktury obsługi ruchu tranzytowego.
Powierzchnia Gminy wynosi 147 km2. Na miasto przypada 14 km2.
W skład gminy wchodzą nstp. sołectwa: Braszowice, Bobolice, Brodziszów, Grochowiska,
Jaworek, Kluczowa, Koziniec, Pawłowice, Olbrachcice, Sulisławice i Szklary Huta, Szklary
z przysiółkami Rakowice i Siodłowice, Sieroszów, Stolec, Strąkowa, Tarnów, Zwrócona.
Opracowanie to obejmuje plan odnowy wsi Stolec, który powstał z inicjatywy mieszkańców
i przy dużym zaangażowaniu mieszkańców w jego tworzenie.
Plan odnowy miejscowości stanowi istotną przesłankę pozytywnych zmian, ułatwiając
władzy samorządowej podejmowanie decyzji. W jego przygotowaniu uczestniczyli liderzy
lokalni i wszyscy mieszkańcy miejscowości. Oznacza to, że w proces ten włączone zostało
szerokie spektrum odbiorców późniejszych działań. Dzięki temu możliwe stało się
wyartykułowanie interesów całej lokalnej społeczności, a konsekwentne realizowanie planu
da mieszkańcom poczucie stabilizacji i satysfakcję. Współudział mieszkańców stanowi
istotny wkład w budowę społeczeństwa obywatelskiego.
Podstawowym celem Planu Odnowy Miejscowości jest stworzenie wizji zrównoważonego
rozwoju sołectwa, która prowadzi do poprawy jakości życia lokalnej społeczności.
Sołectwo Stolec, Gmina Ząbkowice Śląskie
2
PLAN ODNOWY WSI STOLEC
I. ANALIZA ZASOBÓW SOŁECTWA STOLEC
Wieś Stolec rozciąga się w płytkiej dolinie potoku Skorzyna na długości około 5 km. Jej
górna część leży pomiędzy wzniesieniami południowej części Wzgórz Dobrzenickich, zaś
dolna na skraju Obniżenia Ząbkowickiego i Wysoczyzny Ziębickiej. Jest to najdłuższa
i największa wieś w Gminie Ząbkowice Śląskie.
Zasoby to wszelkie elementy materialne i niematerialne wsi, które mogą być wykorzystane
obecnie bądź w przyszłości w realizacji publicznych przedsięwzięć wsi. Przy analizie
zasobów wzięto pod uwagę: środowisko przyrodnicze, środowisko kulturowe, dziedzictwo
religijne i historyczne, obiekty i tereny, gospodarka i rolnictwo, sąsiedzi i przyjezdni,
instytucje, ludzie i organizacje społeczne.
Analizę zasobów sołectwa przeprowadzono na podstawie danych statystycznych oraz danych
zgromadzonych od mieszkańców.
Rodzaj zasobu
Środowisko przyrodnicze
Walory krajobrazu
Walory klimatu (mikroklimat, nasłonecznienie)
Walory szaty roślinnej
Cenne przyrodniczo obszary lub obiekty
Świat zwierzęcy (ostoje, siedliska)
Osobliwości przyrodnicze
Wody powierzchniowe (cieki, rzeki, stawy)
Podłoże, warunki hydrogeologiczne
Gleby, kopaliny
Środowisko kulturowe
Walory architektury wiejskiej
Walory zagospodarowania przestrzennego
Zabytki
Zespoły artystyczne
Dziedzictwo religijne i historyczne
Miejsca, osoby i przedmioty kultu
Święta, odpusty, pielgrzymki
Tradycje, obrzędy, gwara
Legendy, podania , fakty historyczne
Ważne postacie historyczne
Obiekty i tereny
Działki pod zabudowę mieszkaniową
Działki pod domki letniskowe
Działki pod zakłady usługowe i przemysł
Pustostany mieszkaniowe, magazynowe i poprzemysłowe
Znaczenie
Obojętne Małe
Duże
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Tradycyjne obiekty gospodarskie wsi (młyn, kuźnia)
Place i miejsca publicznych spotkań
Miejsca sportu i rekreacji
Gospodarka, rolnictwo
Specyficzne produkty (hodowle, uprawy polowe)
Znane firmy produkcyjne i zakłady usługowe
Sołectwo Stolec, Gmina Ząbkowice Śląskie
X
X
X
X
X
3
PLAN ODNOWY WSI STOLEC
Możliwe do wykorzystania odpady poprodukcyjne
Sąsiedzi i przyjezdni
Korzystne, atrakcyjne sąsiedztwo (duże miasto, atrakcja
turystyczna, arterie komunikacyjne)
Ruch tranzytowy
Przyjezdni stali i sezonowi
Instytucje
Placówki opieki medycznej
Szkoły
Dom kultury (świetlica)
Ludzie, organizacje społeczne
OSP
KGW
Stowarzyszenia, kluby sportowe
X
Sołectwo Stolec, Gmina Ząbkowice Śląskie
X
X
X
X
X
X
X
X
X
4
PLAN ODNOWY WSI STOLEC
II. PREZENTACJA WSI
1. Rys historyczny.
Stolec to jedna z najstarszych wsi okolic Ząbkowic. W jej bogatej historii zapisały się fakty
szczególne – krwawa bitwa i powtarzające się konflikty między poddanymi a władzą świecką
i duchowną. Pod względem liczby ludności i obszaru była to druga wieś księstwa ziębickiego.
Stolec powstał jako słowiańskie osiedle jeszcze na początku XIII w. Pierwsza wzmianka
o wsi Stoleck pochodzi z 1240 r. Nazwa wsi pochodzi prawdopodobnie od słów „stół,
siedzenie” lub też „osada, stolica”, co oznacza główne osiedle w okolicy. Nazwa ta przetrwała
bez większych zmian wszystkie burze dziejowe, po czym utrwaliła się w powierzchownie
zniemczonym brzemieniu Stolz. W 1248 r. książę Henryk III Biały polecił powtórnie lokować
wieś Stolz na prawie niemieckim i nadał dziesięciny z niej kościołowi w Sadlnie. Kilka lat
później, w 1257 biskup Tomasz I podporządkował kościół w Sadlnie kościołowi w Stolcu,
a z 1273 r pochodzi pierwsza wzmianka o parafii w Stolcu.
W dniu 24.04.1277 r. pod Stolcem rozegrała się bitwa między wojskami zwaśnionych książąt
śląskich. Bitwę pod Stolcem, znaną w historiografii również jako bitwa pod Zwróconą,
Sieroszowem lub Ząbkowicami, opisywał Jan Długosz w swoich „Rocznikach czyli
kronikach sławnego Królestwa Polskiego”.
W XIV w. wzianki o Stolcu dotyczą typowych spraw majątkowych i prawnych.
W 1526 r. dotarła do Stolca reformacja, i to w swej najbardziej radykalnej postaci. We wsi
powstała silna sekta anabaptystów. Wybuchły rozruchy, a po ich stłumieniu sekta została
rozbita przez księcia Karola I Podiebradowicza; książę wygnał jej członków z księstwa,
karząc ich przed tym obcięciem jednego ucha i chłostą pod pręgierzem.
W 1556r. wieś liczyła 76 gospodarstw kmiecych, 6 zagrodniczych i 4 tzw. zagrody dworskie.
W 1568 r. właścicielami wsi stali się znani przedstawiciele śląskiej szlachty, Burghausowie.
Działania wojny trzydziestoletniej całkowicie zniszczyły wieś. Po raz pierwszy spalili ją Sasi
podczas walk o Kłodzko w 1622r., zaś w latach 164-42 dwukrotnie splądrowały ją wojska
szwedzkie. Pomiędzy tymi wydarzeniami, wydarzeniami 1633 r wybuchła r. wybuchła tu
epidemia cholery, która spowodowała śmierć wielu mieszkańców, a miary nieszczęść
dopełniła wielka powódź w 1639r.
Ciekawą, choć na pewno nie świetlaną postacią w dziejach Stolca był jego właściciel
w połowie XVII w. baron Franciszek Zygmunt von Burghaus.
Z tragicznych wydarzeń tego okresu warto jeszcze wspomnieć o pożarze, który wybuchł
w 1657 r.
1.1 Zabytki, ciekawostki
1.1.1 Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP i św. Zuzanny.
Perłą architektury i sztuki Stolca jest kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP i św.
Zuzanny. Zbudowano go około połowy XIII w. W latach 1536-1653 i od roku 1707 był
świątynia protestancką. Po ostatniej wojnie, aż do 1960 r. kościół był nie używany, dopiero
wówczas został przejęty przez parafię w Sieroszowie. Obecnie parafia, oficjalnie określana
jako sieroszowska, ma w Stolcu swoją siedzibę.
Kościół wzniesiony w stylu wczesnogotyckim, zachował się bez większych zmian. Późniejsze
przebudowy – w 2 poł. XVI w. i w XVIII w. ograniczyły się do podwyższenia wież,
połączenia je gankiem i zwieńczenia renesansowymi hełmami, dobudowano zakrystię i krucht
oraz powiększono okna w nawie. Godna uwagi jest kamieniarka z okresu budowy –
maswerki, ostrołuczny portal, zdobione lilijkami zworniki sklepienia i krzyż dachowy
Sołectwo Stolec, Gmina Ząbkowice Śląskie
5
PLAN ODNOWY WSI STOLEC
z aureolą, zachowany na szczytowej ścianie prezbiterium. We wnętrzu kościoła częściowo
zachowała się późnogotycka polichromia. Polichromię wykonano prawdopodobnie w latach
60. lub 70. XV w. technika na suchym tynku. Najcenniejszym zabytkiem ruchomym jest
nastawa ołtarza głównego – późnogotycki penaptyk Świętej Rodziny, jeden z najlepiej
zachowanych tego typu ołtarz na Śląsku. Godna uwagi jest też piękna barokowa loża
kolatorska dawnych właścicieli dóbr stoleckich oraz zespół epitafiów i płyt nagrobnych
Burghausów. Pozostałe elementy zabytkowe to barokowy obraz św. Franciszka z Asyżu w
bogatej ramie (w nawie) i marmurowa chrzcielnica.
1.1.2 Kościół św. Jana Nepomucena.
Neogotycki kościół św. Jana Nepomucena został w zniesiony w latach 1909-1911. Świątynia
posiada interesujące, jednolite stylowo drewniane wyposażenie z okresu budowy, w którym
wyróżnia się ołtarz główny z obrazem patrona, wykonany przez znanego rzeźbiarza Alojzego
Schmidta z Lądka Zdroju. Niezwykłym i dość tajemniczym zabytkiem jest stojący
w południowym ramieniu transeptu nagrobek dziecka z początku naszego wieku. Na płycie
z białego marmuru wyrzeźbiono śpiące dziecko, na piersi którego widać dużego owada, który
kąsa dziecko.
1.1.3 Pałac
Prawdopodobnie w momencie założenia wsi ówczesny rycerz – zasadźca wybudował
niewielki zamek rycerski o nazwie Skorolec. Zamek ten znajdował się w miejscu ruin
obecnego pałacu. Zapewne został zniszczony podczas wojen husyckich husyckich wkrótce
częściowo rozebrany. Na miejscu warowni w latach 1773-1779 został wybudowany w stylu
klasycystycznym nowy, większy pałac. Podczas ostatniej wojny w pałacu mieściła się szkoła
oficerska formacji SA. Funkcjonowała niemal do ostatnich chwil III Rzeszy – ostatnia
promocja 120 oficerów odbyła się w parku pałacowym na Wielkanoc 1945 r. Po wojnie
nieużytkowany pałac niszczał powoli i dziś jest tylko ruiną.
1.2 Rezerwat przyrody Skałki Stoleckie
„Skałki Stoleckie” to utworzony w 1965 faunistyczny rezerwat przyrody (częściowy)
o powierzchni 2,03 ha. Rezerwat znajduje się w nieczynnym kamieniołomie wapienia, na
południowym stoku Góry Wapiennej (398 m n.p.m.) koło wsi Stolec.
Został utworzony w celu ochrony najdalej na północ wysuniętego stanowiska występowania
czterech gatunków owadów śródziemnomorskich, w tym: obrostki murówki (pszczoła
czarna), budującej gniazda z gliny na skale wapiennej. Jest to jedyne w Polsce stanowisko tej
pszczoły, która prawdopodobnie zniszczona została przez intensywne nawożenie upraw
nawozami sztucznymi i chemicznymi środkami ochrony roślin. Obok pszczoły także chroni
się tutaj trzy gatunki błonkówek.
Z drzew i krzewów występuje tutaj: dąb, brzoza, jarzębina, kruszyna, żarnowiec, dzika róża,
bez czarny, a wśród roślin naskalnych unikatowy zdziczały – rozchodnik biały. W sztolniach
i komorach podziemnych dawnej kopalni rud srebra i wapienia znajduje się jedno
z najbogatszych stanowisk nietoperzy na Dolnym Śląsku, reprezentowanych tu przez 10
gatunków w tym kilka gatunków objętych jest ścisłą ochroną . Wśród nich najliczniejszy jest
mopek.
Przez rezerwat prowadzą szlaki turystyczne:
 czerwony - fragment szlaku prowadzący z Łagiewnik przez Wzgórza Dębowe
,Wzgórza Dobrzenieckie do Ziębic i dalej;
 czarny - fragment szlaku prowadzący ze Szklar, Wzgórza Dobrzenieckie, Stolec i
dalej;
Sołectwo Stolec, Gmina Ząbkowice Śląskie
6
PLAN ODNOWY WSI STOLEC

żółty - z Barda prowadzi przez Ząbkowice Śląskie do rezerwatu .
2. Strefa społeczna
2.1 Stolec jest największą wsią Gminy Ząbkowice Śląskie. Liczba ludności wynosi 1.131
osób.
2.2 Oświata
Dzieci ze Stolca uczą się w Zespole Przedszkolno-Szkolnym w Stolcu oraz w szkołach na
terenie Ząbkowic Śląskich. W roku szkolnym 2007/2008 przedstawia się to następująco:
Szkoła
Liczba
dzieci
ZPS w
Stolcu
51
SP Nr 3
GP nr 1
GP nr 2
OSW
Ogółem
3
1
5
3
63
3. Infrastruktura techniczna
Wieś posiada sieć wodociągową, brak jest kanalizacji.
Mieszkańcy Stolca mają podpisane umowy na wywóz nieczystości stałych z firmą zajmującą
się oczyszczaniem gminy.
4. Plan zagospodarowani przestrzennego
W chwili obecnej wieś nie posiada aktualnych plany zagospodarowania przestrzennego.
Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego stworzy dogodne warunki do rozwoju
wsi, powstawania nowych firm, a także zabudowy mieszkalnej.
5. Sfera gospodarcza
Głównym źródłem utrzymania mieszkańców jest praca zawodowa (osób czynnych zawodowo
jest bardzo dużo), działalność gospodarcza (działalność handlowa, usługi budowlane) oraz
działalność rolnicza (również ta połączona z pracą zawodową).
Na terenie wsi prowadzi działalność gospodarczą 25 przedsiębiorców.
W załączeniu wykaz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą – Zał. Nr 1
Sołectwo Stolec, Gmina Ząbkowice Śląskie
7
PLAN ODNOWY WSI STOLEC
6. Jaka jest wieś
Co ją wyróżnia
- największa wieś Gminy Ząbkowice Śląskie
- mieszkańcy dobrze zorganizowani
- rolnicza
Jakie pełni funkcje
Kim są mieszkańcy
- ludność napływowa
- mieszkańcy związani z wsią
Co jest głównym źródłem utrzymania
- rolnictwo, własna działalność gospodarcza,
zatrudnienie w prywatnych firmach
Jak zorganizowani są mieszkańcy
- Rada Sołecka, Ludowy Zespół Sportowy
Skałki Stolec, Koło Gospodyń Wiejskich,
Ochotnicza Straż Pożarna, Stowarzyszenie
Inicjatyw Społecznych „Razem”
- z inicjatywy mieszkańców zostały
nawiązane partnerskie kontakty z Gminą
Uchte (Niemcy) - dawni mieszkańcy Stolca.
Jak rozwiązuje się problemy
- dyskusje, współpraca z Urzędem Miejskim
Jak wygląda nasza wieś
- zadbana, posesje nagradzane w gminnym
konkursie „Jesteśmy naj…” na najładniejsze
posesje,
- KGW z zespołem „Stolczanki”, organizacja
Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów
Artystycznych KGW,
- Przegląd Pieśni Religijnej
- festyny ze zbiórka pieniędzy na remont
kościoła
- wieś jestzwodociągowana, brak jest
kanalizacji sanitarnej (ścieki do
indywidualnych zbiorników, przydomowe
oczyszczalnie), podpisane umowy na wywóz
nieczystości stały
- drobne, wielokierunkowe, średnio/nisko
towarowe
Jakie obyczaje i tradycje są pielęgnowane
Stan otoczenia i środowisko
Rolnictwo (jakie jest)
Powiązania komunikacyjne
PKS, prywatny transport,
Co proponujemy dzieciom i młodzieży
- Filia Miejsko-Gminnej Biblioteki
Publicznej,
- udział w festynach, Przeglądach Piosenki
Religijnej,
- zorganizowane wyjazdy na obozy
wakacyjne ( również w partnerskiej Gminie
Uchte)
Sołectwo Stolec, Gmina Ząbkowice Śląskie
8
PLAN ODNOWY WSI STOLEC
III ANALIZA SWOT
Na podstawie analizy zasobów opracowano silne i słabe strony sołectwa Stolec oraz szanse
i zagrożenia tkwiące w otoczeniu sołectwa, które mogą mieć wpływ na przyszłość wsi
i mieszkańców. Poniżej zamieszczono posumowanie analizy sytuacji rozwojowej sołectwa
Stolec.
SILNE STRONY
- korzystne, atrakcyjne sąsiedztwo (6 km do
Ząbkowic, miasta powiatowego, przy trasie
Ząbkowice – Ziębice)
- walory krajobrazowe, rezerwat przyrody
- liczne zabytki
- prężnie działające organizacje: LZS, KGW,
- działające na rzecz mieszkańców
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych
„Razem”
SZANSE
- możliwość pozyskania dofinansowania ze
źródeł zewnętrznych (dopłaty bezpośrednie,
odnowa wsi z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich)
- atrakcyjne położenie
- walory zagospodarowania przestrzennego
- mieszkańcy dobrze zorganizowani i
aktywni
SŁABE STRONY
- brak planu zagospodarowania
przestrzennego
- brak kanalizacji
- zły stan dróg,
- brak wytyczonych ścieżek dla pieszych i
rowerzystów
- brak placu zabaw dla dzieci ( istnieje plac
przy Zespole Przedszkolno-Szkolnym)
ZAGROŻENIA
- rosnące bezrobocie
- migracja młodzieży w poszukiwaniu pracy
(również za granicę)
- zła sytuacja rolnictwa, rozdrobnienie
gospodarstw rolnych i ich niedofinansowanie
- brak ożywienia gospodarczego
Sołectwo Stolec, Gmina Ząbkowice Śląskie
9
PLAN ODNOWY WSI STOLEC
IV WIZJA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI – JAKA MA BYĆ
WIEŚ STOLEC
Co ma ją wyróżnić
- ma stać się miejscem atrakcyjnym dla
mieszkańców, turystów i przedsiębiorców
Jakie ma pełnić funkcje
- liczne zakłady usługowe
- turystyczno-rekreacyjne
- rolnicze
- aktywni, dbający o wieś, identyfikujący się
z wsią,
- własna działalność gospodarcza,
zatrudnienie w prywatnych firmach,
rolnictwo
- Rada Sołecka, Ludowe Zespoły Sportowe,
Koło Gospodyń Wiejskich, Ochotnicza Straż
Pożarna, Stowarzyszenie Inicjatyw
Społecznych „Razem”
- dyskusje, współpraca z Urzędem Miejskim
Kim mają być mieszkańcy
Co ma być głównym źródłem utrzymania
W jaki sposób ma być zorganizowana wieś i
jej mieszkańcy
Jak mają być rozwiązywane problemy
Jak ma wyglądać nasza wieś
Jakie obyczaje i tradycje mają być u nas
pielęgnowane
Zadbane posesje, budynek świetlicy centrum
życia kulturalnego na wsi z ogólnie
dostępnym internetem, rozbudowana remiza
dostosowana do wymogów, zmodernizowane
boisko sportowe wraz z zapleczem, dobry
stan dróg i chodników, wyremontowany
zabytkowy kościół, ogrodzony cmentarz
- rozwijanie tradycji i obrzędów
- inspirowanie nowych działań w dziedzinie
kultury, sportu
Jaki ma być stan otoczenia i środowisko
- wieś zwodociągowana, skanalizowana,
czysta, z atrakcjami dla turystów
Jakie ma być rolnictwo
- zmodernizowane, dochodowe
Jakie maja być powiązania komunikacyjne
PKS, busy, prywatny transport
Co zaproponujemy dzieciom i młodzieży
- plac zabaw
- kawiarenka internetowa, miejsce spotkań
młodzieży
- zdrowy styl życia: ścieżki rowerowe,
boisko sportowe
- możliwość kontaktu z młodzieżą w
partnerskim mieście Uchte (wspólne wyjazdy
wakacyjne)
Sołectwo Stolec, Gmina Ząbkowice Śląskie
10
PLAN ODNOWY WSI STOLEC
V OPIS PLANOWANYCH DO REALIZACJI ZADAŃ.
Tabela zawiera układ wyznaczonych przez społeczność wsi priorytety rozwojowe, cele oraz
konkretne projekty.
W zależności od złożoności i stopnia zaawansowania prac, projekty powinny być
uszczegółowione z dookreśleniem poziomu kosztów poszczególnych projektów. Ma to duże
znaczenie przy ustalaniu listy rankingowej projektów i harmonogramu ich realizacji.
LISTA ZADAŃ PRIORYTETOWYCH I PLANY ICH REALIZACJI.
Priorytet
Cel
Projekt
ranking
kto
Realizacja
rozpoczęcie
Zwiększenie
atrakcyjności
turystycznej
wsi oraz
zachowanie
dziedzictwa
kulturowego
1.
Kształtowanie
centrum wsi
2.
Infrastruktura
sportowa,
rekreacyjna,
turystyczna
3.
Zachowanie
dziedzictwa
kulturowego
Remont świetlicy wiejskiej
Budowa kanalizacji i
chodników
2
2
Tereny dla rekreacji:
- modernizacja boiska
sportowe wraz z zapleczem
- ścieżki rowerowe
Remont zabytkowego
kościoła
Ogrodzenie cmentarza
Rozbudowa remizy
strażackiej
Budowa hali sportowej przy
Zespole PrzedszkolnoSzkolnym
1
zakończenie
Gmina
Rada
Sołecka,
Gmina
Gmina,
RS
2009
2010
2009
2012
2008
2008
3
RP
2008
2008
1
3
RS
Gmina
2008
2008
2008
2009
2
Gmina
2009
2010
Sołectwo Stolec, Gmina Ząbkowice Śląskie
11
PLAN ODNOWY WSI STOLEC
SPIS TREŚCI
I.
II.
III.
IV.
V.
WSTĘP
ANALIZA ZASOBÓW SOŁECTWA STOLEC
PREZENTACJA WSI
1.Rys historyczny
1.1 Zabytki i ciekawostki
2.Sfera społeczna
3.Infrstruktura techniczna
4.Plan zagospodarowania przestrzennego
5.Sfera gospodarcza
6. Jaka jest wieś
ANALIZA SWOT
WIZJA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI
OPIS PLANOWANYCH DO REALIZACJI ZADAŃ
2
3
5
5
5
7
7
7
7
8
9
10
11
ZAŁĄCZNIKI
Sołectwo Stolec, Gmina Ząbkowice Śląskie
12
Download