Strategia Rozwoju - Biuletyn Informacji Publicznej w Małopolsce

advertisement
Strategia Rozwoju Gminy Wielka Wieś na lata 2014-2020
Załącznik do Uchwały Nr XLI/454/2014
Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 października 2014r.
Strategia Rozwoju Gminy
Wielka Wieś
na lata 2014-2020
Wielka Wieś, lipiec 2014
1
Strategia Rozwoju Gminy Wielka Wieś na lata 2014-2020
Strategia Rozwoju Gminy Wielka Wieś
na lata 2014-2020
Opracowanie:
FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji
2
Strategia Rozwoju Gminy Wielka Wieś na lata 2014-2020
Spis treści
Wprowadzenie ........................................................................................................................... 4
Metodologia prac ....................................................................................................................... 5
Konwent Strategiczny................................................................................................................. 6
Organizacja procesu tworzenia Strategii.................................................................................... 7
Ramy instytucjonalne lokalnej polityki rozwoju ........................................................................ 9
Nadrzędne dokumenty strategiczne ........................................................................................ 10
Strategie Zintegrowane ............................................................................................................ 11
Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego.................................................................... 12
Subregionalny Program Rozwoju 2014-2020 ........................................................................... 15
Diagnoza podstawowych uwarunkowań rozwojowych ........................................................... 17
Analiza SWOT ........................................................................................................................... 22
Wizja i misja rozwoju Gminy Wielka Wieś ............................................................................... 28
Plan operacyjny Strategii.......................................................................................................... 29
System wdrażania Strategii Rozwoju Gminy Wielka Wieś na lata 2014-2020......................... 58
Założenia planu wdrażania Strategii Rozwoju Gminy Wielka Wieś na lata 2014-2020 .......... 58
Ramy współpracy międzysektorowej i międzygminnej w zakresie realizacji Strategii Rozwoju
Gminy Wielka Wieś na lata 2014-2020 .................................................................................... 59
System monitorowania i ewaluacji Strategii Rozwoju Gminy Wielka Wieśna lata 2014-20 ... 61
3
Strategia Rozwoju Gminy Wielka Wieś na lata 2014-2020
Wprowadzenie
Strategia Rozwoju Gminy Wielka Wieś na lata 2014-2020 jest podstawowym
i najważniejszym dokumentem samorządu Gminy, określającym obszary i cele lokalnej
polityki rozwoju, a także wynikające z nich kierunki interwencji, które winny być realizowane
przez władze Gminy oraz inne podmioty wspólnoty samorządowej.
Respektując obowiązujące zasady rozwoju regionalnego w Polsce (tzw. nowy paradygmat
rozwoju regionalnego) oraz wyzwania, przed jakimi stoi Gmina Wielka Wieś, Strategia
uwzględnia potrzeby i oczekiwania całej wspólnoty gminnej. Gmina Wielka Wieś poprzez
swoje położenie względem Miasta Krakowa, w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym,
stanowi naturalny obszar przepływu towarów, usług, kapitału i zasobów ludzkich. Atuty te
dodatkowo wzmacnia dogodna lokalizacja względem głównych szlaków transportowych
(bezpośrednie połączenie z autostradą A4, Międzynarodowy Port Lotniczy Kraków-Balice,
drogi krajowe, planowana północna obwodnica Krakowa) oraz położenie w jednym
z alternatywnych korytarzy łączących region małopolski ze Śląskiem. Wykorzystanie szans
związanych z takim położeniem (gospodarczych, rekreacyjno-turystycznych, społecznych,
itp.), powinno stać się w najbliższej przyszłości jednym z najważniejszych wyzwań, stojących
przed całą wspólnotą samorządową. W tym kontekście, u podstaw realizacji celów
i kierunków interwencji Strategii leży nawiązywanie współpracy pomiędzy Gminą
a sąsiednimi jednostkami samorządu terytorialnego (szczególnie Miastem Krakowem
i gminami sąsiednimi dla Krakowa w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych),
sektorem gospodarczym, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Wyzwanie to
sprawia, iż Strategia Rozwoju Gminy Wielka Wieś na lata 2014-2020 zawiera również zadania
będące w kompetencjach innych szczebli samorządowych, partnerów gospodarczych oraz
społecznych.
W systemie zarządzania polityką rozwoju, Strategia pełni kluczową rolę, jako generalny plan
postępowania władz samorządowych, partnerów gospodarczych i społecznych, którzy mogą
się na nią powoływać w procesie pozyskiwania środków zewnętrznych oraz w oparciu o nią
budować własne plany strategiczne. Dzięki temu dokument ten jest również narzędziem
kierowania i intensyfikowania współpracy z partnerami samorządowymi, prywatnymi
i pozarządowymi w układzie zarówno lokalnym, jak i regionalnym. Tworzenie partnerstw na
etapie realizacji poszczególnych kierunków interwencji niniejszej Strategii, będzie miało
kluczowe znaczenie dla rozwoju Gminy, w tym również w związku z pozyskiwaniem
zewnętrznych środków finansowych (ZIT, Subregionalny Program Rozwoju, Lokalna Grupa
Działania „Korona Północnego Krakowa”, itp.). Realizacja wyzwań rozwojowych Gminy
Wielka Wieś będzie się wiązać z podejmowaniem współpracy pomiędzy samorządami
wszystkich szczebli, instytucjami państwowymi, partnerami społecznymi i prywatnymi. Stąd
też Strategia nie obejmuje wyłącznie zadań będących w kompetencjach samorządu
gminnego, ale wskazuje na rozwiązania niezbędne dla stałego i efektywnego rozwoju całej
wspólnoty lokalnej. Takie podejście jest zgodne z nowym paradygmatem polityki regionalnej
państwa - wieloszczeblowym zarządzaniem polityką rozwoju.
Strategia Rozwoju Gminy Wielka Wieś na lata 2014-2020 jest spójna z priorytetami i celami
dokumentów szczebla krajowego i regionalnego, tj. Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego
4
Strategia Rozwoju Gminy Wielka Wieś na lata 2014-2020
2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie; Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju do
2030 r.; Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do 2030 r.; Średniookresowej
Strategii Rozwoju Kraju do 2020 r.; krajowych strategii sektorowych oraz Strategii Rozwoju
Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020.
Strategia Rozwoju Gminy Wielka Wieś na lata 2014-2020 została przygotowana w wyniku
prac prowadzonych przez władze samorządowe Gminy Wielka Wieś oraz ekspertów FRDL
Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji, przy ścisłej współpracy
z partnerami społecznymi i prywatnymi. Dokument uwzględnia wnioski i rekomendacje
sformułowane w ramach szerokiej debaty publicznej, której elementem były w szczególności
sesje z udziałem Konwentu Strategicznego.
Dzięki zaangażowaniu przedstawicieli samorządu, organizacji publicznych, przedsiębiorców
i lokalnych liderów życia społecznego, Strategia Rozwoju Gminy Wielka Wieś na lata 20142020 stanowi nie tylko narzędzie prowadzenia polityki rozwoju lokalnego i regionalnego, ale
również syntezę świadomych wyborów i rekomendacji przedstawicieli różnych społeczności
tworzących wspólnotę samorządową.
Metodologia prac
Strategia Rozwoju Gminy Wielka Wieś na lata 2014-2020 kładzie nacisk na zrównoważony
rozwój Gminy (bazujący na zintegrowaniu polityki środowiskowej, gospodarczej i społecznej),
prowadzący w efekcie do poprawy jakości życia mieszkańców i budowania jego trwałych
podstaw społeczno-ekonomicznych. Konstrukcję dokumentu Strategii oparto na
partycypacyjno-eksperckim modelu budowy planów strategicznych jednostek samorządu
terytorialnego, w pełni oddającym oczekiwania krajowych oraz unijnych instytucji
odpowiedzialnych za rozwój terytorialny w Polsce.
Strategię opracował Konwent Strategiczny, powołany przez Wójta Gminy Wielka Wieś.
W jego skład weszli m.in. przedstawiciele władz samorządowych Gminy, urzędnicy
samorządowi, przedstawiciele oświaty, instytucji kultury, pomocy społecznej, ochrony
zdrowia, reprezentanci sfery biznesu, lokalnych organizacji pozarządowych i przedstawiciele
instytucji użyteczności publicznej. Prace Konwentu prowadzili konsultanci FRDL
Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie. Zespół
realizacyjny tworzyli: Wojciech Odzimek – Koordynator Zespołu Zarządzania Strategicznego
FRDL MISTiA, Jacek Kwiatkowski – Dyrektor Wydziału Programów i Projektów FRDL MISTiA,
Krzysztof Malczyk – konsultant w Programie Zarządzania Strategicznego FRDL MISTiA.
5
Strategia Rozwoju Gminy Wielka Wieś na lata 2014-2020
Konwent Strategiczny
6
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Imię i nazwisko
Tadeusz Wójtowicz
Krzysztof Wołos
Grażyna Syguła
Krystyna Sułko
Stanisław Kasprzyk
Elżbieta Seweryn
7.
Marek Krasowski
8.
9.
10.
Adam Maleńki
Barbara Wierzbicka
Anna Warchulska
11.
12.
13.
Marcin Rybski
Joanna Zając
Anna Bondyra
14.
Aneta Solarz
15.
16.
Marta Stochalska-Budzyn
Tomasz Sierka
17.
18.
Joanna Patej
Dorota Nowak
19.
20.
21.
Krystyna Janecka
Lilianna Wilk
Monika Księżyc
22.
23.
24.
Sławomir Kawalec
Zbigniew Mazela
Dariusz Wolak
25.
Stanisława Szumiec
26.
Ks. Jan Adamus
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Piotr Goraj
Józef Grzybowski
Roman Figiel
Edward Zamojski
Ryszard Tekiela
Krystyna Goraj
Bogumiła Pietrzyk
Instytucja / funkcja
Wójt Gminy
Zastępca Wójta
Skarbnik Gminy
Przewodnicząca Rady Gminy
Sekretarz Gminy
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
i Sportu
Prezes Zarządu Gminnego Zakładu
Komunalnego Sp. z o.o.
Kierownik Referatu Inwestycji
Kierownik Referatu Podatków i Opłat
Samodzielne Stanowisko ds. zarządzania
projektami
Kierownik Referatu Promocji i Rozwoju
Inspektor ds. promocji i rozwoju
Dyrektor Przedszkola Samorządowego
w Modlniczce
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej
Dyrektor Szkoły Podst. w Wielkiej Wsi
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej,
Ochrony Środ. i Geodezji
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w
Modlnicy
Sołtys - Bębło
Sołtys - Giebułtów
Dyrektor Krakowskiego Banku
Spółdzielczego - Oddział Wielka Wieś
Inspektor ds. promocji i rozwoju
Radny - Bębło
Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum w
Białym Kościele „Pozytywka”
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Giebułtowie
Proboszcz
Kościoła
św.
Wojciecha
w Modlnicy
Radny Powiatu Krakowskiego
Sołtys - Szyce
Radny - Giebułtów
Radny - Bębło
Sołtys - Tomaszowic
Radna - Czajowice
Radna - Modlnica
Strategia Rozwoju Gminy Wielka Wieś na lata 2014-2020
Organizacja procesu tworzenia Strategii
Zarządzanie strategiczne w sytuacji Gminy to kierowanie wieloobszarowym rozwojem
w długim przedziale czasu, dzięki wykorzystaniu rzetelnej wiedzy płynącej z analizy i oceny
bieżącej oraz antycypowaniu spodziewanych scenariuszy rozwoju JST, a także dzięki
przewidywaniu zmian w otoczeniu.
Zgodnie z tymi założeniami, proces budowy Strategii Rozwoju przebiegał wieloetapowo:
1. Obraz środowiska lokalnego – diagnoza społeczno-gospodarcza.
Celem pozyskania obiektywnej oceny sytuacji społeczno-gospodarczej oraz potencjału JST,
przeprowadzona została diagnoza społeczno-gospodarcza Gminy Wielka Wieś w układzie
dynamicznym (kilkuletnim) i porównawczym (benchmarkingowym). Efektem prac było
powstanie raportu diagnostycznego, opisującego podstawowe uwarunkowania rozwojowe
Gminy - materiał analityczny, charakteryzujący stan istniejący oraz tendencje społecznogospodarcze zachodzące w Gminie w latach 2008-2012/13. Dokument opracowany został w
oparciu o materiały i dane Głównego Urzędu Statystycznego (Bank Danych Lokalnych),
Gminy Wielka Wieś oraz własne Wykonawcy. Wnioski z diagnozy społeczno-gospodarczej
stały się materiałem wyjściowym do analizy zasobów własnych i otoczenia (analiza SWOT)
podczas warsztatów z Konwentem Strategicznym, powołanym przez Wójta Gminy Wielka
Wieś.
2. Obraz środowiska lokalnego – badanie społeczne.
Celem pozyskania obiektywnej opinii społeczności lokalnej na temat oczekiwań i potrzeb
rozwojowych Gminy, przeprowadzone zostało badanie wykorzystujące dwa rodzaje narzędzi:
kwestionariusz ankietowy tradycyjny oraz kwestionariusz ankietowy internetowy.
Kwestionariusz tradycyjny rozprowadzony został wśród mieszkańców Gminy, organizacji
pozarządowych, podmiotów gospodarczych i instytucji publicznych. Kwestionariusz
internetowy był dostępny na stronie internetowej Gminy. Łącznie badanie przeprowadzono
na próbie 340 respondentów. Efektem prac było powstanie raportu badawczego,
opisującego oczekiwania, potrzeby i pomysły inwestycyjne widziane przez pryzmat
mieszkańców Gminy. Badanie sprawdzało również preferencje społeczności lokalnej co do
kształtowania wizerunku Gminy oraz jej postrzeganie jako miejsca do życia. Wyniki badania
posłużyły do zweryfikowania obszarów rozwojowych zaproponowanych w strategii, jej celów
oraz kierunków interwencji do 2020 r.
3. Analiza strategiczna uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych metodą SWOT.
Raport diagnostyczny, charakteryzujący podstawowe uwarunkowania rozwojowe Gminy
Wielka Wieś, posłużył jako impuls do dyskusji dotyczącej zasobów wewnętrznych Gminy oraz
wpływu otoczenia zewnętrznego. W trakcie prac warsztatowych z Konwentem Strategicznym
dokonano oceny i analizy potencjału Gminy, jej słabości oraz szans i zagrożeń istotnych
z punktu widzenia jej dalszego rozwoju społeczno-gospodarczego (analiza SWOT). Pracę
usystematyzowano
poprzez
określenie
bloków
tematycznych,
wynikających
z przeprowadzonej wcześniej, eksperckiej diagnozy oraz spójnych ze Strategią Rozwoju
7
Strategia Rozwoju Gminy Wielka Wieś na lata 2014-2020
Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020. Wyniki analizy SWOT stały się podstawą do
sformułowania podstawowych obszarów priorytetowych dla Gminy Wielka Wieś.
4. Identyfikacja obszarów priorytetowych i sformułowanie planu operacyjnego.
Przedmiotem kolejnych prac warsztatowych stał się wybór obszarów priorytetowych i celów
strategicznych oraz budowa planu operacyjnego Strategii. W oparciu o wyniki diagnozy
społeczno-gospodarczej, badań społecznych oraz analizy SWOT, dokonano identyfikacji
obszarów priorytetowych (kierunków rozwoju) dla Gminy Wielka Wieś. W efekcie
przeprowadzonych z Konwentem Strategicznym prac zdefiniowano 3 obszary rozwojowe:
 OBSZAR I.
GOSPODARKA LOKALNA;
 OBSZAR II.
KAPITAŁ LUDZKI I SPOŁECZNY;
 OBSZAR III.
INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO.
Kolejnym etapem prac warsztatowych z udziałem Konwentu Strategicznego, była weryfikacja
zaproponowanej przez ekspertów FRDL MISTiA matrycy Strategii Rozwoju Gminy Wielka
Wieś. Matryca powstała na bazie dokonanych wcześniej analiz i opracowań, wytycznych
i założeń zawartych w dokumentach strategicznych szczebla krajowego i regionalnego,
a także z uwzględnieniem wniosków płynących z opracowanej uprzednio analizy SWOT
i postulatów zgłaszanych przez członków Konwentu Strategicznego w pracach grupowych
(grupy tematyczne).
5. System monitoringu i ewaluacji Strategii.
Ostatnim etapem prac było opracowanie podsystemów strategii, dotyczących
monitorowania osiągania celów i realizacji poszczególnych kierunków interwencji oraz
aktualizowania dokumentu – zgodnie ze zmieniającymi się uwarunkowaniami wewnętrznymi
i w otoczeniu Gminy. System ten uwzględnia również rozdział kierunków interwencji
zawartych w Strategii na zadania będące w całości w kompetencjach samorządu gminnego
(sfera podległości), częściowo będące w kompetencjach samorządu gminnego, ale
wymagające intensywnej współpracy z partnerami społecznymi, gospodarczymi, czy
samorządowymi (sfera współzależności) oraz niebędące w kompetencjach samorządu
gminnego (sfera oddziaływania).
8
Strategia Rozwoju Gminy Wielka Wieś na lata 2014-2020
Ramy instytucjonalne lokalnej polityki rozwoju
Konieczność tworzenia gminnych dokumentów planistycznych o charakterze strategicznym
nie wynika wprost z przepisów prawa. Znowelizowana w 2013 r. ustawa o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju, tworząca podstawy prawne do przygotowania przez ówczesne
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zasad wdrażania programów Unii Europejskiej na lata
2014-2020, wśród dokumentów strategicznych opracowywanych przez JST wymienia jedynie
strategie rozwoju województw oraz strategie ponadregionalne. Katalog ten pozostawia
jednak otwarty, a wśród podmiotów odpowiedzialnych za prowadzenie polityki rozwoju
wymienia samorząd gminny.
Ugruntowana praktyka prowadzenia polityki rozwoju na szczeblu gminnym realizowana jest
najczęściej w postaci tworzenia gminnych strategii rozwoju. Zasady lokalnej polityki rozwoju
powinny jednak uwzględniać wytyczne w zakresie prowadzenia polityki rozwoju na wyższych
szczeblach. Poczynając od dokumentów na szczeblu Unii Europejskiej, w szczególności
uwzględniając zasady Europejskiej Polityki Spójności, poprzez strategiczne dokumenty
krajowe, przygotowywane przede wszystkim przez administrację rządową a kończąc na
wojewódzkiej i subregionalnej strategii rozwoju, opracowywanych przez samorząd
województwa.
Schemat 1. Układ zależności i hierarchia europejskich, krajowych i regionalnych dokumentów strategicznych.
Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju
sprzyjającego włączeniu społecznemu „EUROPA 2020”
Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju „Polska 2030 –
trzecia fala nowoczesności”
Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju 2020. Aktywne
społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne państwo.
Krajowa Strategia
Rozwoju
Regionalnego
2010 -2020:
Regiony, Miasta,
Obszary wiejskie
Strategia Rozwoju
Województwa
Małopolskiego na lata
2011-2020
8 strategii branżowych:
- Rozwoju transportu
- Rozwoju bezpieczeństwa
narodowego RP
- Bezpieczeństwo energetyczne
i środowisko
- Rozwoju kapitału społecznego
- Innowacyjności i efektywności
gospodarki
- Zrównoważonego rozwoju wsi,
rolnictwa i rybactwa
- Rozwoju kapitału ludzkiego
- Sprawne państwo
Koncepcja
Przestrzennego
Zagospodarowania
Kraju 2030
Plan
zagospodarowania
przestrzennego
województwa
małopolskiego
9
Strategia Rozwoju Gminy Wielka Wieś na lata 2014-2020
Przedstawiony schemat prezentuje aktualny system prowadzenia polityki rozwoju, oparty
o hierarchiczny układ dokumentów strategicznych, wzajemnie ze sobą spójnych
i powiązanych. Obejmuje on wytyczne płynące ze strategii Europa 2020, Długookresowej
Strategii Rozwoju Kraju, Średniookresowej Strategii Rozwoju Kraju (SRK) oraz 9 strategii
zintegrowanych, obejmujących 8 strategii branżowych i Krajową Strategię Rozwoju
Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie (KSRR). W tak ujęty system
wpisuje się Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020, stanowiąca
z kolei podstawę dla konstruowania subregionalnych i lokalnych dokumentów
strategicznych. W procesie lokalnego planowania strategicznego należy jednak pamiętać
o zachowaniu spójności i relacyjnym powiązaniu z systemem nadrzędnych dokumentów
strategicznych, szczególnie tych opracowanych po wejściu w życie aktualnej strategii
wojewódzkiej.
Tak zdefiniowany układ instytucjonalny programowania polityki rozwoju, w którym
dokumenty niższego szczebla uwzględniają priorytety wynikające z programów nadrzędnych,
wzmacnia efekty rozwojowe poprzez jednoznaczne określanie kluczowych kierunków
interwencji. Spójność w wymiarze wertykalnym jednocześnie prowadzi do koncentracji
środków publicznych na jasno zdefiniowanych celach rozwojowych. Zmiany w ustawie o
zasadach powadzenia polityki rozwoju obowiązujące od kwietnia 2014 r. wprowadzają
dodatkowo pojęcie programu rozwoju - dokumentu realizującego cele zawarte w strategiach
rozwoju wyższego szczebla. Tym samym programowanie strategiczne na szczeblu lokalnym
powinno stanowić etap przygotowawczy do budowy programów rozwoju, a konkretne
zadania zapisane w programach powinny wynikać z zapisanych w strategii lokalnej celów
rozwojowych i kierunków interwencji, spójnych z nadrzędnymi dokumentami strategicznymi.
Nadrzędne dokumenty strategiczne
Fundamentalne wytyczne dotyczące polityki rozwoju płyną z nadrzędnych dokumentów
europejskich, określających zasady Europejskiej Polityki Spójności. Ważna jest też sama
filozofia redystrybucji środków europejskich, która w ostatnich latach uległa
przeorientowaniu z funkcji wyrównawczej na wzmacnianie konkurencyjności obszarów
silnych i lepsze wykorzystanie istniejących potencjałów rozwojowych. Będąca podstawą
Europejskiej Polityki Spójności Strategia Europa 2020 oparta została na trzech priorytetach:
(1) rozwoju gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach, (2) promocji gospodarki
oszczędzającej zasoby, zielonej i konkurencyjnej, (3) wspieraniu gospodarki o wysokim
zatrudnieniu, sprzyjającej spójności społecznej i terytorialnej.
Głównym dokumentem szczebla krajowego, wskazującym strategiczne zadania państwa
w horyzoncie czasowym spójnym z dokumentami europejskimi, tym samym oddającym
priorytety rozdziału funduszy europejskich na lata 2014-2020 jest średniookresowa Strategia
Rozwoju Kraju 2020. Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne
państwo (SRK). Dokument ten, przyjęty 25 września 2012 r. wpisuje się w nowy system
strategicznego zarządzania rozwojem kraju poprzez uwzględnienie wytycznych odnośnie
głównych kierunków rozwoju, płynących z długookresowej strategii rozwoju kraju Polska
2030. Trzecia fala nowoczesności. Podstawowe priorytety SRK, koncentrujące główne
działania i wyznaczające kierunki interwencji, mające na celu przyspieszenie procesów
rozwojowych to (1) sprawne i efektywne państwo, (2) konkurencyjna gospodarka,
(3) spójność społeczna i terytorialna. W kontekście programowania polityki rozwoju na
10
Strategia Rozwoju Gminy Wielka Wieś na lata 2014-2020
szczeblach niższych ważne jest, że SRK stanowi odniesienie dla dokumentów
przygotowywanych na potrzeby programowania środków Unii Europejskiej na lata 20142020 – umowy partnerstwa i programów operacyjnych.
Strategie Zintegrowane
Dopełnieniem i swoistym narzędziem realizacji priorytetów określonych przez SRK jest
9 strategii zintegrowanych, których zadaniem jest rozwinięcie działań SRK i uszczegółowienie
reform w niej określonych. Z punktu widzenia lokalnej polityki rozwoju kluczowe miejsce
zajmuje dokument Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020. Regiony, Miasta,
Obszary wiejskie. Zgodnie z przedstawionym w nim, nowym paradygmatem rozwoju
regionalnego, w proces planowania strategicznego należy włączyć następujące wytyczne:





wykorzystywanie zasobów endogenicznych regionów (uniezależnianie się
od transferów zewnętrznych),
tworzenie polityk wieloletnich i zdecentralizowanych w przeciwieństwie
do dotychczasowych dotacji jednorazowo przeznaczanych na działania
krótkoterminowe,
finansowanie inwestycji wyselekcjonowanych (jako tych działań, które
w największym stopniu przyczyniają się do rozwoju społeczno-gospodarczego regionu
i powodują jego dyfuzję),
wieloszczeblowe zarządzanie polityką regionalną – zaangażowanie wielu partnerów
przez władze regionalne,
zróżnicowane podejście do różnych typów regionów – wykorzystywanie specjalizacji
regionalnych i subregionalnych oraz reagowanie na specyficzne bariery rozwojowe.
Wytyczne te zostały sformułowane przede wszystkim w celu wzmocnienia procesu
programowania polityki rozwoju na szczeblu wojewódzkim. Jednak myśl zawarta
w powyższych uwagach może stanowić ważną wskazówkę podczas programowania polityki
rozwoju na szczeblu powiatowym i gminnym. Ponadto zgodnie z rekomendacjami KSRR,
w procesie zarządzania strategiami rozwoju postuluje się tworzenie i utrwalanie szerokich
partnerstw między instytucjami publicznymi i społeczeństwa obywatelskiego tak, by
zapewnić skuteczny i wielopoziomowy system zarządzania polityką rozwoju.
Spośród pozostałych strategii zintegrowanych szczególnie ważne dla lokalnej polityki
rozwoju jest uwzględnienie wytycznych płynących z tych strategii, które w istotnym stopniu
dotyczą obszarów związanych z zakresem zadań własnych JST. Wśród najważniejszych
strategii, z punktu widzenia możliwości rozwojowych i aspiracji wspólnoty samorządowej
Wielkiej Wsi, należy wymienić następujące dokumenty:
Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki. „Dynamiczna Polska 2020” –
dokument przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki i uchwalony 15 stycznia 2013 r. –
szczególnie w zakresie działań zmierzających do realizacji takich celów jak: dostosowanie
otoczenia regulacyjnego i finansowego do potrzeb innowacyjnej gospodarki, stymulowania
innowacyjności poprzez wzrost efektywności wiedzy i pracy oraz wspieranie napływu
innowacyjnych i odpowiedzialnych inwestycji;
Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 – dokument przygotowany przez
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i uchwalony 26 marca 2013 r. – szczególnie
11
Strategia Rozwoju Gminy Wielka Wieś na lata 2014-2020
w działań zmierzających do wzmocnienia partycypacji obywatelskiej w procesie kreowania
lokalnej polityki rozwoju, wzmacniania wzajemnego zaufania obywateli oraz zaufania
obywateli do instytucji i organów państwa), a także wzmacniania gotowości mieszkańców do
działania na rzecz społeczności lokalnej;
Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020 – dokument przygotowany przez Ministerstwo
Pracy i Polityki Społecznej i uchwalony 18 czerwca 2013 r. – szczególnie w zakresie działań na
rzecz wzrostu poziomu zatrudnienia mieszkańców, wydłużenia aktywności zawodowej osób
starszych, przeciwdziałaniu procesom wykluczenia społecznego oraz kreowania polityki
edukacyjnej zmierzającej do podniesienia poziomu kompetencji i kwalifikacji obywateli.
Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego
Najważniejszym dokumentem określającym zasady polityki rozwoju na szczeblu regionalnym
jest Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 (SRWM). Zapisy
dokumentu postulują koncentrację środków na precyzyjnie zdefiniowanych priorytetach,
określenie konkretnych wskaźników realizacji celów strategicznych, przejrzysty podział zadań
i odpowiedzialności za poszczególne obszary polityki rozwoju, prowadzący jednak do
mobilizacji zasobów wielu aktorów społecznych.
Struktura SRWM obejmuje 7 głównych obszarów polityki rozwoju województwa, a także
kierunki i sposoby działania w tych obszarach. Dla każdego z obszarów interwencji
sformułowano cel strategiczny, stanowiący opis pożądanego kierunku zmian w perspektywie
do 2020 roku. Każdy z celów strategicznych w ramach obszarów realizowany jest poprzez
wyodrębnione kierunki polityki rozwoju, złożone z katalogu działań priorytetowych.
W odniesieniu do poszczególnych kierunków polityki sformułowana została strategia
postępowania, określająca pożądany stan docelowy, a także określająca czynniki sprzyjające
i ograniczające możliwość osiągnięcia zmiany będącej pochodną realizacji celu
strategicznego. Na poniższym schemacie zobrazowano strukturę dokumentu:
12
Strategia Rozwoju Gminy Wielka Wieś na lata 2014-2020
Schemat 2. Struktura Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020.
Wizja "Małopolska 2020 - nieograniczone możliwości"
Cel główny
Obszar 7.
Zarządzanie rozwojem
województwa
Bezpieczeństwo
ekologiczne, zdrowotne
i społeczne
Obszar 6.
Obszar 5.
Rozwój miast i terenów
wiejskich
Obszar 3.
Infrastruktura dla
dostępności
komunikacyjnej
Obszar 4.
Krakowski obszar
metropolitalny i inne
subregiony
Obszar 2.
Dziedzictwo i przemysły
czasu wolnego
Obszar 1.
Gospodarka wiedzy
i aktywności
Efektywne wykorzystanie potencjałów regionalnej szansy dla rozwoju
gospodarczego oraz wzrost spójności przestrzennej Małopolski w wymiarze
regionalnym, krajowym i europejskim.
Rekomendacje dotyczące programowania lokalnej polityki rozwoju można odnaleźć w SRWM
w ramach obszaru: Rozwój miast i terenów wiejskich. Wśród kierunków polityki rozwoju
w tym obszarze zwrócono uwagę na potrzebę integracji przestrzennej na poziomie lokalnym
i zapewnienie powiązań lokalnych w obrębie obszarów wiejskich, dla których centrami są
małe i średnie miasta, docelowo zapewniające jednolity standard dostępności
podstawowych usług i dóbr publicznych. Umocnienie pozycji małych i średnich ośrodków
miejskich jako lokalnych centrów gospodarczych i ośrodków usług publicznych, wskazywane
jest jako warunek rozwoju okalających je terenów wiejskich. Projektowane działania opierają
się na założeniu, że ważnymi elementami decydującymi o atrakcyjności obszarów wiejskich
są zasoby społeczne i kulturowe oraz przestrzeń publiczna.
Wśród kluczowych działań w ramach wspomnianego kierunku przewidziano poprawę
dostępności podstawowych usług publicznych w zakresie lokalnej infrastruktury społecznej,
o charakterze: edukacyjnym, kulturalnym, rekreacyjnym i sportowym oraz zdrowotnym.
Kolejnym kierunkiem polityki jest rozwój gospodarczy małych i średnich miast oraz terenów
wiejskich. Celem działań określonym w ramach tego kierunku jest przede wszystkim
przeciwdziałanie narastającym wewnątrzregionalnym zróżnicowaniom o charakterze
gospodarczym. Projektowane przez Zarząd Województwa Małopolskiego działania
uwzględniają poniższe założenia:


w ramach polityki rozwoju miast nie należy ograniczać się do wzmacniania
infrastruktury społecznej i technicznej, lecz wysoki nacisk położyć także na tworzenie
ofert zachęcających do lokowania nowych przedsięwzięć, wykorzystanie potencjału
istniejących przedsiębiorstw oraz wzmacnianie relacji kapitałowych;
zapleczem dla wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich są małe i średnie
miasta;
13
Strategia Rozwoju Gminy Wielka Wieś na lata 2014-2020


aktywizacja terenów wiejskich warunkowana jest wdrożeniem bardziej efektywnych
mechanizmów wsparcia funkcjonowania zarówno rolnictwa, jak i działalności
okołorolniczej i pozarolniczej;
aby zwiększyć partycypację obywatelską w programowaniu polityki rozwoju
lokalnego należy określić trwałe ramy współpracy władz lokalnych i regionalnych.
W ramach kluczowych działań odnoszących się do poprawy kondycji gospodarczej małych
i średnich miast główny nacisk położony został na rozwój oferty inwestycyjnej jednostek,
połączony ze wspieraniem działań lokalnych instytucji rynku pracy na rzecz zwiększenia
zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu. Natomiast wśród priorytetów dla obszarów
wiejskich wyróżniono wsparcie obszarów rolniczych poprzez wdrożenie instrumentów
wsparcia dla rolnictwa ekologicznego oraz marketingu wysokiej jakości produktów lokalnych
i regionalnych. Takie działanie wpisuje się w oczekiwanie wzmożonego wykorzystania
miejscowych przewag konkurencyjnych. Innym priorytetem aktywizacji obszarów wiejskich
jest wspieranie działalności pozarolniczej, szczególnie na terenach atrakcyjnych
rezydencjonalnie i turystycznie.
Ostatnim kierunkiem polityki rozwoju w obszarze miast i terenów wiejskich jest
funkcjonalne zarządzanie przestrzenią na poziomie lokalnym. Zwraca się tutaj uwagę na
podejmowanie działań z uwzględnieniem powiązań funkcjonalnych pomiędzy ośrodkami,
ochrony tożsamości lokalnej, a także dbałości o otoczenie. Wśród kierunków interwencji
wymienia się rewitalizację obszarów zdegradowanych, ochronę krajobrazu i ładu
przestrzennego na obszarach wiejskich, planowanie przestrzenne prowadzone
z uwzględnieniem realizacji koncepcji osadnictwa zwartego, w oparciu o miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego.
Ponadto w SRWM w ramach obszaru: „Krakowski Obszar Metropolitalny i inne subregiony”
wyróżniono subregion Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego (do którego należy Gmina
Wielka Wieś), jako funkcjonalny obszar integracji przestrzennej o znaczeniu regionalnym,
charakteryzujący się dominacją ośrodka centralnego (Kraków), będącego bazą dla procesów
gospodarczych, kulturowych, społecznych i przestrzennych o skali ponadregionalnej. Rozwój
Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego w SRWM określono jako jeden z kierunków polityki
rozwoju Małopolski. Za główną oś rozwoju dla KOM przyjęto silną pozycję gospodarczą
subregionu, atrakcyjne warunki dla rozwoju osadnictwa wokół Krakowa, lokowanie
nowoczesnych centrów naukowo-gospodarczych (korzystających z potencjału naukowego
Krakowa), rozwój przemysłów czasu wolnego wykorzystujących oryginalne walory
przyrodniczo-kulturowe.
W kontekście budowania Strategii Rozwoju Gminy Wielka Wieś na lata 2014-2020 szczególne
znaczenie przypisać należy tym kierunkom rozwoju, które uwzględniając atrakcyjne
położenie i wysoką zewnętrzną dostępność komunikacyjną, prowadzić będą do szybszego
rozwoju gospodarczego całego subregionu. W kontekście możliwości rozwojowych Gminy
Wielka Wieś jako przykłady wymienić należy przede wszystkim: lokowanie nowych
inwestycji, tworzenie i rozwój stref aktywności gospodarczej, rozwój oferty osadniczej oraz
oferty przemysłów czasu wolnego, w oparciu o turystykę kulturową, aktywną, rekreacyjną
i specjalistyczną.
14
Strategia Rozwoju Gminy Wielka Wieś na lata 2014-2020
Subregionalny Program Rozwoju 2014-2020
Elementem wdrażania Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020
jest przyjęcie indywidualnej ścieżki rozwoju dla pięciu subregionów wchodzących w skład
województwa, w ramach tworzonego Subregionalnego Programu Rozwoju na lata 20142020. Jednym z kluczowych obszarów jest Krakowski Obszar Metropolitalny, zajmujący
powierzchnię sześciu powiatów: miechowskiego, proszowickiego, bocheńskiego,
krakowskiego ziemskiego, wielickiego, myślenickiego oraz miasta Krakowa. W ramach prac
nad weryfikacją i specyfikacją kierunków rozwoju subregionu zawartych w SRWM Urząd
Marszałkowski Województwa Małopolskiego przeprowadził szereg badań oraz konferencji
subregionalnych. Projekt programu subregionalnego został przygotowany 31 sierpnia 2012
r., natomiast do chwili obecnej nie ukończono prac nad finalnym kształtem dokumentu.
Jak dotąd sprecyzowano układ Programu, który oprócz zróżnicowanej terytorialnie polityki
rozwoju zawierać będzie dodatkowo uzgodnione listy przedsięwzięć, które rekomendowane
będą do dofinansowania w ramach tzw. grantu subregionalnego, tj. wydzielonej puli
środków w ramach regionalnego programu operacyjnego na lata 2014-2020.
Schemat 3. Planowana Struktura Subregionalnego Programu Rozwoju dla subregionu Krakowski Obszar
Metropolitalny
Tematyczne obszary
strategicznej
interwencji
Kraków jako ważny węzeł
wiedzy i innowacji w
europejskiej przestrzeni B+R
Uzupełnienie funkcji
metropolitalnych Krakowa
zapewniających świadczenie
usług wyższego rzędu
Dynamizowanie rozwoju
KOM
Geograficzne
obszary strategicznej
interwencji
Kraków jako ośrodek metropolitalny
Miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze
oraz wymagające rewitalizacji
Obszary o najniższym dostępie do dóbr i
usług
Obszary w otoczeniu Zbiornika
Dobczyckiego
Obszar Jury Krakowsko-Częstochowskiej
Rozwój małych i średnich
miast w obszarze
metropolitalnym
Obszary o funkcjach rezydencjonalnych wokół
Krakowa
Obszary o najniższej dostępności do
głównych węzłów transportowych
Krakowski Obszar Metropolitalny
Podsumowując pierwszy etap badań i dyskusji nad programem dla Krakowskiego Obszaru
Metropolitalnego, należy stwierdzić, że wśród kluczowych kierunków i możliwości rozwoju
dominują zagadnienia ciągłego rozwoju infrastruktury komunikacyjnej, podnoszenia jakości
usług publicznych wpływających na atrakcyjność osadniczą, ze szczególnym uwzględnieniem
15
Strategia Rozwoju Gminy Wielka Wieś na lata 2014-2020
usług opieki zdrowotnej i oferty dla osób starszych, a także rozwój sektora usług
i wykorzystanie potencjału turystyczno-kulturowego poprzez budowanie i promocję
wspólnej oferty przemysłów czasu wolnego.
Dalsza koordynacja prac nad Programem prowadzona jest przez fora subregionalne,
składające się z członków Zarządu Województwa Małopolskiego, radnych Sejmiku
Województwa Małopolskiego, przedstawicieli samorządów powiatowych i gminnych,
przedsiębiorców, organizacji gospodarczych, organizacji społecznych, instytucji naukowych,
badawczych i rozwojowych, uczelni wyższych, Policji i Państwowej Straży Pożarnej oraz
innych kluczowych instytucji z punktu widzenia subregionu. W chwili uchwalenia dokumentu
Strategii trwały prace nad stworzeniem programu subregionalnego oraz uzgodnieniem listy
projektów subregionalnych.
16
Strategia Rozwoju Gminy Wielka Wieś na lata 2014-2020
Diagnoza podstawowych uwarunkowań rozwojowych
Pierwszą częścią prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Wielka Wieś na lata 20142020 było przygotowanie przez konsultantów FRDL MISTiA oddzielnego raportu „Strategia
Rozwoju Gminy Wielka Wieś – diagnoza podstawowych uwarunkowań rozwojowych”,
stanowiącego wieloaspektową analizę statystyczną procesów zachodzących w Gminie.
Poniżej zamieszczone zostało streszczenie najważniejszych wniosków płynących z analizy
diagnostycznej subregionu, w podziale na wyspecyfikowane obszary tematyczne.
Potencjał turystyczny
 Gmina Wielka Wieś charakteryzuje się stosunkowo dobrze rozwiniętą bazą noclegową
– na 1000 mieszkańców przypadało tutaj w 2012 roku 41 miejsc noclegowych, co
przewyższa nawet relatywnie wysoką średnią wojewódzką (25 miejsc noclegowych na
1000 mieszkańców). Ponadto w ciągu ostatnich sześciu lat zaobserwowano wzrost
liczby miejsc noclegowych w Gminie – obecnie jest ich 60% więcej niż w 2007 roku.
Gmina wyróżnia się także szeroką ofertą bazy konferencyjnej i rekreacyjnej
w obiektach noclegowych.
 Rozwój infrastruktury noclegowej przekłada się na intensywność ruchu turystycznego
w Gminie Wielka Wieś. Średnia liczba korzystających z obiektów noclegowych w
przeliczeniu na 1000 mieszkańców Gminy z ostatnich 6 lat wyniosła 3714 (wobec
średniej wojewódzkiej na poziomie 884), z kolei średnia liczba udzielonych noclegów
na 1000 mieszkańców – 5223 (2484 w województwie). Ponadto średnio co piąty
turysta, korzystający w latach 2007-2012 z obiektów noclegowych w Gminie Wielka
Wieś, pochodził z zagranicy.
 Należy nadmienić dodatkowo, że istotna część ruchu turystycznego w Gminie Wielka
Wieś może być nieujmowana w statystyce publicznej - głównie mowa tu o działalności
gospodarstw agroturystycznych, kwater prywatnych, itp. Znaczna ich liczba,
stanowiąca bazę wypadową do Ojcowskiego Parku Narodowego, zlokalizowana jest w
północnej części Gminy.
Potencjał gospodarczy
 O silnym potencjale gospodarczym Gminy Wielka Wieś świadczy funkcjonowanie na
tym terenie znacznej liczby podmiotów gospodarczych. Na koniec 2013 roku działało
tutaj prawie 1300 podmiotów, figurujących w rejestrze REGON, zatem o 30% więcej niż
na koniec 2009 roku. Ponadto na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym przypada
148 osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą (średnia wojewódzka
wynosi 123 osoby). Tak korzystne wskaźniki poziomu przedsiębiorczości przekładają się
m.in. na wpływy do budżetu Gminy z podatku CIT – w 2012 roku wielkość wpływów z
17
Strategia Rozwoju Gminy Wielka Wieś na lata 2014-2020
tego tytułu wyniosła 32,79 zł/mieszkańca (dla porównania średnia dla wszystkich gmin
województwa małopolskiego wyniosła 14,68 zł/mieszkańca).
 W strukturze lokalnej gospodarki Gminy Wielka Wieś dominują usługi – 60%
pracujących w podmiotach powyżej 9 pracowników zatrudnionych jest w sektorze
usług rynkowych (sekcje G, H, I, J wg PKD 2007). Wiąże się to z położeniem Gminy
w sąsiedztwie wielkiego ośrodka miejskiego, jakim jest Kraków. Gmina Wielka Wieś,
a zwłaszcza jej południowa część, stanowi ważne zaplecze gospodarcze dla stolicy
regionu.
 Zgodnie z danymi Powszechnego Spisu Rolnego 2010, na 100 mieszkańców w wieku
produkcyjnym przypadało w Gminie Wielka Wieś 17 indywidualnych gospodarstw
rolnych, prowadzących działalność rolniczą – to więcej niż średnio w województwie
(10 gospodarstw). Rolnictwo Gminy Wielka Wieś charakteryzuje się jednak znacznym
rozdrobnieniem – średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego wynosi tutaj 2 ha,
podczas gdy średnio w województwie jest to 3,56 ha.
 Korzystny stan gospodarki w Gminie Wielka Wieś wpływa na kondycję lokalnego rynku
pracy. W 2012 roku udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie osób w wieku
produkcyjnym w Gminie Wielka Wieś wynosił 4,3%, podczas gdy średnio
w województwie małopolskim było to 7,6%. Należy jednak zwrócić uwagę na rosnącą
w ostatnich latach liczbę bezrobotnych, liczba zarejestrowanych osób poszukujących
pracy wzrosła ze 122 osób w 2007 roku do 280 osób w 2013 roku. Największy problem
stanowi bezrobocie wśród ludzi młodych do 35 roku życia (stanowią oni 51%
wszystkich bezrobotnych zarejestrowanych) oraz osób z wykształceniem średnim
zawodowym i policealnym (29% ogółu) oraz zasadniczym zawodowym (25% ogółu).
Kapitał ludzki
 Gmina Wielka Wieś – podobnie jak większość gmin powiatu krakowskiego – cechuje się
wysokim, dodatnim saldem migracji. Wyniosło ono w przeliczeniu na 10000
mieszkańców (średnia z lat 2007-2012) 220 osób, podczas gdy średnia dla powiatu
krakowskiego stanowiła 107 osób, a przeciętna w Małopolsce – 13 osób. Największą
część przybywających na tereny Gminy stanowią osoby uprzednio zamieszkujące
miasta – średniorocznie na terenie Gminy Wielka Wieś osiedla się ok. 200 osób,
mieszkających wcześniej na terenach miejskich i ok. 40 osób, mieszkających wcześniej
na terenach wiejskich.
 W Gminie Wielka Wieś notuje się relatywnie wysoką wartość przyrostu naturalnego na
1000 mieszkańców – średnia z lat 2007-2012 wynosi 1,4‰ (w powiecie krakowskim –
1,14‰, w województwie małopolskim – 1,86‰). Na przestrzeni całego badanego
okresu jedynie w 2008 roku przyrost naturalny w Gminie Wielka Wieś spadł poniżej
zera.
18
Strategia Rozwoju Gminy Wielka Wieś na lata 2014-2020
 Gminę Wielka Wieś charakteryzuje także wyjątkowo korzystna struktura wiekowa
ludności. Na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada tu 22,7 osób w wieku
poprodukcyjnym (lepiej niż w całym województwie, gdzie średnia wynosi 27,27) oraz
32,57 osób w wieku przedprodukcyjnym (w województwie gorzej – średnio 30,58).
Oznacza to, że społeczeństwo Gminy Wielka Wieś uznać można za relatywnie młode,
co może stanowić ważny bodziec rozwojowy w najbliższych latach.
 Atutem Gminy Wielka Wieś jest także wysoki poziom kapitału intelektualnego,
mierzony m.in. wynikami uczniów tutejszych szkół podstawowych i gimnazjów w
egzaminach ogólnopolskich. Rokrocznie przewyższają one zarówno średnią
wojewódzką, jak i średnią powiatową.
Jakość życia
 W Gminie Wielka Wieś zapewniona jest dobra dostępność do usług opieki zdrowotnej.
Na 10000 mieszkańców przypada tutaj średnio 4,75 zakłady opieki zdrowotnej (średnia
wojewódzka – 4,65), a na 1 mieszkańca – 4,23 porady w ramach podstawowej opieki
zdrowotnej (średnia wojewódzka – 3,79). Można ponadto domniemywać, że popyt na
usługi medyczne w pewnej części zaspokajany jest przez zakłady opieki zdrowotnej
zlokalizowane na terenie Krakowa.
 Zaakcentować należy wyjątkowo korzystny stan usług edukacyjnych w Gminie Wielka
Wieś. Mniejsza przeciętna liczebność klas (średnio 15 uczniów na 1 klasę w szkołach
podstawowych, 21 w gimnazjach wobec odpowiednio 17 i 22 w powiecie krakowskim)
oraz dobrze wyposażenie szkół w sprzęt komputerowy (średnio 7 uczniów na
1 komputer z dostępem do Internetu w szkołach podstawowych, 5 w gimnazjach
wobec odpowiednio 8 i 11 w powiecie krakowskim) przekładają się na wysokie wyniki
szkół w ogólnopolskich egzaminach. Ponadto znaczny odsetek dzieci w wieku 3-5 lat
objętych jest wychowaniem przedszkolnym w Gminie (71% w 2012 roku, w
województwie – 69,8%, w powiecie krakowskim – 67,2%), co przekłada się nie tylko na
budowę lokalnego kapitału ludzkiego, ale i jakość życia młodych mieszkańców Gminy.
 Dane wskazują na potrzebę zdynamizowania aktywności kulturalnej oraz sportowej
w Gminie Wielka Wieś. Według szacunków GUS, średnia liczba uczestników imprez
kulturalnych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców w latach 2011-2012 w Gminie
Wielka Wieś wyniosła 315 osób (w powiecie krakowskim – 391, w województwie
małopolskim – 1046), a średnia liczba ćwiczących w klubach sportowych w przeliczeniu
na 10000 mieszkańców w 2012 roku – 260 (w powiecie krakowskim – 277,
w województwie małopolskim – 317). Należy jednak podkreślić znaczny potencjał
Gminy Wielka Wieś w obszarze kultury, m.in. szeroko zakrojoną działalność Gminnego
Ośrodka Kultury i Sportu, Gminnej Biblioteki Publicznej, zespołów folklorystycznych i
Kół Gospodyń Wiejskich.
 Gminę Wielka Wieś cechuje niemal powszechna dostępność do sieci wodociągowej
(w 2012 roku korzystało z niej 94,8% mieszkańców, w powiecie krakowskim – 85,8%,
19
Strategia Rozwoju Gminy Wielka Wieś na lata 2014-2020
w województwie małopolskim – 76,7%) i gazowej (w 2012 roku korzystało z niej
89,9% mieszkańców, w powiecie – 71,4%, w województwie – 63%). Niemal połowa
mieszkańców (48,8%) ma dostęp do sieci kanalizacyjnej, zatem więcej niż średnio dla
powiatu krakowskiego (38,8%), ale mniej niż w ogóle województwa małopolskiego
(55,1%).
 Co 20 mieszkaniec Gminy Wielka Wieś jest objęty pomocą społeczną (5,6%
mieszkańców w 2012 roku). To mniej niż średnio w województwie małopolskim, gdzie z
pomocy społecznej korzystało w 2012 roku 6,7% mieszkańców. Zmiany w wartościach
tego wskaźnika nie wykazują wyraźnej tendencji na przestrzeni ostatnich lat.
Największa część beneficjentów pomocy socjalnej jest nią objęta z powodu
długotrwałej i ciężkiej choroby (54,4% beneficjentów), bezradności (50%) oraz ubóstwa
(46,6%).
 Pozytywnie na jakość życia mieszkańców Gminy Wielka Wieś wpływa jej dobre
skomunikowanie z Krakowem. Ułatwia to mieszkańcom dostęp m.in. do szerszego
rynku pracy, szkolnictwa wyższego, specjalistycznych usług (np. opieki zdrowotnej) czy
bardziej różnorodnej oferty kulturalnej.
Atrakcyjność przyrodnicza
 Ponad połowa powierzchni Gminy Wielka Wieś (61%) została objęta ochroną prawną
ze względu na walory przyrodnicze, m.in. w ramach Parku Krajobrazowego Dolinki
Krakowskie. W charakterystykę tego terenu wpisane są unikatowe zjawiska krasowe
(m.in. jaskinie i ostańce skalne) i krajobrazy dolin rzecznych (Doliny Prądnika czy
Kluczwody). 27 obiektów przyrodniczych uznanych zostało za pomniki przyrody.
 Gmina Wielka Wieś położona jest w otulinie Ojcowskiego Parku Narodowego, a sam
Park zajmuje na jej terenie 114,67 ha. Jest to jeden z najliczniej odwiedzanych parków
narodowych w Polsce, pełniący rolę ważnego miejsca spędzania czasu wolnego dla
mieszkańców aglomeracji krakowskiej.
 Negatywnie na tle powiatu i województwa prezentuje się stan ochrony środowiska
naturalnego. W 2012 roku 39,5% mieszkańców Gminy korzystało z oczyszczalni
ścieków, podczas gdy średnia powiatowa wynosi 42,2%, a wojewódzka – 58,2%.
Przeciętna ilość odpadów zmieszanych w Gminie Wielka Wieś – 0,25 t/mieszkańca,
przewyższa średnią powiatu (0,16 t/mieszkańca) i województwa (0,19 t/mieszkańca).
Widoczna jest zatem konieczność położenia większego nacisku na kwestię
zabezpieczenia walorów przyrodniczych Wielkiej Wsi przed niekorzystnymi
konsekwencjami działalności człowieka, zwłaszcza, że stanowić one mogą istotny
potencjał rozwojowy Gminy.
Zarządzanie rozwojem
 Średnio w latach 2010-2012 wydatki inwestycyjne budżetu Gminy Wielka Wieś
stanowiły 42,5% ogółu wydatków, zatem znacząco więcej niż przeciętnie w gminach
20
Strategia Rozwoju Gminy Wielka Wieś na lata 2014-2020
powiatu i województwa (odpowiednio 24,4% i 23,3%). Część tych wydatków
ponoszona była przy wykorzystaniu funduszy unijnych. Stan finansów publicznych
Gminy Wielka Wieś uznać można za relatywnie korzystny. W 2012 roku zadłużenie
budżetu Gminy sięgnęło jedynie 6,8% dochodów, podczas gdy średnio w gminach
powiatu krakowskiego zadłużenie to przyjmuje wartości zbliżone do 40%, a w gminach
województwa małopolskiego – 36,5%. Obciążenie dochodów obsługą zadłużenia
wyniosło z kolei 0,16%.
 Na 10000 mieszkańców Gminy Wielka Wieś przypadały w 2012 roku średnio
22 organizacje społeczne, zatem znacząco mniej niż średnio w województwie (30).
Dwie z nich uprawnione były w 2013 roku do otrzymania wpływów z 1% podatku PIT
jako organizacje pożytku publicznego. Mimo mniejszej aktywności w organizacjach
społecznych, zaangażowanie mieszkańców w sprawy publiczne ocenić można
pozytywnie ze względu np. na fakt relatywnie wysokich frekwencji w wyborach,
każdorazowo przewyższających frekwencje zarówno powiatu, jak i całego regionu oraz
aktywność w wielu grupach nieformalnych. Najpewniej potrzebne są jednak dalsze
bodźce dla pobudzenia rozwoju kapitału społecznego w Gminie Wielka Wieś.
21
Strategia Rozwoju Gminy Wielka Wieś na lata 2014-2020
Analiza SWOT
Analiza SWOT stanowi jedną z najpopularniejszych metod diagnozy sytuacji, w jakiej znajduje
się wspólnota samorządowa. Służy porządkowaniu i segregacji informacji, dzięki czemu
stanowi użyteczną pomoc przy dokonywaniu oceny zasobów i otoczenia danej jednostki
samorządu terytorialnego, ułatwia też identyfikację problemów i określenie priorytetów
rozwoju. Jej nazwa to skrót od pierwszych liter angielskich słów, stanowiących jednocześnie
pola przyporządkowania czynników, mogących mieć wpływ na powodzenie planu
strategicznego – silne strony (strenghts), słabe strony (weaknesses), szanse (opportunities)
i zagrożenia (threats).
S -> STRENGHTS, czyli silne strony
W -> WEAKNESSES, czyli słabe strony
O -> OPPORTUNITIES, czyli okazje, możliwości, szanse
T -> THREATS, czyli zagrożenia
Zgodnie z powyższym, czynniki rozwoju podzielić można na wewnętrzne, na które
społeczność lokalna ma wpływ (silne i słabe strony), oraz na czynniki zewnętrzne –
umiejscowione w bliższym i dalszym otoczeniu jednostki (szanse i zagrożenia). Podział ten
można przeprowadzić również w inny sposób, mianowicie: czynniki pozytywne, czyli atuty
i szanse, oraz czynniki negatywne, czyli wady i zagrożenia.
Analiza SWOT Gminy Wielka Wieś, w części zasobów własnych (silne i słabe strony – czynniki
wewnętrzne), przeprowadzona została w trzech sferach (gospodarczej, społecznej
i infrastrukturalno-przestrzennej), skupiających znakomitą większość działań realizowanych
przez samorząd lokalny oraz jego partnerów publicznych, społecznych i prywatnych.
Pozwoliło to na bardziej szczegółowe identyfikowanie czynników wewnętrznych w aspektach
ważnych z punktu widzenia rozwoju wspólnoty samorządowej. Natomiast czynniki
zewnętrzne (szanse i zagrożenia) przeanalizowane zostały łącznie dla wszystkich sfer, z uwagi
na fakt, iż ich globalny (oraz zewnętrzny) charakter najczęściej wpływa na wszystkie
dziedziny (sfery) funkcjonowania gminy i jej społeczności.
22
Strategia Rozwoju Gminy Wielka Wieś na lata 2014-2020
SFERA GOSPODARCZA
Czynniki wewnętrzne
SŁABOŚCI
ATUTY

Położenie na granicy Krakowa oraz blisko
aglomeracji śląskiej;

Trudności komunikacyjne związane z brakiem
północnej obwodnicy Krakowa;

Wysoka dostępność komunikacyjna:

Słabe połączenia z sąsiednimi gminami powiatu
krakowskiego;

Brak linii kolejowej;

Zmniejszająca
krajowych;

Brak Specjalnej Strefy Ekonomicznej;

Wysoka cena nieruchomości;

Brak terenów będących własnością gminy;

Rozdrobnienie
gruntów
gospodarstw rolnych;

Duża rozciągłość obszaru gminy;

Pagórkowate ukształtowanie terenu:
o
Bezpośredni zjazd z autostrady A4;
o
2 drogi krajowe;
o
Dobrze rozwinięta komunikacja
publiczna (współpraca samorządu z
MPK w Krakowie) i prywatna;
o
Wysoka jakość dróg gminnych;
się
przepustowość
dróg

Aktualny miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego;

Dostępność terenów prywatnych z potencjalnym
przeznaczeniem inwestycyjnym;

Wsparcie administracyjne dla inwestorów;

Duża podaż nieruchomości;

Wysokie i dynamicznie
przedsiębiorczości;

Stabilna polityka podatkowa;

Powstający lokalny fundusz pożyczkowy;


Wysoki poziom kapitału ludzkiego – dostępność
wykwalifikowanej kadry:
Niskie nasycenie punktami usługowymi
niektórych obszarach gminy;

Ograniczenia związane z bliskim położeniem
Ojcowskiego Parku Narodowego i parków
krajobrazowych.
rosnące
wskaźniki
o
Bliskość
silnego
akademickiego;
ośrodka
o
Umiejscowienie na terenie gminy
szkoły ponadgimnazjalnej;

Rozwinięta baza noclegowa;

Bliskość rozpoznawalnych atrakcji turystycznych
(przyrodniczych i kulturowych).
i
rozdrobnienie
o
Utrudnione planowanie inwestycji;
o
Niska
dostępność
szerokopasmowej
internetowej;
do
sieci
na
23
Strategia Rozwoju Gminy Wielka Wieś na lata 2014-2020
SFERA SPOŁECZNA
Czynniki wewnętrzne
SŁABOŚCI
ATUTY

Nowoczesna baza edukacyjna;


Wysoka jakość nauczania w szkołach na terenie
gminy;
Rosnące koszty funkcjonowania szkół (mało
liczne klasy/oddziały);

Brak oferty opieki nad dziećmi w wieku 1-3 lata;

Małe doświadczenie mieszkańców i organizacji
pozarządowych
w
realizacji
inicjatyw
społecznych
(słabość
w
pozyskiwaniu
i rozliczaniu grantów i środków zewnętrznych,
niska jakość oferty);

Brak rozpoznawalnej marki – imprezy kulturalnej
o zasięgu ponadlokalnym;

Brak ośrodków dziennego wsparcia dla osób
starszych;

Brak zintegrowanej sieci
i pieszych na terenie gminy;

Brak parkingów i bazy gastronomicznej przy
trasach turystycznych;

Brak
zintegrowanego
i
kompleksowego
oznakowania atrakcji turystycznych, szlaków,
tras rowerowych i pieszych;

Brak miejsca spotkań dla młodzieży, słabo
dostosowana oferta do jej potrzeb;

Brak systemu wizualizacji (oznakowania) miejsc
publicznych i atrakcji turystycznych na terenie
gminy oraz dostępnej informacji o nich i ich
lokalizacji.

Zlokalizowanie na terenie gminy szkolnictwa
zawodowego;

Dostępność przestrzenna przedszkoli i szkół;

Wyselekcjonowana,
różnorodna
i
zautomatyzowana oferta książkowa biblioteki,
powodująca
wzrost
czytelnictwa
wśród
mieszkańców gminy i sąsiednich jednostek;





24
Różnorodność
inicjatyw
organizacji pozarządowych
terenie gminy;
społecznych
działających
i
na
Rozpoznawalne
imprezy
sportowe
(„11 Niepodległościowa”, „Spiderman”);
Rozbudowana baza sportowa i rekreacyjna
(boiska,
kluby,
hala
sportowa,
ścianki
wspinaczkowe, place zabaw);
Adekwatne do potrzeb środki finansowe związane
z pomocą społeczną;
Realizacja profilaktyki w zakresie pomocy
społecznej – wychodzenie z ofertą poza klientów
ustawowych;

Kreatywność i otwartość pracowników urzędu i
jednostek
podległych,
przejawiająca
się
współpracą w zakresie Projektów i inicjatyw
pomiędzy jednostkami oraz na poziomie
międzygminnym;

Potencjał,
kapitał
ludzki
pracowników
samorządowych i jednostek organizacyjnych –
wychodzenie poza standard pracy;

Nowoczesność
Urzędu
Gminy
(poprawa
standardu obsługi mieszkańców, rozwój e-usług).
tras
rowerowych
Strategia Rozwoju Gminy Wielka Wieś na lata 2014-2020
SFERA INFRASTRUKTURALNO-PRZESTRZENNA
Czynniki wewnętrzne
SŁABOŚCI
ATUTY

Dostęp do ważnych szlaków komunikacyjnych o
znaczeniu międzynarodowym(DK94, A4, DK78);

Dobrze rozwinięta sieć dróg gminnych;



Uciążliwości związane z DK94:
o
niska przepustowość drogi w porównaniu do
natężenia ruchu;
Położenie gminy wzdłuż drogi krajowej 94 –
koncentracja usług;
o
niszczenie dróg lokalnych
ciężarowy omijający DK94;
Bliskość Międzynarodowego Portu Lotniczego
Kraków-Balice;
o
hałas;
o
ujemne oddziaływanie na budynki przy
DK94;
o
duże
zagrożenie
dla
bezpieczeństwa
drogowego na terenie gminy;
Położenie pomiędzy aglomeracją krakowską
(bliskość miasta Krakowa) oraz konurbacją
śląską;

Wysoki poziom uzbrojenia technicznego gminy –
wodociągi, gaz;

Stała rozbudowa ciągów pieszych i oświetlenia
drogowego;

Pokrycie całości obszaru gminy
zagospodarowania przestrzennego;

Wysoki poziom bezpieczeństwa na terenie gminy
– jednostki OSP z dobrym wyposażeniem;

Dobrze funkcjonujący system gospodarowania
odpadami – segregacja u źródła;


planem
Atrakcyjne warunki krajobrazowe i przyrodnicze
– Dolinki Krakowskie, Ojcowski Park Narodowy
wraz z otuliną, szlaki turystyczne, parki
krajobrazowe;
przez
ruch

Brak odbiorników dla wód deszczowych;

Trudności w zakresie uzbrajania w infrastrukturę
(np. kanalizacyjną) ze względu na ukształtowanie
terenu;

Postrzeganie gminy jako noclegowni Krakowa –
podatki
odprowadzane
do
Krakowa
a
jednocześnie wymagania nowych mieszkańców
co do usług społecznych i infrastrukturalnych w
gminie;

Brak skanalizowania na terenach turystycznorekreacyjnych – północna część gminy;

Historyczne
plany
zagospodarowania
przestrzennego,
umożliwiające
zabudowę
terenów zalewowych;

Rozwinięta infrastruktura sportowo-rekreacyjna
na terenie gminy;

Niedostateczne pokrycie siecią GSM, białe plamy
w dostępie do szybkiego Internetu;

Dobrze funkcjonująca komunikacja zbiorowa –
prywatna, MPK;

Odłogowane tereny, duża ilość nie koszonych
obszarów – zagrożenie pożarowe;

Baza turystyczna na terenie gminy – noclegowa,
gastronomiczna – znaczna liczba turystów;


Ograniczenia prawne związane z terenami
ochrony przyrody – (OPN + otulina, park
krajobrazowy);
Liczne i popularne szlaki turystyczne na terenie
gminy;


Realizowane przez gminę projekty z zakresu
budowy kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni
ścieków;
Dzikie wysypiska śmieci – niewystarczająca
świadomość społeczna w zakresie ekologii;

Występujące zagrożenie powodziowe – górski
charakter cieków wodnych;

Budynki wielofunkcyjne w miejscowościach;

Tereny osuwiskowe.

Budowa
gminy;
nowego
centrum
administracyjnego
25
Strategia Rozwoju Gminy Wielka Wieś na lata 2014-2020
26

Własne zasoby wody pitnej;

Zrównoważone zagospodarowanie przestrzenne
gminy;

Obiekty
dziedzictwa
kulturowego
i
przyrodniczego (kościoły zabytkowe, dwory,
jaskinie i groty, skałki, dolinki, OPN wraz z
otuliną);

Dobra współpraca pomiędzy kierownictwem
gminy i Radą Gminy;

Atrakcyjność dla osadnictwa, obrót gruntami,
rozwój budownictwa mieszkaniowego.
Strategia Rozwoju Gminy Wielka Wieś na lata 2014-2020
Czynniki zewnętrzne
ZAGROŻENIA
SZANSE

Nowa perspektywa finansowa funduszy Unii
Europejskiej;

Biurokracja, w tym związana z pozyskiwaniem
środków zewnętrznych;

Zmiany w zakresie finansów publicznych
(zwiększenie wpływów z podatków do
budżetu gminy);

Przepisy prawne i praktyki administracyjne,
hamujące rozwój lokalny;


Rozwój
Krakowskiego
Metropolitalnego;

Duża część terenów w rękach prywatnych –
przyciąganie kapitału,

Rosnąca popularność aktywnych form
spędzania czasu wolnego, rozwój turystyki
jednodniowej i specjalistycznej;
Brak przygotowania ze strony Krakowa planów
(rozwiązań)
połączeń
infrastrukturalnych
z obszarami metropolitalnymi (kanalizacja,
wodociągi, drogi, ścieżki rowerowe, itp.) 
w konsekwencji np. budowa oczyszczalni
ścieków w gminie Wielka Wieś (dublowanie
infrastruktury),

„Wchłonięcie” przez miasto Kraków;

Niski poziom egzekwowania prawa;

Postępujący proces starzenia się społeczeństwa;

System kształcenia zawodowego w
niedostosowany do potrzeb rynku pracy;

Słaba współpraca sfery gospodarczej i sfery
edukacji zawodowej;

Problemy finansowe publicznej służby zdrowia i
związane z tym problemy z dostępnością usług;

Niski
dostęp
do
medycznych
usług
specjalistycznych, całodobowej i świątecznej
opieki medycznej;

Zagrożenie
bezpieczeństwa
niechronionych
użytkowników dróg (piesi, rowerzyści itp.);

Brak
inwestycji
drogowych
ze
strony
zewnętrznych zarządców, m.in. brak perspektyw
dla rozbudowy DK 94 na terenie woj.
małopolskiego oraz dla dokończenia północnej
obwodnicy Krakowa;

Duży fiskalizm państwa – wysokie stawki
podatkowe, wysokie koszty pracy;

Wysokie
gminy;

Złe nawyki mieszkańców i turystów w zakresie
ekologii;

Rosnąca
popularność
handlu
wielkopowierzchniowego poza granicami miasta.

Obszaru
Rozwój skutecznego system promocji i
informacji turystycznej Małopolski;

Rozwój
regionalnej
sieci
rowerowych,
biegowych
i
(wielosezonowe trasy rekreacyjne);

Aktywizacja nowych mieszkańców gminy,
wykorzystanie istniejącej infrastruktury
społecznej;

Utrzymująca się
terenów Gminy;

Rozwój
współpracy
i międzysektorowej;

atrakcyjność
ścieżek
innych
osadnicza
międzygminnej
Polityczny i społeczny priorytet związany
z rozwojem OZE oraz środki finansowe
przeznaczone na ten cel;

Pozytywne trendy demograficzne;

Centrum Kształcenia
Giebułtowie;

Rosnąca świadomość mieszkańców w
zakresie
rozwoju
publicznych
usług
społecznych (edukacja, kultura);

Zawodowego
w
Wzrost aktywności młodych mieszkańców
gminy.
oczekiwania
nowych
Polsce
mieszkańców
27
Strategia Rozwoju Gminy Wielka Wieś na lata 2014-2020
Wizja i misja rozwoju Gminy Wielka Wieś
Wizja rozwoju Gminy Wielka Wieś stanowi projekcję, opis pożądanego stanu rzeczywistości
lokalnej w perspektywie 2020 roku. Określa stan docelowy, do którego dążyć będzie cała
wspólnota Gminy, tj. władze samorządowe Gminy oraz ich partnerzy (lokalni oraz
ponadlokalni), wykorzystując przy tym możliwości płynące z własnych atutów i szans
pojawiających się w otoczeniu. Wizja ukierunkowana jest prognostycznie, określa cel, do
jakiego zmierza Gmina. Wskazuje ona zasadniczy kierunek podejmowanych działań.
WIZJA „GMINA WIELKA WIEŚ 2020”
Gmina Wielka Wieś w 2020 roku w pełni wykorzystuje swoją dostępność
komunikacyjną i bogactwo przyrodnicze, stając się atrakcyjnym miejscem
zamieszkania oraz spędzania czasu wolnego. Rozwijające się strefy
aktywności gospodarczej generują nowe miejsca pracy oraz stanowią impuls
rozwojowy dla drobnej lokalnej przedsiębiorczości. Rozwój infrastruktury
komunalnej i usług publicznych wzmacnia kapitał ludzki i społeczny
wspólnoty samorządowej, przynosząc korzyści w postaci wyższego
standardu życia mieszkańców oraz nowego osadnictwa.
Misja jest nadrzędnym celem rozwoju Gminy Wielka Wieś. Określa ona również rolę władz
samorządowych w procesie rozwoju wspólnoty lokalnej. Zgodnie z misją, władze
samorządowe pełnią rolę inicjatora dla realizacji przedsięwzięć zgodnych ze Strategią
Rozwoju Gminy Wielka Wieś, a podejmowanych przez różnych aktorów życia społecznego
i gospodarczego – liderów lokalnych, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne,
przedsiębiorców, grupy nieformalne mieszkańców. Ponadto władze samorządowe są także
realizatorem własnych projektów (leżących w zadaniach własnych oraz we współpracy
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego), zmierzających do rozwoju Gminy Wielka
Wieś, upowszechniania jej walorów, ułatwiania współpracy partnerów lokalnych i wdrażania
innowacyjnych rozwiązań.
MISJA ROZWOJU GMINY WIELKA WIEŚ
Naszą misją jest wspieranie wieloaspektowego rozwoju społecznego
i gospodarczego Gminy Wielka Wieś, szczególnie poprzez doskonalenie
oferty usług publicznych, wspieranie gospodarki oraz budowę niezbędnej
infrastruktury, w poszanowaniu dla szczególnego dziedzictwa kulturowego
i bogactwa przyrodniczego Gminy. Chcemy wspólnie kreować przyjazny
wizerunek naszej Wspólnoty Lokalnej.
28
Strategia Rozwoju Gminy Wielka Wieś na lata 2014-2020
Plan operacyjny Strategii
Priorytety wyszczególnione w strategii wynikają z przyjętej wizji rozwoju Gminy Wielka Wieś
do 2020 roku i zdefiniowanych wyzwań rozwojowych. Ze względu na stwarzanie
w perspektywie długookresowej największych możliwości wzrostu, uznane one zostały za
najważniejsze. Wyodrębniono zatem trzy obszary priorytetowe, które są względem siebie
równoważne i uzupełniające się:
OBSZAR I. GOSPODARKA LOKALNA;
OBSZAR II. KAPITAŁ LUDZKI I SPOŁECZNY;
OBSZAR III. INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO.
Dla każdego z obszarów priorytetowych sformułowany został cel strategiczny
(w perspektywie 2020 roku), z którego wynikają cele operacyjne. Dla ich urzeczywistnienia
wyodrębniono natomiast kierunki interwencji – kluczowe grupy zadań i projektów do
realizacji. Należy je traktować jako pewną propozycję, otwartą listę przedsięwzięć w danym
zakresie, określającą ogólne ramy koncentracji aktywności programowej, finansowej
i organizacyjnej całej wspólnoty Gminy Wielka Wieś w perspektywie długofalowej.
Ponadto, dla zapewnienia kontroli nad stopniem realizacji poszczególnych celów niniejszej
Strategii Rozwoju, stworzono listę rekomendowanych mierników. Mierniki te są użyteczne
przede wszystkim w czasie dokonywania monitoringu realizacji oraz aktualizacji dokumentu.
Lista mierników stanowi bazową propozycję, która podczas prowadzenia procesów
monitorowania i przeglądu strategicznego może być modyfikowana i uzupełniana – zgodnie
z potrzebami jednostek wdrażających.
Poniższy schemat prezentuje strukturę celów Strategii Rozwoju Gminy Wielka Wieś na lata
2014-2020.
29
Strategia Rozwoju Gminy Wielka Wieś na lata 2014-2020
30
GOSPODARKA
LOKALNA
KAPITAŁ LUDZKI I SPOŁECZNY
INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO
Cel strategiczny:
Cel strategiczny:
Cel strategiczny:
Gmina otwarta na inwestorów,
wzmacniająca rozwój
przedsiębiorczości
wykorzystującej atuty gminy
Gmina przyjazna mieszkańcom
Gmina atrakcyjna osadniczo
i inwestycyjnie, wykorzystująca
walory środowiskowe
Cel operacyjny I.1
Rozwój infrastruktury
gospodarczej i oferty
inwestycyjnej
Cel operacyjny II.1
Rozwój oferty edukacyjnej
Cel operacyjny III.1
Rozwój sieci dróg lokalnych na
terenie gminy
Cel operacyjny I.2
Wzmacnianie i promocja
przedsiębiorczości oraz
wspieranie zatrudnienia
Cel operacyjny II.2
Rozwój oferty spędzania czasu
wolnego
Cel operacyjny III.2
Zachowanie walorów
środowiska naturalnego
Cel operacyjny I.3
Wzmocnienie gospodarczej roli
turystyki
Cel operacyjny II.3
Rozwój usług publicznych
Cel operacyjny III.3
Wzmacnianie świadomości
ekologicznej mieszkańców
Cel operacyjny II.4
Rozwój współpracy
z organizacjami społecznymi
Cel operacyjny III.4
Doskonalenie systemu
zarządzania kryzysowego
i przeciwdziałania skutkom
klęsk żywiołowych
Strategia Rozwoju Gminy Wielka Wieś na lata 2014-2020
OBSZAR I
GOSPODARKA LOKALNA
Cel strategiczny:
Gmina otwarta na inwestorów, wzmacniająca rozwój przedsiębiorczości
Strategia postępowania:
Jedną ze strategicznych gałęzi rozwojowych Gminy Wielka Wieś jest silna i zróżnicowana
gospodarka lokalna, stanowiąca element większego systemu ekonomicznego aglomeracji
krakowskiej. Wykorzystanie potencjału dużego ośrodka miejskiego, a także wysokiej
dostępności komunikacyjnej stanowi szansę do zbudowania silnej pozycji gospodarczej
Gminy jako miejsca atrakcyjnego dla inwestycji zewnętrznych. Umiejętne połączenie takich
atutów, jak wysokiej jakości kapitał ludzki całej aglomeracji krakowskiej i bliskość głównych
szlaków transportowych z korzystnymi warunkami ekonomicznymi i prawnymi
gospodarowania na terenie Gminy, w tym wsparciem organizacyjnym płynącym ze strony
władz lokalnych, dają szansę dynamicznego rozwoju. Ważne jest przy tym, aby rozwój
inwestycyjny wpisywał się w strategiczną wizję rozwoju gminy, uwzględniając przede
wszystkim uwarunkowania przestrzenne, przyrodnicze oraz oczekiwania mieszkańców.
Szansą rozwoju gospodarczego, nie mniej ważną od budowania atrakcyjnej oferty
inwestycyjnej, jest wzmacnianie lokalnej przedsiębiorczości. Może ona rozwijać się wokół
większych działań inwestycyjnych, stanowiąc wsparcie i uzupełnienie potrzeb dla dużych
inwestorów, szczególnie w obszarze usług okołobiznesowych. Istotny bodziec dla rozwoju
postaw przedsiębiorczych stanowi także wysoka atrakcyjność osadnicza obszarów Gminy,
determinująca potrzebę rozwoju szerokiej i nowoczesnej oferty usługowej dla ludności. Nowi
mieszkańcy to także ważny zasób wiedzy, umiejętności i doświadczenia, mogący znaleźć na
obszarze Gminy miejsce do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej i dalszego dynamicznego
rozwoju własnych inicjatyw. Rolą wspólnoty samorządowej powinno być tutaj wsparcie
w zakresie budowania wzajemnych relacji i powiązań pomiędzy podmiotami gospodarczymi,
kreowanie powiązań sieciowych z instytucjami otoczenia biznesu, jednostkami edukacyjnymi
i naukowymi, a także instytucjami pośrednictwa na rynku pracy. Integracja działań tych sfer
w obszarze przedsiębiorczości stanowić powinna element nowego podejścia do rozwoju
gospodarki lokalnej, kładąc nacisk na większe wykorzystanie wewnętrznych zasobów, przede
wszystkim kapitału wiedzy kreującego innowacyjność, wzmacniając możliwość osiągnięcia
przewagi na chłonnym choć wysoce konkurencyjnym rynku.
Ważnym potencjałem rozwojowym Gminy są również obszary o wysokiej atrakcyjności
przyrodniczej. Bogactwo przyrodnicze i kulturowe, dobry poziom skomunikowania
z Krakowem, w tym bliskość dużych węzłów komunikacyjnych, stanowią szansę na
zwiększenie turystycznej roli Gminy, zarówno jako miejsca oferującego dzienny lub
weekendowy wypoczynek dla mieszkańców całej aglomeracji, jak i punktu noclegowego
i wypadowego dla turystów zewnętrznych, pragnących zwiedzić Kraków i inne tereny
Małopolski. Kluczową rolę w tym obszarze odgrywać będzie rozwój wspólnej oferty
wypoczynkowej, uwzględniającej atrakcje Krakowa, powiatu krakowskiego i innych miejsc
szczególnie ważnych na turystycznej mapie województwa małopolskiego.
31
Strategia Rozwoju Gminy Wielka Wieś na lata 2014-2020
Spójność z dokumentami nadrzędnymi:
STRATEGIA ROZWOJU
GMINY WIELKA WIEŚ
NA LATA 2014-2020
Cel strategiczny:
Gmina otwarta na
inwestorów,
wzmacniająca rozwój
przedsiębiorczości
wykorzystującej atuty
gminy
32
STRATEGIA ROZWOJU
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
NA LATA
2011-2020
OBSZAR 1. GOSPODARKA
WIEDZY I AKTYWNOŚCI
Cel strategiczny: Silna pozycja
Małopolski jako regionu atrakcyjnego
dla inwestycji, opartego na wiedzy,
aktywności zawodowej
i przedsiębiorczości mieszkańców
Kierunki rozwoju:
1.3. Kompleksowe wsparcie
nowoczesnych technologii,
1.4. Rozwój kształcenia
zawodowego i wspieranie
zatrudnienia,
1.5. Wzmacnianie i promocja
Przedsiębiorczości.
OBSZAR 2. DZIEDZICTWO
I PRZEMYSŁY CZASU WOLNEGO
Cel strategiczny: Wysoka atrakcyjność
Małopolski
w obszarze przemysłów czasu
wolnego dzięki wykorzystaniu
potencjału dziedzictwa
Kierunki rozwoju:
2.1. Ochrona małopolskiej
przestrzeni kulturowej,
2.2. Zrównoważony rozwój
infrastruktury oraz komercjalizacja
usług czasu wolnego,
2.4. Wzmocnienie promocji
dziedzictwa regionalnego oraz oferty
przemysłów czasu wolnego.
OBSZAR 5. ROZWÓJ MIAST
I TERENÓW WIEJSKICH
Cel strategiczny: Aktywne ośrodki
usług publicznych i gospodarczych
zapewniające szanse na rozwój
mieszkańców małych i średnich miast
oraz terenów wiejskich
Kierunek rozwoju:
5.2. Rozwój gospodarczy małych
i średnich miast oraz terenów
wiejskich.
KRAJOWA STRATEGIA
ROZWOJU REGIONALNEGO
2010-2020: REGIONY, MIASTA,
OBSZARY WIEJSKIE
I.2
Tworzenie warunków dla
rozprzestrzeniania procesów
rozwojowych i zwiększania ich
absorpcji na obszary poza
ośrodkami wojewódzkimi
2.2
Wspieranie obszarów wiejskich
o najniższym poziomie dostępu
mieszkańców do dóbr
i usług warunkujących
możliwości rozwojowe
Strategia Rozwoju Gminy Wielka Wieś na lata 2014-2020
Cele operacyjne:
I.1 Rozwój infrastruktury gospodarczej i oferty inwestycyjnej
I.2 Wzmacnianie i promocja przedsiębiorczości oraz wspieranie zatrudnienia
I.3 Wzmocnienie gospodarczej roli turystyki
33
Strategia Rozwoju Gminy Wielka Wieś na lata 2014-2020
OBSZAR I
GOSPODARKA LOKALNA
OBSZAR I: GOSPODARKA LOKALNA
Cel strategiczny: Gmina przyjazna inwestorom, wzmacniająca rozwój przedsiębiorczości
Kierunki interwencji
(kluczowe działania)
Cele operacyjne
I.1
Jednostka
odpowiedzialna
Partnerzy
I.1.1
Działania planistyczne
i porządkujące strukturę gruntów,
scalanie gruntów o potencjale
inwestycyjnym
Referat Gospodarki
Komunalnej, Ochrony
Środowiska i
Geodezji (GKOŚ)
I.1.2
Rozwój infrastruktury technicznej
i uzbrajanie terenów
inwestycyjnych
Referat Inwestycji
(IN), Gminny Zakład
Komunalny
Sp. z o.o
I.1.3
Wsparcie administracyjne
inwestorów oraz konsekwentna
pomoc
w relacjach z dostawcami mediów
Referat Promocji
i Rozwoju (PIR)
I.1.4
Rozwój dialogu i budowanie
klimatu społecznego dla dużych
inwestycji zewnętrznych
Rozwój infrastruktury
gospodarczej i oferty
inwestycyjnej
Urząd Gminy Wielka
Wieś
Starostwo Powiatowe w
Krakowie, Urząd
Marszałkowski
Województwa
Małopolskiego, inwestorzy,
mieszkańcy
Urząd Marszałkowski
Województwa
Małopolskiego, dostawcy
mediów, inwestorzy,
zarządcy dróg, WFOŚ
Starostwo Powiatowe
w Krakowie, Urząd
Marszałkowski
Województwa
Małopolskiego, Małopolski
Urząd Wojewódzki, Gminny
Zakład Komunalny Sp. z o.o,
RDOŚ, dostawcy mediów,
zarządcy dróg
Sołectwa, mieszkańcy,
organizacje społeczne
i pozarządowe
34
Jednostka
monitorująca
Referat Gospodarki
Komunalnej, Ochrony
Środowiska i Geodezji
(GKOŚ)
Referat Inwestycji (IN)
Referat Promocji
i Rozwoju (PIR)
Wójt Gminy Wielka
Wieś
Strategia Rozwoju Gminy Wielka Wieś na lata 2014-2020
I.2
Referat Promocji
i Rozwoju (PIR),
Referat Gospodarki
Komunalnej, Ochrony
Środowiska i
Geodezji (GKOŚ)
I.1.5
Promocja terenów Gminy
o potencjale inwestycyjnym
I.2.1
Planowanie przestrzeni tworzącej
Referat Gospodarki
warunki do rozwoju małej
Komunalnej, Ochrony
przedsiębiorczości – lokalne centra
Środowiska i
usług
Geodezji (GKOŚ)
I.2.2
Rozwój finansowych
instrumentów wspierania
przedsiębiorczości
Lokalny fundusz
pożyczkowy,
instytucje wsparcia
finansowego
Wzmacnianie
i promocja
przedsiębiorczości oraz
wspieranie zatrudnienia
I.2.3
Wspieranie szkoleń i doradztwa
w zakresie przedsiębiorczości,
w tym dotyczących zakładania
i prowadzenia własnego biznesu
Referat Promocji
i Rozwoju (PIR)
I.2.4
Współpraca ze szkołami
i placówkami oświatowymi w
zakresie kształtowania podstaw
przedsiębiorczych począwszy od
Gminny Zespół
EkonomicznoAdministracyjny
(GZEAS)
Urząd Marszałkowski
Województwa
Małopolskiego, Małopolska
Agencja Rozwoju
Regionalnego, PAIIZ
Starostwo Powiatowe
w Krakowie, Powiatowy
Inspektorat Nadzoru
Budowlanego, dostawcy
mediów, właściciele
nieruchomości, mieszkańcy
LGD „Korona Północnego
Krakowa”, Wojewódzki
Urząd Pracy, Urząd Pracy
Powiatu Krakowskiego,
Małopolska Agencja Rozwoju
Regionalnego
LGD „Korona Północnego
Krakowa”, Małopolska
Agencja Rozwoju
Regionalnego, Centrum
Transferu Technologii PK,
Wojewódzki Urząd Pracy,
Urząd Pracy Powiatu
Krakowskiego,
CentrumDoradztwa
Rolniczego, izby gospodarcze
Szkoły i placówki oświatowe,
LGD „Korona Północnego
Krakowa”, Małopolska
Agencja Rozwoju
35
Referat Promocji
i Rozwoju (PIR),
Samodzielne
stanowisko ds.
architektury
Referat Promocji
i Rozwoju (PIR)
Referat Promocji
i Rozwoju (PIR)
Gminny Zespół
EkonomicznoAdministracyjny
(GZEAS)
Strategia Rozwoju Gminy Wielka Wieś na lata 2014-2020
wczesnych etapów edukacji
I.2.5
I.3
36
Wzmocnienie
gospodarczej roli
turystyki
Współpraca z Urzędem Pracy
Powiatu Krakowskiego i innymi
podmiotami w zakresie rozwoju
oferty usług dotyczących
podnoszenia oraz zmiany
kwalifikacji na różnych etapach
życia
Regionalnego, Centrum
Transferu Technologii PK,
Urząd Pracy Powiatu
Krakowskiego, izby
gospodarcze
Urząd Gminy Wielka
Wieś
I.2.6
Współpraca w ramach ZIT
w zakresie rozwoju oferty
kształcenia zawodowego
i ustawicznego
Urząd Gminy Wielka
Wieś
I.2.7
Promocja oferty lokalnych
przedsiębiorców
Referat Promocji
i Rozwoju (PIR)
I.3.1
Wspieranie powstawania
niskobudżetowych miejsc
noclegowych – hotele, kempingi,
pola biwakowe, itp.
Urząd Gminy Wielka
Wieś
Starostwo Powiatowe
w Krakowie, Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej,
szkoły i placówki oświatowe,
przedsiębiorcy
Urząd Marszałkowski
Województwa
Małopolskiego, Starostwo
Powiatowe
w Krakowie, Zespół Szkół w
Giebułtowie, gminy
partnerskie ZIT, Powiatowe
Centrum Kształcenia
Ustawicznego
Urząd Marszałkowski
Województwa
Małopolskiego, LGD „Korona
Północnego Krakowa”,
media lokalne,
przedsiębiorcy
Krakowskie Biuro
Festiwalowe, Związek Gmin
Jurajskich, LGD „Korona
Północnego Krakowa”, MPL
Kraków-Balice, inwestorzy,
biura turystyczne
Referat Promocji
i Rozwoju (PIR)
Zastępca Wójta Gminy
Wielka Wieś
Referat Promocji
i Rozwoju (PIR)
Referat Promocji
i Rozwoju (PIR)
Strategia Rozwoju Gminy Wielka Wieś na lata 2014-2020
I.3.2
I.3.3
Rozwój oferty gastronomicznej na
terenach o wysokim potencjale
turystycznym
i rekreacyjnym
Budowa infrastruktury
parkingowej i zaplecza
sanitarnego w miejscach
najczęściej uczęszczanych
turystycznie
Urząd Gminy Wielka
Wieś, inwestorzy
Urząd Gminy Wielka
Wieś, inwestorzy
I.3.4
Rozwój turystyki specjalistycznej
w obszarze sportów
wspinaczkowych
Gminny Ośrodek
Kultury i Sportu
(GOKiS)
I.3.5
Udoskonalanie oferty dla turystyki
aktywnej – m.in. ścieżki
tematyczne dla wycieczek
pieszych, rowerowych, nordic
walking (wielosezonowe trasy
turystyczne) - współpraca
pomiędzy sąsiednimi gminami
I.3.6
Rozwój turystyki opartej na
wykorzystaniu idei tzw. wiosek
tematycznych - prezentacja
walorów przyrodniczych
i kulturowych Gminy
Referat Promocji
i Rozwoju (PIR)
I.3.7
Zagospodarowanie turystyczne
i rekreacyjne oryginalnych
walorów przyrodniczych (źródła,
wywierzyska, wodospady, itp.)
Rady sołeckie,
organizacje
pozarządowe
Urząd Gminy Wielka
Wieś
Lokalny Fundusz
Pożyczkowy, Związek Gmin
Jurajskich, SANEPiD
Starostwo Powiatowe
w Krakowie, Regionalna
Dyrekcja Ochrony
Środowiska, dostawcy
mediów
Fundacja „Wspinka”,
Jurajska Grupa GOPR, Klub
Wysokogórski Kraków,
właściciele gruntów
Urząd Marszałkowski
Województwa
Małopolskiego, LGD „Korona
Północnego Krakowa”,
Starostwo Powiatowe w
Krakowie, GOKiS, szkoły i
placówki oświatowe, PTTK,
sąsiednie gminy, organizacje
pozarządowe
Urząd Marszałkowski
Województwa
Małopolskiego, LGD „Korona
Północnego Krakowa”,
inwestorzy, mieszkańcy,
organizacje pozarządowe
LGD „Korona Północnego
Krakowa”, inwestorzy,
mieszkańcy,
37
Referat Promocji
i Rozwoju (PIR)
Referat Promocji
i Rozwoju (PIR)
Referat Promocji
i Rozwoju (PIR)
Referat Promocji
i Rozwoju (PIR)
Referat Promocji
i Rozwoju (PIR)
Referat Promocji
i Rozwoju (PIR)
Strategia Rozwoju Gminy Wielka Wieś na lata 2014-2020
I.3.8
38
Opracowanie skutecznego
systemu promocji walorów
turystyczno-rekreacyjnych gminy
(działania skierowane do
potencjalnych turystów oraz
mieszkańców Gminy)
Referat Promocji
i Rozwoju (PIR)
Krakowskie Biuro
Festiwalowe (punkty
informacji turystycznej),
Związek Gmin Jurajskich,
LGD „Korona Północnego
Krakowa”, media,
organizacje pozarządowe
Referat Promocji
i Rozwoju (PIR)
Strategia Rozwoju Gminy Wielka Wieś na lata 2014-2020
Proponowane mierniki realizacji w OBSZARZE I:
CEL OPERACYJNY
Cel operacyjny I.1
Rozwój
infrastruktury
gospodarczej
i oferty
inwestycyjnej
Cel operacyjny I.2
Wzmacnianie
i promocja
przedsiębiorczości
oraz wspieranie
zatrudnienia
Cel operacyjny I.3
Wzmocnienie
gospodarczej roli
turystyki
Mierniki realizacji
Liczba podmiotów
zarejestrowanych
w rejestrze REGON na 1 tys.
mieszkańców
Liczba podmiotów
nowozarejestrowanych
w rejestrze REGON na 1 tys.
mieszkańców
Dyspozycja danych
Źródło danych
GUS
Bank Danych
Lokalnych
GUS
Bank Danych
Lokalnych
GUS
Bank Danych
Lokalnych
GUS
Bank Danych
Lokalnych
PUP
Rejestr PUP
GUS
Bank Danych
Lokalnych
GUS
Bank Danych
Lokalnych
Liczba korzystających
z noclegów na terenie gminy
GUS
Bank Danych
Lokalnych
Liczba gospodarstw
agroturystycznych na terenie
gminy
UG
Dane własne
Udział dochodów z CIT
w dochodach gminy ogółem
Udział bezrobotnych
zarejestrowanych
w liczbie ludności w wieku
produkcyjnym
Udział długotrwale bezrobotnych
wśród bezrobotnych
zarejestrowanych
Liczba osób fizycznych
prowadzących działalność
gospodarczą na 1 tys.
mieszkańców w wieku
produkcyjnym
Liczba miejsc noclegowych
na terenie gminy
39
Strategia Rozwoju Gminy Wielka Wieś na lata 2014-2020
OBSZAR II
KAPITAŁ LUDZKI I SPOŁECZNY
Cel strategiczny:
Gmina przyjazna mieszkańcom
Strategia postępowania:
W wyniku prac warsztatowych Konwentu Strategicznego Gminy Wielka Wieś za cel
strategiczny w obszarze Kapitał ludzki i społeczny uznano: Gmina przyjazna mieszkańcom.
Bliskość Krakowa, walory krajobrazowe, dobre połączenia sieci drogowej z resztą Polski,
odpowiednie warunki do zamieszkania, skłaniają od lat mieszkańców głównie Krakowa do
osiedlania się w Gminie Wielka Wieś. Analizowane dane statystyczne potwierdzają te trendy.
Jednocześnie wskazywana przez członków Konwentu podczas przygotowywania analizy
SWOT zadowalająca jakość oferty społecznej (m.in. edukacja), potwierdzona danymi
statystycznymi analizowanymi w kilkuletniej perspektywie czasowej, wskazuje na ogromne
znaczenie od lat prowadzonej przez władze Gminy polityki skierowanej na jakość życia
mieszkańców. Dane statystyczne dotyczące edukacji, wskazują na fakt, iż Gmina Wielka Wieś
charakteryzuje się jako jedna z niewielu w powiecie krakowskim dodatnią dynamiką zmian
w szkolnictwie podstawowym, jak również wysoką jakością kształcenia mierzoną wynikami
egzaminów po 6 klasie szkoły podstawowej. Gminę charakteryzuje również różnorodna
i atrakcyjna oferta kulturalna, sportowa, w tym kilka markowych imprez gminnych,
aktywność mieszkańców, często grupujących się w organizacje społeczne, jak również
wysokokwalifikowany zespół pracowników samorządowych i jednostek organizacyjnych
Gminy, podejmujący wielosektorową współpracę, ponadstandardowe wyzwania i realizujący
różnorodne projekty finansowane ze środków poza budżetem Gminy. Wszystko to wpływa
na wzrost atrakcyjności Gminy wśród potencjalnych mieszkańców oraz na poczucie wysokiej
jakości życia zarówno nowych, jak i zamieszkujących Gminę od pokoleń mieszkańców.
Wszystko to wskazuje na konieczność kontynuowania tej polityki w wymiarze określonym
w brzmieniu celu strategicznego oraz ze świadomością słabości w tym zakresie
i zachodzących zmian w otoczeniu zewnętrznym, szczególnie tych, które mogą zagrozić
realizacji tak postawionego celu. Zważywszy na analizę otoczenia i mogących mieć wpływ
zagrożeń, w wyniku prac warsztatowych Konwentu ustalono następującą strategię osiągania
wyznaczonego celu strategicznego.
Pomimo wysokiej oceny przez mieszkańców jakości oferty edukacyjnej, konieczne jest
podjęcie działań zmierzających do jej rozwoju o nowe obszary oraz uwzględniające
zachodzące w długiej perspektywie zmiany demograficzne i wzrost liczby osób w wieku
poprodukcyjnym, jak również konieczność kształcenia się przez całe życie w zróżnicowanych
40
Strategia Rozwoju Gminy Wielka Wieś na lata 2014-2020
formach. Pamiętać też trzeba o rozwijanym systemie edukacji w pobliskim Krakowie oraz
planowanych ułatwieniach komunikacyjnych, co zatem może wpłynąć na konieczność
stałego analizowania oferty szkolnictwa podstawowego w Gminie i jego ewentualnej
modyfikacji oraz optymalizacji.
Kolejnym elementem założonej strategii postępowania jest rozwój oferty spędzania czasu
wolnego mieszkańców. W szczególności chodzi tu o wykorzystanie walorów kulturowych
i krajobrazowych Gminy i stworzenie kompleksowej oferty dla jej mieszkańców, ze
szczególnym uwzględnieniem osób młodych i starszych. W ramach podejmowanych działań
w zakresie realizacji tego celu operacyjnego należy też zwrócić uwagę na bogate tradycje
kulturowe Gminy i – być może - na ich bazie wypracować i wypromować charakterystyczny
dla Gminy produkt kulturalny o wymiarze ponadlokalnym oraz podjąć wysiłki wykreowania
z niego gminnej marki kulturalnej.
Na jakość życia w Gminie i jej przyjazność mieszkańcom istotny wpływ ma rozwój i jakość
oferty usług publicznych. Na czele działań koniecznych do podjęcia stoi stworzenie rodzinom
warunków do powierzenia systemowej opieki na dziećmi do lat 3, czego brak jest mocno
odczuwany przez mieszkańców. Ze względu na zachodzące zmiany demograficzne, konieczne
jest też podjęcie działań zmierzających do stworzenia systemu opieki nad osobami starszymi.
Ważne jest też podejmowanie działań ułatwiających mieszkańcom (szczególnie nowym) oraz
turystom poruszanie się po Gminie i znajdowanie odpowiednich instytucji, obiektów,
podmiotów, co może przyspieszyć procesy adaptacyjne i integracyjne. Nie bez znaczenia jest
zdolność Urzędu i podległych mu jednostek organizacyjnych do aktywnego wykorzystywania
nowoczesnych technologii ICT, nie tylko w świadczeniu usług, ale również w procesach
komunikacji z mieszkańcami. Warunkiem realizacji wysokiej jakości usług publicznych jest
profesjonalnie przygotowana kadra pracowników, co również zostało wskazane w strategii
realizacji dla tego obszaru.
Kolejnym, ostatnim, choć nie mniej ważnym niż pozostałe, elementem rozwoju kapitału
społecznego i ludzkiego Gminy, jest rozwijanie warunków do coraz lepszej współpracy
z organizacjami społecznymi. W analizie SWOT wskazano z jednej strony na dużą aktywność
lokalnych organizacji, co podkreślone zostało jako ważny zasób Gminy, ale jednocześnie
podkreślono dość niską jakość oferty działań ze strony organizacji i uzależnianie prowadzonej
działalności głównie od środków finansowych pochodzących z budżetu Gminy. W wyniku
realizacji kolejnego celu operacyjnego mają być podjęte działania zmierzające do poprawy
stanu współpracy oraz stworzenie warunków dla poszerzenia możliwości szerszego niż dotąd
działania lokalnych organizacji społecznych.
Wskazane powyżej priorytety obszaru Kapitał ludzki i społeczny mają się przyczynić do
podwyższania i tak dobrze ocenianej jakości życia w Gminie oraz elastycznie reagować na
zmieniające się otoczenie, tak, by modyfikować podejmowane działania w kierunku realizacji
celu nadrzędnego, jakim jest wysoka jakość życia.
41
Strategia Rozwoju Gminy Wielka Wieś na lata 2014-2020
Spójność z dokumentami nadrzędnymi:
STRATEGIA ROZWOJU
GMINY WIELKA WIEŚ
NA LATA 2014-2020
Cel strategiczny:
Wysoka atrakcyjność
osadnicza i rekreacyjna
gminy dzięki wykorzystaniu
walorów środowiskowych
42
STRATEGIA ROZWOJU
WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 20112020
OBSZAR 1. GOSPODARKA
WIEDZY I AKTYWNOŚCI
Cel strategiczny: Silna pozycja
Małopolski jako regionu
atrakcyjnego dla inwestycji,
opartego na wiedzy, aktywności
zawodowej i przedsiębiorczości
mieszkańców
Kierunek rozwoju:
1.1. Rozwój kapitału
intelektualnego
OBSZAR 5. ROZWÓJ MIAST
I TERENÓW WIEJSKICH
Cel strategiczny: Aktywne ośrodki
usług publicznych i gospodarczych
zapewniające szanse na rozwój
mieszkańców małych i średnich
miast oraz terenów wiejskich
Kierunek rozwoju:
5.1. Rozwój funkcji lokalnych
centrów usług publicznych
OBSZAR 7. ZARZĄDZANIE
ROZWOJEM WOJEWÓDZTWA
Cel strategiczny: Efektywnie
zarządzane województwo, którego
rozwój oparty jest na współpracy i
mobilizowaniu zasobów
Kierunek rozwoju:
7.2. Kształtowanie i rozwój
aktywności obywatelskiej oraz
wzmacnianie kapitału społecznego
KRAJOWA STRATEGIA
ROZWOJU REGIONALNEGO
2010-2020: REGIONY, MIASTA
OBSZARY WIEJSKIE
1.2
Tworzenie warunków dla
rozprzestrzeniania procesów
rozwojowych i zwiększanie ich
absorpcji poza miastami
wojewódzkimi
2.3
Restrukturyzacja
i rewitalizacja miast i innych
obszarów tracących
dotychczasowe funkcje
społeczno-gospodarcze
3.4
Wspomaganie budowy
kapitału społecznego dla
rozwoju regionalnego w
oparciu o sieci współpracy
między różnymi aktorami
polityki regionalnej
Strategia Rozwoju Gminy Wielka Wieś na lata 2014-2020
Cele operacyjne:
II.1. Rozwój oferty edukacyjnej
II.2. Rozwój oferty spędzania czasu wolnego
II.3. Rozwój usług publicznych
II.4. Rozwój współpracy z organizacjami społecznymi
43
Strategia Rozwoju Gminy Wielka Wieś na lata 2014-2020
OBSZAR II
KAPITAŁ LUDZKI I SPOŁCZENY
OBSZAR II: Kapitał ludzki i społeczny
Cel strategiczny: Gmina przyjazna mieszkańcom
Kierunki interwencji
(kluczowe działania)
Cele operacyjne
II.1.
Rozwój oferty
edukacyjnej
Jednostka
odpowiedzialna
II.1.1
Utrzymywanie wysokiej jakości
oferty edukacyjnej
Dyrektorzy szkół
II.1.2
Optymalizacja sieci przedszkoli i
szkół
Wójt Gminy
II.1.3
Stworzenie oferty kursów
przekwalifikowania zawodowego
w ramach Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego
Dyrektor szkoły
II.1.4
Rozwój edukacji ekologicznej,
kulturowej i prospołecznej
II.1.5
Rozwój współpracy szkół ze sferą
biznesu
Dyrektorzy jednostek
organizacyjnych
Gminy – kulturalnych,
społecznych,
oświatowych
Partnerzy
Wójt Gminy, GOKiS,
Biblioteka Gminna,
rodzice, Powiat
Krakowski
Dyrektorzy placówek
edukacyjnych,
Kuratorium Oświaty w
Krakowie, rodzice
Powiat Krakowski
(Starostwo Powiatowe,
Kuratorium Oświaty w
Krakowie
Organizacje społeczne
(NGO), rodzice, Urząd
Gminy, Powiat Krakowski
(Starostwo Powiatowe),
Urząd Marszałkowski
Województwa
Małopolskiego
Referat Rozwoju
i Promocji
Jednostki organizacyjne
Gminy
44
Jednostka monitorująca
GZEAS
GZEAS
Urząd Gminy (z-ca
Wójta)
Referat Rozwoju
i Promocji
Urząd Gminy (z-ca
Wójta)
Strategia Rozwoju Gminy Wielka Wieś na lata 2014-2020
II.2.
Rozwój oferty spędzania
czasu wolnego
II.2.1
Rozwój istniejącej oferty
spędzania czasu wolnego
(kulturalnej i rekreacyjnej,
sportowej itp.)
GOKiS
II.2.2
Stworzenie oferty edukacyjnej,
kulturalnej, społecznej i
rekreacyjno-sportowej dla osób
starszych, w tym realizacja
strategii dla seniorów „Aktywni i
potrzebni”
GOPS
II.2.3
II.2.4
II.3.
Stworzenie rozpoznawalnej marki
kulturalnej o zasięgu
ponadlokalnym
Stworzenie oferty spędzania
czasu wolnego dla młodych
mieszkańców Gminy
GOKiS
GOKiS
II.3.1
Rozwój systemu opieki nad
dziećmi do lat 3
GOPS
II.3.2
Stworzenie oferty opiekuńczej dla
osób starszych
GOPS
Rozwój usług
publicznych
Jednostki organizacyjne
Gminy, Referat Rozwoju i
Promocji Urzędu Gminy,
organizacje społeczne
(NGO)
Jednostki organizacyjne
Urzędu Gminy,
organizacje społeczne
(NGO), Powiat
Krakowski, Krakowski
Obszar Metropolitalny,
Urząd Marszałkowski
Województwa
Małopolskiego
Urząd Gminy, biblioteka,
szkoły, organizacje
społeczne (NGO)
Szkoły, biblioteka,
organizacje społeczne
(NGO), Urząd Gminy
Urząd Gminy, rodzice,
organizacje społeczne
(NGO), prywatne
przedszkola i szkoły,
Urząd Marszałkowski
Województwa
Małopolskiego, MPiPS
Urząd Gminy, rodziny
osób starszych
organizacje społeczne
(NGO), prywatne
45
Referat Rozwoju
i Promocji
GOPS
Referat Rozwoju
i Promocji
GOKiS
Urząd Gminy (we
współpracy z GOPS)
GOPS
Strategia Rozwoju Gminy Wielka Wieś na lata 2014-2020
placówki opiekuńcze ,
Urząd Marszałkowski
Województwa
Małopolskiego, MPiPS
II.3.3
Opracowanie i wdrożenie
(zorganizowanie) wizualizacji
i identyfikacji przestrzennej
obiektów użyteczności publicznej
na terenie Gminy
II.3.4
Rozwój e-usług
i infrastruktury internetowej
II.3.5
II.4.1
II.4.
Rozwój współpracy z
organizacjami
społecznymi
II.4.2
46
Rozwój profesjonalizacji
pracowników samorządowych i
jednostek podległych JST
Stworzenie systemu
poszerzającego i
intensyfikującego dotychczasową
współpracę samorządu i jego
jednostek
z organizacjami społecznymi
Stwarzanie warunków do wzrostu
jakości merytorycznej i
organizacyjnej (zarządczej)
organizacji społecznych
(w tym zdolności organizacji do
skutecznego pozyskiwania
środków finansowych spoza
budżetu gminy)
Referat Rozwoju i
Promocji Urzędu
Gminy
PTTK, sołectwa,
mieszkańcy Gminy,
organizacje społeczne
(NGO)
Referat Rozwoju
i Promocji
Wójt Gminy
Inne jst
Referat Rozwoju
i Promocji
Wójt Gminy
Dyrektorzy jednostek
organizacyjnych Gminy,
firmy szkoleniowe i
doradcze/konsultingowe,
MAiC, organizacje
społeczne (NGO)
Sekretarz Gminy
Wójt Gminy
Organizacje społeczne
(NGO), jednostki
organizacyjne Gminy
Referat Rozwoju
i Promocji
Referat Rozwoju
i Promocji
Organizacje społeczne
(NGO), jednostki
organizacyjne Gminy,
firmy szkoleniowe i
doradcze, Starostwo
Powiatowe w Krakowie,
Urząd Marszałkowski
Województwa
Referat Rozwoju
i Promocji
Strategia Rozwoju Gminy Wielka Wieś na lata 2014-2020
Małopolskiego
47
Strategia Rozwoju Gminy Wielka Wieś na lata 2014-2020
Proponowane mierniki realizacji w OBSZARZE II:
CEL OPERACYJNY
Cel operacyjny II.1
Mierniki realizacji
Dyspozycja danych
Źródło danych
Wyniki egzaminów na
zakończenie szkoły podstawowej
Okręgowa Komisja
Egzaminacyjna
w Krakowie
Ewidencje OKE
Wyniki testów gimnazjalnych
Okręgowa Komisja
Egzaminacyjna
w Krakowie
Ewidencje OKE
Edukacyjna wartość dodana
Okręgowa Komisja
Egzaminacyjna
w Krakowie
Ewidencje OKE
Liczba uczestników zajęć
dodatkowych prowadzonych
w instytucjach kultury (osoby
starsze i osoby młode)
Urząd Gminy
Dane własne
Liczba imprez rekreacyjnych
i sportowych na terenie gminy
Urząd Gminy
Dane własne
Liczba uczestników wydarzeń
kulturalnych i imprez gminnych
Urząd Gminy
Dane własne
Liczba osób korzystających ze
wsparcia w ramach pomocy
społecznej
GOPS
Dane własne
Odsetek dzieci do lat 3
korzystających ze
zorganizowanej opieki na terenie
gminy
GOPS
Dane własne
Liczba spraw załatwianych w
urzędzie za pomocą platformy
ePUAP
Urząd Gminy
Dane własne
Liczba organizacji
pozarządowych
zarejestrowanych na terenie
gminy w przeliczeniu na 1000
mieszk.
Starostwo
Powiatowe
w Krakowie
Rejestr organizacji
pozarządowych
Wysokość środków finansowych
przeznaczanych na konkursy dla
organizacji pozarządowych
Urząd Gminy
Budżet gminy
Liczba zadań zlecanych
organizacjom pozarządowym
Urząd Gminy
Dane własne
Rozwój oferty
edukacyjnej
Cel operacyjny II.2
Rozwój oferty
spędzania czasu
wolnego
Cel operacyjny II.3
Rozwój usług
publicznych
Cel operacyjny II.4
Rozwój współpracy
z organizacjami
społecznymi
48
Strategia Rozwoju Gminy Wielka Wieś na lata 2014-2020
OBSZAR III
INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO
Cel strategiczny:
Gmina atrakcyjna osadniczo i inwestycyjnie, wykorzystująca walory środowiskowe
Strategia postępowania:
Analiza potencjałów rozwojowych Gminy Wielka Wieś wskazuje na szereg możliwości
związanych z budowaniem oferty osadniczej i inwestycyjnej, uwarunkowane są one jednak
koniecznością poszanowania dziedzictwa przyrodniczego Gminy, które samo w sobie stanowi
istotny czynnik rozwoju gospodarczego i społecznego. Taki stan rzeczy, aby dawał możliwość
rozwoju funkcji rezydencjonalnej, jak i stanowił podstawę budowania oferty spędzania czasu
wolnego, wymaga podjęcia działań zmierzających do ochrony zasobów naturalnych
i zachowania dziedzictwa przyrodniczego. W związku z powyższym ważne jest przede
wszystkim budowanie świadomości ochrony środowiska wśród mieszkańców
i przedsiębiorców, zmierzające do ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza oraz
zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Równolegle z budowaniem
świadomości społecznej podejmowane będą działania inwestycyjne, w zakresie komunalnej
infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, a także doskonalenie współpracy w zakresie
racjonalnej gospodarki odpadami.
Innym aspektem wpływającym korzystnie na atrakcyjność osadniczą będzie zapewnienie
wysokiego poczucia bezpieczeństwa publicznego. Wymagać będzie ono działań
inwestycyjnych, szczególnie w zakresie ochrony przed powodzią i suszą, rozwoju
elektronicznych systemów powiadamiania mieszkańców, a także szerokiej i kompleksowej
współpracy różnych instytucji publicznych i podmiotów prywatnych. Ważne jest zatem
systematyczne doposażenie służb ratowniczych, czego kluczowym elementem powinno być
wspieranie zewnętrznych źródeł finansowania modernizacji infrastruktury bezpieczeństwa
i sprzętu ratowniczego. System szkolenia służb powinien ponadto uwzględniać partycypację
obywatelską i wzmacniać postawy społeczne właściwe w odniesieniu do sytuacji
kryzysowych.
Istotną szansą rozwojową Gminy Wielka Wieś jest umiejętne wykorzystanie położenia
względem metropolii krakowskiej oraz głównych szlaków transportowych. Ważne jest przy
tym, że eksploatowanie tego potencjału wymaga równomiernego rozwoju dostępności
komunikacyjnej wewnątrz gminy, przede wszystkim rozwoju sieci dróg lokalnych. Niezbędne
do tego jest połączenie skutecznego planowania przestrzennego i działalności inwestycyjnej,
współpraca z zarządcami dróg przebiegających przez teren Gminy, a także kooperacja
z przewoźnikami komunikacji zbiorowej.
49
Strategia Rozwoju Gminy Wielka Wieś na lata 2014-2020
Spójność z dokumentami nadrzędnymi:
STRATEGIA ROZWOJU
GMINY WIELKA WIEŚ
NA LATA 2014-2020
STRATEGIA ROZWOJU
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
NA LATA
2011-2020
OBSZAR 3. INFRASTRUKTURA DLA
DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ
Cel strategiczny:
Wysoka zewnętrzna
i wewnętrzna dostępność
komunikacyjna regionu dla
konkurencyjności gospodarczej i
spójności przestrzennej
Kierunki rozwoju:
3.2. Wykreowanie
subregionalnych węzłów
transportowych
Cel strategiczny:
Wysoka atrakcyjność
osadnicza i inwestycyjna
gminy dzięki
wykorzystaniu walorów
środowiskowych
50
OBSZAR 4.
KRAKOWSKI OBSZAR
METROPOLITALNY I INNE
SUBREGIONY
Cel strategiczny:
Silna pozycja konkurencyjna
Krakowskiego Obszaru
Metropolitalnego w przestrzeni
europejskiej oraz wzrost potencjału
ekonomicznego subregionów
w wymiarze regionalnym i krajowym
Kierunki polityki rozwoju:
4.1 Rozwój Krakowskiego Obszaru
Metropolitalnego
OBSZAR 6. BEZPIECZEŃSTWO
EKOLOGICZNE, ZDROWOTNE
I SPOŁECZNE
Cel strategiczny: Wysoki poziom
bezpieczeństwa mieszkańców
Małopolski w wymiarze
środowiskowym, zdrowotnym
i społecznym
Kierunek rozwoju:
6.1. Poprawa bezpieczeństwa
ekologicznego oraz wykorzystanie
ekologii dla rozwoju Małopolski
6.4 Wsparcie systemu zarządzania
bezpieczeństwem publicznym.
KRAJOWA STRATEGIA
ROZWOJU REGIONALNEGO
2010-2020: REGIONY, MIASTA
OBSZARY WIEJSKIE
I.1
Wzmacnianie funkcji
metropolitalnych ośrodków
wojewódzkich i integracja ich
obszarów funkcjonalnych
I.3
Budowa podstaw
konkurencyjności województw
Strategia Rozwoju Gminy Wielka Wieś na lata 2014-2020
Cele operacyjne:
III.1 Rozwój sieci dróg lokalnych na terenie gminy
III.2 Zachowanie walorów środowiska naturalnego
III.3 Wzmacnianie świadomości ekologicznej mieszkańców
III.4 Doskonalenie systemu zarządzania kryzysowego i przeciwdziałania skutkom klęsk
żywiołowych
51
Strategia Rozwoju Gminy Wielka Wieś na lata 2014-2020
OBSZAR III
INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO
OBSZAR III: INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO
Cel strategiczny: Wysoka atrakcyjność osadnicza i inwestycyjna gminy dzięki wykorzystaniu walorów środowiskowych
Cele operacyjne
III.1.1
III.1
Rozwój sieci dróg
lokalnych na terenie
gminy
Kierunki interwencji
(kluczowe działania)
Uregulowanie stanu prawnego
istniejących dróg oraz terenów
przeznaczonych w planie
zagospodarowania przestrzennego
pod drogi
III.1.2
Rozwój nowej sieci drogowej,
otwierającej potencjalne tereny
mieszkaniowe i gospodarcze
III.1.3
Zwiększanie przepustowości dróg
gminnych
Jednostka
odpowiedzialna
Partnerzy
Jednostka monitorująca
Referat Gospodarki
Komunalnej, Ochrony
Środowiska i Geodezji
(GKOŚ)
Starostwo Powiatowe
w Krakowie,
Małopolski Urząd
Wojewódzki,
właściciele gruntów
Referat Gospodarki
Komunalnej, Ochrony
Środowiska i Geodezji
(GKOŚ)
Referat Gospodarki
Komunalnej, Ochrony
Środowiska i Geodezji
(GKOŚ)
Referat Gospodarki
Komunalnej, Ochrony
Środowiska i Geodezji
(GKOŚ)
III.1.4
Budowa odwodnienia dróg wraz z
odbiornikami wód opadowych
Referat Gospodarki
Komunalnej, Ochrony
Środowiska i Geodezji
(GKOŚ)
III.1.5
Współpraca z zarządcami dróg
w zakresie optymalizacji
sygnalizacji
i oznakowania na drogach –
uporządkowanie znaków
drogowych, przejścia dla pieszych,
Referat Gospodarki
Komunalnej, Ochrony
Środowiska i Geodezji
(GKOŚ)
52
właściciele gruntów
właściciele gruntów
Referat Gospodarki
Komunalnej, Ochrony
Środowiska i Geodezji
(GKOŚ)
Referat Gospodarki
Komunalnej, Ochrony
Środowiska i Geodezji
(GKOŚ)
Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i
Autostrad,
Zarząd Dróg
Powiatowych
Referat Gospodarki
Komunalnej, Ochrony
Środowiska i Geodezji
(GKOŚ)
Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i
Autostrad,
Zarząd Dróg
Powiatowych
Referat Gospodarki
Komunalnej, Ochrony
Środowiska i Geodezji
(GKOŚ)
Strategia Rozwoju Gminy Wielka Wieś na lata 2014-2020
itp.
III.1.6
Współpraca z zarządcami dróg
w zakresie budowy ciągów
pieszych, oświetlenia, poprawy
bezpieczeństwa na drogach oraz
ulepszania nawierzchni
III.1.7
Budowa wielofunkcyjnych tras
rowerowych o charakterze
komunikacyjnym we współpracy z
innymi samorządami, w tym z
Gminą Miejską Kraków
III.1.8
Budowa miejsc postojowych
i parkingów na terenach
atrakcyjnych turystycznie oraz
uczęszczanych przez społeczność
lokalną
III.1.9
III.1.10
Referat Gospodarki
Komunalnej, Ochrony
Środowiska i Geodezji
(GKOŚ)
Referat Gospodarki
Komunalnej, Ochrony
Środowiska i Geodezji
(GKOŚ)
Referat Promocji i
Rozwoju (PIR)
Referat Gospodarki
Komunalnej, Ochrony
Środowiska i Geodezji
(GKOŚ)
Referat Promocji i
Rozwoju (PIR)
Rozbudowa sieci internetu
szerokopasmowego
Referat Promocji i
Rozwoju (PIR)
Rozwój komunikacji
aglomeracyjnej zbiorowej
Referat Gospodarki
Komunalnej, Ochrony
Środowiska i Geodezji
(GKOŚ)
Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i
Autostrad,
Zarząd Dróg
Powiatowych
Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i
Autostrad,
Zarząd Dróg
Powiatowych
Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i
Autostrad,
Zarząd Dróg
Powiatowych
Urząd Marszałkowski
Województwa
Małopolskiego,
operatorzy
teleinformatyczni
Urząd Marszałkowski
Województwa
Małopolskiego,
Miasto Kraków,
Stowarzyszenie
Metropolia Krakowska
53
Referat Gospodarki
Komunalnej, Ochrony
Środowiska i Geodezji
(GKOŚ)
Referat Gospodarki
Komunalnej, Ochrony
Środowiska i Geodezji
(GKOŚ)
Referat Promocji i
Rozwoju (PIR)
Referat Gospodarki
Komunalnej, Ochrony
Środowiska i Geodezji
(GKOŚ)
Referat Promocji i
Rozwoju (PIR)
Referat Promocji i
Rozwoju (PIR)
Referat Gospodarki
Komunalnej, Ochrony
Środowiska i Geodezji
(GKOŚ)
Referat Promocji i
Rozwoju (PIR)
Strategia Rozwoju Gminy Wielka Wieś na lata 2014-2020
III.2.1
III.2.2
III.2.3
III.2.4
III.2
Zachowanie walorów
środowiska naturalnego
III.2.5
III.2.6
III.2.7
III.2.8
III.3
54
Wzmacnianie
świadomości
ekologicznej
III.3.1
Rozbudowa i modernizacja
gminnej oczyszczalni ścieków
Powiązanie lokalnego systemu
kanalizacyjnego gminy z systemem
Miasta Krakowa
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej,
szczególnie w północnej części
gminy (obszar o korzystnych
warunkach dla rozwoju turystyki i
rekreacji)
Wdrażanie projektów związanych
z wykorzystaniem odnawialnych
źródeł energii
Uzbrajanie w infrastrukturę
wodociągowo-kanalizacyjną
nowych (potencjalnych) terenów
mieszkaniowych
Budowa Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych na
terenie gminy
Kontynuacja programu
modernizacji energetycznej
budynków użyteczności publicznej
Budowa przydomowych
oczyszczalni ścieków na terenach
gdzie kanalizacja sieciowa jest
nieuzasadniona ekonomicznie
Promocja postaw ekologicznych
wśród społeczności lokalnej
Referat Inwestycji (IN)
Referat Inwestycji (IN)
Gminny Zakład
Komunalny Sp. z o.o.,
Miasto Kraków
Gminny Zakład
Komunalny Sp. z o.o.,
Miasto Kraków
Referat Inwestycji (IN)
Referat Inwestycji (IN)
Referat Inwestycji (IN)
Gminny Zakład
Komunalny Sp. z o.o.
Referat Inwestycji (IN)
Referat Inwestycji (IN)
Gminny Zakład
Komunalny Sp. z o.o.,
Miasto Kraków,
zainteresowane gminy
Referat Inwestycji (IN)
Referat Inwestycji (IN)
Gminny Zakład
Komunalny Sp. z o.o.,
Miasto Kraków
Referat Inwestycji (IN)
Referat Inwestycji (IN)
-
Referat Inwestycji (IN)
Referat Inwestycji (IN)
Referat Inwestycji (IN)
Referat Promocji
i Rozwoju (PIR)
Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej,
mieszkańcy
Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej,
Referat Inwestycji (IN)
Referat Inwestycji (IN)
Referat Promocji
i Rozwoju (PIR)
Strategia Rozwoju Gminy Wielka Wieś na lata 2014-2020
mieszkańców
placówki oświatowe,
organizacje
pozarządowe,
parafie
III.3.2
III.3.3
III.3.4
III.4
Doskonalenie systemu
zarządzania kryzysowego
i przeciwdziałania
skutkom klęsk
żywiołowych
Promocja i wsparcie wymiany
źródeł grzewczych w
gospodarstwach domowych na
nowoczesne i ekologiczne
Współpraca z partnerami
publicznymi
i pozarządowymi (np. OPN, PTTK,
NGO`s) na rzecz realizacji
projektów z zakresu ochrony
środowiska oraz kształtowania
świadomości ekologicznej
mieszkańców i turystów
Kontynuacja programu
„Wolni od azbestu”
III.4.1
Przeciwdziałanie skutkom klęsk
żywiołowych (powodzie, susze)
III.4.2
Poprawa stanu specjalistycznego
doposażenia służb ratowniczych
III.4.3
Kształtowanie i promocja postaw
właściwych w odniesieniu do
sytuacji kryzysowych
Referat Inwestycji (IN)
Referat Promocji
i Rozwoju (PIR)
Miasto Kraków,
zainteresowane gminy
Referat Inwestycji (IN)
Referat Promocji
i Rozwoju (PIR)
Referat Promocji
i Rozwoju (PIR)
Ojcowski Park
Narodowy,
Polskie Towarzystwo
TurystycznoKrajoznawcze,
organizacje
pozarządowe
Referat Promocji
i Rozwoju (PIR)
Referat Gospodarki
Komunalnej, Ochrony
Środowiska i Geodezji
(GKOŚ)
Mieszkańcy,
organizacje
pozarządowe
Referat Gospodarki
Komunalnej, Ochrony
Środowiska i Geodezji
(GKOŚ)
Koordynator
Zarządzania
Kryzysowego
Mieszkańcy,
Ochotnicza Straż
Pożarna, służby
odpowiedzialne za
bezpieczeństwo
Koordynator Zarządzania
Kryzysowego
Ochotnicza Straż
Pożarna
Koordynator Zarządzania
Kryzysowego
Ochotnicza Straż
Pożarna,
Policja,
placówki oświatowe
Koordynator Zarządzania
Kryzysowego,
Referat Promocji
i Rozwoju (PIR)
Koordynator
Zarządzania
Kryzysowego
Koordynator
Zarządzania
Kryzysowego
Referat Promocji
55
Strategia Rozwoju Gminy Wielka Wieś na lata 2014-2020
i Rozwoju (PIR)
III.4.4
III.4.5
56
Wdrożenie teleinformatycznego
systemu powiadamiania
kryzysowego oraz informowania
społeczności lokalnej
Koordynator
Zarządzania
Kryzysowego
Referat Promocji
i Rozwoju (PIR)
Ochotnicza Straż
Pożarna,
Policja,
placówki oświatowe
Koordynator Zarządzania
Kryzysowego,
Referat Promocji
i Rozwoju (PIR)
Regulacja koryt cieków wodnych
Referat Gospodarki
Komunalnej, Ochrony
Środowiska i Geodezji
(GKOŚ)
Gminy sąsiednie,
Małopolski Zarząd
Melioracji i Urządzeń
Wodnych
Referat Gospodarki
Komunalnej, Ochrony
Środowiska i Geodezji
(GKOŚ)
Referat Promocji i
Rozwoju (PIR)
Strategia Rozwoju Gminy Wielka Wieś na lata 2014-2020
Proponowane mierniki realizacji w OBSZARZE III:
CEL OPERACYJNY
Cel operacyjny III.1
Rozwój sieci dróg
lokalnych na terenie
gminy
Cel operacyjny III.2
Zachowanie
walorów
środowiska
naturalnego
Cel operacyjny III.3
Wzmacnianie
świadomości
ekologicznej
mieszkańców
Cel operacyjny III.4
Doskonalenie
systemu zarządzania
kryzysowego
i przeciwdziałania
skutkom klęsk
żywiołowych
Mierniki realizacji
Dyspozycja danych
Źródło danych
Urząd Gminy
Dane własne
Urząd Gminy
Dane własne
Urząd Gminy
Dane własne
GUS
Bank Danych
Lokalnych
Nakłady na środki trwałe
służące ochronie środowiska
Urząd Gminy
Dane własne
Odpady komunalne zebrane
selektywnie w odpadach
komunalnych ogółem
GUS
Bank Danych
Lokalnych
Urząd Gminy
Dane własne
UMWM
Dane WIOŚ
Wysokość nakładów na
inwestycje związane z
ochroną przeciwpowodziową
Urząd Gminy
Dane własne
Liczba mieszkańców
korzystających
z elektronicznego systemu
powiadamiania o sytuacjach
kryzysowych
Urząd Gminy
Dane własne
Przeciętny czas dojazdu do
centrum Krakowa
Długość dróg
nowopowstałych
i zmodernizowanych
Całkowita długość ścieżek
rowerowych w gminie
Odsetek mieszkańców
korzystających
z oczyszczalni ścieków
Liczba akcji uświadamiających
mieszkańców
Zanieczyszczenie powietrza
pyłami
57
Strategia Rozwoju Gminy Wielka Wieś na lata 2014-2020
System wdrażania Strategii Rozwoju Gminy Wielka Wieś na
lata 2014-2020
Założenia planu wdrażania Strategii Rozwoju Gminy Wielka Wieś
na lata 2014-2020
Strategia Rozwoju Gminy Wielka Wieś na lata 2014-2020 nie ogranicza się w swych
założeniach wyłącznie do zadań leżących w kompetencjach ustawowych Gminy, ale angażuje
i inicjuje działania realizowane w szerokich partnerstwach lokalnych oraz subregionalnych.
Znajduje to wyraz w kierunkach interwencji (kluczowych zadaniach) zawartych w Strategii,
dla których jednostkami realizującymi są zarówno samodzielne stanowiska, referaty
i jednostki gminne, jak również samorząd powiatowy, podmioty prywatne i pozarządowe.
Takie podejście do rozwoju wspólnoty lokalnej jest spójne z nowymi założeniami polityki
regionalnej kraju, realizowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
Ze względu na wielopoziomowy charakter zarządzania Strategią Rozwoju Gminy Wielka Wieś
na lata 2014-2020, podstawową zasadą określającą sposób postępowania w trakcie jej
wdrażania, jest zasada partnerstwa. Jest ona rozumiana, jako otwarta i aktywna współpraca
równoprawnie traktowanych podmiotów, reprezentujących różnorodne środowiska oraz
instytucje realizujące i wspierające realizację działań na rzecz rozwoju Gminy.
Strategia Rozwoju Gminy Wielka Wieś na lata 2014-2020 będzie wdrażana przy
zaangażowaniu zróżnicowanych instrumentów, obejmujących narzędzia programowe
i finansowe, których zakres przedmiotowy lub kierunki wydatkowania środków podlegają
bezpośredniej kontroli ze strony organów samorządu gminnego. Kategorię tę tworzą
w szczególności:




gminne strategie sektorowe,
wieloletni plan inwestycyjny,
wieloletnia prognoza finansowa,
przedsięwzięcia i projekty realizowane w ramach zadań bieżących oraz projektów
wdrażanych na podstawie odrębnych porozumień lub umów.
Współpraca i partnerstwo na rzecz realizacji Strategii są warunkami koniecznymi powodzenia
w jej realizacji. Wynika to w szczególności z faktu, że na zakres interwencji Strategii
w zasadniczej mierze składają się zadania wykraczające poza sferę formalnych kompetencji
samorządu gminnego. W konsekwencji system realizacji Strategii obejmował będzie trzy
główne sfery aktywności:
SFERA PODLEGŁOŚCI, obejmująca kierunki interwencji należące do zakresu bezpośrednich,
formalnych kompetencji samorządu gminnego oraz podległych mu jednostek,
SFERA WSPÓŁZALEŻNOŚCI, obejmująca kierunki interwencji, w stosunku do których
samorząd gminny posiada wpływ pośredni (inicjujący działania, koordynujący działania wielu
podmiotów) lub nie posiada żadnego formalnego wpływu, ale są one realizowane przez
partnerów lokalnych (sektor gospodarczy oraz pozarządowy) i są istotne dla rozwoju całej
Gminy,
58
Strategia Rozwoju Gminy Wielka Wieś na lata 2014-2020
SFERA ODDZIAŁYWANIA, obejmująca kierunki interwencji pozostające poza sferą
bezpośrednich kompetencji lub pośredniego wpływu samorządu gminnego, realizowane
przez organy administracji rządowej, samorząd regionalny, samorząd powiatowy lub innych
kluczowych partnerów (są to najczęściej zadania o charakterze subregionalnym, regionalnym
lub ponadregionalnym, w których Gmina uczestniczy jako partner lub nie uczestniczy
w sposób czynny).
Charakter danego kierunku interwencji w Strategii Rozwoju Gminy Wielka Wieś na lata 20142020 (czyli przynależność do jednej z trzech ww. sfer) precyzują wskazania dotyczące
jednostki realizującej, jednostki monitorującej oraz partnerów, znajdujące się przy każdym
kierunku interwencji. W zależności od tych wskazań wszystkie kierunki interwencji Strategii
można podzielić na:
 podległe samorządowi gminnemu (sfera podległości) – zarówno jednostką realizującą
dany kierunek interwencji, jak i jednostką monitorującą jest referat Urzędu Gminy lub
gminna jednostka organizacyjna; kierunki interwencji mogą (lecz nie muszą) posiadać
partnerów realizacyjnych;
 współzależne lub istotne dla samorządu gminnego (sfera współzależności) –
jednostką realizującą dany kierunek interwencji jest podmiot niezależny od
samorządu gminnego (jst wyższego szczebla, podmioty prywatne i pozarządowe),
a sam kierunek ma charakter ponadlokalny lub subregionalny, w ramach którego
Gmina może pełnić funkcje koordynujące, inicjujące i partnerskie; jednostką
monitorującą jest referat Urzędu Gminy lub gminna jednostka organizacyjna
(najbliższa merytorycznie jednostce realizującej dany kierunek interwencji);
 niezależne od samorządu gminnego (sfera oddziaływania) – jednostką realizującą
dany kierunek interwencji jest podmiot niezależny od samorządu gminnego (organy
administracji rządowej, samorząd regionalny, samorząd powiatowy, partnerzy
prywatni i pozarządowi), a sam kierunek ma charakter regionalny lub
ponadregionalny, w ramach którego Gmina może pełnić funkcje wyłącznie
lobbingowe, partnerskie lub nie uczestniczyć w nim czynnie; jednostką monitorującą
ze strony Gminy jest referat Urzędu Gminy lub gminna jednostka organizacyjna
(najbliższa merytorycznie jednostce realizującej dany kierunek interwencji).
Ramy współpracy międzysektorowej i międzygminnej w zakresie realizacji
Strategii Rozwoju Gminy Wielka Wieś na lata 2014-2020
Partnerów biorących udział w realizacji Strategii Rozwoju Gminy Wielka Wieś
można podzielić na trzy główne grupy (zgodnie z zasadą „trójkąta współpracy”):
1. instytucje publiczne (władze samorządowe, instytucje użyteczności publicznej,
agendy rządowe, przedsiębiorstwa komunalne),
2. prywatni przedsiębiorcy i organizacje otoczenia biznesu (firmy, spółdzielnie, instytucje
finansowe, izby gospodarcze, cechy rzemiosł, fundacje, stowarzyszenia gospodarcze),
3. organizacje pozarządowe (towarzystwa i stowarzyszenia, fundacje, związki zawodowe,
grupy nieformalne).
59
Strategia Rozwoju Gminy Wielka Wieś na lata 2014-2020
Praca zespołowa, partnerska na rzecz rozwoju Gminy wymaga od osób i organizacji pełnego
zaangażowania i wiąże się z podejmowaniem ryzyka. Być „partnerem” oznacza w pełni
odpowiadać za działania własne i tych, z którymi wspólnie podejmujemy decyzje.
Niezależnie od tego, czym zajmuje się partnerstwo lokalne, można określić zestaw zasad,
ram postępowania, którymi powinno się ono kierować, jeśli jego działania mają być
skuteczne:
60

realizm – cele i terminy ich realizacji ustalane przez partnerów muszą być możliwe
do osiągnięcia;

pragmatyzm – zdając sobie sprawę z wagi dalekosiężnych planów, partnerstwo
powinno poszukiwać wymiernych i szybko osiągalnych rozwiązań, jasno
zdefiniowanych problemów;

stosowność – metody pracy i zasoby muszą być dostosowane do wymogów
konkretnych działań, partnerstwo musi umożliwiać osiąganie postępu w rozwoju
lokalnym, przezwyciężanie kryzysów i osiąganie akceptowalnych rozwiązań;

podzielanie wspólnej wizji przyszłości Gminy, która rozwija się i wzbogaca wraz
z realizacją projektów na rzecz rozwoju;

otwartość i elastyczność pozwalające uczestniczyć jak największej liczbie osób
w partnerstwie i gwarantujące jego zróżnicowany skład, to warunek jego
pomysłowości i innowacyjności;

wysłuchiwanie, szacunek i zaufanie, dzięki którym można przełamać potencjalne
konflikty, uwzględnić różne punkty widzenia i osiągnąć prawdziwe porozumienie
w miejsce pozornego konsensusu;

wzajemne zrozumienie umożliwiające poznanie umiejętności i możliwości różnych
partnerów i szybkie osiągnięcie najlepszej formy współdziałania i podziału
obowiązków w konkretnych sytuacjach;

zrozumienie i dostosowanie się do potrzeb różnych grup społecznych w celu
zmobilizowania i uczynienia odpowiedzialnymi wszystkich mieszkańców Gminy;

przejrzystość działań i troska o informowanie, tak by wszyscy mogli uczestniczyć
w działaniu i przez to zmieniać swoją mentalność;

dyskusja nad rolą, funkcją i działaniami każdego z partnerów w celu wzmocnienia
jego poparcia i zaangażowania;

determinacja (na ogół ze strony kilku kluczowych osób) gwarantująca spójność
Strategii jako całości i uniemożliwiająca rozpraszanie działań.
Strategia Rozwoju Gminy Wielka Wieś na lata 2014-2020
System monitorowania i ewaluacji Strategii Rozwoju Gminy Wielka Wieś na
lata 2014-2020
Podstawą skutecznego wdrażania działań służących osiąganiu celów Strategii Rozwoju Gminy
Wielka Wieś na lata 2014-2020 jest dysponowanie wiedzą na temat postępów osiąganych
w zakresie wdrażanych kierunków interwencji oraz zdolność do reagowania na pojawiające
się różnice pomiędzy przyjętymi założeniami a uzyskiwanymi efektami realizacji kluczowych
zadań.
Instytucjonalną strukturę systemu monitorowania i ewaluacji Strategii Rozwoju Gminy
Wielka Wieś na lata 2014-2020 tworzą:
 Rada Gminy Wielka Wieś,
 Wójt Gminy Wielka Wieś,
 Stanowisko mające w kompetencjach nadzór nad strategią gminy – pełniące rolę
centrum koordynacyjnego ds. monitorowania Strategii Rozwoju,
 Referaty, samodzielne stanowiska, jednostki organizacyjne i budżetowe – pełniące rolę
jednostek realizujących konkretne kierunki interwencji Strategii Rozwoju, będące
w kompetencjach samorządu gminnego.
Sprawozdawczość z monitoringu oraz aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Wielka Wieś na
lata 2014-2020 dokonywane będą w okresach rocznych. Władze samorządowe Gminy
Wielka Wieś dokonują okresowej oceny stopnia realizacji Strategii w oparciu o dwa elementy
podsystemu monitorowania i ewaluacji:
o analizę wskaźnikową, opracowywaną przez stanowisko mające w kompetencjach nadzór
nad strategią gminy na podstawie informacji otrzymanych od referatów, samodzielnych
stanowisk i jednostek Gminy, bazującą na miernikach wyznaczonych w strategii dla
każdego celu operacyjnego;
o raport z realizacji kierunków interwencji Strategii Rozwoju, przygotowywany przez
stanowisko mające w kompetencjach nadzór nad strategią gminy na podstawie
informacji otrzymanych od innych samodzielnych stanowisk, referatów i jednostek
Gminy.
Analiza wskaźnikowa, bazującą na miernikach wyznaczonych dla każdego celu operacyjnego
Strategii Rozwoju, będzie przygotowywana przez stanowisko mające w kompetencjach
nadzór nad strategią gminy w oparciu o pozyskane dane statystyczne i informacje, w skład
których wchodzą następujące źródła informacji:
 statystyka prowadzona przez samorząd gminny – generowana i gromadzona przez
poszczególne samodzielne stanowiska, referaty i jednostki Gminy, zobowiązane do
terminowego przekazywania danych i informacji do stanowiska mającego
w kompetencjach nadzór nad strategią gminy;
 statystyka publiczna gromadzona w Banku Danych Lokalnych GUS (www.stat.gov.pl,
strateg.stat.gov.pl).
Mierniki pochodzące ze statystyki publicznej (GUS) mogą zostać przedstawione w układach
porównawczych, tj. np. w porównaniach względnych do innych gmin i średniej dla
województwa małopolskiego oraz kraju. Zakres czasowy analizy powinien obejmować
61
Strategia Rozwoju Gminy Wielka Wieś na lata 2014-2020
zmiany w stosunku do roku bazowego (2014 r.) i roku ostatniego badania (dynamika).
Analiza wskaźnikowa może przedstawiać dostępne wskaźniki w układzie gminnym.
Pomocnicza tabela do przekazywania danych statystycznych do stanowiska mającego
w kompetencjach nadzór nad strategią gminy przez inne samodzielne stanowiska, referaty
oraz jednostki gminne wygląda następująco:
Cel operacyjny nr .............................
Nazwa miernika
Źródło danych
i jednostka
miary
Wartość dla
roku bazowego
(2013 r.)
Wartość dla roku
badanego
(.......... r.)
1. ..................................................................
2. ..................................................................
3. ..................................................................
Raport z realizacji kierunków interwencji przygotowywany przez stanowisko mające
w kompetencjach nadzór nad strategią gminy, opiera się na informacjach dotyczących stanu
realizacji danego kierunku interwencji, przekazywanych przez poszczególne samodzielne
stanowiska, referaty oraz jednostki gminne. Strategia Rozwoju Gminy Wielka Wieś na lata
2014-2020 precyzuje w każdym kierunku interwencji jednostkę realizującą dany kierunek
interwencji oraz jednostkę monitorującą dany kierunek interwencji ze strony gminy.
Sprawozdania z realizacji poszczególnych kierunków interwencji są składane (raz w roku)
przez samodzielne stanowiska, referaty oraz jednostki gminne do stanowiska mającego
w kompetencjach nadzór nad strategią gminy. Na podstawie złożonych sprawozdań,
stanowisko mające w kompetencjach nadzór nad strategią gminy opracowuje raport
z realizacji kierunków interwencji, który wraz z analizą wskaźnikową jest podstawą dla władz
samorządowych Gminy Wielka Wieś do podejmowania oceny realizacji Strategii Rozwoju,
wprowadzania uzupełnień oraz dokonywania niezbędnych i uzasadnionych zmian
(reagowanie na zmieniające się uwarunkowania społeczno-gospodarcze w otoczeniu gminy).
Dla zwiększenia efektywności procesu sprawozdawczego z realizacji kierunków interwencji
Strategii Rozwoju, samodzielne stanowiska, referaty oraz jednostki gminne składają
sprawozdania na ujednoliconym formularzu sprawozdawczym, wg wzoru przedstawionego
na schemacie nr 5, zgodnie z przedstawioną poniżej procedurą.
Procedura monitorowania, ewaluacji i aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Wielka Wieś na
lata 2014-2020
1. Zadania związane z monitoringiem, ewaluacją i aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy
Wielka Wieś na lata 2014-2020 powierza się Wójtowi Gminy Wielka Wieś.
2. Odpowiedzialność za zwoływanie posiedzeń Rady Gminy w zakresie ewaluacji
i aktualizacji Strategii powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy, na wniosek Wójta
Gminy Wielka Wieś.
62
Strategia Rozwoju Gminy Wielka Wieś na lata 2014-2020
3. Odpowiedzialność za obsługę techniczną i organizacyjną prac ewaluacyjnych
i aktualizacyjnych Rady Gminy powierza się stanowisku mającemu w kompetencjach
nadzór nad Strategią.
4. Wójt Gminy Wielka Wieś może zaprosić do prac Rady Gminy w zakresie ewaluacji
i aktualizacji Strategii przedstawicieli innych organizacji i/lub instytucji.
5. Każdego roku realizacji Strategii, w terminie do końca lutego danego roku, przedstawiciel
centrum koordynacyjnego ds. monitorowania Strategii Rozwoju będzie składał Wójtowi
Gminy Wielka Wieś raport z realizacji kierunków interwencji oraz analizę wskaźnikową
realizacji celów Strategii za dany okres sprawozdawczy.
6. Zakres raportu z realizacji kierunków interwencji obejmuje:

skrótowe przedstawienie aktualnego stanu realizacji poszczególnych kierunków
interwencji,
 skrótowe przedstawienie ewentualnych trudności realizacyjnych dla poszczególnych
kierunków interwencji, z uwzględnieniem proponowanych działań naprawczych,
 wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunków interwencji
w badanym okresie, w podziale na źródła finansowania.
7. Zakres analizy wskaźnikowej realizacji celów strategii obejmuje:

porównanie wskaźników bazowych (dla roku 2013) ze wskaźnikami dla badanego
okresu realizacji Strategii,
 wskazanie tendencji wzrostowych i malejących w poszczególnych celach
operacyjnych Strategii.
8. Raport z realizacji kierunków interwencji oraz analiza wskaźnikowa są przygotowywane
przez centrum koordynacyjne ds. monitorowania Strategii Rozwoju w oparciu
o informacje i dane statystyczne przesłane przez jednostki realizujące lub jednostki
monitorujące ze strony gminy.
9. Na specjalnym posiedzeniu Rada Gminy dokonuje ewaluacji i (ewentualnie) aktualizacji
Strategii.
10. Przewodniczący Rady Gminy, na wniosek Wójta Gminy Wielka Wieś, zwołuje posiedzenie
ewaluacyjne i aktualizujące do końca I kwartału każdego roku realizacji Strategii.
11. Przewodniczący Rady Gminy, na wniosek Wójta Gminy Wielka Wieś, może zwołać
dodatkowe posiedzenia monitorujące i aktualizacyjne.
12. Rada Gminy na posiedzeniu ewaluacyjnym i aktualizującym dokonuje:


oceny realizacji celów Strategii na podstawie materiałów przygotowanych przez
centrum koordynacyjne ds. monitorowania Strategii Rozwoju (wartości wskaźników
przyjętych dla poszczególnych celów operacyjnych Strategii),
identyfikacji problemów, które ograniczyły bądź uniemożliwiły realizację
poszczególnych kierunków interwencji,
63
Strategia Rozwoju Gminy Wielka Wieś na lata 2014-2020

opracowania propozycji niezbędnych zmian w zakresie realizowanych celów
i kierunków interwencji.
13. Propozycje niezbędnych zmian w zakresie realizowanych celów i kierunków interwencji
Rada Gminy przedstawia Wójtowi Gminy Wielka Wieś, który podejmuje decyzję o ich
ewentualnym uwzględnieniu w Strategii.
14. Centrum koordynacyjne ds. monitorowania Strategii Rozwoju na wniosek Wójta Gminy
Wielka Wieś odpowiedzialne jest za przygotowanie zmian w dokumencie Strategii.
15. Prace Rady Gminy na specjalnym posiedzeniu ewaluacyjnym i aktualizacyjnym
są protokołowane. Efektem posiedzeń jest sprawozdanie z posiedzeń Rady Gminy,
przygotowywane przez centrum koordynacyjne ds. monitorowania Strategii Rozwoju.
64
Strategia Rozwoju Gminy Wielka Wieś na lata 2014-2020
Schemat 4 Przykładowy formularz sprawozdawczy z realizacji celów i kierunków interwencji Strategii Rozwoju Gminy Wielka Wieś na lata 2014-2020.
KIERUNEK INTERWENCJI NR ...................
.................................................................................................................................................
CEL STRATEGICZNY NR .....
CEL OPERACYJNY NR .....
JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:
.......................................................................
...........................................................
.....................................................................
...........................................................
.........................................
JEDNOSTKA
MONITORUJĄCA ZE
STRONY GMINY:
......................................
OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI
(m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena
partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)
OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH
(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian
w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)
OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA
(wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)
Budżet Gminy
(kwota w zł)
Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)
Budżet ................................ (kwota w zł)
Ogółem
(kwota w zł)
(% kwoty ogółem)
(% kwoty ogółem)
(% kwoty ogółem)
(% kwoty ogółem)
65
Download