Zestawienie rurociągów sieci odwadniającej

advertisement
Koncepcja programowo-przestrzenna „Rzeka Sulechówka – odbudowa rzeki i odwodnienie terenów w jej zlewni”
1
I. Część opisowa
Spis treści
1. Wiadomości wstępne
1.1. Podstawa opracowania
1.2. Cel i zakres opracowania
1.3. Wykorzystane materiały
2. Opis stanu istniejącego
2.1. Ogólna charakterystyka rejonu inwestycji
2.2. Sieć hydrograficzna i stosunki wodne
2.3. Stan techniczny urządzeń odwadniających
2.3.1. Koryto rzeki Sulechówki i budowle w nim usytuowane
2.3.2. Rowy otwarte odwadniające użytki rolne i tereny zabudowane
2.3.3. Urządzenia kanalizacji deszczowej terenów komunalnych
2.4. Stan prawno własnościowy urządzeń wodnych i terenów przyległych
2.5. Prawnie chronione elementy środowiska w zasięgu oddziaływania urządzeń wodnych
3. Podstawowe dane hydrologiczne
3.1. Charakterystyka zlewni rzeki Sulechówki i wielkości przepływów charakterystycznych i
prawdopodobnych
3.2. Wielkości zlewni i przepływów głównych rowów odwadniających
4. Ocena funkcjonalności i stanu technicznego głównych urządzeń wodnych w zlewni
4.1. Rzeka Sulechówka i budowle w jej korycie
4.2. Główne rowy odwadniające i budowle w ich korytach
4.3. Urządzenia kanalizacji deszczowej terenów komunalnych
5. Koncepcja rozwiązań zmierzających do usprawnienia funkcjonowania urządzeń
wodnych
5.1. Ogólne założenia koncepcyjne
5.2. Koncepcja odbudowy koryta rzeki Sulechówki
5.3. Koncepcja i zakres odbudowy i przebudowy głównych rowów odwadniających
5.4. Proponowane zamierzenia w zakresie retencjonowania wody
6. Zakres potrzebnych zmian własnościowych i wykupu nieruchomości dla realizacji robót i
eksploatacji urządzeń
7. Zestawienie przybliżonych zakresów prac i orientacyjnych kosztów ich wykonania
7.1. Zestawienie przybliżonych zakresów prac i orientacyjnych kosztów ich wykonania dla
odbudowy rzeki Sulechówki
„GEOBUD” Zakład Usług Ekologicznych s.c. w Zielonej Górze
Koncepcja programowo-przestrzenna „Rzeka Sulechówka – odbudowa rzeki i odwodnienie terenów w jej zlewni”
2
7.2. Zestawienie przybliżonych zakresów prac i orientacyjnych kosztów ich wykonania dla
odbudowy głównych rowów odwadniających
8. Wpływ przewidywanych prac na środowisko
9. Proponowany dalszy tok prac przygotowawczych do realizacji inwestycji i możliwości ich
etapowania
10. WNIOSKI
Spis tabel:
Nr 1. Zestawienie istniejących budowli i umocnień (zabudowy) w korycie rzeki Sulechówki
– dopływu rzeki Odry w km 474+550
Nr 2. Zestawienie istniejących budowli i umocnień (zabudowy) na głównych rowach
odwadniających – dopływów rzeki Sulechówki od km 4+917do km 10+692
Nr 3. Zestawienie powierzchni zlewni i wielkości przepływów w przekrojach obliczeniowych
Nr 4. Zestawienie długości odcinków rzeki Sulechówki przewidzianych do odbudowy i
przebudowy oraz projektowanych parametrów jej koryta
Nr 5. Zestawienie długości odcinków kanałów przewidzianych do odbudowy i przebudowy
oraz projektowanych parametrów ich koryt – główne rowy odwadniające
Nr 6. Zestawienie projektowanych budowli i ich podstawowych parametrów - rzeka
Sulechówka
Nr 7. Zestawienie projektowanych budowli i ich podstawowych parametrów – główne rowy
odwadniające
Nr 8. Zestawienie zbiorników retencyjnych współdziałających z rzeką Sulechówką
Nr 9. Zestawienie zbiorników retencyjnych współdziałających z głównymi rowami
odwadniającymi
Nr 10. Wykaz odcinków rzeki Sulechówki z niewydzielonymi działkami pod koryto cieku
Nr 11. Wykaz odcinków Rowu R-S4 z niewydzielonymi działkami pod koryto cieku
„GEOBUD” Zakład Usług Ekologicznych s.c. w Zielonej Górze
Koncepcja programowo-przestrzenna „Rzeka Sulechówka – odbudowa rzeki i odwodnienie terenów w jej zlewni”
3
Załączniki do części opisowej (kserokopie):
1. Pismo Gminy Sulechów znak: RG.V.6217-2/2008 z dnia 24.11.2008r. w sprawie
„Koncepcji regulacji rzeki Sulechówki i rowów do niej uchodzących” 2. Pismo nadleśnictwa Sulechów znak ZG-727-02/08 z dnia 5.11.2008r. -
str. 3
str. 1
3. Protokół ze spotkania roboczego odbytego w dniu 29.01.2009 r w sprawie
przedstawienia materiałów i wniosków dot. „Koncepcji programowo-przestrzennej
Rzeka Sulechówka – odbudowa rzeki i odwodnienie terenów w jej zlewni” gm.
Sulechów wraz z listą obecności -
str. 4
4. Pisma „GEOBUD” Zakład Usług Ekologicznych s.c. w Zielonej Górze
do SuPeKom sp. z o.o. w Sulechowie z dnia 23.09.2008 r. i 13.01.2009 r. – bez odpowiedzi - str. 2
„GEOBUD” Zakład Usług Ekologicznych s.c. w Zielonej Górze
Koncepcja programowo-przestrzenna „Rzeka Sulechówka – odbudowa rzeki i odwodnienie terenów w jej zlewni”
4
II. Część graficzna
Część graficzna zawiera:
1. Mapa zlewni w skali 1:25 000
szt. 1
2. Mapa poglądowa w skali 1:10 000
szt. 1
3. Mapy ewidencyjne z koncepcją projektowanych rozwiązań w skali 1:2 000 - szt. 20
3.1. Legenda do map ewidencyjnych w skali 1:2 000
szt. 1
3.2. Układ arkuszy do map ewidencyjnych w skali 1:2 000
szt. 1
4. Profil podłużny rzeki Sulechówki w skali 1:100/2000
szt. 1
5. Profile podłużne głównych rowów odwadniających w skali 1:100/2000
5.1.
Profil podłużny Rowu R-S4
szt. 1
5.2.
Profil podłużny Rowu R-S5
szt. 1
5.3.
Profil podłużny Rowu R-A i Rowu R-S78
szt. 1
5.4.
Profil podłużny Rowów R-10, R-11, R-5
szt. 1
5.5.
Profil podłużny Rowu R-S26
szt. 1
5.6.
Profil podłużny Rowu R-26
szt. 1
5.7.
Profil podłużny Rowu R-S32
szt. 1
5.8.
Profil podłużny Rowu R-S69a
szt. 1
5.9.
Profil podłużny Rowu R-S70
szt. 1
5.10. Profil podłużny Rowu R-S72
szt. 1
5.11. Profil podłużny Rowu R-S74
szt. 1
6. Przekroje poprzeczne cieków w skali 1:100/100
szt. 1
7. Rysunki ogólne budowli wodnych w skali 1:100
7.1.
Przepust ramowy św. 1,50÷3,0m
szt. 1
7.2.
Przepust rurowy  1,20÷1,60m
szt. 1
7.3.
Przepust rurowy  0,60÷1,00m
szt. 1
7.4.
Przepust rurowy z zastawką  0,60÷1,00m
szt. 1
8. Mapy sytuacyjne z projektu wykonawczego „Droga ekspresowa S3 –
odcinek 4 (skrzyżowania dróg z rzeką Sulechówką i Rowem R-S1)
8.1.
Plan sytuacyjny – Nr rys. 2.19
szt. 1
8.2.
Plan sytuacyjny – Nr rys. 2.15
szt. 1
8.3.
Plan sytuacyjny – Nr rys. 2.20
szt. 1
8.4.
Plan sytuacyjny – Nr rys. 2.17
szt. 1
„GEOBUD” Zakład Usług Ekologicznych s.c. w Zielonej Górze
Koncepcja programowo-przestrzenna „Rzeka Sulechówka – odbudowa rzeki i odwodnienie terenów w jej zlewni”
5
I. Część opisowa
1. Wiadomości wstępne
1.1. Podstawa opracowania
Podstawę opracowania stanowi umowa nr mp-432/145/2008 z dn. 04.11.2008 r.
zawarta z Lubuskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze.
1.2. Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest przedstawienie:
- aktualnego stanu koryta rzeki Sulechówki i jej głównych dopływów,
- koncepcji programowo-przestrzennej określającej zakres i sposób rozwiązania
niezbędnej modernizacji i przebudowy koryta rz. Sulechówki oraz jej głównych
dopływów wraz z budowlami.
Zakres opracowania obejmuje koryto rzeki Sulechówki na całej jej długości oraz
główne jej dopływy mające decydujący wpływ na stan uwilgotnienia użytków rolnych i
terenów miejskich miasta Sulechowa.
Całość terenu objętego opracowaniem znajduje się na terenie gminy Sulechów.
1.3. Wykorzystane materiały
[1]. Dokumentacja techniczna – Inwentaryzacja urządzeń wodnomelioracyjnych miasta
Sulechów - inż. Marian Komorowski – 1992 r.
[2]. Dokumentacja techniczna, Obiekt: Miejsko Gminna Spółka Wodna – Sulechów –
TZUP w Świebodzinie w 1981 r.
[3]. Rozpoznanie potrzeb melioracji – gmina Sulechów – Biuro Projektów Wodnych
Melioracji w Zielonej Górze – 1985 r.
[4]. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
i gminy Sulechów.
[5]. Mapy topograficzne, ewidencyjne i zasadnicze w skali 1:25000, 1:10000, 1:2000 i
1:500.
[6].
Pomiary
bezpośrednie
profili
podłużnych
i
przekrojów
poprzecznych
rz. Sulechówki i głównych rowów wykonane przez geodetę uprawnionego
Zbigniewa Gadomskiego w 2007r.
[7]. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 30 maja
2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe
obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 p. 735).
„GEOBUD” Zakład Usług Ekologicznych s.c. w Zielonej Górze
Koncepcja programowo-przestrzenna „Rzeka Sulechówka – odbudowa rzeki i odwodnienie terenów w jej zlewni”
6
[8]. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków
technicznych
jakim
powinny
odpowiadać
budowle
hydrotechniczne
i
ich
usytuowanie (Dz. u. Nr 86 p. 579).
[9]. Ustawa z dn. 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne – Dz. U nr 239 z 2005 poz. 2019 –
tekst jednolity z późn. zmianami.
[10]. Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – Dz. U nr 207/2005 – tekst
jednolity z późn. zmianami.
[11].
Zasady
obliczania
maksymalnych
rocznych
przepływów
o
określonym
prawdopodobieństwie pojawiania się dla rzek polskich – IMiGW – W-wa 1985 r.
[12]. Dokumentacja geotechniczna dla koncepcji programowo-przestrzennej „Rzeka
Sulechówka” – mgr T. Zdunek – 2008 r.
[13]. Projekt obejścia m. Sulechów w ciągu drogi krajowej Nr 32 km 0+000÷4+189 –
PROMOST Zielona Góra – 2003 r.
[14]. Droga ekspresowa S3 Świnoujście – Lubawka – Granica Państwa Odcinek 4: km
32+300÷42+953 – Krakowskie Biuro Projektów Dróg i Mostów Sp. z o.o.
TRANSPROJEKT – 2005 r.
[15]. Opinia geologiczna o warunkach gruntowo-wodnych w rejonie stawu znajdującego
się w parku przy ciągu pieszym ul. Kasztanowa ul. Kościuszki w Sulechowie – mgr
T. Zdunek – 2004 r.
[16]. Informacje, materiały i uwagi przekazane przez Gminę Sulechów przy piśmie
znak: RG.V.6217-22/2008 z dnia 24.11.2008r. w sprawie „Koncepcji regulacji rzeki
Sulechówki i rowów do niej uchodzących”, w tym o lokalizacji prawnie chronionych
elementów środowiska.
2. Opis stanu istniejącego
2.1. Ogólna charakterystyka rejonu inwestycji
Zlewnia hydrograficzna rzeki Sulechówki praktycznie obejmuje teren miasta
Sulechowa i przyległych do niego miejscowości
- wsi Kruszyna, Obłotne, Krężoły i
Brzezie, wraz z należącymi do tych miejscowości użytkami rolnymi wchodzącymi w skład
Gminy Sulechów. Obszar ten jest ściśle związany z ośrodkiem miejskim miasta
Sulechowa nie tylko administracyjnie ale także gospodarczo.
2.2. Sieć hydrograficzna i stosunki wodne
Głównym odbiornikiem wód z obszaru inwestycji jest rzeka Sulechówka, która posiada
status wody publicznej będącej własnością Skarbu Państwa, dla której prawa
„GEOBUD” Zakład Usług Ekologicznych s.c. w Zielonej Górze
Koncepcja programowo-przestrzenna „Rzeka Sulechówka – odbudowa rzeki i odwodnienie terenów w jej zlewni”
7
właścicielskie sprawuje Marszałek Województwa Lubuskiego. Ogólna powierzchnia zlewni
rz. Sulechówki wynosi 61,2 km2. Źródła jej znajdują się na północno-wschodnich
obrzeżach Sulechowa, przepływa ona przez teren tego miasta, a następnie przez
zalesione tereny w kierunku południowo-zachodnim, i uchodzi do rz. Odry w 474,500
kilometrze jej biegu, ok. 4 km poniżej m. Cigacice.
Zasilanie rzeki spływami naturalnymi ze zlewni, odbywa się za pośrednictwem
niesystematycznej sieci rowów, które stanowią jej dopływy. Dodatkowo do rzeki
odprowadzane były wody i ścieki z terenów zabudowanych miasta Sulechowa i
przyległych miejscowości a obecnie wody deszczowe i gruntowe oraz w bardzo niewielkim
stopniu ścieki z tendencją zanikającą.
Generalnie ścieki sanitarne miasta kierowane są rurociągami tłocznymi do oczyszczalni
ścieków zlokalizowanej na południowo zachodnich obrzeżach miasta, skąd po ich
oczyszczeniu są odprowadzane do rowu RS-1 stanowiącego lewostronny dopływ
Sulechówki.
Rowy stanowiące dopływy rz. Sulechówki pełniące w przyszłości funkcję urządzeń
melioracji szczegółowych w związku z postępującą rozbudową miasta wraz z osadami
pozamiejskimi, w coraz większej mierze przejmują funkcję urządzeń komunalnych
obsługujących tereny zabudowane lub związane z infrastrukturą.
Głównymi dopływami rz. Sulechówki są następujące rowy:
- Rów R-S1 o ogólnej długości 5 000m, w perspektywie od km 2+000 do km 3+700
będzie pełnił rolę rowu komunalnego – odprowadza wody oczyszczone z
oczyszczalni,
- Rów R-3 o ogólnej długości 2 000m, w tym pełniący rolę rowu komunalnego na
długości 1 060m,
- Rów R-S4 o ogólnej długości 4 532m, w całości pełniący rolę rowu komunalnego,
- Rów R-10 o ogólnej długości 125m (wraz z dopływami R-11 i R-5 o łącznej długości
555m), w całości pełniący rolę rowu komunalnego,
- Rów R-A i Rów R-S78 o ogólnej długości 2 163m, w całości pełniący rolę rowu
komunalnego,
- Rów R-S70 o ogólnej długości 2 340m, od km 0+000 do km 2+000 pełniący rolę
rowu komunalnego,
- Rów R-29 o ogólnej długości 950m (obecnie nie prowadzi wody lecz w perspektywie
będzie głównym odbiornikiem wód deszczowych z planowanej strefy zabudowy –
Krężoły).
„GEOBUD” Zakład Usług Ekologicznych s.c. w Zielonej Górze
Koncepcja programowo-przestrzenna „Rzeka Sulechówka – odbudowa rzeki i odwodnienie terenów w jej zlewni”
8
2.3. Stan techniczny urządzeń odwadniających
2.3.1. Koryto rzeki Sulechówki i budowle w nim usytuowane
Rzeka Sulechówka na przeważającej długości płynie naturalnym korytem wynikającym
z ukształtowania terenu i poza odcinkiem terenu miasta w niewielkim stopniu
przekształconym przez działanie człowieka.
Odcinek koryta od ujścia do rz. Odry (od km 0+000 do km 5+300 oraz od km 6+600 do km
6+980) biegnie przez tereny leśne Lasów Państwowych – Nadleśnictwa Sulechów.
Dolina cieku jest wyraźnie ukształtowana i posiada znaczny wyrównany spadek podłużny
rzędu 4,53‰. Odcinkami dolinę ograniczają podłużne wzniesienia piaszczyste o stromych
zboczach. Samo dno doliny, w którym usytuowane jest płytkie koryto cieku, stanowią
mocno uwilgotnione leśne użytki ekologiczne. W km 0+320 w dnie cieku znajduje się
naturalny stopień o wysokości spadu 1,39m, który jest wynikiem i przykładem erozji
wstecznej
i
wgłębnej.
Z
wywiadu
środowiskowego
potwierdzonego
materiałem
pomiarowym z roku 1983 wynika, że stopień ten ulega stopniowemu przemieszczaniu w
górę cieku i w ciągu ostatnich 25 lat przesunął się o ok. 150 m. Również nastąpiła erozja
wgłębna rzędu 1,50m. Jego utrzymywanie się w postaci pionowego uskoku dna jest
wynikiem specyficznej budowy geologicznej podłoża, tj. obecnością warstwy gruntu
odpornej na
rozmywania.
Obecność takiej warstwy potwierdzają
wyniki badań
geotechnicznych (w otw. nr 24) w rejonie ujścia cieku, gdzie stwierdzono występowanie
warstwy grub. 0,4m gliny pylastej na głębokości 1,3-1,7m.
Stopień ten wymaga zabezpieczenia poprzedzonego dokładniejszym rozpoznaniem
warunków gruntowych, np. narzutem naturalnym trwałym materiałem skalistym. Z analizy
dwóch sąsiednich otworów nr 24 i nr 23 (w tym otworze nie występuje charakterystyczna
warstwa gliny pylastej) można domniemać, że erozja wsteczna może wkrótce osiągnąć
grunty pozbawione warstwy gliniastej i erozja wgłębna i wsteczna będzie bardzo silna,
może spowodować niekorzystne następstwa (znaczne pogłębienie koryta rzędu 3,0m i
szybkie posuwanie się erozji w górę rzeki). Przypuszcza się, że takie zjawisko może
rozpocząć się już w najbliższych 5 latach.
Na poszczególnych odcinkach leśnych, powyżej naturalnego stopnia, koryto cieku pomimo
znacznych spadków nie wykazuje większych oznak erozji bocznej i wgłębnej, co jest
zasługą naturalnego umocnienia biologicznego roślinnego (drzewa, krzewy, zadarnienie)
oraz równoczesne osadzanie rumoszu dennego wleczonego z górnej partii zlewni.
Odcinek od km 5+300 do km 6+266 i od km 6+980 do km 11+300 przebiega przez teren
zabudowany miasta Sulechowa. Koryto na tym odcinku ma charakter sztucznego
regulowanego kanału odwadniającego w wielu miejscach zabudowanego w postaci
„GEOBUD” Zakład Usług Ekologicznych s.c. w Zielonej Górze
Koncepcja programowo-przestrzenna „Rzeka Sulechówka – odbudowa rzeki i odwodnienie terenów w jej zlewni”
9
budowli komunikacyjnych i odcinków rurociągów krytych. Stan techniczny tych obiektów
zabudowy koryta i ich parametry są bardzo różne, w związku z tym część z nich wymagać
będzie przebudowy a niewielka ilość rozbiórki.
Spadki dna koryta wynoszą od 3,12 do 0,5‰, z tym, że niektóre odcinki zabudowane są
bezspadkowo
lub
posiadają
spadki
ujemne
(odwrotne
–
głównie
zabudowane
rurociągami). Głębokości koryta wynoszą od 1,0 do 2,0 m w stosunku do przyległego
terenu, a skarpy na odcinkach odkrytych są częściowo zniszczone przy nachyleniach  1:1
÷ 1:5.
Odcinek powyżej km 11+300 przebiega przez teren dotychczasowych użytków rolnych,
dla których pełni funkcję głównego rowu odwadniającego.
Budowle w korycie
Jak wyżej wspomniano budowle w korycie cieku budowane były sukcesywnie w
długim okresie czasu z użyciem różnych technik i materiałów oraz różnych zasad
stosowanych do określania ich parametrów i w związku z tym cechuje je wielkie
zróżnicowanie co do aktualnego stanu technicznego i przydatności do dalszej eksploatacji.
Istniejące budowle, ich rodzaje i podstawowe parametry wniesiono i opisano na mapach w
skali 1:2 000 oraz na profilu podłużnym cieku (zał. nr 4).
Wykaz wszystkich zinwentaryzowanych budowli i ich podstawowe parametry, stan
techniczny oraz przydatność do dalszej eksploatacji przedstawiono w tabeli nr 1.
Do koryta rzeki mają ujście liczne wyloty z kanalizacji deszczowej i sieci odwadniającej.
Usytuowane są one na różnych wysokościach a ich konstrukcje w większości są w stanie
niedostatecznym.
Ponadto koryta rzeki przekraczają liczne urządzenia podziemne jak i naziemne (gaz,
wodociągi, kanalizacja, energetyka, telekomunikacja, i inne). Urządzenia te wykonywane
były w różnych okresach, na ogół bez stosownych pozwoleń. Dla wielu z nich brak jest
informacji o wysokości usytuowania w korycie lub w dnie rzeki, lub wogóle brak informacji
o ich istnieniu. Projektowanie odbudowy i rozbudowy koryta wymagało będzie dokładnego
rozpoznania tych urządzeń i uzgodnienia ich przebudowy, co do sposobu jak i pokrycia
kosztów ich przebudowy.
W ramach projektu drogi ekspresowej S3 [14] projektuje się wykonanie nowych budowli
komunikacyjnych w korycie rzeki Sulechówki jak i odprowadzanie wód deszczowych z
powierzchni drogowych (po ich podczyszczeniu) do rzeki, na co zostały wydane
pozwolenia wodnoprawne. Również w miejscu skrzyżowania trasy drogi S3 z rzeką jak i
Rowem R-S4 zostały zmienione trasy; rzeki i ujściowego odcinka Rowu R-S4. Budowle te i
trasy cieków zostały uwidocznione na profilu podłużnym rzeki oraz na mapach
„GEOBUD” Zakład Usług Ekologicznych s.c. w Zielonej Górze
Koncepcja programowo-przestrzenna „Rzeka Sulechówka – odbudowa rzeki i odwodnienie terenów w jej zlewni”
10
projektowanych rozwiązań (kolorem fioletowym) oraz dodatkowo dołączono kserokopie
planów w tych miejscach z ww. projektu (zał. nr 8.1 i 8.2).
2.3.2. Rowy otwarte odwadniające użytki rolne i tereny zabudowane
Środkowa część zlewni z racji swojego niższego położenia w stosunku do znacznie
wyniesionych partii wododziałowych, przy niewielkich spadkach terenu była zawsze
narażona na nadmierne uwilgotnienie przypowierzchniowych warstw gruntu, o czym
świadczą lokalne zabagnienia i wkładki gruntów organicznych.
Tereny te dla przystosowania ich do intensywnego rolniczego wykorzystania zostały
zmeliorowane
przy
pomocy niesystematycznych
sieci
rowów otwartych
lokalnie
uzupełnionych siecią drenarską.
W miarę rozwoju miasta cześć tych użytków rolnych przeznaczana była pod budownictwo
mieszkaniowe i przemysłowe, a istniejące rowy po ich ewentualnym przystosowaniu
(pogłębienie, zamiana na rurociągi) pełnią w dalszym ciągu funkcję urządzeń
odwadniających tereny miejskie.
Rowy te i budowle na nich usytuowane w postaci przepustów i odcinków rurociągów
wykonywane były w długim przeciągu czasu i prawdopodobnie bez projektów
obejmujących większy system funkcjonalny. Posiadają one zmienne, najczęściej
niewłaściwe parametry (głębokości, szerokości dna, spadki, światła budowli) na ogół
nieodpowiadające dzisiejszym wymogom w zakresie zabezpieczenia optymalnego
poziomu wody gruntowej i odprowadzania wód pochodzących z opadów przy
równoczesnej zmianie użytkowania z gruntów rolnych na budowlane.
Na małą sprawność hydrauliczną tych urządzeń szczególny wpływ mają wysoko
posadowione niektóre przepusty i rurociągi oraz rażąco małe ich średnice.
Nie bez wpływu na stan techniczny rowów i budowli mają zaniedbania w zakresie ich
konserwacji.
Istniejące budowle, ich rodzaje i podstawowe parametry wniesiono i opisano na mapach w
skali 1:2 000 oraz na profilach podłużnych rowów (zał. nr 5.1 – 5.11).
Zestawienie istniejących budowli i umocnień (zabudowy), ich podstawowe parametry, stan
techniczny oraz przydatność do dalszej eksploatacji przedstawiono w tabeli nr 2.
W ramach projektu drogi ekspresowej S3 [14] projektuje się wykonanie nowych budowli
komunikacyjnych w korycie Rowu R-S1 jak i odprowadzanie wód deszczowych z
powierzchni drogowych (po ich podczyszczeniu) do rowu, na co zostały wydane
pozwolenia wodnoprawne. Również w miejscu skrzyżowania trasy drogi DK3 i S3 z rowem
zostały zmienione odcinki tras rowu. Budowle te i trasy zostały uwidocznione na profilu
„GEOBUD” Zakład Usług Ekologicznych s.c. w Zielonej Górze
Koncepcja programowo-przestrzenna „Rzeka Sulechówka – odbudowa rzeki i odwodnienie terenów w jej zlewni”
11
podłużnym rzeki oraz na mapach projektowanych rozwiązań (kolorem fioletowym) oraz
dodatkowo dołączono kserokopie planów w tych miejscach z ww. projektu (zał. nr 8.3 i
8.4).
Uwaga: w niniejszym opracowaniu (w części opisowej i graficznej) używa się nazw i
numeracji rowów wg istniejących materiałów informacyjnych [1] i [2].
2.3.3. Urządzenia kanalizacji deszczowej terenów komunalnych
Brak jest danych na temat istniejącej sieci kanalizacji deszczowej. Wg własnej
interpretacji map w skali 1:500 można przyjąć, że kanalizacja deszczowa istnieje na części
ulic miasta. Istniejąca w przeszłości kanalizacja deszczowa pełniła również rolę kanalizacji
sanitarnej i została włączona do kanalizacji ogólnospławnej, ujmowanej przepompowniami
ścieków, które są odprowadzane na oczyszczalnię. Natomiast nie ma generalnie
kanalizacji deszczowej we wsiach graniczących z miastem.
2.4. Stan prawno własnościowy urządzeń wodnych i terenów przyległych
Rzeka Sulechówka zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 grudnia
2002 r. w sprawie śródlądowych wód powierzchniowych lub ich części (Dz. U. Nr
16/2003poz. 149) zaliczona jest do wód publicznych stanowiących własność Skarbu
Państwa, dla której prawa właścicielskie sprawuje Marszałek Województwa Lubuskiego.
W związku z tym zgodnie z prawem wodnym, utrzymanie koryta rzeki (eksploatacja,
konserwacja, remonty – art. 64 prawa wodnego) należy do jego właściciela. W ewidencji
gruntów koryto rzeki jest na ogół wydzielone jako odrębne działki. Na niektórych odcinkach
miejskich brak jest ciągłości wydzielenia zarówno koryta otwartego jak i zabudowanego
rurociągami i przepustami, np. w rejonie stacji kolejowej i ulicy Wojska Polskiego. Sytuacja
taka jest niezgodna z prawem wodnym, które przewiduje, że wody publiczne nawet w
przypadku ich zabudowy urządzeniami wodnymi powinny mieć wyznaczony obszar
niezbędny dla zachowania ciągłości cieku w przypadku likwidacji tych urządzeń.
Rowy otwarte w granicach miasta w ewidencji gruntów, najczęściej są wydzielone jako
odrębne działki stanowiące własność Gminy Sulechów, przy czym bardzo często
nieprzestrzegana jest zasada zachowania funkcjonalnej ich ciągłości. Część rowów w
całości lub niektóre ich odcinki nie są wydzielone jako odrębne własności (działki) i
wchodzą w skład nieruchomości na ich trasie (część rowów jest wyodrębniona jako
kontury użytkowe – wody).
Odcinki zakryte rowów na ogół nie są uwidocznione na mapach ewidencyjnych.
Przykładem niekonsekwencji i zawiłości w stanie prawnym urządzeń może być rów RS-4,
„GEOBUD” Zakład Usług Ekologicznych s.c. w Zielonej Górze
Koncepcja programowo-przestrzenna „Rzeka Sulechówka – odbudowa rzeki i odwodnienie terenów w jej zlewni”
12
jeden z ważniejszych w systemie odwodnienia terenów komunalnych. Niektóre odcinki
tego rowu powyżej km 2+350 są wydzielone jako urządzenie gminne, natomiast dolne
jego odcinki, w tym rurociąg 80 cm, L=613m, nie są wydzielone jako działki i jako rowy
wchodzą w skład nieruchomości prywatnych (dz. nr 7/37, 720, 10/20 – obręb Kruszyna),
albo jako rurociąg, który nie jest ujawniony w ewidencji gruntów a przebiega przez grunty
prywatne (powinna być zalegalizowana służebność gruntowa).
Taki stan prawny rowów przy braku spółki wodnej powoduje bardzo nieprzejrzysty
obowiązek utrzymywania – konserwacji urządzeń a niejednokrotnie niemożność jej
prowadzenia (odmowa zgody na wejście na grunt prywatny – „święte prawo własności”).
W zasadzie obowiązek utrzymania urządzeń należy do ich właścicieli, a może on być
nałożony na wszystkich, którzy odnoszą korzyści z tych urządzeń, na wniosek właściciela
urządzeń w drodze decyzji organu właściwego do wydania pozwolenia wodnoprawnego
(art. 64 prawa wodnego).
Dotychczas takiej decyzji ani wniosku nie ma, a prace konserwacyjne prowadzone są w
miarę przeznaczonych na ten cel środków przez samorząd gminy a dostęp do rowów wg
„dobrej woli” użytkowników.
2.5. Prawnie chronione elementy środowiska w zasięgu oddziaływania urządzeń
wodnych
Dolina rzeki Odry na odcinku obejmującym ujście rzeki Sulechówki stanowi Specjalny
Obszar Ochrony - Natura 2000 „Dolina Środkowej Odry ....”
Obszar ten praktycznie pokrywa się z obszarem Chronionego Krajobrazu „18 –
Krośnieńska Dolina Odry” ustanowionym przez Wojewodę Lubuskiego Rozporządzeniem
nr 14 z dn. 24 lipca 2003r. (Dz. U Województwa Lubuskiego nr 47 z dn. 25 lipca 2003 r.)
Nadbrzeżne tereny leśne w dolinie rzeki Sulechówki na odcinku od km 0+000 do km
5+500 (od ujścia do m. Boryń) stanowią obszary cenne przyrodniczo i krajobrazowo, z
uwagi na bogaty skład roślinności zielnej i drzewiastej oraz urozmaiconą rzeźbę terenu.
Część tych obszarów została uznana za użytki ekologiczne. Poza tym w strefie
oddziaływania rowów odwadniających objętych opracowaniem, znajdują się dwa obszary
uznane za użytki ekologiczne, w tym:
 użytek ekologiczny – zadrzewienie śródpolne o pow. 0,66 ha na dz. nr 26/1 w
obrębie Brzezie k.Sulechowa,
 użytek ekologiczny – stanowisko listery jajowatej o pow. 0,48 ha na działce nr 10/1
w obrębie Kruszyna.
„GEOBUD” Zakład Usług Ekologicznych s.c. w Zielonej Górze
Koncepcja programowo-przestrzenna „Rzeka Sulechówka – odbudowa rzeki i odwodnienie terenów w jej zlewni”
13
Granice w/w obszarów prawnie chronionych, zaznaczono na załącznikach mapowych.
Ponadto w granicach Miasta i Gminy Sulechów występuje szereg punktowych elementów
środowiska uznanych za pomniki przyrody. Okazy te znajdują się poza strefą
oddziaływania projektowanych robót.
3. Podstawowe dane hydrologiczne
3.1.
Charakterystyka
zlewni
rzeki
Sulechówki
i
wielkości
przepływów
charakterystycznych i prawdopodobnych
Powierzchnia całkowita zlewni rz. Sulechówki wynosi 61,2 km 2. Pod względem
ukształtowania terenu jest to wyraźnie wykształcona dolina ograniczona na obrzeżach
wzniesieniam i o stosunkowo płaskiej części środkowej, gdzie usytuowane jest miasto
Sulechów. Najwyższe wzniesienia terenowe występują na północno-zachodnich granicach
zlewni, osiągają wysokość 115÷148 m n.p.m., cześć środkowa zlewni (teren miasta)
usytuowana jest na wysokości 80÷90 m n.p.m., natomiast ujście do rz. Odry usytuowane
jest na poziomie  50,00 m n.p.m.
Średni podłużny spadek rzeki Sulechówki wynosi  5‰, spadki podłużne głównych rowów
bocznych wynoszą 0,5÷3,0‰. Spadki poprzeczne terenu zlewni są dosyć zmienne i
wynoszą od 1‰ do 20‰.
Gleby w zlewni to w większości gleby wytworzone z piasków słabogliniastych i gliniastych
na ogół zbyt suchych, a tylko w części środkowej zlewni występują gleby pobagienne
(czarna ziemia, mursze). Na północnych obrzeżach zlewni występują żyzne gleby
gliniaste. Użytkowanie terenu zlewni przedstawia się następująco:
 użytki rolne  40 %,
 lasy  30 %,
 tereny miejskie i budowlane  15 %
 inne użytki  15 %.
Charakterystyczne
wielkości
opadów
dla
najbliższych
stacji
meteorologicznych
Świebodzin i Trzebiechów w latach 1949 – 1980, przedstawiają się następująco.
Średnia roczna suma
jednostka
mm
Minimalna roczna
mm
Maksymalna roczna
mm
Maksymalna miesięczna
mm
„GEOBUD” Zakład Usług Ekologicznych s.c. w Zielonej Górze
Trzebiechów
538
344
(1959)
735
(1967)
232
(VIII 1964)
Świebodzin
537
368
(1950, 1972)
798
(1967)
183
(VIII 1964)
Koncepcja programowo-przestrzenna „Rzeka Sulechówka – odbudowa rzeki i odwodnienie terenów w jej zlewni”
14
3.2. Wielkości zlewni i przepływów głównych rowów odwadniających
W zlewni rzeki Sulechówki dotychczas nie było prowadzonych ciągłych badań i
rejestracji przepływów wód powierzchniowych i w związku z tym brak jest możliwości
ustalenia wielkości tych przepływów w oparciu o rzeczywiste pomierzone wielkości.
Dla potrzeb niniejszego opracowania dokonano obliczeń przepływów charakterystycznych
i prawdopodobnych przy pomocy wzorów empirycznych podawanych w literaturze.
Obliczenia wykonano dla przekrojów obliczeniowych zaznaczonych na mapie zlewni. Do
obliczania przepływów wielkich wód o określonym prawdopodobieństwie wystąpienia
posłużono się formułą opadową prof. Stachy, natomiast przepływy charakterystyczne
obliczono przy użyciu wzorów Iszkowskiego. Wynikowe dane powyższych obliczeń
zawiera tabelaryczne zestawienie – Tabela nr 3.
4. Ocena funkcjonalności i stanu technicznego głównych urządzeń
wodnych w zlewni
4.1. Rzeka Sulechówka i budowle w jej korycie
Koryto rz. Sulechówki w całym okresie rozwoju osadnictwa w jej dolinie, w tym
rozbudowy miasta Sulechowa i pobliskich miejscowości związanych z tym ośrodkiem
miejskim, było przystosowanie do potrzeb tego osadnictwa.
Polegało to zarówno na regulacji koryta (szczególnie jego trasy i głębokości) jak i na
zabudowie(rurociągi) dla przystosowania do potrzeb komunikacji oraz wykorzystania
przyległej do koryta przestrzeni dla budownictwa.
Wykonywanie tych prac w przeciągu długiego okresu czasu przy zastosowaniu różnych
technik, materiałów oraz różnych kryteriów technicznych (normatywów) spowodowało, że
znaczna część zrealizowanych obiektów jest w złym stanie technicznym na skutek ich
wieku i naturalnego zużycia, a część nie spełnia dzisiejszych wymogów dla tego typu
budowli.
Koryto rzeki Sulechówki na dolnym odcinku jej biegu poza terenem miejskim (km 0+000
÷ km 6+200) pomimo, że posiada przeważnie niewielkie głębokości 0,5-2,5m (śr. 1,0m) i
zmienną szerokość dna 1,0-3,0m, to funkcjonuje w sposób zadawalający, co sprowadza
się do tego, że:
 przy wyraźnych spadkach podłużnych sprawnie odprowadza przepływy pochodzące
ze zlewni wyżej położonej (w tym z terenu miasta),
 kształt doliny cieku o znacznych spadkach poprzecznych w terenie leśnym sprawia,
że okresowe występowanie wody z koryta w czasie wezbrań ma niewielki zasięg,
trwa krótko i nie powoduje szkód,
„GEOBUD” Zakład Usług Ekologicznych s.c. w Zielonej Górze
Koncepcja programowo-przestrzenna „Rzeka Sulechówka – odbudowa rzeki i odwodnienie terenów w jej zlewni”
15
 istniejąca roślinność nadbrzeżna tworzy naturalne umocnienie biologiczne koryta
zabezpieczające na ogół jego stabilność.
Na odcinku od km 6+200 do km 11+300, tj. w obrębie gruntów miasta i w większości
zabudowy miejskiej, koryto rzeki jest wyraźnie pogłębione w wyniku wcześniejszych
regulacji i wykonywanych zabiegów konserwacyjnych. Głębokość jego wynosi 1÷3m przy
szerokości dna 1,0÷2,0m. Nachylenie skarp jest znaczne i na niektórych odcinkach zbyt
strome, zagrażające ich stabilności, a także stanowiące znaczne utrudnienie w dostępie
do dna i wykonywaniu zabiegów konserwacyjnych.
Sprawność hydrauliczna takiego przekroju można by uznać za wystarczającą dla
przeprowadzenia wezbrań wód o prawdopodobieństwie zbliżonym do p=10% (to jest
wymaganych normatywnie), jednak zdolność przepustową koryta zdecydowanie obniżają
niektóre budowle w nim usytuowane, powodujące podpiętrzenia i występowanie wody
nawet przy przepływach znacznie niższych.
Budowle
Wiele budowli w korycie rzeki na tym odcinku posiada światła niedostateczne dla
przeprowadzenia wód o wielkościach wymaganych obowiązującymi normatywami dla
budowli hydrotechnicznych i komunikacyjnych. Dotyczy to także rurociągów, które oprócz
małych świateł (w niektórych przypadkach rażąco małych nawet w stosunku do budowli
sąsiednich) często ułożone są bez spadków i na niewłaściwych głębokościach.
Widoczne jest to nawet przy pobieżnym przeanalizowaniu profilu podłużnego. Po analizie
zdolności przepustowej i ich posadowienia oraz stanu technicznego większość z nich
zakwalifikowano do przebudowy.
4.2. Główne rowy odwadniające i budowle w ich korytach
Funkcjonalność głównych rowów odwadniających należy w większości ocenić
negatywnie z uwagi na:
 powszechny brak wyrównanych niwelet, ich dna oraz występowanie przypadkowych
głębokości i przekrojów poprzecznych, na ogół niedostatecznych dla zapewnienia
optymalnych poziomów wody gruntowej w przyległym terenie (zwłaszcza dla
terenów przeznaczonych pod zabudowę),
 usytuowanie w ich przekrojach budowli o zbyt małych przekrojach, niewłaściwie
posadowionych i w złym stanie technicznym.
Rowy te od dawna nie były poddane kompleksowej odbudowie i modernizacji, a
wykonywano na nich tylko interwencyjne prace usprawniające, co przy zaniedbaniach w
„GEOBUD” Zakład Usług Ekologicznych s.c. w Zielonej Górze
Koncepcja programowo-przestrzenna „Rzeka Sulechówka – odbudowa rzeki i odwodnienie terenów w jej zlewni”
16
pracach konserwacyjnych oraz samowolnym wykonywaniu budowli komunikacyjnych
(przepustów) i odcinkowej ich zabudowy (rurociągi) nie przynosi poprawy ich sprawności.
Przeznaczenie przez miasto nowych terenów uprzednio użytkowanych rolniczo dla
potrzeb budownictwa, wymagać będzie zdecydowanego usprawnienia funkcjonowania
tych rowów, a tym samym przeprowadzenia ich generalnej odbudowy i modernizacji, z
równoczesną zmianą ich funkcji z melioracji rolnych na odwodnienie terenów
budowlanych,
co
też
przewiduje
się
w
niżej
przedstawionych
rozwiązaniach
koncepcyjnych.
4.3. Urządzenia kanalizacji deszczowej terenów komunalnych
1) Rzeka Sulechówka jak i w mniejszym stopniu (obecnie jeden przelew awaryjny)
Rów R-S4 stanowią odbiorniki z przelewów awaryjnych kanalizacji sanitarnej
opartej na kilkunastu przepompowniach ścieków. Stąd ich sprawność i właściwe
utrzymanie leży w interesie samorządu (właściwe zagospodarowanie terenu przy
ciekach i łatwy dostęp do ich konserwacji).
2) Na sprawność odbiorników ma istotny wpływ sposób odprowadzania wód
deszczowych
do
nich.
Obserwacje
istniejących
wylotów i
kształtowanych
powierzchniowych spływów z dróg, placów utwardzonych i nieutwardzonych
wskazują,
że
bardzo
duże
ilości
rumowiska
(piasku)
nanoszonych
jest
bezpośrednio do odbiornika, co zwiększa jego zamulanie i potrzebę ciągłego jego
usuwania zamiast z odpowiednich osadników na sieci deszczowej (np. ul.
Przemysłowa, ul. Kwiatowa z której spływy są odprowadzane powierzchniowo
bezpośrednio do rzeki.)
3) Brak miarodajnej inwentaryzacji kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody
deszczowe bezpośrednio do odbiorników uniemożliwia ocenę jej wpływu na podane
rozwiązania i odwrotnie nie jest znany dokładnie wpływ odbiorników na możliwości
pracy kanalizacji deszczowej.
4) Eksploatator oczyszczalni ścieków i systemu kanalizacyjnego miasta Sulechowa
Zakład Gospodarki Komunalnej „SuPeKom” w Sulechowie pomimo dwukrotnej
prośby nie podał żadnych sugestii do uwzględnienie ich w opracowaniu.
„GEOBUD” Zakład Usług Ekologicznych s.c. w Zielonej Górze
Koncepcja programowo-przestrzenna „Rzeka Sulechówka – odbudowa rzeki i odwodnienie terenów w jej zlewni”
17
5. Koncepcja rozwiązań zmierzających do usprawnienia funkcjonowania
urządzeń wodnych
5.1. Ogólne założenia koncepcyjne
Zaproponowane rozwiązania techniczne przyjęto przy założeniach, że powinny one:
 umożliwiać zagospodarowanie i użytkowanie terenów położonych w zasięgu
oddziaływania koryta rzeki Sulechówki i jej dopływów, zgodnie z przeznaczeniem
wynikającym z planów zagospodarowania,
 zapewniać trwałość urządzeń wodnych i łatwość utrzymania ich w stanie
sprawności technicznej,
 ograniczać w miarę możliwości ujemne oddziaływanie projektowanych prac na
gospodarkę wodną zlewni, w tym umożliwić retencjonowanie wody,
 ograniczać ujemne oddziaływanie na środowisko i jego prawnie chronione
elementy, zarówno w trakcie wykonywani robót jak i eksploatacji urządzeń.
Uwzględniając istniejące i przewidywane zagospodarowanie terenu oraz zalecenia
literatury i wymogi normatywne, przyjmuje się, że koryta rz. Sulechówki i głównych rowów
w obszarze terenów zabudowanych i przewidzianych do zabudowy, powinny zapewnić
optymalny poziom wody gruntowej w okresach normalnych, tj. przy przepływie wody Q m
przyjmowanej jako przepływ regulacyjny. Jednocześnie koryta te powinny pomieścić
przepływy wezbraniowe o prawdopodobieństwie występowania p=10% (nie częściej
niż raz na 10 lat).
Budowle występujące w korycie nie powinny zmniejszać sprawności hydraulicznej koryta i
bezpośrednio przepuszczać wielkie wody o prawdopodobieństwie wymaganym w
normatywach.
5.2. Koncepcja odbudowy koryta rzeki Sulechówki
Koryto rz. Sulechówki od ujścia aż do km 5+285, czyli na długości 5 285m pozostawia
się bez zmian w naturalnym stanie. Jedynie w km 0+962 projektuje się wykonać nową
budowlę komunikacyjna w ciągu drogi łączącej stację PKP Pomorsko z Cigacicami.
Natomiast od km 5+285 do km 12+550 koryto rz. Sulechówki przewiduje się do ciągłej
odbudowy na długości 7 265m.
Odbudowa ta podlegać będzie na:
 korekcie niwelety dna,
„GEOBUD” Zakład Usług Ekologicznych s.c. w Zielonej Górze
Koncepcja programowo-przestrzenna „Rzeka Sulechówka – odbudowa rzeki i odwodnienie terenów w jej zlewni”
 wykonaniu
regularnego
i
bezpiecznego
przekroju
poprzecznego
18
koryta
z
dostosowaniem jego wymiarów i umocnień do sprawnego przeprowadzenia
przepływów normalnych i wezbraniowych,
 dostosowanie w niezbędnym zakresie budowli w korycie do skorygowanej niwelety
dna i wymaganej zdolności przepustowej, poprzez rozbiórkę i przebudowę budowli
niespełniających tych warunków oraz budowę nowych budowli.
Zgodnie z podanymi założeniami jako wodę miarodajną dla wymiarowania koryta, przyjęto
przepływ średni Qm, natomiast jako wodę kontrolną, przepływ wody wysokiej o
prawdopodobieństwie występowania p=10%. Lokalizacje i zakres przewidzianych prac
przedstawiają załączone profile podłużne – zał. nr 4, przekroje poprzeczne – zał. nr 6 oraz
plany sytuacyjne (mapy ewidencyjne w skali 1:2 000) - zał. nr 3.
Na odcinku miejskim przebiegu rzeki przewiduje się przekrój dwudzielny koryta z
zastosowaniem jednostronnej ławy na skarpie. Uzasadnia się to potrzebą umożliwienia
wykonania ręcznie bieżących zabiegów konserwacyjnych przy niskich stanach wody.
Zestawienie projektowanych parametrów koryta na poszczególnych odcinkach i ich
charakterystykę hydrauliczną przedstawia załączona tabela nr 4.
W związku z niezbędną korektą niwelety dna rzeki, zajdzie konieczność przebudowy
niektórych budowli posadowionych znacznie wyżej od projektowanego dna koryta rzeki.
Ponadto do przebudowy kwalifikuje się budowle posiadające zwężone wymiary otworów,
które stanowią przeszkodę w przepływie szczególnie przy podwyższonych stanach wód.
Projektowane parametry nowych budowli dostosowano do wymaganych wg normatywów
technicznych i zaleceń literatury, tj. przyjmując wodę miarodajną dla ich wymiarowania:
 przepływ Qp = 2% dla budowli komunikacyjnych na drogach publicznych,
 przepływ Qp = 10% dla rurociągów w korycie,
 przepływ Qp = 1% dla budowli przelewowych i piętrzących (jak dla IV klasy budowli
hydrotechnicznych).
Wykaz projektowanych budowli w korycie przedstawia załączona tabela nr 6.
Poniżej podano dodatkowy opis dla niektórych budowli celem zwrócenia uwagi na niektóre
aspekty zależnych uwarunkowań:
1). Stopień ziemny w km 0+320
- rozważyć „ekologiczne” zabezpieczenie stopnia ziemnego przed erozją wgłębną i
wsteczną.
2). Zbiornik wodny nr 4
- równolegle z budową zbiornika istnieją możliwości budowy małej elektrowni wodnej,
„GEOBUD” Zakład Usług Ekologicznych s.c. w Zielonej Górze
Koncepcja programowo-przestrzenna „Rzeka Sulechówka – odbudowa rzeki i odwodnienie terenów w jej zlewni”
19
3). Skrzyżowania projektowanych dróg w ramach projektu drogi S3 [14] oraz urządzeń
związanych z drogą z rzeką Sulechówką:
- należy obniżyć projektowane posadowienie przepustów drogowych w km rzeki:
a) km 6+590 – obniżyć o 36cm, droga krajowa nr 3 (DK3) km 1+471,00,
b) w km 7+058 – obniżyć o 30cm, droga gospodarcza przy drodze ekspresowej nr 3 (S3),
c) w km 41+800 – obniżyć o 30cm, droga S3 km 41+800,
- proponuje się przyjąć spadek przepustów równy projektowanemu spadkowi dna rzeki,
- odsunąć lokalizację zbiorników retencyjnych (np. Zb.0.4.17) od projektowanego brzegu
rzeki (brak dostępu do rzeki) – patrz zał. nr 8.2,
- przesunąć ogrodzenie drogi S3 na lewy brzeg rzeki – brak dostępu do rzeki,
- zabudowa wylotami, separatorami i innymi urządzeniami koryta rzeki powinna
uwzględniać projektowane rzędne dna jak i parametry poprzeczne rzeki.
4). Rurociąg „na tartaku” w km 8+988÷9+098
- należy bezwzględnie przebudować rurociąg (wariant- kanał otwarty) na terenie obecnego
tartaku. Jego oddziaływanie jest bardzo niekorzystne na cały teren powyżej wlotu
(praktycznie aż do ujścia Rowu R-S4 przy ul. Brzozowej. Jest głównym „sprawcą” złego
funkcjonowania rzeki i jej dopływów powyżej wlotu.
5). Rurociąg na Terenie Infrastruktury Technicznej od km 10+926 do km 11+286
- rurociąg istniejący biegnie na Terenie Infrastruktury Technicznej
- uważa się, że wariant trasy wzdłuż torów kolejowych powinien być rozpatrywany do
realizacji w pierwszej konieczności.
6). Osadniki
- zaproponowano osadniki na trasie rzeki. Podyktowane jest to tym, że wody deszczowe
wraz z osadami trafiają bezpośrednio do koryta rzeki osadzające się na dnie z uwagi na
małe spadki tworząc lokalne „przymuliska”. Stanowiłyby koncentrację lokalną osadów i
możliwość ich mechanicznego usuwania oraz ich wywóz.
7). Przelewy awaryjne kanalizacji sanitarnej
- z uwagi na brak danych dotyczących urządzeń kanalizacji sanitarnej, w tym głównie
przelewów awaryjnych i pracy przepompowni, należy przeanalizować podane poziomy
miarodajne wód w rzece i odpowiednio przystosować pracę przelewów awaryjnych (np.
klapy zwrotne). Uważa się, że dalsze rozpatrywanie pogłębiania dna rzeki lub poszerzania
przekroju poprzecznego jest w tych warunkach zabudowy nierealne.
8). Dostęp do rzeki.
- rzeka Sulechówka jest wodą publiczną,
„GEOBUD” Zakład Usług Ekologicznych s.c. w Zielonej Górze
Koncepcja programowo-przestrzenna „Rzeka Sulechówka – odbudowa rzeki i odwodnienie terenów w jej zlewni”
20
- w decyzjach o warunkach zabudowy nie dopuszczać do braku dostępu do wody
publicznej (zgodnie z Prawem wodnym art.27 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Dz.U. z
2001 r. Nr 115, poz. 1229 z późn. zm.) pozostawiając wolny pas dostępu do rzeki szer.
min. 1,5m od linii brzegowej (górnej krawędzi projektowanego koryta rzeki),
- realizacja projektu drogi S3 powinna zapewnić dostęp do rzeki i między innymi dlatego
projektowane ogrodzenie drogi należy przełożyć na prawy brzeg rzeki
- koryto od km 10+133 do km 10+926 z uwagi na niedostępność dla sprzętu nie jest
konserwowane i nie ma nawet możliwości wykonania poprawnej konserwacji z uwagi na
„dziką” zabudowę koryta i brzegów przez użytkowników działek przyległych (rejon ulicy
Prusa). Utrzymywane jest stałe zamulenie koryta na tym odcinku rzeki dochodzące do
50cm, co potwierdza profil podłużny rzeki Sulechówki.
5.3. Koncepcja i zakres odbudowy i przebudowy głównych rowów odwadniających
O
potrzebie
zakwalifikowania
do
odbudowy
większości
głównych
rowów
odwadniających przesadzają głównie:
 konieczność znacznych korekt dna tych rowów w stosunku do stanu istniejącego
dla zlikwidowania nieprawidłowości, w tym zakresie (lokalne odwrotne spadki) jak i
zapewnienia ich głębokości niezbędnych do odwodnienia terenu związanego ze
zmianą użytkowania z rolnego na budowlany,
 konieczność przebudowy znacznej ilości budowli (przepustów i rurociągów) o
niewłaściwych otworach i wysokości posadowienia.
Zakres docelowy przebudowy odcinków poszczególnych rowów i budowli na nich
usytuowanych przedstawiono na profilach podłużnych tych rowów – zał. nr 5.1÷5.11 oraz
planach sytuacyjnych – zał. nr 3.
Zestawienie tabelaryczne przewidzianych do odbudowy odcinków rowów oraz parametry
ich przekrojów zawiera tabela nr 5, a zestawienie budowli, tabela nr 7.
Poniżej podano dodatkowy opis dla niektórych rowów celem zwrócenia uwagi na niektóre
aspekty zależnych uwarunkowań:
1). Rów R-S4
– jest drugim po rzece Sulechówce odbiornikiem wód deszczowych miasta oraz z terenów
zabudowanych (wsie) i użytków rolnych.
- odcinek od ujścia do wylotu rurociągu (od km 0+00 do km 1+750) wymaga bezwzględnej
przebudowy wraz ze wszystkimi budowlami na tym odcinku,
- wykonanie nowych budowli wymagane jest pod al. Wielkopolską i ul. Gdańską,
„GEOBUD” Zakład Usług Ekologicznych s.c. w Zielonej Górze
Koncepcja programowo-przestrzenna „Rzeka Sulechówka – odbudowa rzeki i odwodnienie terenów w jej zlewni”
21
- realizacja projektu drogi S3 na skrzyżowaniu z tym rowem powinna zapewnić dostęp do
rowu i między innymi dlatego projektowane ogrodzenie drogi należy przełożyć na lewy
brzeg rowu.
2). Rów R-26
- jest przedłużeniem Rowu R-S4
- zakryć głęboki i szeroki odcinek rowu położony pomiędzy garażami a ulicą Poznańską,
- zapewnić funkcję drenującą urządzenia.
3). Rów R-S1
- przy realizacji projektu drogi S3 [14] należy obniżyć o 30cm przepust na skrzyżowaniu z
rowem w km 1+970 projektowanej drogi krajowej DK3 km 1+957.00,
- jak wyżej lecz w km 3+200 na skrzyżowaniu z drogą S3 w km 42+847,50 – należy
wykonać rurociąg (przepust długości 50m) wg rzędnych istniejących wykonanych w
oparciu o projekt drogi krajowej nr 32 [13] tj. znacznie niżej od podanych w projekcie S3
[14]. Jest nie do przyjęcia rzędna wlotu do rurociągu (przepustu) wg projektu S3 [14].
4). Rów R-29
- nabierze znaczenia dopiero przy realizacji strefy zagospodarowania terenu „Krężoły”.
5). Rów R-S69
- należy zamienić na rurociąg jako kanalizację deszczową a trasę poprowadzić w ul.
Zimowej i Wiosennej z uwagi na przebieg po gruntach prywatnych i brak wydzielenia jako
rów,
- nabierze dodatkowego znaczenia przy realizacji strefy zagospodarowania terenu
„Krężoły”.
6). Rów R-S70 i Rów R-S74
- nabierają coraz większego znaczenia jako odbiornik kanalizacji deszczowej intensywnie
zabudowywanej strefy budownictwa mieszkalnego i usługowego „Brzezie k.Sulechowa”.
7). Rów R-S72
- rozpatrzono wariantowo:
I wariant – wykonanie rur. śr. 0,5m kan. drenażowo deszczowej z ujęciem wód z rejonu ul.
Matejki. Wymaga kosztownej przebudowy rurociągów na skrzyżowaniu z ul. Wańkowicza.
II wariant – wykonanie odpływu z rejonu ul. Matejki w kierunku Rowu R-A. Wtedy można
będzie pozostawić rurociąg pod ul. Wańkowicza istniejący, a pozostałe odcinki rowu
zamienić na rurociąg drenażowy tej samej średnicy.
8). Rów R-S71
- wykorzystać pas terenu (dawna trasa rowu) dla wykonania odpływu z rowu przydrożnego
przy ul. Wańkowicza w rejonie ul. Narutowicza z uwzględnieniem odwodnienia
„GEOBUD” Zakład Usług Ekologicznych s.c. w Zielonej Górze
Koncepcja programowo-przestrzenna „Rzeka Sulechówka – odbudowa rzeki i odwodnienie terenów w jej zlewni”
22
drenażowego istniejących budynków w tym rejonie. Rów przydrożny zamienić na rurociąg
drenażowo-deszczowy.
9). Rów R-10
- proponuje się wykorzystanie rowu R-10 wraz z rowami R-11 i R-5 dla obniżenia
zwierciadła wody gruntowej w terenach otaczających zbiornik. Obecnie zw. wody
spiętrzonej stale jest wyżej ca 50-70 cm od zw. wody w przyległych rowach, co świadczy o
podziemnym zasilaniu zbiornika o charakterystycznych warunkach gruntowych (wierzchnie
warstwy to nieprzepuszczalna gytia podścielona piaskami wodonośnymi o napiętym
zwierciadle wody gruntowej).
10). Rów R-12
- odprowadzane są do niego wody deszczowe dwoma wylotami, które mogą być
podtapiane przy bardzo dużych opadach. Stąd należałoby je zaopatrzyć w klapy zwrotne i
ewentualnie niewielką pompę.
11). Istniejący rurociąg kanalizacji deszczowej o śr. 350mm uchodzący do Sulechówki w
km 9+507
- należy przebudować na co najmniej o średnicy 0,60m dla usprawnienia odpływu wód z
ul. Konopnickiej i Słonecznej.
12). Rów R-S69
- rów wzdłuż ul. Gdańskiej zamienić na
kanalizację
drenażowo-deszczową
z
przedłużeniem do ul. Kargowskiej (odbiór deszczówki z wylotu kd.),
- wykonać kanalizację deszczową ul. Babimojskiej (jedyny wpust uliczny na tej ul.
odprowadza wody na teren prywatny).
13). Rów R-S32
- należy bezwzględnie przebudować przepust na drodze głównej w Obłotnie. Wykonany
przepust „teleskopowy” o śr. 0,6m na wlocie i 0,4m na wylocie grozi zatkaniem a oprócz
tego ma niedopuszczalnie małą średnicę i nie przeprowadzi odpowiedniej ilości wody.
Powinien posiadać średnicę nie mniejszą niż 0,8m.
14). Zbiornik nr 7
- zbiornik o pow. 5,0ha jest niezbędny, aby „odciążyć” rurociąg zarówno o śred. 0,8m jak i
1,4m.
5.4. Proponowane zamierzenia w zakresie retencjonowania wody
W zlewni rzeki Sulechówki, ze względu na jej zagospodarowanie i ukształtowanie
terenu brak jest możliwości budowy zbiorników retencyjnych, a szczególnie takich, które
„GEOBUD” Zakład Usług Ekologicznych s.c. w Zielonej Górze
Koncepcja programowo-przestrzenna „Rzeka Sulechówka – odbudowa rzeki i odwodnienie terenów w jej zlewni”
23
pozwalałyby w znaczący sposób wpływać na wyrównanie przepływów i zmniejszenie
parametrów koryt i budowli niżej położonych.
Korzystne pod względem topograficznym warunki do lokalizacji zbiorników występują tylko
na dolnym odcinku rzeki. Jednak przyległe do rzeki tereny stanowią lasy w części uznane
za użytki ekologiczne. Ponadto lokalizacja zbiorników na tym odcinku nie mogłaby mieć
korzystnego wpływu na zmniejszenie wezbrań w obrębie terenów zabudowanych miasta,
położonych powyżej tych lokalizacji zbiorników.
W opracowaniu wskazano możliwości lokalizacji niewielkich zbiorników na tym terenie
(zbiorniki nr 1-4) do rozważenia ich realizacji w dalszej perspektywie wg uznania
użytkownika przyległych terenów pokrytych lasami, przy założeniu ich funkcji przede
wszystkim dla:
- urozmaicenia siedlisk leśnych,
celów przeciwpożarowych.
Rozpatrzono i wskazano także możliwe realizacje zbiorników poza korytem rzeki
Sulechówki w lokalnych obniżeniach terenowych związanych z bocznymi rowami
odwadniającymi, i tak:
1) zbiorniki nr 5, 6 i 19 o łącznej powierzchni 2,65ha, które współdziałają bezpośrednio
z rzeką,
2) zbiorniki nr 7-18 o łącznej powierzchni 11,77ha, które współdziałają bezpośrednio z
rowami i pośrednio z rzeką.
Przewiduje się, że:
- zbiorniki te będą miały czaszę uformowaną w wykopie z wykorzystaniem obniżeń
terenowych, obecnie przeważnie podmokłych lub zabagnionych),
- urobek z wykopu posłuży do podwyższenia i wyrównania przyległego tereny, a
głębokość minimalna wody może wynosić ok. 1,0m,
wysokość warstwy retencyjnej będzie dostosowana do istniejącego przewidywanego
zagospodarowania terenu i nie będzie wyższa niż 0,8÷1,2m,
- teren zbiorników będzie wkomponowany w układ zieleni ciągów spacerowych w
mieście.
Lokalizację i przybliżone powierzchnie zbiorników podano na mapach projektowanych
rozwiązań i odpowiednio na profilach podłużnych.
Z uwagi na niewielkie powierzchnie i objętości retencyjne, zbiorniki te nie będą miały
znaczącego wpływu na zmniejszenie wielkości przepływów wód wezbraniowych. Jedynie
zbiornik nr 7 o pow. 5,0ha może pozwolić na znaczną poprawę funkcjonowania głównego
rowu odwadniającego R-S4 i średnicy rurociągu.
„GEOBUD” Zakład Usług Ekologicznych s.c. w Zielonej Górze
Koncepcja programowo-przestrzenna „Rzeka Sulechówka – odbudowa rzeki i odwodnienie terenów w jej zlewni”
24
Przewiduje się, że poza funkcją wyrównania odpływu i walorów urozmaicenia w
zagospodarowaniu terenu nie będą pełniły roli celowego, użytkowego retencjonowania
wody.
6. Zakres potrzebnych zmian własnościowych i wykupu nieruchomości
dla realizacji robót i eksploatacji urządzeń
Rzeka Sulechówka
Wykonanie odbudowy koryta rzeki przy zaproponowanej trasie będzie wymagało
regulacji granic własności dla koryta rzeki. Polegać to będzie na:
 usunięciu istniejących nieprawidłowości w ewidencji gruntów w oparciu o prawo
wodne dla zapewnienia ciągłości koryta rzeki, a dotyczy to głównie odcinka od km
8+990 do km 12+500,
 niewielkich korektach granic koryta w związku z jego rozbudową,
 wydzielenia w drodze wykupu lub wymiany gruntu pod nową trasę koryta w obrębie
projektowanej, odcinkowej zamiany jego trasy.
Przewiduje się, że zaproponowane zbiorniki retencyjne w dolnym odcinku mogą być
realizowane w dalszej perspektywie i tylko w porozumieniu z ALP, dla potrzeb
urozmaicenia siedlisk leśnych i nie będą one wymagały zmian własnościowych i zmiany
przeznaczenia terenu.
Wykonanie zabiegów konserwacyjnych wymaga zapewnienia dostępu do koryta rzeki
dla ludzi (robotników) i sprzętu. Z uwagi na przewidywany ograniczony zakres prac
konserwacyjnych na odcinku leśnym nie przewiduje się potrzeby wydzielenia z użytków
leśnych
(użytki
ekologiczne),
specjalnego
pasa
technologicznego
dla
prac
konserwacyjnych.
Dla umożliwienia kontroli i konserwacji rzeki niezbędne jest ustalenie w miejscowych
planach zagospodarowania ograniczeń w zabudowie i grodzeniu terenu bezpośrednio
przyległego do rzeki (jako prawo miejscowe – stosownie do ustaleń prawa wodnego dla
wód publicznych.
Na odcinku terenów miejskich niezabudowanych wskazane jest wydzielenie w
miejscowych planach zagospodarowania pasa wzdłuż kanału o szerokości 5m (od
górnej krawędzi projektowanego przekroju rzeki), przeznaczonego do konserwacji i
utrzymania koryta. Pas taki powinien być przewidziany jako teren zieleni niskiej
(ewentualnie ciągu spacerowego) bez możliwości lokalizowania ogrodzeń i
zabudowy. Wskazanym byłoby, aby teren ten mógł być wykupiony przez właściciela
„GEOBUD” Zakład Usług Ekologicznych s.c. w Zielonej Górze
Koncepcja programowo-przestrzenna „Rzeka Sulechówka – odbudowa rzeki i odwodnienie terenów w jej zlewni”
25
wody publicznej. Lokalizację takiego pasa zaznaczono na planach sytuacyjnych - zał.
nr 3.
Zakres niezbędnych zmian w ewidencji gruntów dla zachowania ciągłości koryta rzeki
Sulechówki podano w tabeli nr 10 i obejmują one powierzchnię rzędu 2,30ha.
Zakres niezbędnych zmian własności dla lokalnej rozbudowy koryta może być ustalony na
etapie szczegółowego projektu po przyjęciu trasy i parametrów koryta i w oparciu o mapy
dla celów projektowania. Szacuje się, że może to być powierzchnia rzędu 2,0ha i dotyczy
różnych działek.
Wydzielenie pasa dla potrzeb eksploatacji i konserwacji w zakresie wskazanym na mapie
dotyczy odcinków rzeki od km 5+300 do km 11+775, tj. na długości 6,475 km, i
powierzchni rzędu 3 ha.
Bez ww. pasa do konserwacji niemożliwa będzie jego mechaniczna konserwacja i brak
będzie możliwości wywozu urobku, odpadów, traw, itp.
Główne rowy odwadniające
Rowy odwadniające pełnią funkcję zarówno urządzeń melioracyjnych służących
odwadnianiu użytków rolnych jak też urządzeń komunalnych odprowadzających wody
gruntowe i deszczowe z terenów zabudowanych, dróg i placów.
W ewidencji gruntów w części są one wydzielone jako własność Gminy Sulechów, z tym,
że wydzielenia te nie są ciągłe, np. R-S4 w większości biegu stanowi własność gminy
natomiast dolny odcinek stanowi własność prywatną. Część rowów wchodzi w skład
nieruchomości należących do różnych właścicieli. Stan taki tworzy trudności w ustaleniu
obowiązków w zakresie organizowania i przeprowadzenia zabiegów konserwacyjnych.
Niezbędne jest uzgodnienie i ustalenie pomiędzy jednostką nadzorującą urządzenia
melioracyjne, zarządcą nieruchomości, a samorządem gminy, funkcji rowów przez
zakwalifikowanie ich do urządzeń melioracyjnych lub komunalnych oraz opracowanie
instrukcji ich utrzymania z podziałem obowiązków, zgodnie z prawem wodnym.
Dla umożliwienia kontroli i konserwacji rowów niezbędne jest ustalenie w miejscowych
planach zagospodarowania ograniczeń w zabudowie i grodzeniu terenu bezpośrednio
przyległego do cieku (jako prawo miejscowe – analogicznie do ustaleń prawa wodnego dla
wód publicznych).
Zakres niezbędnych zmian w ewidencji gruntów dla zachowania ciągłości koryta Rowu
R-S4 podano w tabeli nr 11 i obejmują one powierzchnię rzędu 0,75ha.
Zakres niezbędnych zmian własności dla lokalnej rozbudowy koryta może być ustalony na
etapie szczegółowego projektu po przyjęciu trasy i parametrów koryta i w oparciu o mapy
„GEOBUD” Zakład Usług Ekologicznych s.c. w Zielonej Górze
Koncepcja programowo-przestrzenna „Rzeka Sulechówka – odbudowa rzeki i odwodnienie terenów w jej zlewni”
26
dla celów projektowania. Szacuje się, że może to być powierzchnia rzędu 1,0ha i dotyczy
różnych działek.
Wydzielenie pasa dla potrzeb eksploatacji i konserwacji w zakresie wskazanym na mapie
dotyczy odcinków rzeki na długości 4,5km, co dotycz powierzchni rzędu 2,25ha.
Bez pasa do konserwacji niemożliwa będzie ich mechaniczna konserwacja) i brak
możliwości wywozu urobku, odpadów, traw, itp. ( w pierwszym rzędzie dotyczy Rowu
R-S4).
„GEOBUD” Zakład Usług Ekologicznych s.c. w Zielonej Górze
Koncepcja programowo-przestrzenna „Rzeka Sulechówka – odbudowa rzeki i odwodnienie terenów w jej zlewni”
27
7. Zestawienie przybliżonych zakresów prac i orientacyjnych kosztów
ich wykonania
7.1.
Zestawienie przybliżonych zakresów prac i orientacyjnych kosztów ich
wykonania dla odbudowy rzeki Sulechówki
Lp.
1
I
1.
2.
3.
II
III
Koszt w tys. zł
Jedn.
Ogólny
Wyszczególnienie robót
Jedn.
Ilość
2
3
4
5
km
6,312
1 500
9 468
szt.
szt.
8
1
400
500
3 200
500
szt.
2
200
400
szt.
1
100
100
szt.
2
60
120
szt.
m
szt.
2
30
3
50
5
150
100
150
450
m
m
593
360
15
10
8 895
3 600
26 983
ha
ha
ha
1,75
0,90
2,65
1 400
500
2 450
450
2 900
29 883
%
3
Rzeka Sulechówka
Odbudowa koryta rzeki
Budowle:
a/ przepust ramowy 3,0x2,0m, L=6-10m
b/ przepust ramowy 2,0x2,0m, L=26m
c/ przepust rurowy  1,60m,
L=12-20m
d/ przepust rurowy  1,20m,
L=8m
e/ przepust rurowy  0,8m,
L=10m
f/ kładka L=3,0m
g/ bystrotok
h/ osadnik b=6,0m, L=80m
Rurociągi:
a/  1,60m
b/  1,20m
Razem rzeka Sulechówka
Zbiorniki retencyjne*:
a/ nowe
b/ odbudowa
Razem zbiorniki retencyjne
Razem koszty lp. I i II
Koszty wykonania opracowań
przedprojektowych i projektowych oraz
dokumentacji geodezyjnej
Ogółem
6
896
30 779
* w zestawieniu nie ujęto zbiorników nr 1-4 jako budowli niezwiązanych bezpośrednio z
regulacją rzeki, które mogą być realizowane niezależnie od rzeki
„GEOBUD” Zakład Usług Ekologicznych s.c. w Zielonej Górze
Koncepcja programowo-przestrzenna „Rzeka Sulechówka – odbudowa rzeki i odwodnienie terenów w jej zlewni”
7.2.
28
Zestawienie przybliżonych zakresów prac i orientacyjnych kosztów ich
wykonania dla odbudowy głównych rowów odwadniających
Lp.
1
I
1.
2.
3.
II
III
Wyszczególnienie robót
2
Główne rowy odwadniające ogółem:
w tym: jako kanały otwarte (rowy)
jako rowy zakryte (rurociągi)
Odbudowa rowów
Budowle:
a/ przepust ramowy 1,50x1,50m
L=8-26m
b/ przepust rurowy  1,60m, L=10-20m
c/ przepust rurowy  1,40m, L=16m
d/ przepust rurowy  1,20m, L=8-22m
e/ przepust rurowy  1,0m, L=8-20m
f/ przepust rurowy  0,8m, L=8-16m
g/ przepust rurowy  0,60m, L=8-12m
h/ kładka L=3,0m
i/ osadnik b=6,0m, L=80m
j/ przepust rurowy z zastawką  1,0m
L=10m
k/ przepust rurowy z zastawką  0,80m
L=6-8m
l/ przepust rurowy z zastawką  0,60m
L=6m
m/ syfon  0,60m L=12m
Rurociągi:
a/  1,40m
b/  1,00m
c/  0,80m
d/  0,60m
e/  0,50m
f/  0,40m
g/  0,30m
Razem główne rowy odwadniające
Zbiorniki retencyjne:
a/ nowe
b/ odbudowa
Razem zbiorniki retencyjne
Razem koszty lp. I i II
Koszty wykonania opracowań
przedprojektowych i projektowych oraz
dokumentacji geodezyjnej
Ogółem
„GEOBUD” Zakład Usług Ekologicznych s.c. w Zielonej Górze
Jedn.
Ilość
Koszt w zł
Jedn.
Ogólny
3
4
5
m
m
m
m
28 629
23 474
5 155
23 474
6
400
9 390
szt.
4
250
1 000
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
6
1
4
5
17
34
2
3
200
150
120
100
60
50
50
150
1 200
150
480
500
1 020
1 700
100
450
szt.
1
90
90
szt.
4
70
280
szt.
1
50
50
szt.
1
80
80
m
m
m
m
m
m
m
m
620
195
292
1 956
1 342
550
200
12
8
6
5
4
3
2
7 440
1 560
1 752
9 780
5 368
1 650
400
44 440
ha
ha
ha
9,70
2,07
11,77
600
300
5 820
621
6 441
50 881
%
3
1 526
52 407
Koncepcja programowo-przestrzenna „Rzeka Sulechówka – odbudowa rzeki i odwodnienie terenów w jej zlewni”
29
8. Wpływ przewidywanych prac na środowisko
Projektowane do realizacji prace obejmują tereny związane z istniejącą i
przewidywaną zabudową miasta Sulechów i mają za zadanie poprawę warunków
aktualnego i przyszłościowego wykorzystania terenów pozostających pod wpływem
urządzeń wodnych w zlewni Sulechówki.
Zakres projektowanych prac sprowadza się do odbudowy i modernizacji istniejących
urządzeń, co nie spowoduje zmian przeobrażeniowych w środowisku. Przewidywane
prace zlokalizowane są poza obszarem ochrony środowiska, a punktowe okazy przyrody
uznane za pomniki przyrody zlokalizowane są poza strefami przewidywanych prac i poza
strefą ich oddziaływania.
Zaznaczone na mapach sytuacyjnych i na profilu podłużnym rz. Sulechówki zbiorniki
nr 1 ÷ nr 4 położone na terenach leśnych i w obszarze użytków ekologicznych nie są
przewidywane do realizacji w ramach inwestycji usprawniającej odpływ z rejonu miasta
Sulechowa. Możliwość realizacji, w tym rejonie zbiorników, wskazano z uwagi na
korzystne warunki topograficzne i hydrologiczne. Ich ewentualna realizacja mogłaby być
podjęta w dalszej perspektywie przez administrację lasów państwowych dla wykorzystania
możliwości retencjonowania wody i urozmaicenia siedliska leśnego, ewentualnie dla celów
przeciwpożarowych. Poprzedzone to powinno być rozważeniem wpływu na środowisko
oraz uściśleniem koncepcji rozwiązań projektowych.
9. Proponowany dalszy tok prac przygotowawczych do realizacji
inwestycji i możliwości ich etapowania
Przewiduje się, że ze względów kompetencyjnych i prawnych odrębnie będzie
przygotowana i realizowana odbudowa rzeki Sulechówki i odbudowa oraz modernizacja
sieci głównych rowów odwadniających.
Odbudowa koryta rzeki Sulechówki wraz z budowlami, powinna być zrealizowana w
pierwszej kolejności jako odrębne zadanie. Realizacje tego zadania przewiduje się w
jednym etapie o okresie realizacji 2÷3 lata.
Przygotowanie inwestycji wymagało będzie:
 uzyskania decyzji środowiskowej,
 uzyskanie decyzji lokalizacyjnej,
 opracowanie projektu budowlanego i operatu wodnoprawnego,
 uzyskanie pozwoleń; wodnoprawnego i budowlanego.
„GEOBUD” Zakład Usług Ekologicznych s.c. w Zielonej Górze
Koncepcja programowo-przestrzenna „Rzeka Sulechówka – odbudowa rzeki i odwodnienie terenów w jej zlewni”
30
Odbudowa głównych rowów odpływowych może być realizowana sukcesywnie w miarę
potrzeb miasta, przy czym wskazanym jest, aby rozwiązania projektowe i etapy
realizacyjne obejmowały kompletne zlewnie cząstkowe tych rowów dla uzyskania
pożądanego efektu.
Rów R-S4 dla miasta Sulechowa ma taką samą rangę jak rzeka Sulechówka i
powinien być realizowany równolegle z rzeką Sulechówką lub niezależnie a nawet w
pierwszej kolejności, tym bardziej, że rozbudowa miasta planowana jest głównie w jego
zlewni (grunty; Krężoły, Obłotne, Kruszyna, wschodnia część miasta). Z uwagi na zakres
inwestycji i wagę odbiornika powinien być realizowany jako odrębne zadanie inwestycyjne.
10. WNIOSKI
1) Aktualny stan techniczny i zdolność przepustowa koryt rzeki Sulechówki i głównych
rowów odwadniających oraz aktualne i perspektywiczne zagospodarowanie terenów w
obrębie miasta Sulechowa i przyległych wsi stwarzają potrzebę wykonania generalnej
odbudowy i modernizacji tych urządzeń w zakresie wnioskowanym w opracowanej
koncepcji.
2) W pierwszej kolejności odbudową należy objąć:
a. rzekę Sulechówkę na odcinku od km 5+285 do km 12+500 wraz z budowlami na
długości 7 215m oraz dodatkowo z przepustami w km 0+962 i w km 2+900,
b. Rów R-S4 wraz z rowem R-26 na łącznej długości 4 762m.
3) Większość rowów odwadniających w rejonie miasta Sulechowa obsługuje tereny
budowlane i przewidziane pod zabudowę i w związku z tym powinny być traktowane
jako urządzenia komunalne. Tylko część (praktycznie górne odcinki) niektórych rowów
ma charakter urządzeń melioracyjnych. Dla wszystkich rowów niezbędne jest formalne
uregulowanie ich stanu prawnego co do funkcji, własności oraz obowiązku konserwacji.
4) Za niezwykle ważne należy uznać zapewnienie dostępności koryt otwartych rzeki i
rowów dla możliwości kontroli ich funkcjonowania i wykonywania zabiegów
konserwacyjnych. Problem ten powinien być uwzględniony przy opracowywaniu i
uchwalaniu
miejscowych
planów
zagospodarowania
przestrzennego
poprzez
wyłączenie z zabudowy i ogrodzeń terenów bezpośrednio przyległych do tych
urządzeń (dla rzeki zgodnie z art. 27 prawa wodnego, a dla rowów analogicznie jako
prawo miejscowe).
5) Materiały pomiarowe i projektowane rozwiązania dotyczące rzeki i rowów powinny być
(od zaraz) wykorzystywane dla wszelkich interwencyjnie wykonywanych robót na tych
urządzeniach jak i uzgodnień skrzyżowań i zbliżeń z innymi urządzeniami. W związku z
„GEOBUD” Zakład Usług Ekologicznych s.c. w Zielonej Górze
Koncepcja programowo-przestrzenna „Rzeka Sulechówka – odbudowa rzeki i odwodnienie terenów w jej zlewni”
31
tym winy być udostępnione Gminie Sulechów jak i Inspektoratowi LZMiUW w
Sulechowie.
6) Rzeka Sulechówka jak i w mniejszym stopniu (obecnie jeden przelew awaryjny) Rów
R-S4 stanowią odbiorniki z przelewów awaryjnych kanalizacji sanitarnej opartej na
kilkunastu przepompowniach ścieków. Stąd ich sprawność i właściwe utrzymanie leży
w interesie samorządu (właściwe zagospodarowanie terenu przy ciekach i łatwy dostęp
do ich konserwacji).
7) Na
sprawność
deszczowych
odbiorników
do
nich.
ma
istotny
Obserwacje
wpływ
istniejących
sposób
odprowadzania
wylotów
i
wód
kształtowanych
powierzchniowych spływów z dróg, placów utwardzonych i nieutwardzonych wskazują,
że bardzo duże ilości rumowiska (piasku) nanoszonych jest bezpośrednio do
odbiornika, co zwiększa jego zamulanie i potrzebę ciągłego jego usuwania zamiast z
odpowiednich osadników na sieci deszczowej.
8) Brak miarodajnej inwentaryzacji kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody
deszczowe bezpośrednio do odbiorników uniemożliwia ocenę jej wpływu na podane
rozwiązania i odwrotnie nie jest znany dokładnie wpływ odbiorników na możliwości
pracy kanalizacji deszczowej.
9) Zamiana cieków na rurociągi (zazwyczaj szczelne) musi być tak rozwiązana aby
funkcja drenująca rowu została zachowana przez sam rurociąg lub inne dodatkowe
urządzenie i prowadzona, aby nie dopuścić do podniesienia się zwierciadła wody
gruntowej w zasięgu oddziaływania rowu.
10) Najpilniejsze zadania wymagające, nawet interwencyjnego wykonania, (w przypadku
braku możliwości przystąpienia w miarę szybko do kompleksowych rozwiązań), to:
 Rzeka Sulechówka:
- należy bezwzględnie przebudować rurociąg na terenie obecnego tartaku
w km 8+988÷9+098,
- odbudować koryto od km 10+133 do km 10+926, gdzie zamulenie dochodzi do
50cm,
- odmulić rurociąg na Terenie Infrastruktury Technicznej powyżej km 10+926,
 Rów R-S4
- odcinek od ujścia do wylotu rurociągu  800mm (od km 0+000 do km 1+750)
wymaga bezwzględnej przebudowy wraz ze wszystkimi budowlami na tym
odcinku,
- wykonanie nowych budowli pod al. Wielkopolską i ul. Gdańską.
11) Inwestycje związane.
„GEOBUD” Zakład Usług Ekologicznych s.c. w Zielonej Górze
Koncepcja programowo-przestrzenna „Rzeka Sulechówka – odbudowa rzeki i odwodnienie terenów w jej zlewni”
32
Przy realizacji projektu budowy drogi S3 [14] należy uwzględnić:
 uwagę 3 opisaną w pkt. 5.2. dla rzeki Sulechówki (obniżenie projektowanych
przepustów i zagospodarowanie terenu),
 uwagę 2 opisaną w pkt. 5.3. dla Rowu R-S1 (obniżenie projektowanych przepustów
i zagospodarowanie terenu).
12) Władze
lokalne
winny zwracać
większą
uwagę
mieszkańcom
na
potrzebę
utrzymywania porządku w obrębie urządzeń wodnych, a służby porządkowe
bezwzględnie karać przypadki bezmyślnego zaśmiecania koryta rzeki i rowów
różnego rodzaju odpadami.
„GEOBUD” Zakład Usług Ekologicznych s.c. w Zielonej Górze
Koncepcja programowo-przestrzenna „Rzeka Sulechówka – odbudowa rzeki i odwodnienie terenów w jej zlewni”
33
Zestawienie istniejących budowli i umocnień (zabudowy)
w korycie - rzeka Sulechówka – dopływ rzeki Odry w km 474+550
Tabela nr 1
Lp.
1
Lokalizacja
km rzeki
Opis budowli i jej podstawowe
parametry
2
3
Ocena stanu technicznego i przydatność
eksploatacyjna
Zakwalifikowanie
wg rozwiązań koncepcji
4
5
Nieurządzony bród w ciągu drogi
Bez zmian
gruntowej wzdłuż brzegu rzeki Odry
Naturalny stopień ziemny bez śladów Bez zmian
sztucznych umocnień. Grunt bardzo
spoisty twardoplastyczny.
1.
0+015
Bród - przejazd
2.
0+320
Stopień ziemny, b=1,0m,
p=1,39m
3.
0+956
Przepust rurowy 2(0,6 i 0,5m), Rury betonowe, przyczółki ziemne,
L=6,0m
parametry i stan niedostateczne
Do rozbiórki i budowy
nowego przepustu
4.
2+488
Kładka drewniana L=2,0m
Do rozbiórki i budowa nowej
5.
2+511
6.
2+511÷
2+755
7.
4+140
8.
5+294
9.
5+520
10.
5+591
Prowizoryczna kładka drewniana,
stan niedostateczny
Zastawka św. 0,7m ze stopniem Zastawka służyła dla piętrzenia wody
i turbiną wodną
w zbiorniku dla potrzeb turbiny
wodnej. Wszystkie elementy są w
stanie niedostatecznym, nie nadają
się do wykorzystania
Zbiornik wodny, sztuczny, gł.
Aktualnie nie jest piętrzona woda,
0,5 do 2,0m, przepływowy
zbiornik zamulony, środkiem płynie
ciek, wymaga gruntownej odbudowy
Próg ziemny, b=1,0m, p=0,32m Naturalny próg ziemny z korzeni
drzew bez śladów sztucznych
umocnień.
Przepust rurowy 1,2m, L=6,0m Rury betonowe, przyczółki bet.
6
W strefie Natura 2000
Bardzo rzadko
spotykany,
zlokalizowany w strefie
użytków ekologicznych
Droga gruntowa –
stacja PKP Pomorsko Cigacice
Ciąg pieszy w Boryniu
Do rozbiórki i budowy nowej
budowli piętrzącej dla
potrzeb zbiornika
retencyjnego
Grunty nadl. Sulechów
Do odbudowy
Grunty nadl. Sulechów
Bez zmian
Grunty nadl. Sulechów
Do rozbiórki i budowy
nowego przepustu
Przepust rurowy 1,0, L=13,0m Rury betonowe, przyczółki betonowe Do rozbiórki i budowy
i z pustaków, wybój w dnie na
nowego przepustu
wylocie, stan niedostateczny
Most betonowy św.3,8m,
Stan dostateczny
Do rozbiórki i budowy
„GEOBUD” Zakład Usług Ekologicznych s.c. w Zielonej Górze
Uwagi
Droga leśna
Pas bezpieczeństwa
przy strzelnicy
Rejon Infrastruktury
Koncepcja programowo-przestrzenna „Rzeka Sulechówka – odbudowa rzeki i odwodnienie terenów w jej zlewni”
Lp.
Lokalizacja
km rzeki
1
2
Opis budowli i jej podstawowe
parametry
Ocena stanu technicznego i przydatność
eksploatacyjna
3
4
34
Zakwalifikowanie
wg rozwiązań koncepcji
5
11.
5+755
L=3,0m
Kładka betonowa, św. 3,0m,
L=3,0m
12.
5+784
Przepust rurowy z zastawką
1,6m, L=8,5m
Rury betonowe, przyczółki betonowe, Do rozbiórki i budowy
urządzenia piętrzące w stanie
nowego przepustu
niedostatecznym
13.
5+824
Kładka betonowa, św. 4,0m,
L=1,2m
Stan dostateczny
14.
6+268
15.
6+377
16.
6+588
Most z zastawką św. m, L=4,0m Bez konstrukcji jezdni, przyczółki w
większości zniszczone, stan
niedostateczny
Most betonowy, przyczółki
Stan dostateczny
ceglane św.2,0, L=4,8m
Przepust rurowy 21,0m,
Rury betonowe, przyczółki betonowe
L=6,3m
w stanie dostatecznym
17.
6+921
18.
7+438
19.
7+498
20.
7+565
Przepust rurowy 21,0m,
L=4,6m
Skrzyżowanie nadziemne
rurociągu (w100) (rur. tłoczny w
obudowie)
Skrzyżowanie nadziemne
rurociągów kanalizacji sanitarnej
(rur. tłoczne)
Przepust rurowy 1,5m,
L=34,3m
„GEOBUD” Zakład Usług Ekologicznych s.c. w Zielonej Górze
Stan dostateczny
nowego przepustu
Do rozbiórki i budowy nowej
kładki
Bez zmian
Do rozbiórki
Bez zmian, ubezpieczenie
rzeki na wlocie i wylocie
Do rozbiórki i budowy
nowego przepustu na
skrzyżowaniu z planowaną
drogą krajową nr 3 przy ul.
Gajowej
Rury betonowe, przyczółki ceglane w Do rozbiórki i budowy
stanie dostatecznym
nowego przepustu
Rurociągi oparte na podporach
Przebudowa kanału na tym
posadowionych na brzegach cieku
skrzyżowaniu
Rurociągi oparte na podporach
posadowionych na skarpie i
brzegach cieku
Rury betonowe, przyczółki betonowe,
styki rur nieszczelne (stożki
Uwagi
6
Technicznej
Ciąg pieszy
Rejon Infrastruktury
Technicznej
Pas bezpieczeństwa
przy strzelnicy
Rejon Infrastruktury
Technicznej
Ciąg pieszy
Rejon Infrastruktury
Technicznej
Komunikacja pomiędzy
działkami przyległymi
do rzeki
Tory PKP Sulechów Cigacice
W ramach projektu
drogi S3
Dojazd do
gospodarstwa rolnego
Przebudowa kanału na tym
skrzyżowaniu
Do rozbiórki i budowy
nowego przepustu
Obwodnica istniejąca
DK nr 3
Koncepcja programowo-przestrzenna „Rzeka Sulechówka – odbudowa rzeki i odwodnienie terenów w jej zlewni”
Lp.
Lokalizacja
km rzeki
Opis budowli i jej podstawowe
parametry
1
2
3
Ocena stanu technicznego i przydatność
eksploatacyjna
35
Zakwalifikowanie
wg rozwiązań koncepcji
Uwagi
5
6
4
obsypowe gruntu w przewodzie, lej
na jezdni gruntowej) ogólnie w stanie
dostatecznym
Wylot skarpowy nieumocniony
(wyłączony)
Wylot rur. bet. kanalizacji deszczowej
0,4
Wylot rur. bet. kanalizacji deszczowej
0,2
Wylot rur. bet. kanalizacji
Wylot rur. bet. kanalizacji 0,2 z
przyczółkiem betonowym
Wylot rur. bet. kanalizacji deszczowej
0,2 z przyczółkiem betonowym
Przyczółki, skrzydełka i filary
betonowe, bez umocnień w dnie,
stan dobry
Wylot rur. bet. kanalizacji deszczowej
0,3
Wylot 0,2m rurociągu kanalizacji
sanitarnej
(docelowo)
21.
7+614
Wylot rurociągu 0,2m
22.
7+787
Wylot k 400
23.
7+869
Wylot kd 200
24.
25.
7+998
8+094
Wylot ks 350
Wylot k 200
26.
8+096
Wylot kd 200
27.
8+103
28.
8+110
Most betonowy, przyczółki
betonowe, trójdzielne światło,
św.6,1m, L=10,1m
Wylot kd 300
29.
8+133
Wylot rurociągu ks200
30.
8+160
Wylot k 200
Wylot rur. bet. kanalizacji
Przebudowa
31.
8+188
Wylot rurociągu k 200
Wylot 0,2m
Do przebudowy
32.
33.
8+208
8+215
Wylot k 300
Wylot rurociągu ks 200
Wylot rur. bet. kanalizacji 0,3
Wylot 0,2m
Do przebudowy
„GEOBUD” Zakład Usług Ekologicznych s.c. w Zielonej Górze
Do rozbiórki
Przebudowa
Wylot z ul. Południowej
Przebudowa
Wylot z ujęcia wody
Wylot zasypany
Wylot zasypany
Wylot zasypany
Bez zmian
Ulica Południowa
Przebudowa
Wylot kd 300 z ul.
Południowej
Przelew awaryjny PA
dla przepompowni
ścieków PS9 i PS10
Wylot z ul. Mieszka I i
ul. Wiśniowej
Przelew awaryjny PA
dla przepompowni
ścieków PS9 i PS10
Wylot zabetonowany
Przelew awaryjny PA
dla przepompowni
ścieków PS9 i PS10
Do przebudowy
Koncepcja programowo-przestrzenna „Rzeka Sulechówka – odbudowa rzeki i odwodnienie terenów w jej zlewni”
Lp.
1
Lokalizacja
km rzeki
Opis budowli i jej podstawowe
parametry
2
3
Ocena stanu technicznego i przydatność
eksploatacyjna
36
Zakwalifikowanie
wg rozwiązań koncepcji
4
5
Wylot k 200
Wylot 0,2
Kładka stalowa, pokład
drewniany, św. 5,5m, L=1,5m
Wyloty rurociągów 0,2÷0,3m
Wylot rur. bet. kanalizacji 0,2
Wylot rur. bet. kanalizacji
Konstrukcja nośna stalowa, pokład z
desek, stan dostateczny
3 wyloty o nieustalonej funkcji
Przebudowa
Skrzyżowanie nadziemne
rurociągu gazowego
Skrzyżowanie nadziemne
rurociągu (w110)
Wylot 0,2
Rurociąg 1,6m, L=93m
Rurociągi oparte na podporach
posadowionych na brzegach cieku
Rurociągi oparte na podporach
posadowionych na brzegach cieku
Wylot rur. bet. kanalizacji (nieczynny)
Rury betonowe, przyczółki betonowe,
na wlocie krata rzadka, stan dobry
Przebudowy wymaga kanał
na tym skrzyżowaniu
Przebudowy wymaga kanał
na tym skrzyżowaniu
Do likwidacji
Bez zmian, dobudowa
rurociągu na wylocie wzdłuż
garaży na dług. 40m
8+583
Wylot kd 250
Przebudowa
43.
8+656
Wylot rurociągu św. 1,5x1,2m
44.
8+673
Kładka stalowa, pokład
drewniany, św. 3,0m, L=5,0m
45.
8+741
Krata stalowa
46.
8+772
Most drewniany św. 3,0m,
L=5,0m
47.
8+848
Most drewniany św. 3,0m,
Wylot rur. bet. kanalizacji deszczowej
0,25
Wylot betonowy (dawny wylot
głównego kolektora
ogólnospławnego ścieków)
Konstrukcja nośna stalowa, pokład z
desek, bez umocnień skarp i dna,
stan kładki dobry
Krata niekonstrukcyjna i
nieurządzona, stan niedostateczny
Konstrukcja całkowicie drewniana,
pokład i skrzydełka zużyte lub
zniszczone, bez umocnień skarp i
dna, stan niedostateczny
Konstrukcja całkowicie drewniana,
34.
35.
36.
8+231
8+293
8+314
37.
38.
8+344
÷8+360
8+365
39.
8+371
40.
41.
8+443
8+464
÷8+557
42.
„GEOBUD” Zakład Usług Ekologicznych s.c. w Zielonej Górze
Bez zmian, ubezpieczenie
koryta w obrębie kładki
Do przebudowy
Do przebudowy – klapa
zwrotna z przelewem
Bez zmian - ubezpieczenie
koryta w obrębie kładki
Uwagi
6
Wylot z ul. Mieszka I
Wylot z ul. Mieszka I
Ciąg pieszy zwyczajowy
Z ul. Mieszka I i ul.
Wiśniowej
Wariant – przebudowa
rurociągu
Wariant – przebudowa
rurociągu
Ulica Piaskowa i teren
zabudowany z lewej
strony wzdłuż
pierwotnego brzegu
cieku
Wylot z terenu szkoły
Przelew awaryjny PA
dla przepompowni
ścieków PS8
Urządzony ciąg pieszy
Do rozbiórki
Bezpośrednio w korycie
cieku
Na terenie dawnego
tartaku dla komunikacji
między brzegami
Do rozbiórki
Na terenie dawnego
Do rozbiórki
Koncepcja programowo-przestrzenna „Rzeka Sulechówka – odbudowa rzeki i odwodnienie terenów w jej zlewni”
Lp.
Lokalizacja
km rzeki
1
2
Opis budowli i jej podstawowe
parametry
3
L=5,0m
37
Ocena stanu technicznego i przydatność
eksploatacyjna
Zakwalifikowanie
wg rozwiązań koncepcji
4
5
pokład i skrzydełka zużyte lub
zniszczone, bez umocnień skarp i
dna, stan niedostateczny
Wylot rur. bet. kanalizacji deszczowej
0,15
Rury betonowe, przyczółki: na
wylocie nieumocniony, na wlocie
betonowy z kratą gęstą, rurociąg
zamulony do 40%, styki nieszczelne
o szer. do 15cm, stan niedostateczny
Na wylocie; skrzydełka i przyczółki
kamienno-ceglane, sklepienie
ceglane, wlot – konstrukcja
żelbetowa o dług. ok. 3,0m
8+974
Wylot k 150
49.
8+993
÷9+099
Rurociąg 1,0m, L=106m
50.
9+186
Most kamienno-ceglany
sklepiony św. 3,0m, L=11,3m
51.
9+192
Wylot kd 500
Wylot rur. bet. kanalizacji deszczowej Do przebudowy
0,5 z przyczółkiem betonowym
52.
9+199
Wylot kd 300
Wylot rur. bet. kanalizacji deszczowej Do przebudowy
0,3 bez przyczółka
53.
9+212
Wylot k 300
54.
9+231
55.
9+290
„GEOBUD” Zakład Usług Ekologicznych s.c. w Zielonej Górze
6
tartaku dla komunikacji
między brzegami
48.
Wylot rur. bet. kanalizacji deszczowej
0,3 bez przyczółka
Wylot kd 300
Wylot rur. bet. kanalizacji deszczowej
0,3 bez przyczółka
Przepust ramowy św. 2,8x1,6m, Przepust ramowy, betonowy bez
L=11,3m
skrzydełek i poręczy, stan
dostateczny
Uwagi
Przebudowa
Do rozbiórki z budową
rurociągu nowego,
- kanał otwarty - wariant
Teren tartaku przy
istniejącym traku i na
placu manewrowym
Do przebudowy jako
rurociąg wewnątrz budowli z
przedłużeniem na wlocie i
wylocie
Do przebudowy
Ulica Przemysłowa,
lewa i prawa strona
wzdłuż cieku
zabudowana
budynkami na dług. ok.
20m
Wylot kd 500 z ul.
Przemysłowej (lewy
brzeg)
Wylot kd 300 z ul.
Przemysłowej (prawy
brzeg)
Ul. Przemysłowa
Do przebudowy
Ul. Przemysłowa
Do rozbiórki bez budowy
nowego
Posadowiony za
wysoko i komunikacja
brzegowa w pobliżu
nowego przepustu na
ul. Kolejowej
Koncepcja programowo-przestrzenna „Rzeka Sulechówka – odbudowa rzeki i odwodnienie terenów w jej zlewni”
Lp.
1
Lokalizacja
km rzeki
Opis budowli i jej podstawowe
parametry
Ocena stanu technicznego i przydatność
eksploatacyjna
3
4
2
56.
9+303
Wylot k 150
57.
9+315
58.
9+502
59.
9+507
60.
9+536
÷9+597
Wylot rur. PVC. kanalizacji
deszczowej 0,15
Przepust z rur stalowych,
Nowy przepust wykonany w 2007r.,
łukowo-kołowy św. 1,84x1,39m, przyczółki skarpowe, skarpy cieku na
L=17,20m
wlocie i wylocie ubezpieczone
płytami „Krata”, stan dobry
Przepust ramowy o
Brak poręczy, ubytki w skrzydełkach i
przyczółkach i skrzydełkach z
przyczółkach, nieprzydatny dla ruchu
cegły św. 1,95m, L=4,5m
kołowego a jedynie pieszego
Wylot kd 350
Wylot rur. bet. kanalizacji deszczowej
0,35m bez przyczółka
Przepust sklepiony z cegły, św. Cała konstrukcja z cegły, dno też z
2,4x1,9m, L=61,0m
cegły, stan dobry
61.
62.
9+648
9+667
Wylot zniszczony
Wylot 0,2m
63.
9+667
Wylot rurociągu k 400
64.
9+672
÷9+831
Rurociąg betonowy 1,0m,
L=159m
65.
66.
9+861
9+880
÷9+943
Wylot rurociągu 0,4m
Rurociąg betonowy 1,0m,
L=63m
„GEOBUD” Zakład Usług Ekologicznych s.c. w Zielonej Górze
38
Zakwalifikowanie
wg rozwiązań koncepcji
Uwagi
5
6
Do przebudowy
Pozostaje bez zmian
Ul. Kolejowa
Do rozbiórki i budowa
nowego przepustu
Do przebudowy na rur, o śr.
0,60m
Pozostaje bez zmian,
wymaga bieżących napraw i
konserwacji
Do rozbiórki
Wylot rur. bet. kanalizacji deszczowej Do przebudowy
0,2m
Wylot 0,4m skarpowy
Do przebudowy
Wylot z ul. Słonecznej i
ul. Konopnickiej
Pod torami PKP na
stacji Sulechów
Przelew awaryjny PA
dla przepompowni
ścieków
Rury betonowe, odwrotny spadek,
Do rozbiórki i budowy
Częściowo występuje
posadowiony za wysoko o stykach
nowego rurociągu o większej na gruntach PKP przy
wykazujących brak uszczelnienia, na średnicy i właściwym
pasie torowiska,
wylocie w rurociągu ślady kłączy
posadowieniu
wyrastających na stykach, studzienki
przelotowe i połączeniowe na
rurociągu, ogólny stan
niedostateczny
Wylot 0,4m skarpowy nieumocniony Do przebudowy
Z ul. Łochowskiej
Rury betonowe, na wylocie bez
Do rozbiórki i budowy
Częściowo występuje
przyczółka, na wlocie przyczółek
nowego rurociągu o większej na gruntach PKP przy
Koncepcja programowo-przestrzenna „Rzeka Sulechówka – odbudowa rzeki i odwodnienie terenów w jej zlewni”
Lp.
Lokalizacja
km rzeki
Opis budowli i jej podstawowe
parametry
1
2
3
39
Ocena stanu technicznego i przydatność
eksploatacyjna
Zakwalifikowanie
wg rozwiązań koncepcji
4
5
ceglany z kratą, ogólny stan
średnicy i właściwym
dostateczny
posadowieniu
Wylot 0,4m skarpowy nieumocniony Do przebudowy
Uwagi
6
pasie torowiska,
67.
9+957
Wylot rurociągu 0,4m
68.
10+137
69.
Przepust sklepiony ceglanokamienny z przyczółkach i
skrzydełkami św. 1,60m,
L=8,0m
Kładka stalowa, pokład
drewniany, L=1,4m
Do rozbiórki i wykonania
Ciąg pieszy - chodnik
nowego rurociągu w miejscu
kładki
10+144 Wylot kd 300
Wylot rur. bet. kanalizacji deszczowej Do przebudowy
Wylot kd 300 z ul.
0,3m bez przyczółka
Łochowskiej (lewy
brzeg)
10+313 Przepust rurowy betonowy
Rury betonowe bez przyczółków,
Do rozbiórki
Ciąg pieszy 1,0m, L=2,0m
stan niedostateczny
zwyczajowy
10+200 Różne wyloty śr. 0,1-0,25m, szt. Stan nieuporządkowany, brak
Do rozbiórek i przebudowy
Wśród gęstej zabudowy
÷10+450 18, różna zabudowa jak
dostępu do cieku z powodu ogrodzeń cieku jak i pasów wzdłuż
mieszkalnej i
ogrodzenia, pseudozastawka,
i zabudowy gospodarczej nawet w
granic ewidencyjnych cieku przemysłowej
zasypane brzegi i skarpy z
pasie ewidencyjnym cieku, stan
odpadów domowych jak żużel, niedostateczny, liczne wyloty wg
gruz, itp. znacznie zawężony
mapy o nieustalonym znaczeniu
przekrój i wypłycone dno cieku
10+478 Przepust betonowy (sklepiony) Wylot z przepustu z przyczółkami
Docelowo do przebudowy na Ul. Żwirki i Wigury
÷10+498 św. 2,7x2,0m, L=20,0m
betonowymi, na wlocie włączono
rurociąg
wylot rurociągu śr. 1,6m, stan
dostateczny
10+498 Rurociąg betonowy 1,6m,
Rurociąg ze studzienkami
Docelowo do przebudowy na Teren Zakładu
÷10+574 L=76m
połączeniowymi i przelotowymi,
nowy rurociąg, w I etapie do „PRODWODROL”
niweleta ze spadkiem odwrotnym,
udrożnienia i odbudowy
wlot i wylot „zadarte”, wlot z
studzienek i przebudowy
70.
71.
72.
73.
74.
10+143
„GEOBUD” Zakład Usług Ekologicznych s.c. w Zielonej Górze
Nieliczne ubytki cegieł lub kamienia,
stan dostateczny
Konstrukcja nośna stalowa, pokład z
desek, stan dostateczny
Do budowy nowego
rurociągu wewnątrz
istniejącej konstrukcji
Z drogi powiatowej w
ul. Łochowskiej
Ul. Łochowska, droga i
grunt Dyrekcji Dróg
Powiatowych
Koncepcja programowo-przestrzenna „Rzeka Sulechówka – odbudowa rzeki i odwodnienie terenów w jej zlewni”
Lp.
Lokalizacja
km rzeki
Opis budowli i jej podstawowe
parametry
1
2
3
Ocena stanu technicznego i przydatność
eksploatacyjna
Zakwalifikowanie
wg rozwiązań koncepcji
Uwagi
5
6
4
przyczółkami bet.
Rurociąg betonowy z wlotem i
wylotem zakończony przyczółkami,
stan dostateczny, za wysoko
posadowiony i za mała średnica
Rurociągi oparte na konstr. stalowej
w skarpach cieku zawężają przekrój i
stanowią przeszkodę dla
zatrzymywania się różnych odpadów
Wylot rur. bet. kanalizacji deszczowej
0,5m z przyczółkiem betonowym
75.
10+600 Rurociąg betonowy 1,0m,
÷10+636 L=36m
76.
10+637
Skrzyżowanie nadziemne
rurociągów wodociągowych,
gazowych, telekom, energ.
77.
10+642
Wylot kd 500
78.
10+797
Przepust ceglano-kamienny św. Przyczółki i skrzydełka z cegły i
1,6m, L=12,65m
kamienia, dno nieumocnione, w dnie
tłuczeń i gruz, stan dostateczny
79.
10+819
Przepust ceglany św. 1,6m,
L=6,0m
80.
81.
10+868 Wylot 0,1m
10+926 Rurociąg betonowy 1,0m,
÷11+120 L=194m
82.
11+120 Rurociąg betonowy 0,6m,
÷11+274 L=154m
„GEOBUD” Zakład Usług Ekologicznych s.c. w Zielonej Górze
40
wlotu do rur.
Do rozbiórki i wykonania
nowego
Zlokalizowany tuż
wzdłuż frontowej ściany
budynku mieszkalnego
Przebudowy wymagają
wszystkie przewody i kanał
na tym skrzyżowaniu
Przy ul. Brzozowej
Przebudowa
Wylot kd500 z ul.
Brzozowej i ul.
Poligonowej
Pod torowiskiem PKP
Bez zmian, odbudowy
(odmulenia) wymaga dno i
całość w ramach remontów i
bieżącej konserwacji
Przyczółki i skrzydełka z cegły, dno
Bez zmian, odbudowy
Pod torowiskiem PKP
nieumocnione, w dnie tłuczeń i gruz, (odmulenia) wymaga dno i
stan dostateczny
całość w ramach remontów i
bieżącej konserwacji
Nieustalona funkcja
Lewa strona
Rurociąg betonowy z wylotem bez
Do rozbiórki i wykonania
Zlokalizowany na
przyczółka, studzienki przelotowe i
nowego
gruntach Rejonowego
połączeniowe, w 30% zamulony stan Wariant – po nowej trasie
Zarządu Infrastruktury;
nieokreślony (raczej niedostateczny), wzdłuż torów PKP
garaże, plac zabaw, itp.
za wysoko posadowiony,
Rurociąg betonowy, studzienki
Do rozbiórki i wykonania
Zlokalizowany na
przelotowe i połączeniowe, do 50%
nowego
gruntach Rejonowego
zamulony stan nieokreślony (raczej
Wariant – po nowej trasie
Zarządu Infrastruktury,
niedostateczny), za wysoko
wzdłuż torów PKP
służących jako plac
posadowiony,
manewrowy ciężkich
Koncepcja programowo-przestrzenna „Rzeka Sulechówka – odbudowa rzeki i odwodnienie terenów w jej zlewni”
41
Lp.
Lokalizacja
km rzeki
Opis budowli i jej podstawowe
parametry
Ocena stanu technicznego i przydatność
eksploatacyjna
Zakwalifikowanie
wg rozwiązań koncepcji
1
2
3
4
5
83.
11+277
Rurociąg betonowy 0,6m,
L=6,0m
84.
11+394
Przepust rurowy betonowy
0,5m, L=5,5m
85.
Rury betonowe bez przyczółków,
stan niedostateczny, wysoko
posadowiony
12+028 Przepust rurowy betonowy
Rury betonowe bez przyczółków,
0,5m, L=5,5m
stan niedostateczny, wysoko
posadowiony
12+544 Przepust rurowy betonowy
Rury betonowe z przyczółkami, stan
0,6m, L=11,5m
dostateczny
7+580
Umocnienie stopy skarpy kiszką Lokalnie kołki „wyszły” z dna cieku i
÷8+993 faszynową 220cm
nastąpiło zawężenie dna do 0,6m –
dotyczy odcinka od km 8+772 do km
8+993 – stan niedostateczny.
Na pozostałych odcinkach stan
dostateczny
0+000
Naziemne i podziemne, różne
Najczęściej są to przewody powyżej
÷12+600 przewody energetyczne,
istniejącego dna cieku lub tuż poniżej
telekomunikacyjne, itp.,
tego dna. Ze względu na
rurociągi gazowe,
bezpieczeństwo a głównie i na
wodociągowe, kanalizacyjne na zawężenie przekroju i to, że stanowią
nieokreślonych rzędnych i
przeszkodę w konserwacji oraz
lokalizacjach
powodują gromadzenie się odpadów,
itp. blokują przepływ wymagają
usunięcia ich z przekroju
86.
87.
88.
89.
11+779
Przepust rurowy betonowy
0,5m, L=7,5m
„GEOBUD” Zakład Usług Ekologicznych s.c. w Zielonej Górze
Rurociąg betonowy, do 50%
zamulony stan niedostateczny i za
wysoko posadowiony
Rury betonowe bez przyczółków,
stan niedostateczny,
Do rozbiórki i wykonania
nowego
Do rozbiórki i wykonania
nowego
Do rozbiórki i wykonania
nowego
Do rozbiórki i wykonania
nowego
Bez zmian
Uwagi
6
pojazdów, teren
zamknięty
Teren PKP – nieczynny
tor kolejowy
Przejazd na działkę
rolniczą, tereny
podmokłe
Przejazd na działkę
rolniczą, tereny
podmokłe
Przejazd na działkę
rolniczą
Teren PKP –czynny tor
kolejowy
Do rozbiórki i budowy
nowego umocnienia
Do przebudowy odpowiednio Na odcinku rzeki od km
poniżej lub powyżej dna
0+956 do km 12+600
cieku
Koncepcja programowo-przestrzenna „Rzeka Sulechówka – odbudowa rzeki i odwodnienie terenów w jej zlewni”
42
Zestawienie istniejących budowli i umocnień (zabudowy)
na głównych rowach odwadniających – dopływów rzeki Sulechówki od km 4+917do km 10+692
Tabela nr 2
Lp.
Lokalizacja
km rzeki
Opis budowli i jej podstawowe
parametry
Ocena stanu technicznego i przydatność
eksploatacyjna
Zakwalifikowanie
wg rozwiązań koncepcji
Uwagi
1
2
3
4
5
6
Rów R-S4 – dopływ rzeki Sulechówki w km 7+097
10. 1 1+739
0 ÷2+352
Przepust rurowy 0,8m, L=6,7m Rury betonowe, przyczółki betonowe,
w stanie dostatecznym
Przepust rurowy 1,5m, L=45m Rury betonowe, przyczółki betonowe,
w stanie dostatecznym
Przepust rurowy 0,8m, L=6,8m Rury betonowe, przyczółki betonowe,
w stanie dostatecznym
Przepust rurowy 0,8m, L=6,8m Rury betonowe, przyczółki betonowe,
w stanie dostatecznym
Przepust rurowy 0,8m, L=6,8m Rury betonowe, przyczółki betonowe,
w stanie dostatecznym
Przepust sklepiony św. 1,5m,
Przepust betonowy sklepiony z
L=17m
przyczółkami bet. dno
nieutwardzone, w stanie
dostatecznym
Wylot rurociągu kd 400
Rury betonowe, przyczółki betonowe,
w stanie dostatecznym
Przepust rurowy 0,8m, L=5,8m Rury betonowe, przyczółki betonowe,
w stanie dostatecznym
Wylot rurociągu 0,4m
Rury betonowe, przyczółki betonowe,
w stanie dostatecznym
Rurociąg 0,8m, L=613m
Rury betonowe, przyczółki betonowe,
w stanie dostatecznym
11. 1 2+654
1
Przepust rurowy 01,0m,
L=16,5m
1.
1 0+104
2.
2 0+398
3.
3 0+659
4.
4 0+763
5.
5 0+907
6.
6 1+022
7.
7 1+025
8.
8 1+206
9.
9 1+737
„GEOBUD” Zakład Usług Ekologicznych s.c. w Zielonej Górze
Rury PEHD, bez przyczółków, w
stanie dobrym
Do rozbiórki i budowy
nowego przepustu
Do rozbiórki i budowy
nowego przepustu
Do rozbiórki i budowy
nowego przepustu
Do rozbiórki i budowy
nowego przepustu
Do rozbiórki i budowy
nowego przepustu
Do rozbiórki i budowy
nowego rurociągu wewnątrz
budowli
Droga gminna,
gruntowa
Istniejąca obwodnica
Do przebudowy
Z ul. Odrzańskiej
Ul. K. Sprawiedliwego –
wg planów
Ul. B. Śmiałego – wg
planów
Ul. B. Krzywoustego –
wg planów
Ul . Odrzańska
Do rozbiórki i budowy
nowego przepustu
Do przebudowy
Do rozbiórki i budowy
nowego rurociągu
Wariant – po nowej trasie
Do rozbiórki i budowy
nowego przepustu o
większej średnicy
Przebiega przez grunty
prywatne na długości
200m i dalej w ulicach
Ul. Żurawia
Koncepcja programowo-przestrzenna „Rzeka Sulechówka – odbudowa rzeki i odwodnienie terenów w jej zlewni”
Lp.
Lokalizacja
km rzeki
1
2
12. 1
2
13. 1
3
14. 1
4
15. 1
5
3+025
16. 1
6
17. 1
7
18. 1
8
19. 1
9
20. 2
0
21. 2
1
22. 2
2
23. 2
3
3+266
3+196
3+207
3+222
3+393
3+400
3+447
3+450
3+480
3+502
3+694
24. 2 3+782
4
25. 2 3+843
5
Opis budowli i jej podstawowe
parametry
Ocena stanu technicznego i przydatność
eksploatacyjna
3
4
Przepust rurowy 0,8m, L=8,4m Rury betonowe, przyczółki betonowe,
w stanie dobrym
Przepust rurowy 0,8/0,6m,
Rury betonowe, przyczółek wlotowy
L=15,5m
betonowy, w stanie dostatecznym
Wylot rurociągu 0,6m
Rury betonowe, bez przyczółka, w
stanie dostatecznym
Przepust rurowy 0,8m, L=8,5m Rury betonowe, przyczółki betonowe,
w stanie dobrym – służy jako
ochrona wodociągu występującego
nad dnem rowu
Przepust rurowy 0,8m,
Rury betonowe, przyczółki betonowe,
L=10,3m
w stanie dobrym
Wylot rurociągu 0,3m
Rury betonowe, bez przyczółka, w
stanie dostatecznym
Wylot rurociągu 0,3m
Rury betonowe, bez przyczółka, w
stanie dostatecznym
Wylot rurociągu 0,15m
Rury betonowe, bez przyczółka, w
stanie dostatecznym
Wylot rurociągu 0,4m
Rury PCV, bez przyczółka, w stanie
dostatecznym
Wylot rurociągu 0,15m
Rury betonowe, bez przyczółka, w
stanie dostatecznym
Wylot rurociągu 0,15m
Rury betonowe, bez przyczółka, w
stanie dostatecznym
Przepust rurowy 1,0/1,2m,
Rury betonowe, przyczółki betonowe,
L=18m
w stanie dobrym
Rury betonowe, bez przyczółków, w
stanie niedostatecznym
Przepust rurowy 0,6m, L=5,8m Rury betonowe, bez przyczółków, w
stanie niedostatecznym
Przepust rurowy 0,5m, L=4m
„GEOBUD” Zakład Usług Ekologicznych s.c. w Zielonej Górze
43
Zakwalifikowanie
wg rozwiązań koncepcji
Uwagi
5
6
Do rozbiórki i budowy
nowego przepustu
Do rozbiórki i budowy
nowego przepustu
Do przebudowy
Ul. Żurawia
Dopływ z ul. Radka
Do rozbiórki i przebudowy
wodociągu
Zmiana tras ulic i ruchu
Do rozbiórki i budowy kładki
dla ruchu pieszego
Do przebudowy
Zmiana tras ulic i ruchu
Do przebudowy
Do przebudowy
Do przebudowy
Do przebudowy
Do przebudowy
Do rozbiórki i budowy
nowego przepustu z uwagi
na wysokie posadowienie
Do rozbiórki i budowy
nowego przepustu
Do rozbiórki i budowy
nowego przepustu
Al. Wielkopolska
Koncepcja programowo-przestrzenna „Rzeka Sulechówka – odbudowa rzeki i odwodnienie terenów w jej zlewni”
Lp.
Lokalizacja
km rzeki
1
2
Opis budowli i jej podstawowe
parametry
Ocena stanu technicznego i przydatność
eksploatacyjna
3
4
Rury betonowe, bez przyczółków, w
stanie niedostatecznym
Rury PCV, bez przyczółka, w stanie
dobrym
26. 2 3+902
6
27. 2 4+104
7
Przepust rurowy 0,5m, L=5m
28. 2 4+113
8
Przepust rurowy 0,6m, L=6,3m Rury betonowe, z przyczółkami
betonowymi, w stanie dostatecznym
29. 2 4+518
9
30. 3 4+526
0
9
Wylot rurociągu 0,2m
31.
0+000
÷4+526
Wylot rurociągu kd 250
Przepust sklepiony św. 1,8m,
L=9m
Rury betonowe, bez przyczółka, w
stanie dostatecznym
Sklepienie i przyczółki oraz
skrzydełka z cegły, w stanie dobrym
44
Zakwalifikowanie
wg rozwiązań koncepcji
Uwagi
5
6
Do rozbiórki i budowy
nowego przepustu
Do przebudowy,
Wariant – przedłużenie
rurociągu do nowej trasy
rowu
Do rozbiórki i budowy
nowego przepustu z uwagi
na wysokie posadowienie
Do przebudowy
Z odwodnienia posesji,
dz. nr 399 w Krężołach
Ul. Gdańska
Do przebudowy – ułożenie
Ul. Poznańska
rurociągu wewnątrz budowli i W przepuście w ścianie
zasypanie przepustu
czołowej wlotu jest
wylot rur. 0,6m z
Rowu R-26
Naziemne i podziemne, różne
Najczęściej są to przewody powyżej Do przebudowy odpowiednio Na całym odcinku rowu
przewody energetyczne,
istniejącego dna cieku lub tuż poniżej poniżej lub powyżej dna
telekomunikacyjne, itp.,
tego dna. Ze względu na
cieku
rurociągi gazowe,
bezpieczeństwo a głównie i na
wodociągowe, kanalizacyjne na zawężenie przekroju i to, że stanowią
nieokreślonych rzędnych i
przeszkodę w konserwacji oraz
lokalizacjach
powodują gromadzenia się odpadów,
itp. blokują przepływ wymagają
usunięcia ich z przekroju cieku
Rów R-S1 – dopływ rzeki Sulechówki w km 4+917
1.
0+300
2.
1+900
Przepust rurowy 0,6m, L=8,0m Rury betonowe, przyczółki betonowe,
w stanie dostatecznym
Przepust rurowy 0,6m, L=6,0m Rury betonowe, przyczółki darniowe,
w stanie dostatecznym
„GEOBUD” Zakład Usług Ekologicznych s.c. w Zielonej Górze
Do rozbiórki i budowy
nowego przepustu
Do rozbiórki i budowy
nowego przepustu
Droga gruntowa Mozów
- Boruń
Droga gruntowa leśna grunty Nadl. Sulechów
Koncepcja programowo-przestrzenna „Rzeka Sulechówka – odbudowa rzeki i odwodnienie terenów w jej zlewni”
Lp.
1
Lokalizacja
km rzeki
2
3.
1+950
4.
1+970
5.
3+200
6.
3+350
7.
3+460
8.
3+480
9.
3+500
Opis budowli i jej podstawowe
parametry
Ocena stanu technicznego i przydatność
eksploatacyjna
3
4
45
Zakwalifikowanie
wg rozwiązań koncepcji
Uwagi
5
6
Przepust rurowy 0,6m,
Rury betonowe, przyczółki betonowe,
L=12,0m
w stanie dostatecznym
Przepust rurowy 0,6m, L=8,0m Rury betonowe, przyczółki betonowe,
w stanie dostatecznym
Do rozbiórki i budowy
nowego przepustu
Do rozbiórki i budowy
nowego przepustu
Przepust rurowy 1,5m, L=56m Rury betonowe i stalowe, przyczółki
betonowe, w stanie dostatecznym
Przepust sklepiony św. 1,5m i
Przepust betonowy sklepiony oraz z
przepust rurowy 1,4m, L=22m rur stalowych, w stanie dostatecznym
Przepust rurowy 1,40m,
Rury stalowe, przyczółki skarpowe, w
L=10,0m
stanie dobrym
Przepust rurowy 1,40m,
Rury stalowe, przyczółki skarpowe, w
L=20,0m
stanie dobrym
Przepust rurowy 1,40m,
Rury stalowe, przyczółki skarpowe, w
L=8,0m
stanie dobrym
Bez zmian
Droga gruntowa do
wysypiska i
oczyszczalni ścieków
Droga krajowa DK 3
Bez zmian
Ul . Odrzańska
Bez zmian
Droga gospodarcza
przy DK 32
Droga krajowa nr 32
Bez zmian
Tor PKP
Bez zmian
Droga gospodarcza
przy DK 32
Do rozbiórki i budowy
nowego przepustu z
zastawką
Do rozbiórki i budowy
nowego przepustu
Do rozbiórki i budowy
nowego przepustu
Do rozbiórki i budowy
nowego przepustu
Do rozbiórki i budowy
nowego przepustu
Do rozbiórki i budowy
nowego przepustu
Do rozbiórki i budowy
Grunty rolne
Rów R-S5 – dopływ Rowu R-S4 w km 1+436
1.
0+065
Przepust rurowy 0,6m, L=6,4m Rury betonowe, bez przyczółków, w
stanie dostatecznym
2.
0+165
3.
0+284
4.
0+361
5.
0+443
6.
0+518
7.
0+642
Przepust rurowy 0,6m, L=6,0m Rury betonowe, bez przyczółków, w
stanie dostatecznym
Przepust rurowy 0,6m,
Rury betonowe, bez przyczółków, w
L=10,5m
stanie dostatecznym
Przepust rurowy 0,6m, L=6,0m Rury betonowe, bez przyczółków, w
stanie dostatecznym
Przepust rurowy 0,6m, L=7,5m Rury betonowe, bez przyczółków, w
stanie dostatecznym
Przepust rurowy 0,6m, L=9,0m Rury betonowe, bez przyczółków, w
stanie dostatecznym
Przepust rurowy 0,6m, L=7,2m Rury betonowe, bez przyczółków, w
„GEOBUD” Zakład Usług Ekologicznych s.c. w Zielonej Górze
Grunty rolne
Grunty rolne
Grunty rolne
Grunty rolne
Grunty rolne
Grunty rolne
Koncepcja programowo-przestrzenna „Rzeka Sulechówka – odbudowa rzeki i odwodnienie terenów w jej zlewni”
46
Lp.
Lokalizacja
km rzeki
Opis budowli i jej podstawowe
parametry
Ocena stanu technicznego i przydatność
eksploatacyjna
Zakwalifikowanie
wg rozwiązań koncepcji
Uwagi
1
2
3
4
5
6
stanie dostatecznym
nowego przepustu
Przepust rurowy 1,2m, L=8,3m Rury stalowe, przyczółki betonowe, w Do przełożenia –
stanie dobrym
posadowiony zbyt nisko
zmian
Przepust rurowy 1,2m,
Rury stalowe, przyczółki skarpowe, w Bez zmian
L=30,0m
stanie dobrym
Przepust rurowy 0,8m,
Rury betonowe, przyczółki betonowe, Do przełożenia –
L=12,0m
w stanie dobrym
posadowiony zbyt nisko
8.
0+926
9.
0+949
10.
1+039
11.
1+051
Przepust rurowy 0,8m, L=8,0m Rury betonowe, przyczółki betonowe, Do przełożenia –
w stanie dobrym
posadowiony zbyt nisko
12.
1+451
Przepust rurowy z zastawką
0,6m, L=7,8m
Rury betonowe, przyczółki betonowe Bez zmian
z prowadnicami do szandorów, w
stanie dostatecznym
Droga gospodarcza w
pasie drogi krajowej nr
32
Na drodze krajowej nr
32
Droga gospodarcza w
pasie drogi krajowej nr
32
Droga gospodarcza w
pasie drogi krajowej nr
32
Droga gminna,
gruntowa
Rów R-S26 – dopływ Rowu R-S4 w km 2+712
1.
0+206
2.
0+506
3.
0+652
Przepust rurowy 0,6m, L=5,8m Rury betonowe, bez przyczółków, w
stanie dostatecznym
Przepust rurowy 0,6m, L=8,4m Rury betonowe, bez przyczółków, w
stanie dostatecznym
Przepust rurowy 1,6, L=19,5m Rury stalowe, przyczółki skarpowe, w
stanie dobrym
Do rozbiórki i budowy
nowego przepustu
Do rozbiórki i budowy
nowego przepustu
Bez zmian
Na drodze krajowej nr
32
Rów R-S32- dopływ rowu R-S26
1.
0+285
2.
0+356
3.
0+490
Przepust rurowy 0,6m, L=7,0m Rury betonowe, bez przyczółków, w
stanie dostatecznym
Przepust rurowy 0,8m, L=8,4m Rury betonowe, bez przyczółków, w
stanie dostatecznym
Przepust rurowy 0,4m L=3,6m Rury betonowe, bez przyczółków, w
stanie niedostatecznym
„GEOBUD” Zakład Usług Ekologicznych s.c. w Zielonej Górze
Do rozbiórki i budowy
nowego przepustu
Bez zmian
Do rozbiórki
Droga gminna,
gruntowa
Wjazd na posesję
Koncepcja programowo-przestrzenna „Rzeka Sulechówka – odbudowa rzeki i odwodnienie terenów w jej zlewni”
Lp.
1
Lokalizacja
km rzeki
2
Opis budowli i jej podstawowe
parametry
Ocena stanu technicznego i przydatność
eksploatacyjna
3
4
4.
0+518
5.
0+700
Przepust rurowy 0,5m L=6,0m Rury betonowe, bez przyczółków, w
stanie niedostatecznym
Przepust rurowy 0,4/0,6m,
Wylot - rury PVC 0,4m, wlot - rury
L=8,0m
betonowe 0,6m, przyczółki
betonowe, w stanie dostatecznym
6.
0+822
Przepust rurowy 0,4m, L=3,0m Rury betonowe, bez przyczółków, w
stanie niedostatecznym
7.
1+379
Przepust rurowy 0,6m, L=7,5m Rury betonowe, bez przyczółków, w
stanie dostatecznym
47
Zakwalifikowanie
wg rozwiązań koncepcji
Uwagi
5
6
Do rozbiórki
Do rozbiórki i budowy
nowego przepustu z uwagi
na zbyt małą średnicę i
groźbie zatkania przewodu
(niewłaściwe średnice i
ułożone „teleskopowo”)
Do rozbiórki i budowy
nowego przepustu z
zastawką
Do rozbiórki i budowy
nowego przepustu
Główna droga gminna,
utwardzona we wsi
Obłotne
Do rozbiórki i budowy
nowego rurociągu
Skrzyżowanie dróg i
ulic, Poznańska i
Babimojska
Do rozbiórki z budową
nowego rurociągu
Do rozbiórki z budową
nowego rurociągu
Do rozbiórki z budową
nowego rurociągu
Do rozbiórki z budową
nowego rurociągu
Bez zmian – zmiana trasy
ujściowego odcinka rowu
dopływowego R-S69a
Teren zabudowany
garażami i drogą
Teren zabudowany
garażami i drogą
Teren zabudowany
garażami i drogą
Teren zabudowany
garażami i drogą
Grunt prywatny –
konieczna zmiana trasy
rowu
Przejazd między
działkami
Droga gminna,
gruntowa
Rów R-26- dopływ Rowu R-S4w km 4+532
1.
0+000
÷0+040
Rurociąg 0,6m, L=40,0m
2.
0+094
Przepust rurowy 0,5m, L=8,5m
3.
0+130
Przepust rurowy 0,6m, L=8,5m
4.
0+139
Przepust rurowy 0,5m, L=7,3m
5.
0+156
6.
0+225
Przepust rurowy 0,8m,
L=10,5m
Przepust rurowy 0,4m, L=3,0m
„GEOBUD” Zakład Usług Ekologicznych s.c. w Zielonej Górze
Rury betonowe, wylot w przyczółku
przep. sklep., przyczółek wlotowy
betonowy z kratą, w stanie
dostatecznym.
Rury betonowe, bez przyczółków,
w stanie niedostatecznym
Rury betonowe, bez przyczółków,
w stanie niedostatecznym
Rury betonowe, bez przyczółków,
w stanie niedostatecznym
Rury betonowe, bez przyczółków,
w stanie dostatecznym
Rury betonowe, bez przyczółków,
w stanie dostatecznym
Koncepcja programowo-przestrzenna „Rzeka Sulechówka – odbudowa rzeki i odwodnienie terenów w jej zlewni”
48
Lp.
Lokalizacja
km rzeki
Opis budowli i jej podstawowe
parametry
Ocena stanu technicznego i przydatność
eksploatacyjna
Zakwalifikowanie
wg rozwiązań koncepcji
Uwagi
1
2
3
4
5
6
Rów R-S69a – dopływ Rowu R-26 w km 0+250
1.
0+042
Przepust rurowy 0,6m, L=8,5m Rury betonowe, bez przyczółków, w
stanie dostatecznym
Bez zmian. Zmiana trasy
ujściowego odcinka rowu
2.
0+038
Wylot rurociągu 0,1m
Rury PVC, wylot bez przyczółka,
w stanie dostatecznym
Bez zmian. Zmiana trasy
ujściowego odcinka rowu
3.
0+050
Wylot rurociągu 0,1m
Rury PVC, wylot bez przyczółka,
w stanie dostatecznym
Bez zmian. Zmiana trasy
ujściowego odcinka rowu
4.
0+151
Przepust rurowy 0,5m,
L=11,2m
Rury betonowe, bez przyczółków, w
stanie dostatecznym
Do rozbiórki i budowy
nowego rurociągu w ul.
Wiosennej
Grunt prywatny, rów
wzdłuż ul. Wiosennej
5.
0+191
Przepust rurowy 0,6m, L=6,0m Rury betonowe, bez przyczółków, w
stanie dostatecznym
Grunt prywatny, rów
wzdłuż ul. Wiosennej
6.
0+297
÷0+331
Rurociąg 0,4m, L=44,0m
7.
0+372
Do rozbiórki i budowy
nowego rurociągu w ul.
Wiosennej
Do rozbiórki i budowy
nowego rurociągu w ul.
Wiosennej i ul. Zimowej
Do rozbiórki i budowy
nowego rurociągu w ul.
Zimowej
8.
0+000
÷372
Rury betonowe, bez przyczółków, w
stanie niedostatecznym
Ul. Poznańska
Grunt prywatny i droga
powiatowa Krężoły Buków
Wylot rurociągu 0,3m
Rury betonowe, wylot z rurociągu
Odwodnienie gruntów
melioracyjnego łączącego rowy
rolnych i
odwadniające tereny rolnicze,
przewidywanych do
w stanie niedostatecznym
zabudowy terenów
rolnych w Krężołach
Naziemne i podziemne, różne
Najczęściej są to przewody powyżej Do przebudowy odpowiednio Na całym odcinku rowu
przewody energetyczne,
istniejącego dna cieku lub tuż poniżej poniżej lub powyżej dna
telekomunikacyjne, itp.,
tego dna. Ze względu na
cieku
rurociągi gazowe,
bezpieczeństwo a głównie i na
wodociągowe, kanalizacyjne na zawężenie przekroju i to, że stanowią
„GEOBUD” Zakład Usług Ekologicznych s.c. w Zielonej Górze
Koncepcja programowo-przestrzenna „Rzeka Sulechówka – odbudowa rzeki i odwodnienie terenów w jej zlewni”
Lp.
Lokalizacja
km rzeki
1
2
Opis budowli i jej podstawowe
parametry
Ocena stanu technicznego i przydatność
eksploatacyjna
Zakwalifikowanie
wg rozwiązań koncepcji
Uwagi
4
5
6
3
nieokreślonych rzędnych i
lokalizacjach
49
przeszkodę dla gromadzenia się
odpadów, itp. blokują przepływ
wymagają usunięcia ich z przekroju
cieku
Rowy R-10, R-11, R-5 – dopływ rzeki Sulechówki w km 9+369
Uwaga: Rów R-11 jest dopływem Rowu R-10, Rów R-5 jest dopływem rowu R-11
1.
0+126
÷0+227
Rurociąg 0,6m, L=101,0m
2.
Rurociąg 0,6m, L=36,0m
3.
0+343
÷0+379
0+391
4.
0+444
Wylot rurociągu 0,3m
Rury betonowe, bez przyczółka,
w stanie niedostatecznym
Do odbudowy
5.
0+494
Przepust ramowy św. ok.
0,8x0,2m, L=8,0m
6.
0+562
Wylot rurociągu 0,3m
Przejście pod rurociągiem kanalizacji
sanitarnej 0,6m,
w stanie niedostatecznym
Rury betonowe z przyczółkiem bet.,
w stanie niedostatecznym
Do rozbiórki z budową
nowego przejścia pod
rurociągiem (syfon)
Do odbudowy
7.
0+564
Kładka stalowa L=0,9m
8.
0+620
Wylot rurociągu 0,3m
Konstrukcja nośna stalowa, pokład z
desek
Rury betonowe z przyczółkiem cegl.
w stanie dostatecznym
Do rozbiórki i wykonania
nowego przejścia
Do odbudowy
9.
0+680
Wylot rurociągu 0,15m
Rury PVC, wylot bez przyczółka,
Do odbudowy
Wylot rurociągu 0,3m
„GEOBUD” Zakład Usług Ekologicznych s.c. w Zielonej Górze
Rury PCV wlot i wylot bez
Dobudowa przyczółków
przyczółków, krata na wlocie, w
stanie dobrym
Rury PCV wlot i wylot z przyczółkami Bez zmian
bet., w stanie dobrym
Rury betonowe, bez przyczółków,
Do odbudowy
w stanie niedostatecznym
Wybudowany w 2005r.
Wybudowany w 2005r.
Kanalizacja deszczowa
z terenu
zabudowanego
Kanalizacja deszczowa
z terenu
zabudowanego
Bardzo mały prześwit
0,2m w dnie rowu
zamulony
Kanalizacja deszczowa
z terenu
zabudowanego
Przypuszczalnie
kanalizacja deszczowa
z terenu
zabudowanego
Kanalizacja deszczowa
Koncepcja programowo-przestrzenna „Rzeka Sulechówka – odbudowa rzeki i odwodnienie terenów w jej zlewni”
50
Lp.
Lokalizacja
km rzeki
Opis budowli i jej podstawowe
parametry
Ocena stanu technicznego i przydatność
eksploatacyjna
Zakwalifikowanie
wg rozwiązań koncepcji
Uwagi
1
2
3
4
5
6
10.
0+000
÷680
w stanie niedostatecznym
z terenu garaży
Naziemne i podziemne, różne
Najczęściej są to przewody powyżej Do przebudowy odpowiednio Na całym odcinku rowu
przewody energetyczne,
istniejącego dna cieku lub tuż poniżej poniżej lub powyżej dna
telekomunikacyjne, itp.,
tego dna. Ze względu na
cieku
rurociągi gazowe,
bezpieczeństwo a głównie i na
wodociągowe, kanalizacyjne na zawężenie przekroju i to, że stanowią
nieokreślonych rzędnych i
przeszkodę w konserwacji oraz
lokalizacjach
powodują gromadzenie się odpadów,
itp. blokują przepływ wymagają
usunięcia ich z przekroju cieku
Rowy R-A, R-S78 – dopływ rzeki Sulechówki w km 10+187
Rów R-A od km 0+000 do km 0+673
1.
1 0+007
Przepust rurowy 0,6m,
L=14,4m
Rury betonowe, bez przyczółków, w
stanie dobrym
Dobudowa przyczółków
Wykonany w po 2000r.
2.
2 0+080
Wylot rurociągu 0,15m
Rury PVC, wylot bez przyczółka,
w stanie dostatecznym
Bez zmian.
Ogrody działkowe
3.
3 0+109
Przepust rurowy 0,6m, L=8,4m Rury betonowe, bez przyczółków, w
stanie dostatecznym
Do rozbiórki i budowy
nowego rurociągu
Ogrody działkowe
4.
4 0+293
÷0+390
Rurociąg 0,6m, L=97,0m
5.
5 0+390
÷0+581
6.
6 0+588
Zbiornik wodny, głęb. 2,2m,
napełnienie do 1,0m, piętrzenie
na zast. H=0,4m
Przepust rurowy 0,6m,
L=13,0m
„GEOBUD” Zakład Usług Ekologicznych s.c. w Zielonej Górze
Rury betonowe, wylot bez
Do rozbiórki i budowy
przyczółka, wlot z przyczółkiem bet. z nowego rurociągu, obniżenie
zastawką i kratą
poziomu piętrzenia na
zbiorniku wodnym
Za wysokie piętrzenie o 0,8m,
Dla zachowania zbiornika
wymaga pogłębienia
należy pogłębić go o ok.
1,0m
Rury betonowe, przyczółki betonowe Bez zmian, bez piętrzenia
z zastawką, w stanie dostatecznym,
Ogrody działkowe,
piętrzenie na wlocie dla
zbiornika wodnego
Ogrody działkowe
Koncepcja programowo-przestrzenna „Rzeka Sulechówka – odbudowa rzeki i odwodnienie terenów w jej zlewni”
51
Lp.
Lokalizacja
km rzeki
Opis budowli i jej podstawowe
parametry
Ocena stanu technicznego i przydatność
eksploatacyjna
Zakwalifikowanie
wg rozwiązań koncepcji
Uwagi
1
2
3
4
5
6
7.
7 0+590
÷0+673
zasuwa zniszczona
Zbiornik wodny, głęb. 1,0÷2,2m, Za wysokie piętrzenie o 0,4m,
napełnienie do 0,70m,
wymaga pogłębienia
piętrzenie na zast. w km 0+390,
H=0,4m
Dla zachowania zbiornika
należy pogłębić go o ok.
1,0m
Rów R-S78 od km 0+673
Uwaga: Rów R-S78 jest dopływem Rowu R-A
8. 8 0+673
Rurociąg 0,6m, L=94,0m
÷0+767
9.
9 0+922
10. 1 0+926
0
11. 1 1+012
1
12. 1 1+187
2
13. 1 1+214
3
14. 1 1+250
4 ÷1+300
15. 1 1+318
5
16. 1 1+335
6 ÷1+350
Wylot rurociągu 0,2m
Rury betonowe, z przyczółkami
betonowymi, w stanie dostatecznym
Rury betonowe,
Przepust rurowy 0,6m, L=8,2m Rury betonowe, przyczółki betonowe,
w stanie dostatecznym
Przepust rurowy 0,6m, L=8,2m Rury betonowe, przyczółki betonowe,
w stanie dostatecznym
Przepust rurowy 0,6m, L=8,2m Rury betonowe, przyczółki betonowe,
w stanie dostatecznym
Przepust rurowy 0,6m, L=8,2m Rury betonowe, przyczółki betonowe,
w stanie dostatecznym
Zbiornik wodny, głęb. 2,0m,
Płytki, wymaga pogłębienia
napełnienie do 0,8m, bez
budowli piętrzącej
Przepust rurowy 0,6m,
Rury betonowe, przyczółki betonowe,
L=20,3m z zastawką
w stanie dostatecznym, zasuwa w
stanie niedostatecznym
Zbiornik wodny, głęb. 1,5m,
Płytki, na terenie zabudowanym,
napełnienie do 0,2m
prywatnym, do likwidacji
„GEOBUD” Zakład Usług Ekologicznych s.c. w Zielonej Górze
Odbudowa wlotów i wylotów, Wzdłuż ulicy Wiejskiej
budowa studzienki
od km 0+700
połączeniowej na załamaniu
w km ca 0+700
Do rozbiórki
Bez zmian
Bez zmian
Bez zmian
Bez zmian
Dla zachowania zbiornika
należy pogłębić go o ok.
1,0m - odbudowa
Zlikwidować piętrzenie,
zmiana trasy
Działka prywatna
Działka prywatna
Do zasypania z ułożeniem w Działka prywatna
osi rurociągu ze
studzienkami
połączeniowymi – zmiana
Koncepcja programowo-przestrzenna „Rzeka Sulechówka – odbudowa rzeki i odwodnienie terenów w jej zlewni”
52
Lp.
Lokalizacja
km rzeki
Opis budowli i jej podstawowe
parametry
Ocena stanu technicznego i przydatność
eksploatacyjna
Zakwalifikowanie
wg rozwiązań koncepcji
Uwagi
1
2
3
4
5
6
trasy
Rury betonowe, bez przyczółków,
Dobudowa wlotu bet.,
w stanie dostatecznym
budowa studzienek
kontrolnych
Rury betonowe, przyczółki betonowe, Bez zmian
w stanie dostatecznym
Rury betonowe, bez przyczółków, w Do rozbiórki i budowy
stanie niedostatecznym
nowego przepustu
Rury betonowe, bez przyczółków, w Do rozbiórki i budowy
stanie niedostatecznym
nowego przepustu
Rury betonowe, bez przyczółków, w Do rozbiórki i budowy
stanie niedostatecznym
nowego przepustu
Rury betonowe, bez przyczółków, w Do rozbiórki i budowy
stanie niedostatecznym
nowego przepustu
Rury betonowe, bez przyczółków, w Do rozbiórki
stanie niedostatecznym
Rury betonowe, bez przyczółków, w Do rozbiórki
stanie niedostatecznym
Rury betonowe, bez przyczółków, w Do rozbiórki
stanie niedostatecznym
Rury betonowe, bez przyczółków, w Do rozbiórki
stanie niedostatecznym
Rury betonowe,
Bez zmian
17. 1 1+345
7 ÷1+445
Rurociąg 0,6m, L=100,0m
18. 1
8
19. 1
9
20. 2
0
21. 2
1
22. 2
2
23. 2
3
24. 2
4
25. 2
5
26. 2
6
27. 2
7
28. 2
8
29. 2
9
1+598
Przepust rurowy 1,5m,
L=17,8m
Przepust rurowy 0,4m,
L=10,0m
Przepust rurowy 0,4m,
L=11,0m
Przepust rurowy 0,4m, L=5,2m
1+636
Przepust rurowy 0,4m, L=7,0m
1+792
Przepust rurowy 0,4m, L=4,0m
1+862
Przepust rurowy 0,4m, L=6,0m
1+883
Przepust rurowy 0,4m, L=5,0m
1+907
Przepust rurowy 0,6m, L=2,3m
1+990
Wylot rurociągu 0,5m
2+133
Przepust rurowy 0,4m, L=8,0m Rury betonowe, bez przyczółków, w
stanie niedostatecznym
Przepust rurowy 0,4m
Rury betonowe, bez przyczółków, w
L=13,0m
stanie dostatecznym
1+479
1+512
1+564
2+157
Rów R-S70 – dopływ rzeki Sulechówki w km 10+692
„GEOBUD” Zakład Usług Ekologicznych s.c. w Zielonej Górze
Do rozbiórki i budowy
nowego przepustu
Bez zmian
W ulicy lub wzdłuż ulicy
Wiejskiej
Obwodnica istniejąca,
DK nr 3
Ul. Wiejska
Wjazd na posesję
Wjazd na posesję
Wjazd na posesję
Droga powiatowa
Sulechów-Krosno Odrz.
Koncepcja programowo-przestrzenna „Rzeka Sulechówka – odbudowa rzeki i odwodnienie terenów w jej zlewni”
Lp.
1
Lokalizacja
km rzeki
2
Opis budowli i jej podstawowe
parametry
Ocena stanu technicznego i przydatność
eksploatacyjna
3
4
Przepust rurowy 0,6m, L=4,0m Rury betonowe, bez przyczółków,
w stanie niedostatecznym
Wylot rurociągu 0,2m
Rury kamionkowe, bez umocnienia
Rurociąg 0,4÷0,8m, L=57,0m Rury betonowe, bez przyczółka
wylotowego, przyczółek wlotowy
ceglany z kratą, w stanie
dostatecznym, lecz
nieuporządkowanych średnicach.
Wylot rurociągu 0,1m
Rury kamionkowe, bez umocnienia
Przepust rurowy 0,6m, L=5,8m Rury betonowe, bez przyczółków,
w stanie niedostatecznym
Rurociąg 0,6m, L=67,0m
Rury betonowe, bez przyczółka
wylotowego, przyczółek wlotowy
betonowy z szandorami i kratą, w
stanie dostatecznym
53
Zakwalifikowanie
wg rozwiązań koncepcji
Uwagi
5
6
1.
1 0+003
2.
3.
2 0+012
3 0+197
÷0+254
4.
5.
4 0+291
5 0+846
6.
6 0+941
÷1+008
7.
7 1+008
÷1+049
Zbiornik wodny, głęb. 2,5m,
napełnienie do 1,5m, piętrzenie
na zast. H=0,6m
8.
8 1+113
9.
9 1+234
Przepust rurowy 0,5m L=4,0m Rury betonowe, bez przyczółków,
w stanie dostatecznym
Przepust rurowy 0,5m L=3,5m Rury betonowe, bez przyczółków,
w stanie niedostatecznym
Przepust rurowy 0,6m L=8,0m Rury betonowe, bez przyczółków,
w stanie dostatecznym
Przejazd ziemny
Brak przepływu
Do przebudowy wraz ze
Grunty prywatne
studzienkami
połączeniowymi,
uregulowanie poziomu
piętrzenia na wlocie
Dla zachowania zbiornika
Grunty prywatne
należy pogłębić go o ok.
0,5m, wymaga uregulowania
poziomu piętrzenia
Do rozbiórki
Komunikacja między
działkami
Do rozbiórki
Komunikacja między
działkami
Do rozbiórki i budowy
Komunikacja między
nowego
działkami
Do rozbiórki
Naziemne i podziemne, różne
przewody energetyczne,
telekomunikacyjne, itp.,
Do przebudowy odpowiednio Na odcinku rowu od km
poniżej lub powyżej dna
0+000 do km 1+100
cieku
10. 1 1+308
0
11. 1 1+612
1
12.
0+000
÷1+100
„GEOBUD” Zakład Usług Ekologicznych s.c. w Zielonej Górze
Za wysokie piętrzenie o 0,4m, w
stanie dostatecznym, wymaga
pogłębienia
Najczęściej są to przewody powyżej
istniejącego dna cieku
lub tuż poniżej tego dna. Ze względu
Do rozbiórki i budowy
nowego przepustu
Do przebudowy wraz ze
studzienkami
połączeniowymi
Ul. Brzozowa w
Sulechowie
Do rozbiórki
Koncepcja programowo-przestrzenna „Rzeka Sulechówka – odbudowa rzeki i odwodnienie terenów w jej zlewni”
Lp.
Lokalizacja
km rzeki
1
2
Opis budowli i jej podstawowe
parametry
Ocena stanu technicznego i przydatność
eksploatacyjna
Zakwalifikowanie
wg rozwiązań koncepcji
Uwagi
4
5
6
3
rurociągi gazowe,
wodociągowe, kanalizacyjne na
nieokreślonych rzędnych i
lokalizacjach
54
na bezpieczeństwo a głównie i na
zawężenie przekroju
i to, że stanowią przeszkodę w
konserwacji oraz powodują
gromadzenie się odpadów, itp.
blokują przepływ wymagają
usunięcia ich z przekroju
cieku
Rów R-S72 – dopływ Rowu R-S70 w km 0+592
1.
1 0+145
÷0+236
Rurociąg 0,3m, L=91,0m
2.
2 0+195
Przepust rurowy 0,8m,
L=12,0m
3.
3 0+566
Przepust rurowy 0,4m
L=12,0m
4.
0+145
÷0+236
Podziemne, różne przewody
energetyczne,
telekomunikacyjne, itp.,
rurociągi gazowe,
wodociągowe, kanalizacyjne
„GEOBUD” Zakład Usług Ekologicznych s.c. w Zielonej Górze
Rury betonowe, bez przyczółka
Bez zmian.
wylotowego, przyczółek wlotowy
ceglany z kratą, w stanie
dostatecznym.
Rury betonowe, przyczółki betonowe Przepust nad ww.
dług. 1,5m, stan dobry
rurociągiem 0,3m.
Do rozbiórki z ujęciem wód z
rowów przydrożnych
studzienką na nowym
rurociągu
Rury PVC, bez przyczółków, w stanie Rozbiórka i podłączenie
niedostatecznym
kanalizacji deszczowej z ul.
Matejki
Wariant – inna trasa
odprowadzenia wody z ul.
Matejki do Rowu R-S78
Najczęściej są to przewody powyżej Do przebudowy odpowiednio
istniejącego dna cieku lub tuż poniżej poniżej lub powyżej dna
tego dna. Stanowią przeszkodę dla
cieku
optymalnej przebudowy rowu lub
rurociągu
Ul. W. Wańkowicza Droga główna
asfaltowa w Brzeziu
k.Sulechowa
J.w.
Ul. Matejki w Brzeziu
k. Sulechowa
W ul. Wańkowicza
Koncepcja programowo-przestrzenna „Rzeka Sulechówka – odbudowa rzeki i odwodnienie terenów w jej zlewni”
55
Lp.
Lokalizacja
km rzeki
Opis budowli i jej podstawowe
parametry
Ocena stanu technicznego i przydatność
eksploatacyjna
Zakwalifikowanie
wg rozwiązań koncepcji
Uwagi
1
2
3
4
5
6
Rów R-S74- dopływ Rowu R-S70 w km 1+468
1.
1 0+147
Wylot rurociągu 0,3m
2.
2 0+193
Przepust rurowy 0,6m, L=5,5m Rury betonowe, bez przyczółków, w
stanie dostatecznym
Do rozbiórki i budowy
nowego przepustu
3.
3 0+263
4.
4 0+464
5.
5 0+695
Do rozbiórki i budowy
nowego przepustu
Do rozbiórki i budowy
nowego przepustu
Dobudowa przyczółków
betonowych i demontaż krat
6.
6 0+966
Przepust rurowy 0,6m, L=6,4m Rury betonowe, bez przyczółków, w
stanie dostatecznym
Przepust rurowy 0,6m, L=6,0m Rury betonowe, bez przyczółków, w
stanie dostatecznym
Przepust rurowy 0,8m,
Rury betonowe, z przyczółkami bet.
L=12,0m
stan dobry za wyjątkiem krótkich
przyczółków, krata gęsta na wlocie i
wylocie
Przepust rurowy 0,6m, L=5,5m Rury betonowe, bez przyczółków, w
stanie niedostatecznym
7.
7 0+970
÷1+650
Zbiorniki wodne nieurządzone,
głęb. do 1,5m, napełnienie do
1,0m
8.
8 1+371
9.
9 1+416
Przepust rurowy 0,2m, L=5,5m Rury betonowe, bez przyczółków, w
stanie niedostatecznym
Przepust rurowy 0,2m, L=6,0m Rury betonowe, bez przyczółków, w
stanie niedostatecznym
Przepust rurowy 0,4m, L=5,4m Rury betonowe, bez przyczółków, w
stanie niedostatecznym
Wylot rurociągu 0,175m
Rury PVC, wylot drenarski,
10. 1 1+757
0
11. 1 1+860
„GEOBUD” Zakład Usług Ekologicznych s.c. w Zielonej Górze
Rury PVC, wylot bez przyczółka,
w stanie dostatecznym
Naturalne obniżenie terenowe bez
wyraźnego sztucznego zbiornika o
zmiennym poziomie wody rzędu
1,0m, bez budowli piętrzącej
Do odbudowy
Kanalizacja deszczowa
z głównej ulicy w
Brzeziu k. Sulechowa
Główna ulica asfaltowa
(droga) w Brzeziu k.
Sulechowa
Do rozbiórki i budowy
Odpływ ze zbiornika
nowego przepustu z
wodnego
zastawką
Dla zachowania zbiornika
Gruntu prywatne
należy pogłębić go o ok.
1,0m i rozbudować, stanowi
potencjalną retencję i ma
wpływ na parametry budowli
na rowie odpływowym
Do rozbiórki
Do rozbiórki
Do rozbiórki i budowy
nowego przepustu
Do odbudowy
Odwodnienie
Koncepcja programowo-przestrzenna „Rzeka Sulechówka – odbudowa rzeki i odwodnienie terenów w jej zlewni”
Lp.
Lokalizacja
km rzeki
Opis budowli i jej podstawowe
parametry
2
3
1
1
12.
Ocena stanu technicznego i przydatność
eksploatacyjna
Zakwalifikowanie
wg rozwiązań koncepcji
Uwagi
4
5
6
drenażowe gruntów
rolnych
Naziemne i podziemne, różne
Najczęściej są to przewody powyżej Do przebudowy odpowiednio Na odcinku rowu do km
przewody energetyczne,
istniejącego dna cieku lub tuż poniżej poniżej lub powyżej dna
0+700
telekomunikacyjne, itp.,
tego dna. Ze względu na
cieku
rurociągi gazowe,
bezpieczeństwo a głównie i na
wodociągowe, kanalizacyjne na zawężenie przekroju i to, że stanowią
nieokreślonych rzędnych i
przeszkodę dla konserwacji i
lokalizacjach
powodują gromadzenie się odpadów,
itp. blokują przepływ wymagają
usunięcia ich z przekroju cieku
w stanie dostatecznym
0+000
÷0+700
56
„GEOBUD” Zakład Usług Ekologicznych s.c. w Zielonej Górze
Koncepcja programowo-przestrzenna „Rzeka Sulechówka – odbudowa rzeki i odwodnienie terenów w jej zlewni”
57
Zestawienie powierzchni zlewni
i wielkości przepływów w przekrojach obliczeniowych
Tabela Nr 3
L.p.
1
Przekrój
Nazwa cieku
Lokalizacja przekroju
2
[km]
Powierzchnia
zlewni
[km2]
3
Przepływy wielkie prawdopodobne wg Stachy
o prawdopodobieństwie p% [m3/s]
Wielkości przepływów średnich wg
Iszkowskiego [m3/s]
Q1%
Q2%
Q5%
Q10%
Q50%
Qm
Q2
Q4
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Rzeka Sulechówka
1.
P-1
10+700
10,2
3,927
3,440
2,780
2,274
1,033
0,060
0,032
3,64
2.
P-2
10+690
18,3
7,552
6,616
5,347
4,373
1,986
0,108
0,056
6,25
3.
P-3
7+120
23,5
6,900
6,044
4,885
3,995
1,815
0,138
0,073
7,86
4.
P-4
7+080
43,2
15,893
13,923
11,253
9,202
4,180
0,254
0,133
13,30
5.
P-5
4+920
47,9
15,256
13,365
10,802
8,833
4,012
0,282
0,140
14,40
6.
P-6
4+920
56,4
18,497
16,204
13,096
10,710
4,865
0,332
0,174
16,54
7.
P-7
0+000
61,2
15,107
13,234
10,696
8,747
3,973
0,361
0,189
17,83
Rów R-S4
8.
P-8
3+700
2,0
1,507
1,320
1,067
0,873
0,397
0,013
0,006
0,74
9.
P-9
2+350
14,0
7,179
6,289
5,083
4,157
1,888
0,083
0,043
4,84
10.
P-10
0+000
19,7
8,162
7,150
5,779
4,726
2,147
0,116
0,061
6,66
0+000
8,5
3,945
3,456
2,793
2,284
1,038
0,050
0,026
3,06
Rów R-S1
11.
P-11
„GEOBUD” Zakład Usług Ekologicznych s.c. w Zielonej Górze
Koncepcja programowo-przestrzenna „Rzeka Sulechówka – odbudowa rzeki i odwodnienie terenów w jej zlewni”
58
Zestawienie długości odcinków rzeki Sulechówki
przewidzianych do odbudowy i przebudowy oraz projektowanych parametrów jej koryta
Tabela nr 4
Przepływ
Parametry kanału przy nachyleniu skarp 1:n=1:1,5
Napełnienie przy przepływie
Spadek
dna
najdłużej
miarodajny
kontrolnym
kanału
trwającym
[m]
[m]
[‰]
[m]
Nazwa kanału
km cieku
odcinek od ÷ do
Długość
Odcinka
[m]
najdłużej
trwający
Q2
[m3/s]
2
3
4
1.
0+000÷4+920
4 920
0,189
0,361
8,747
b=1,0÷2,0m, iśr.=4,53‰, bez zmian
2.
4+920÷5+285
365
0,174
0,332
10,710
b=1,0÷2,0m, iśr.=4,53‰, bez zmian
3.
5+285÷6+600
1 315
0,140
0,282
8,833
2,0
3,12
0,12
0,15
1,48
4.
6+600÷7+125
525
0,133
0,254
9,202
2,0+(0,6)*
0,85
0,20
0,26
1,70
5.
7+125÷8+444
1 318
0,073
0,138
3,995
1,20+(0,6)*
0,85
0,20
0,28
1,30
6.
8+444÷9+938
1 494
0,073
0,138
3,995
1,20+(0,6)*
0,50
0,21
0,32
1,48
7.
9+938÷10+692
754
0,056
0,108
4,373
1,2+(0,6)*
0,60
0,18
0,27
1,45
8.
10+692÷11+800
1 108
0,032
0,060
2,274
1,0+(0,6)*
0,60
0,20
0,23
1,30
9.
11+800÷12+550
750
0,032
0,060
2,274
0,60
5,8
LPs.
1
* przekrój dwudzielny
„GEOBUD” Zakład Usług Ekologicznych s.c. w Zielonej Górze
miarodajny
Qm
[m3/s]
5
kontrolny
Q10%
[m3/s]
6
Szerokość
dna
b+(0,6)
[m]
7
8
9
10
11
Koncepcja programowo-przestrzenna „Rzeka Sulechówka – odbudowa rzeki i odwodnienie terenów w jej zlewni”
59
Zestawienie długości odcinków głównych rowów odwadniających
przewidzianych do odbudowy i przebudowy oraz projektowanych parametrów ich koryt
Tabela nr 5
Przepływ
Lp.
1
Nazwa kanału
km cieku
odcinek od ÷ do
Długość
Odcinka
[m]
najdłużej
trwający
Q2
[m3/s]
2
3
4
miarodajny
Qm
[m3/s]
5
kontrolny
Q10%
[m3/s]
6
Szerokość
dna
b+(0,6)
[m]
7
Parametry kanału przy nachyleniu skarp 1:n=1:1,5
Napełnienie przy przepływie
Spadek
dna
najdłużej
miarodajny
kontrolnym
kanału
trwającym
[m]
[m]
[‰]
[m]
8
9
10
11
Rów R-S4
1.
0+000÷1+436
1 436
0,061
0,116
4,726
1,20+(0,6)*
0,6
0,22
0,27
1,50
2.
1+436÷1+737
301
0,043
0,083
4,157
1,20+(0,6)*
0,6
0,15
0,23
1,45
3.
1+737÷2+357
620
0,043
0,083
4,157
rur.  1,40
0,6
0,15
0,23
1,4+0,8
4.
2+357÷2+712
355
0,043
0,083
4,157
1,20+(0,6)*
0,50
0,18
0,25
1,50
5.
2+712÷3+700
988
0,043
0,083
4,157
0,80+(0,6)*
0,50
0,23
0,30
1,60
6.
3+700÷4+400
700
0,006
0,013
0,873
0,80
0,50
0,05
0,10
0,90
7.
4+400÷4+532
132
0,006
0,013
0,873
rur.  0,80
0,50
-
-
-
3 500
0,026
0,050
2,284
0,60
1,0
0,10
0,15
1,25
Rów R-S1
1.
0+000÷3+500
Rów R-S5
1.
0+000÷1+200
1200
-
-
-
0,60
0,5
-
-
-
2.
1+200÷1+464
264
-
-
-
0,50
5,0
-
-
-
Rów R-S26
1.
0+000÷0+040
40
-
-
-
1,0
0,3
-
-
-
2.
0+040÷0+200
160
-
-
-
zbiornik ret.
0,3
-
-
-
3.
0+200÷0+774
574
-
-
-
0,80
0,3
-
-
-
„GEOBUD” Zakład Usług Ekologicznych s.c. w Zielonej Górze
Koncepcja programowo-przestrzenna „Rzeka Sulechówka – odbudowa rzeki i odwodnienie terenów w jej zlewni”
60
Przepływ
Parametry kanału przy nachyleniu skarp 1:n=1:1,5
Napełnienie przy przepływie
Spadek
dna
najdłużej
miarodajny
kontrolnym
kanału
trwającym
[m]
[m]
[‰]
[m]
Nazwa kanału
km cieku
odcinek od ÷ do
Długość
Odcinka
[m]
najdłużej
trwający
Q2
[m3/s]
2
3
4
1.
0+000÷0+820
820
-
-
-
0,60
2,80
2.
0+820÷1+100
280
-
-
-
0,50
3.
1+100÷1+383
283
-
-
-
Lp.
1
miarodajny
Qm
[m3/s]
5
kontrolny
Q10%
[m3/s]
6
Szerokość
dna
b+(0,6)
[m]
7
8
9
10
11
-
-
-
5,71
-
-
-
0,50
2,84
-
-
-
Rów R-S32
Rów R-26
1.
0+000÷0+160
160
-
-
-
rur.  0,80
1,0
-
-
-
2.
0+160÷0+230
70
-
-
-
0,50
1,0
-
-
-
Rów R-S69a
1.
0+000÷0+335
335
-
-
-
rur.  0,60
2,0
-
-
-
2.
0+335÷0+372
37
-
-
-
0,60
2,0
-
-
-
Rów R-10, R-11, R-5
1.
0+000÷0+125
125
-
-
-
0,60
0,50
-
-
-
2.
0+125÷0+155
30
-
-
-
rur.  0,60
0,50
-
-
-
3.
0+155÷0+308
153
-
-
-
zbiornik ret.
0,00
-
-
-
4.
0+308÷0+343
35
-
-
-
rur.  0,60
3,71
-
-
-
5.
0+343÷0+379
36
-
-
-
rur.  0,60
istn.
0,30
-
-
-
6.
0+379÷0+680
301
-
-
-
0,60
0,30
-
-
-
100
-
-
-
0,80
0,6
-
-
-
Rowy R-A, R-S78
1.
0+000÷0+100
„GEOBUD” Zakład Usług Ekologicznych s.c. w Zielonej Górze
Koncepcja programowo-przestrzenna „Rzeka Sulechówka – odbudowa rzeki i odwodnienie terenów w jej zlewni”
61
Przepływ
Parametry kanału przy nachyleniu skarp 1:n=1:1,5
Napełnienie przy przepływie
Spadek
dna
najdłużej
miarodajny
kontrolnym
kanału
trwającym
[m]
[m]
[‰]
[m]
Nazwa kanału
km cieku
odcinek od ÷ do
Długość
Odcinka
[m]
najdłużej
trwający
Q2
[m3/s]
2
3
4
2.
0+100÷0+390
290
-
-
-
rur.  0,60
0,60
3.
0+390÷0+673
283
-
-
-
zbiornik ret.
4.
0+673÷0+767
94
-
-
-
5.
0+767÷1+008
241
-
-
6.
1+008÷1+190
182
-
7.
1+190÷1+250
60
8.
1+250÷1+308
9.
Lp.
1
miarodajny
Qm
[m3/s]
5
kontrolny
Q10%
[m3/s]
6
Szerokość
dna
b+(0,6)
[m]
7
8
9
10
11
-
-
-
1,0
-
-
-
rur.  0,60
6,06
-
-
-
-
0,60
9,83
-
-
-
-
-
0,60
7,20
-
-
-
-
-
-
0,60
21,33
-
-
-
58
-
-
-
zbiornik ret.
3,25
-
-
-
1+308÷1+470
162
-
-
-
rur.  0,60
7,81
-
-
-
10.
1+470÷1+800
330
-
-
-
0,50
0,94
-
-
-
11.
1+800÷2+163
363
-
-
-
0,50
6,51
-
-
-
Rów R-S70
1.
0+000÷0+175
175
-
-
-
0,80
0,50
-
-
-
2.
0+175÷0+260
85
-
-
-
rur.  1,0
0,50
-
-
-
3.
0+260÷0+900
640
-
-
-
0,80
0,50
-
-
-
4.
0+900÷1+010
110
-
-
-
rur.  1,0
7,27
-
-
-
5.
1+010÷1+050
40
-
-
-
zbiornik ret.
7,27
-
-
-
6.
1+050÷1+468
418
-
-
-
0,80
0,50
-
-
-
7.
1+468÷1+700
232
-
-
-
0,50
3,23
-
-
-
8.
1+700÷2+093
393
-
-
-
0,50
0,50
-
-
-
„GEOBUD” Zakład Usług Ekologicznych s.c. w Zielonej Górze
Koncepcja programowo-przestrzenna „Rzeka Sulechówka – odbudowa rzeki i odwodnienie terenów w jej zlewni”
62
Przepływ
Lp.
Długość
Odcinka
[m]
najdłużej
trwający
Q2
[m3/s]
2
3
4
2+093÷2+340
247
-
-
-
0,50
3,24
572
-
-
-
rur.  0,50
1
9.
Parametry kanału przy nachyleniu skarp 1:n=1:1,5
Napełnienie przy przepływie
Spadek
dna
najdłużej
miarodajny
kontrolnym
kanału
trwającym
[m]
[m]
[‰]
[m]
Nazwa kanału
km cieku
odcinek od ÷ do
miarodajny
Qm
[m3/s]
5
kontrolny
Q10%
[m3/s]
6
Szerokość
dna
b+(0,6)
[m]
7
8
9
10
11
-
-
-
0,60
-
-
-
Rów R-S72
1.
0+000÷0+572
Rów R-S74
1.
0+000÷1+000
1 000
-
-
-
0,60
0,50
-
-
-
2.
1+000÷1+650
650
-
-
-
zbiornik ret.
0,50
-
-
-
3.
1+650÷1+860
210
-
-
-
0,50
0,50
-
-
-
Inne rowy (nieobjęte profilami podłużnymi)
Rów R-3
1.
0+000÷1+060
1 060
Do przebudowy jako rów przydrożny drogi krajowej DK3 w ramach projektu drogi S-3
Do przebudowy jako rów przydrożny drogi krajowej DK3 w ramach projektu drogi S-3
Rów R-4
1.
0+000÷0+560
560
2.
0+560÷0+660
100
-
-
-
rur.  0,50 min. 0,6
-
-
-
Rów R-12
1.
0+000÷0+100
100
-
-
-
zbiornik ret.
-
-
-
2.
0+100÷0+200
100
-
-
-
rur.  0,50 min. 0,6
-
-
-
rur.  0,50 min. 0,6
-
-
-
-
-
-
Rów R-C
1.
0+000÷0+320
320
-
-
-
2.
0+320÷0+420
100
-
-
-
„GEOBUD” Zakład Usług Ekologicznych s.c. w Zielonej Górze
0,60
0,50
Koncepcja programowo-przestrzenna „Rzeka Sulechówka – odbudowa rzeki i odwodnienie terenów w jej zlewni”
63
Przepływ
Lp.
1
Parametry kanału przy nachyleniu skarp 1:n=1:1,5
Napełnienie przy przepływie
Spadek
dna
najdłużej
miarodajny
kontrolnym
kanału
trwającym
[m]
[m]
[‰]
[m]
Nazwa kanału
km cieku
odcinek od ÷ do
Długość
Odcinka
[m]
najdłużej
trwający
Q2
[m3/s]
2
3
4
700
-
-
-
0,60
min. o,5
0,60
miarodajny
Qm
[m3/s]
5
kontrolny
Q10%
[m3/s]
6
Szerokość
dna
b+(0,6)
[m]
7
8
9
10
11
-
-
-
min. o,5
-
-
-
rur.  0,50 min. 0,6
-
-
-
Rów R-S17
1.
0+000÷0+700
Rów R-S35
1.
0+000÷0+575
575
-
-
-
2.
0+575÷0+820
250
-
-
-
250
-
-
-
0,50
min. o,5
-
-
-
450
-
-
-
0,50
min. o,5
-
-
-
820
-
-
-
0,50
min. o,5
400
-
-
-
0,50
min. o,5
320
-
-
-
0,50
min. o,5
950
-
-
-
0,60
min. o,5
-
-
-
Rów R-24
1.
0+000÷0+250
Rów R-S76
1.
0+000÷0+450
Rów R-S26
1.
0+774÷1+594
Rów R-S33
1.
0+000÷0+400
Rów R-S67
1.
0+000÷0+320
Rów R-29
1.
0+000÷0+950
Rów R-S69 (nowa trasa)
1.
0+000÷0+400
400
„GEOBUD” Zakład Usług Ekologicznych s.c. w Zielonej Górze
rur.  0,40 min. o,6
Koncepcja programowo-przestrzenna „Rzeka Sulechówka – odbudowa rzeki i odwodnienie terenów w jej zlewni”
64
Przepływ
Lp.
1
Parametry kanału przy nachyleniu skarp 1:n=1:1,5
Napełnienie przy przepływie
Spadek
dna
najdłużej
miarodajny
kontrolnym
kanału
trwającym
[m]
[m]
[‰]
[m]
Nazwa kanału
km cieku
odcinek od ÷ do
Długość
Odcinka
[m]
najdłużej
trwający
Q2
[m3/s]
2
3
4
250
-
-
-
0,50
min. o,5
300
-
-
-
0,50
min. o,5
330
-
-
-
550
-
-
-
miarodajny
Qm
[m3/s]
5
kontrolny
Q10%
[m3/s]
6
Szerokość
dna
b+(0,6)
[m]
7
8
9
10
11
Rów R-S68
1.
0+000÷0+250
Rów R-S58
1.
0+000÷0+300
Rów R-S69a
1.
0+372÷0+702
rur.  0,60 min. o,6
Rów R-S7
1.
0+000÷0+550
0,50
min. o,5
Rów R-S71
1.
0+000÷0+150
150
-
-
-
rur.  0,40 min. 0,6
-
-
-
2.
0+150÷0+310
140
-
-
-
rur.  0,30 min. 0,6
-
-
-
3.
0+150÷0+210
60
-
-
-
rur.  0,30 min. 0,6
-
-
-
-
rur.  0,60 min. o,6
-
-
-
Rurociąg od ul. Słonecznej i ul. Konopnickiej
1.
0+000÷0+350
350
* przekrój dwudzielny
„GEOBUD” Zakład Usług Ekologicznych s.c. w Zielonej Górze
-
-
Koncepcja programowo-przestrzenna „Rzeka Sulechówka – odbudowa rzeki i odwodnienie terenów w jej zlewni”
65
Zestawienie projektowanych budowli i ich podstawowych parametrów – rzeka Sulechówka
Tabela nr 6
Lp.
Wyszczególnienie budowli
Km
cieku
1
2
3
Przepływ
miarodajny Qm
Napełnienie przy Qm
[m3/s]
[m]
4
Q2%  13,234
2,0  0,4
Q2%  13,234
0,75
Q2%  13,234
0,75
Q2%  13,234
0,75
Q2%  13,234
2,0
Q2%  13,234
0,75
Q2%  13,365
2,0  0,4
Q2%  13,365
2,0  0,4
Parametry budowli
Światło
[m]
Długość L
[m]
Wysokość
piętrzenia H
[m]
5
6
7
3,0x2,0
10,0
-
6,0
-
1,50
6,0
-
1,50
Użytki ekologiczne na gruntach Nadl.
Sulechów
Użytki ekologiczne na gruntach Nadl.
Sulechów
6,0
-
1,00
Użytki ekologiczne na gruntach Nadl.
Sulechów
-
3,0
-
6,0
-
1,50
3,0x2,0
8,0
-
Droga leśna w Boryniu
3,0x2,0
10,0
-
Droga gminna, gruntowa Mozów - Boryń
Uwagi
8
Droga powiatowa, gruntowa PKP
Pomorsko - Cigacice
1.
Przepust ramowy
1
0+962
2.
2Zbiornik nr 1
1+300
3.
3Zbiornik nr 2
1+600
4.
4Zbiornik nr 3
2+200
5.
Kładka
2+488
6.
Zbiornik nr 4
5
2+511
7.
Przepust ramowy
2+900
8.
Przepust ramowy
6
5+291
9.
Przepust ramowy
5+505
Q2%  13,365
2,0  0,4
3,0x2,0
10,0
-
Na terenie Rejonowego Zarządu
Infrastruktury
10. 7
Przepust ramowy
5+594
Q2%  13,365
2,0  0,4
3,0x2,0
8,0
-
Na terenie Rejonowego Zarządu
Infrastruktury
„GEOBUD” Zakład Usług Ekologicznych s.c. w Zielonej Górze
Ciąg pieszy
Użytki ekologiczne na gruntach Nadl.
Sulechów
Koncepcja programowo-przestrzenna „Rzeka Sulechówka – odbudowa rzeki i odwodnienie terenów w jej zlewni”
Lp.
Wyszczególnienie budowli
Km
cieku
1
2
3
Przepływ
miarodajny Qm
Napełnienie przy Qm
[m3/s]
[m]
4
Q2%  13,365
2,0  0,4
Q2%  13,365
2,0  0,4
66
Parametry budowli
Światło
[m]
Długość L
[m]
Wysokość
piętrzenia H
[m]
5
6
7
3,0x2,0
8,0
-
3,0x2,0
6,0
-
Uwagi
8
Na terenie Rejonowego Zarządu
Infrastruktury
11. 8
Przepust ramowy
5+784
12. 9
Przepust ramowy
5+825
13. 1
Przepust ramowy
0
6+590
-
2x2,0x2,0
20,0
-
14. 1
Przepust ramowy
1
6+922
Q2%  13,365
2,0  0,4
3,0x2,0
8,0
-
15. Przepust ramowy
7+058
-
2x2,0x2,0
16,0
-
16. Przepust ramowy
7+104
-
2x2,0x2,0
31,0
-
17. Przepust ramowy
7+561
Q2%  6,044
1,40  0,40
2,0x2,0
26,0
-
Obwodnica istniejąca
18. Kładka
8+313
-
-
3,0
-
Ciąg pieszy
19. Rurociąg
8+444
8+464
rur. 1,60
20,0
-
Dobudowa na wylocie do istn. rur. przy
ul. Piaskowej
20. Rurociąg
8+557
8+644
rur. 1,60
87,0
-
Dobudowa na wlocie do istn. rur. przy
ul. Piaskowej
21. Rurociąg
8+988
9+098
Q10%  3,995
1,60  0,60
Q10%  3,995
1,60  0,60
Q10%  3,995
1,60  0,60
rur. 1,60
110,0
-
Teren tartaku
„GEOBUD” Zakład Usług Ekologicznych s.c. w Zielonej Górze
Na terenie Rejonowego Zarządu
Infrastruktury
Projektowana droga krajowa DK3
W ramach projektu drogi S3
Obniżyć o 34cm
Dojazd do gospodarstwa
Projektowana droga gospodarcza
W ramach projektu drogi S 3
Obniżyć o 30cm
Projektowana droga S3
W ramach projektu drogi S 3
Obniżyć o 30cm
Koncepcja programowo-przestrzenna „Rzeka Sulechówka – odbudowa rzeki i odwodnienie terenów w jej zlewni”
Lp.
Wyszczególnienie budowli
Km
cieku
1
2
3
22. Rurociąg
8+988
23. Przepust rurowy
9+500
24. Bystrotok kamienny
9+506
9+536
25. Rurociąg
9+672
9+938
26. Przepust rurowy
10+142
27. Rurociąg
10+565
10+642
28. Rurociąg
10+926
11+286
29. Przepust rurowy
11+395
30. Przepust rurowy
11+778
31. Przepust rurowy
12+028
Przepływ
miarodajny Qm
Napełnienie przy Qm
[m3/s]
[m]
4
Q10%  3,995
1,60  0,60
Q2%  6,044
1,60  0,80
Q10%  3,995
1,60  0,60
Q10%  3,995
1,60  0,60
Q2%  6,044
1,60  0,80
Q10%  3,995
1,60  0,60
Q10%  2,274
1,20  0,80
Q2%  3,440
1,20  0,60
Q2%  3,440
0,80  1,0
Q2%  3,440
0,80  1,0
67
Parametry budowli
Światło
[m]
Długość L
[m]
Wysokość
piętrzenia H
[m]
5
6
7
rur. 1,60
33,0
-
1,60
12,0
-
1,4÷2,4
30,0
-
Wylot z przepustu pod torami PKP
rur. 1,60
266,0
-
Wzdłuż torów PKP przy ul. Łochowskiej
1,60
20,0
-
ul. Łochowska
rur. 1,60
77,0
-
Dobudowa na wlocie do istn. rur. przy
ul. Brzozowej
rur. 1,20
360,0
-
Na terenie Rejonowego Zarządu
Infrastruktury
1,2
8,0
-
Tereny rolne
0,8
10,0
-
Tereny rolne
0,8
10,0
-
Tereny rolne
Uwagi
8
ul. Przemysłowa
* spiętrzenie wody przed budowlą będą łagodzić projektowane zbiorniki retencyjne o czynnej warstwie wyrównawczej h=1,0-1,20m
„GEOBUD” Zakład Usług Ekologicznych s.c. w Zielonej Górze
Koncepcja programowo-przestrzenna „Rzeka Sulechówka – odbudowa rzeki i odwodnienie terenów w jej zlewni”
68
Zestawienie projektowanych budowli i ich podstawowych parametrów – główne rowy odwadniające
Tabela nr 7
Lp.
Wyszczególnienie budowli
Km
cieku
Przepływ
miarodajny Qm
Napełnienie przy Qm
[m3/s]
[m]
1
2
3
4
Parametry budowli
Światło
[m]
Długość L
[m]
Wysokość
piętrzenia H
[m]
5
6
7
1,60
10,0
-
Droga gminna, gruntowa
1,50x1,50
26,0
-
Obwodnica istniejąca
1,60
12,0
-
ul. Wł. Łokietka
1,60
12,0
-
ul. K. Odnowiciela
1,60
12,0
-
ul. L. Czarnego
1,60
22,0
-
ul. Odrzańska
1,60
12,0
-
ul. Polna
1,40
620,0
-
Tereny zabudowane i wzdłuż ul.
Olbromskiego
1,40
16,0
-
ul. Żurawia
1,00
10,0
-
Uwagi
8
Rów R-S4
1.
Przepust rurowy
0+106
2.
Przepust ramowy
0+385
3.
Przepust rurowy
0+660
4.
Przepust rurowy
0+766
5.
Przepust rurowy
0+910
6.
Przepust rurowy
1+012
7.
Przepust rurowy
1+209
8.
Rurociąg
1+737
2+357
9.
Przepust rurowy
2+653
10. Przepust rurowy
3+026
„GEOBUD” Zakład Usług Ekologicznych s.c. w Zielonej Górze
Q2%  7,150
1,60  0,40 *
Q2%  7,150
1,60  0,40 *
Q2%  7,150
1,60  0,40 *
Q2%  7,150
1,60  0,40 *
Q2%  7,150
1,60  0,40 *
Q2%  7,150
1,60  0,40 *
Q2%  7,150
1,60  0,40 *
Q10%  4,157
1,40  0,80 *
Q2%  6,289
1,40  1,0 *
Q2%  1,320
1,0  0,60
Koncepcja programowo-przestrzenna „Rzeka Sulechówka – odbudowa rzeki i odwodnienie terenów w jej zlewni”
Lp.
Wyszczególnienie budowli
Km
cieku
1
2
3
Przepływ
miarodajny Qm
Napełnienie przy Qm
[m3/s]
[m]
4
Q2%  1,320
1,0  0,60
Q2% 1,320
11. Przepust rurowy
3+196
12. Kładka
3+262
13. Przepust rurowy
3+296
14. Przepust rurowy
3+909
15. Przepust rurowy
4+115
16. Rurociąg
4+400
4+523
Q2%  1,320
1,2  0,20
Q2%  0,873
0,80  0,60
Q2%  1,320
1,2  0,20
69
Parametry budowli
Światło
[m]
Długość L
[m]
Wysokość
piętrzenia H
[m]
5
6
7
1,00
16,0
-
ul. Żurawia
-
3,0
-
Do ul. dr Judyma
1,20
22,0
-
al. Wielkopolska
1,00
12,0
-
1,20
12,0
-
ul. Gdańska
0,80
132,0
-
Głęboki rów i wzdłuż ul. Poznańskiej
przy garażach
Uwagi
8
Rów R-S5
1.
Przepust rurowy z zastawką
0+066
-
0,60
8,0
1,0
Tereny rolne
2.
Przepust rurowy
0+166
-
0,60
8,0
-
Tereny rolne
3.
Przepust rurowy
0+283
-
0,60
10,0
-
Tereny rolne
4.
Przepust rurowy
0+362
-
0,60
8,0
-
Tereny rolne
5.
Przepust rurowy
0+443
-
0,60
8,0
-
Tereny rolne
6.
Przepust rurowy
0+518
-
0,60
10,0
-
Tereny rolne
7.
Przepust rurowy
0+642
-
0,60
8,0
-
8.
Przepust rurowy
0+924
-
1,25
8,3
-
Tereny rolne
Droga gospodarcza w pasie drogi DK
32. Przebudowa istniejącego przepustu
posadowionego zbyt nisko
„GEOBUD” Zakład Usług Ekologicznych s.c. w Zielonej Górze
Koncepcja programowo-przestrzenna „Rzeka Sulechówka – odbudowa rzeki i odwodnienie terenów w jej zlewni”
Lp.
Wyszczególnienie budowli
Km
cieku
Przepływ
miarodajny Qm
Napełnienie przy Qm
[m3/s]
[m]
1
2
3
4
70
Parametry budowli
Światło
[m]
Długość L
[m]
Wysokość
piętrzenia H
[m]
5
6
7
Przepust rurowy
1+037
-
0,80
12,0
-
10. Przepust rurowy
1+049
-
0,80
8,0
-
9.
Uwagi
8
Droga gospodarcza w pasie drogi DK
32. Przebudowa istniejącego przepustu
posadowionego zbyt nisko
Droga gospodarcza w pasie drogi DK
32. Przebudowa istniejącego przepustu
posadowionego zbyt nisko
Rów R-S26
1.
Przepust rurowy z zastawką
0+015
-
1,0
10,0
1,0
Tereny rolne – docelowo rekreacyjne
2.
Przepust rurowy z zastawką
0+208
-
0,80
8,0
1,0
Tereny rolne – docelowo rekreacyjne
3.
Przepust rurowy
0+507
-
0,80
10,0
-
Tereny rolne
Rów R-S32
1.
Przepust rurowy
0+285
-
0,80
10,0
-
2.
Przepust rurowy
0+702
-
1,20
12,0
-
3.
Przepust rurowy z zastawką
0+824
-
0,80
6,0
-
4.
Przepust rurowy
1+380
-
0,60
10,0
-
0+000
0+160
-
rur. 0,80
160
0,6
Wzdłuż ul. Poznańskiej i garaży
0+000
0+335
-
rur. 0,60
335
1,0
Wzdłuż ul. Wiosennej i ul. Zimowej
Droga główna w Obłotnie
Droga gminna, gruntowa na terenach
rolnych
Rów R-26
1.
Rurociąg z piętrzeniem na
wlocie
Rów R-S69a
1.
Rurociąg z piętrzeniem na
wlocie
„GEOBUD” Zakład Usług Ekologicznych s.c. w Zielonej Górze
Koncepcja programowo-przestrzenna „Rzeka Sulechówka – odbudowa rzeki i odwodnienie terenów w jej zlewni”
Lp.
Wyszczególnienie budowli
Km
cieku
Przepływ
miarodajny Qm
Napełnienie przy Qm
[m3/s]
[m]
1
2
3
0+372
0+700
2.
Rurociąg
71
Parametry budowli
Światło
[m]
Długość L
[m]
Wysokość
piętrzenia H
[m]
4
5
6
7
-
rur. 0,60
330
-
-
rur. 0,60
30
Odpływ ze zbiornika retencyjnego
-
rur. 0,60
35
Dopływ do zbiornika retencyjnego
-
0,60
12,0
Pod kolektorem kan. sanit. 0,60m
3,0
Ciąg pieszy
Uwagi
8
Ul. Zimowa w Krężołach
Rów R-10, R-11, R-5
1.
Rurociąg
2.
Rurociąg
3.
Syfon
0+025
0+055
0+308
0+343
0+496
4.
Kładka
0+564
-
Rów R-A, R-S78
1.
Rurociąg z piętrzeniem na
wlocie
2.
Rurociąg
3.
Rurociąg
0+100
0+390
0+673
0+767
1+308
4.
Przepust rurowy
5.
-
rur. 0,60
290
0,16
-
rur. 0,60
94
-
Wzdłuż ul. Wiejskiej
-
rur. 0,60
162
-
Wzdłuż ul. Wiejskiej
1+518
-
0,80
10,0
-
Ul. Wiejska
Przepust rurowy
1+563
-
0,60
10,0
-
Wjazd na posesję
6.
Przepust rurowy
1+599
-
0,60
8,0
-
Wjazd na posesję
7.
Przepust rurowy
1+636
-
0,60
8,0
-
Wjazd na posesję
8.
Przepust rurowy
2+135
-
0,60
10,0
-
Droga gminna (ulica)
„GEOBUD” Zakład Usług Ekologicznych s.c. w Zielonej Górze
Ogrody działkowe
Koncepcja programowo-przestrzenna „Rzeka Sulechówka – odbudowa rzeki i odwodnienie terenów w jej zlewni”
Lp.
Wyszczególnienie budowli
Km
cieku
Przepływ
miarodajny Qm
Napełnienie przy Qm
[m3/s]
[m]
1
2
3
4
72
Parametry budowli
Światło
[m]
Długość L
[m]
Wysokość
piętrzenia H
[m]
5
6
7
-
1,00
8,0
-
Przejazd wzdłuż rzeki i dojazd do
działek
-
rur. 1,0
85,0
-
Wśród zabudowy i ul. Brzozowa
-
rur. 1,0
110
0,42
-
0,80
8,0
-
0+000
0+572
-
rur. 0,50
572
-
Uwagi
8
Rów R-S70
1.
Przepust rurowy
0+006
2.
Rurociąg
0+175
0+260
0+935
1+010
1+308
3.
4.
Rurociąg z piętrzeniem na
wlocie
Przepust rurowy
Głęboki rów i wśród zabudowy
Rów R-S71
1.
2.
Rów R-S72
1.
Rurociąg (drenażowodeszczowy)
Głęboki rów i perspektywiczna
zabudowa, odbiór wód deszczowych z
ul. Matejki
Rów R-S74
3.
Przepust rurowy
0+194
-
0,80
8,0
4.
Przepust rurowy
0+269
-
0,80
8,0
5.
Przepust rurowy z zastawką
0+465
-
0,80
8,0
6.
Przepust rurowy z zastawką
0+965
-
0,80
8,0
7.
Przepust rurowy
1+758
-
0,80
8,0
„GEOBUD” Zakład Usług Ekologicznych s.c. w Zielonej Górze
0,25
Wylot ze zbiornika retencyjnego
Koncepcja programowo-przestrzenna „Rzeka Sulechówka – odbudowa rzeki i odwodnienie terenów w jej zlewni”
Lp.
Wyszczególnienie budowli
Km
cieku
Przepływ
miarodajny Qm
Napełnienie przy Qm
[m3/s]
[m]
1
2
3
4
73
Parametry budowli
Światło
[m]
Długość L
[m]
Wysokość
piętrzenia H
[m]
5
6
7
1,5x1,5
10,0
-
Droga gminna, gruntowa Mozów –
Boryń
1,5x1,5
8,0
-
Droga leśna
1,5x1,5
22,0
-
Uwagi
8
Inne rowy (nieobjęte profilami podłużnymi)
Rów R-S1
Q2%  3,456
1,50  0,40
Q2%  3,456
1,50  0,40
Q2%  3,456
1,50  0,40
1.
Przepust ramowy
0+300
2.
Przepust ramowy
1+900
3.
Przepust ramowy
1+950
4.
Przepust ramowy
1+970
-
1,5x1,5
12,0
-
5.
Przepust ramowy
3+200
-
1,5x1,5
50,0
-
0+560
0+660
-
rur. 0,50
100
-
Ul. Warszawska
-
Przy ul. Kolejowej
Tor PKP i droga dojazdowa do
oczyszczalni i wysypiska
Projektowana droga krajowa DK3
W ramach projektu drogi S3
Obniżyć o 30cm
Projektowana droga S3
W ramach projektu drogi S3
Obniżyć posadowienia rurociągu do
poziomów wg projektu DK 32
(istniejących)
Rów R-4
1.
Rurociąg
Rów R-12
1.
Przepust rurowy
0+005
-
1,0
8,0
2.
Rurociąg
0+100
0+200
-
rur. 0,50
100
„GEOBUD” Zakład Usług Ekologicznych s.c. w Zielonej Górze
Koncepcja programowo-przestrzenna „Rzeka Sulechówka – odbudowa rzeki i odwodnienie terenów w jej zlewni”
Lp.
Wyszczególnienie budowli
Km
cieku
Przepływ
miarodajny Qm
Napełnienie przy Qm
[m3/s]
[m]
1
2
3
4
74
Parametry budowli
Światło
[m]
Długość L
[m]
Wysokość
piętrzenia H
[m]
5
6
7
Uwagi
8
Rów R-29
1.
Przepust rurowy
0+180
-
0,80
10,0
-
Droga gminna, gruntowa
2.
Przepust rurowy
0+300
-
0,80
16,0
-
Tor PKP
3.
4.
Przepust rurowy
0+470
-
1,0
20,0
-
Droga powiatowa Sulechów - Buków
Przepust rurowy
0+630
-
0,80
15,0
-
Droga powiatowa Sulechów - Łęgowo
5.
Przepust rurowy
0+930
-
0,80
12,0
-
Droga gminna, gruntowa
-
rur. 0,50
320
-
-
0,80
12,0
-
Wzdłuż torów kolejowych zamiennie za
rurociąg w pasie torów PKP
Droga gminna, gruntowa
-
0,80
12,0
-
Droga gminna, gruntowa
1. Przepust rurowy
-
0,60
8,0
-
Droga gminna, gruntowa
2. Przepust rurowy
-
0,60
10,0
-
Droga gminna, gruntowa
-
0,80
12,0
-
Teren rekreacyjny
-
rur. 0,40
150
-
Wśród zabudowy
-
rur. 0,30
200
-
Głęboki rów przydrożny i zabudowa
Rów R-C
1.
Rurociąg
2.
Przepust rurowy
0+000
0+320
0+420
3.
Przepust rurowy
0+600
Rów R-S7
Rów R-S17
1. Przepust rurowy
0+010
Rów R-S24
1. Rurociąg
2.
Rurociąg (drenażowodeszczowy)
0+000
0+150
0+150
0+350
„GEOBUD” Zakład Usług Ekologicznych s.c. w Zielonej Górze
Koncepcja programowo-przestrzenna „Rzeka Sulechówka – odbudowa rzeki i odwodnienie terenów w jej zlewni”
Lp.
Wyszczególnienie budowli
Km
cieku
Przepływ
miarodajny Qm
Napełnienie przy Qm
[m3/s]
[m]
1
2
3
4
75
Parametry budowli
Światło
[m]
Długość L
[m]
Wysokość
piętrzenia H
[m]
5
6
7
-
0,60
8,0
-
Droga gminna, gruntowa
1. Przepust rurowy
-
0,80
10,0
-
Droga gminna, gruntowa
2. Przepust rurowy
-
0,80
10,0
-
Droga gminna, utwardzona
1. Przepust rurowy
-
0,60
10,0
-
Droga gminna, gruntowa
2. Przepust rurowy
-
0,60
10,0
-
Droga gminna, gruntowa
3. Przepust rurowy
-
0,60
8,0
-
Droga gminna, gruntowa
4. Przepust rurowy
-
0,60
8,0
-
Droga gminna, gruntowa
3. Przepust rurowy
Uwagi
8
Rów R-S26
Rów R-S33
Rów R-S35
1. Przepust rurowy
0+200
-
0,80
10,0
-
Droga gminna, gruntowa
2. Przepust rurowy
0+820
-
0,80
10,0
-
Droga gminna, utwardzona
3. Rurociąg
0+825
-
rur. 0,50
250
1. Przepust rurowy
-
0,60
10,0
-
Droga gminna, gruntowa
2. Przepust rurowy
-
0,60
10,0
-
Droga gminna, gruntowa
3. Przepust rurowy
-
0,60
10,0
-
Droga gminna, gruntowa
1. Rurociąg
-
rur. 0,40
16
2. Przepust rurowy
-
0,60
8,0
Zabudowania wsi Obłotne
Rów R-S58
Rów R-S67
„GEOBUD” Zakład Usług Ekologicznych s.c. w Zielonej Górze
Droga gminna, gruntowa
-
Pas do konserwacji Rowu R-S4
Koncepcja programowo-przestrzenna „Rzeka Sulechówka – odbudowa rzeki i odwodnienie terenów w jej zlewni”
Lp.
Wyszczególnienie budowli
Km
cieku
Przepływ
miarodajny Qm
Napełnienie przy Qm
[m3/s]
[m]
1
2
3
4
76
Parametry budowli
Światło
[m]
Długość L
[m]
Wysokość
piętrzenia H
[m]
5
6
7
Uwagi
8
Rów R-S68
1. Przepust rurowy
-
0,60
10,0
-
Droga gminna, gruntowa
2. Przepust rurowy
-
0,60
10,0
-
Droga gminna, gruntowa
-
rur. 0,40
400
Kd w ul. Gdańskiej
-
rur. 0,60
330
Kd ze strefy Krężoły, ul. Zimowa
1. Przepust rurowy
-
0,60
10,0
-
Droga gminna, gruntowa
2. Przepust rurowy
-
0,60
10,0
-
Droga gminna, gruntowa
-
rur. 0,40
150
-
Wśród zabudowy
-
rur. 0,30
200
-
Głęboki rów przydrożny i zabudowa
-
rur. 0,60
350
-
W pasie drogowym
Rów R-S69 (nowa trasa)
1. Rurociąg
Rów R-S69a
1. Rurociąg
Rów R-S76
Rów R-S71
1. Rurociąg
Rurociąg (drenażowo2.
deszczowy)
Rurociąg od ul. Słonecznej i ul. Konopnickiej
1. Rurociąg
* przy współpracy zbiornika retencyjnego o czynnej warstwie wyrównawczej h=1,20m
„GEOBUD” Zakład Usług Ekologicznych s.c. w Zielonej Górze
Koncepcja programowo-przestrzenna „Rzeka Sulechówka – odbudowa rzeki i odwodnienie terenów w jej zlewni”
77
Zestawienie zbiorników retencyjnych współdziałających z rzeką Sulechówką
Tabela nr 8
Lp.
1
Wyszczególnienie zbiornika
2
Położenie
na lub przy
cieku
km
cieku
Powierzchnia
3
5
[ha]
Parametry zbiornika
Pojemność
Głębokość: retencyjna
warstwy
zbiornika
retencyjnej
czynna
zbiornika
[m3]
czynnej
[m]
6
7
Poziom
piętrzenia
czynnej
warstwy
retencyjnej
wysokość
piętrzenia
[m]
8
1.
Zbiornik nr 1
1+300
0,90
0,75
6 750
0,75
1,50
2.
Zbiornik nr 2
1+600
0,50
0,75
3 750
0,75
1,50
3.
Zbiornik nr 3
2+200
1,10
0,75
8 250
0,75
1,00
4.
Zbiornik nr 4
2+511
0,80
0,75
6 000
0,75
1,50
5.
Zbiornik nr 19
8+904
0,90
0,80
6 000
0,75
1,50
„GEOBUD” Zakład Usług Ekologicznych s.c. w Zielonej Górze
Uwagi
Lokalizacja w stosunku do rzeki
9
Naturalne obniżenia terenowe w wąskiej dolinie,
trawiaste, okresowo zalewane.
Grunty leśne jako użytki ekologiczne
Bezpośrednio na rzece jako projektowany
zbiornik przepływowy
Naturalne obniżenia terenowe w wąskiej dolinie,
trawiaste, okresowo zalewane.
Grunty leśne jako użytki ekologiczne
Bezpośrednio na rzece jako projektowany
zbiornik przepływowy
Naturalne obniżenia terenowe w wąskiej dolinie,
trawiaste, okresowo zalewane.
Grunty leśne jako użytki ekologiczne
Bezpośrednio na rzece jako projektowany
zbiornik przepływowy
Naturalne obniżenia terenowe w wąskiej dolinie,
trawiaste, okresowo zalewane.
Grunty leśne jako użytki ekologiczne
Bezpośrednio na rzece jako projektowany
zbiornik przepływowy
Pomiędzy ul. Kwiatową a ul. Kościuszki
Istniejący zbiornik połączony z rzeką za
Koncepcja programowo-przestrzenna „Rzeka Sulechówka – odbudowa rzeki i odwodnienie terenów w jej zlewni”
Lp.
1
Wyszczególnienie zbiornika
2
Położenie
na lub przy
cieku
km
cieku
Powierzchnia
3
5
[ha]
78
Parametry zbiornika
Pojemność
Głębokość: retencyjna
warstwy
zbiornika
retencyjnej
czynna
zbiornika
[m3]
czynnej
[m]
6
7
Poziom
piętrzenia
czynnej
warstwy
retencyjnej
wysokość
piętrzenia
[m]
8
Uwagi
Lokalizacja w stosunku do rzeki
9
pośrednictwem Rowu R-10
6.
Zbiornik nr 5
9+369
0,95
0,90
6 000
1,00
1,50
7.
Zbiornik nr 6
11+465
11+605
0,80
1,00
8 000
1,0
1,50
„GEOBUD” Zakład Usług Ekologicznych s.c. w Zielonej Górze
Przy ul. Kolejowej
Naturalne obniżenie terenowe jako
projektowany zbiornik połączony z rzeką za
pośrednictwem. Rowu R-12
Grunty rolne – użytki zielone ekstensywne,
okresowo zalewane.
Bezpośrednio na rzece jako projektowany
zbiornik przepływowy
Koncepcja programowo-przestrzenna „Rzeka Sulechówka – odbudowa rzeki i odwodnienie terenów w jej zlewni”
79
Zestawienie zbiorników retencyjnych współdziałających z głównymi rowami odwadniającymi
Tabela nr 9
Lp.
Wyszczególnienie zbiornika
1
2
Parametry zbiornika
Pojemność
Głębokość:
retencyjna
warstwy
zbiornika
retencyjnej
czynna
zbiornika
[m3]
czynnej
[m]
Położenie
na lub przy
cieku
km
cieku
Powierzchnia
3
5
6
[ha]
Poziom
piętrzenia
czynnej
warstwy
retencyjnej
wysokość
piętrzenia
[m]
7
Uwagi
Lokalizacja w stosunku do rzeki
8
Rów R-S4
1,0
1,0
1,0
1,0
Dopływ do Rowu R-S4 za pośrednictwem kd
rur.  0,40m, L=450m
1,20
1,0
1,0
W ciągu Rowu R-S26 Dopływ za
pośrednictwem Rowu R-S26, L=40m
0,07
1,20
1,0
1,0
Dopływ za pośrednictwem rowu odpływowego
ze zbiornika L=30m
0+420
0,30
1,20
1,0
1,0
Przy Rowie R-C i przy ul. Rozwojowej
0+040
0+200
0,70
1,20
1,0
1,0
W ciągu rowu, teren prywatny, strefa
rozbudowy Krężoły
1+008
1+049
0,10
1,20
1,0
1,0
W ciągu rowu, teren prywatny, istniejący
zbiornik wodny
1.
Zbiornik nr 9
1+020
0,40
0,75
2.
Zbiornik nr 8
2+600
0,30
1,00
0+040
0+200
5,00
0+710
Bezpośrednio graniczy z Rowem R-S4
Rów R-S26
3.
Zbiornik nr 7
Rów R-S32
4.
Zbiornik nr 17
Rów R-C
5.
Zbiornik nr 13
Rów R-29
6.
Zbiornik nr 16
Rów R-S70
7.
Zbiornik nr 18
„GEOBUD” Zakład Usług Ekologicznych s.c. w Zielonej Górze
Koncepcja programowo-przestrzenna „Rzeka Sulechówka – odbudowa rzeki i odwodnienie terenów w jej zlewni”
Lp.
Wyszczególnienie zbiornika
1
2
Parametry zbiornika
Pojemność
Głębokość:
retencyjna
warstwy
zbiornika
retencyjnej
czynna
zbiornika
[m3]
czynnej
[m]
Położenie
na lub przy
cieku
km
cieku
Powierzchnia
3
5
6
2,80
1,00
0,90
0,80
0,80
1,20
0,20
1,20
0,20
0,80
[ha]
80
Poziom
piętrzenia
czynnej
warstwy
retencyjnej
wysokość
piętrzenia
[m]
7
Uwagi
Lokalizacja w stosunku do rzeki
8
Rów R-S74
8.
Zbiornik nr 14
9.
Zbiornik nr 15
0+970
1+260
1+350
1+520
śr. 1,0
1,0
śr. 1,0
1,0
W ciągu rowu, teren prywatny, strefa
rozbudowy Brzezia k.Sulechowa
W ciągu rowu, teren prywatny, strefa
rozbudowy Brzezia k.Sulechowa
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
Istniejący zbiornik, ogrody działkowe
Rów R-A i R-S78
10. Zbiornik nr 10
11. Zbiornik nr 11
12. Zbiornik nr 12
0+390
0+580
0+040
0+200
0+040
0+200
„GEOBUD” Zakład Usług Ekologicznych s.c. w Zielonej Górze
Istniejący zbiornik przy ul. Wiejskiej, teren
prywatny
Istniejący zbiornik przy ul. Wiejskiej, teren
prywatny
Koncepcja programowo-przestrzenna „Rzeka Sulechówka – odbudowa rzeki i odwodnienie terenów w jej zlewni”
81
Wykaz odcinków rzeki Sulechówki z niewydzielonymi działkami pod koryto cieku
Tabela Nr 10
Lp.
Km cieku
Nr działki
Użytkowanie
wg mapy
ewidencyjne
j
Obręb
Uwagi
2
3
4
5
6
1.
2.
0+960
5+300
378/5
122/5
dr
dr
Mozów
Mozów
3.
5+305÷6+220
377/2
Tr
Mozów
4.
6+380
77
Tk
3 Sulechów
5.
7+150
147/2, 150/1
dr
3 Sulechów
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
7+570
8+990÷9+090
9+190
9+505
9+510÷9+540
9+540÷9+600
9+800÷10+140
10+495
10+600÷10+640
10+645
10+730÷10+870
10+870÷10+950
dr
Bz
dr
dr
Tk
w
dr
Bz
dr
Tk
Bz
3 Sulechów
2 Sulechów
2 Sulechów
1 Sulechów
1 Sulechów
1 Sulechów
1 Sulechów
1 Sulechów
1 Sulechów
1 Sulechów
1 Sulechów
1 Sulechów
18.
10+950÷11+110
8/3
74/4
273
7/21
7/16
7/23
7/14
122
115/1
79
7/23
67/31
67/4, 67/33,
67/34, 66
Bz, dr
1 Sulechów
19.
11+110÷11+260
65/5
Bi
1 Sulechów
20.
21.
22.
23.
11+265
11+275÷11+300
11+300÷12+500
12+520
52/1
7/23
16
7/23
dr
Tk
w
tk
1 Sulechów
1 Sulechów
1 Sulechów
1 Sulechów
droga
droga
Tereny
Infrastruktury
Technicznej
tor PKP
nowa trasa wg
projektu drogi S3
niewydzielona jako
kanał podstawowy
droga
tartak
ul. Przemysłowa
droga gminna
tereny PKP
tor PKP
własność PKP
ul. Żwirki i Wigury
zabudowania
ul. Brzozowa
tor PKP
niewydzielony rów
garaże, tereny
zielone
Tereny
Infrastruktury
Technicznej
droga gminna
tor PKP
własność Gminy
tor PKP
1
Łączna, przybliżona powierzchnia - 2,30ha
„GEOBUD” Zakład Usług Ekologicznych s.c. w Zielonej Górze
Koncepcja programowo-przestrzenna „Rzeka Sulechówka – odbudowa rzeki i odwodnienie terenów w jej zlewni”
82
Wykaz odcinków Rowu R-S4 z niewydzielonymi działkami pod koryto cieku
Tabela Nr 11
Lp.
Km cieku
Nr działki
Użytkowanie
wg mapy
ewidencyjnej
Obręb
Uwagi
2
3
4
5
6
1.
0+390
dr
3 Sulechów
droga
2.
0+410
dr, R
2 Sulechów
niewydzielony rów
3.
4.
1+010
1+210
8/3
881/1, 880,
877/1, 876
940
952
dr
dr
2 Sulechów
2 Sulechów
5.
1+210÷1+620
7/37
Ł
Kruszyna
6.
1+620÷1+730
7/20
B
Kruszyna
7.
1+730÷1+940
67/2, 67/1
Ps, B
Kruszyna
ul. Odrzańska
ul. Polna
własność
prywatna, rów
niewydzielony
jako działka
tereny
zabudowane ANR
własność
prywatna, rów
(rurociąg)
niewydzielony
jako działka
1
8.
1+940÷2+350
9.
10.
11.
12.
2+650÷2+870
3+700
4+120
4+520
157/1,
1060,
1059/5,
150/14,
6/15
10/27, 498
238/2
352/4
529/2
dr
Kruszyna
rów (rurociąg w
ulicy)
niewydzielony
jako działka
Ł
dr
dr
dr
Krężoły
2 Sulechów
Krężoły
1 Sulechów
niewydzielony rów
al. Wielkopolska
ul. Gdańska
ul. Poznańska
Podobne uwarunkowania dotyczące działek występują na trasach innych rowów.
„GEOBUD” Zakład Usług Ekologicznych s.c. w Zielonej Górze
Download