Rezonanse magnetyczne oraz wybrane techniki

advertisement
Paweł Szroeder
Rezonanse magnetyczne
oraz
wybrane techniki pomiarowe fizyki ciała stałego
Wykład XI
Badania powierzchni ciała stałego:
•elektronowy mikroskop skaningowy (SEM),
•skaningowy mikroskop tunelowy (STM),
•mikroskop sił atomowych (AFM).
Historia mikroskopii
TEM (1932)
STM (1982)
SEM (1942)
AFM (1986)
mikroskop optyczny (~1700)
TEM – transmission electron microscope; SEM – scanning electron microscope;
STM – scanning tunneling microscope; AFM – atomic force microscope.
Ewolucja rozdzielczości mikroskopów
CTEM – conventional transmission electron microscopy;
STEM – scanning transmission electron microscopy;
SEM – scanning electron microscopy.
Układ optyczny mikroskopu transmisyjnego i odbiciowego
Głębia ostrości
A
apertura
d
płaszczyzna optymalnej ostrości
h
α
Głębia ostrości jest to odległość od płaszczyzny optymalnej ostrości w obrębie
której rozmycie ostrości jest mniejsze od średnicy plamki elektronowej.
Głębia pola określa zakres połoŜeń przedmiotu, w obrębie których nie jesteśmy w
stanie stwierdzić zmian w ostrości obrazu.
Mikroskopia transmisyjna
Maksymalna zdolność rozdzielcza
optycznych mikroskopów
transmisyjnych nie przekracza 275 nm.
W mikroskopii elektronowej osiągamy
zdolności rozdzielcze poniŜej 1 nm.
Długość fali elektronowej h/mυ moŜe
być kontrolowana poprzez zmiany
napięcia przyspieszającego.
W technice TEM moŜemy uzyskiwać
obrazy próbek z atomową
rozdzielczością oraz określać ich
struktury (dyfrakcja elektronowa).
Mikroskopia TEM
Działanie mikroskopu SEM
Powiększenie mikroskopu = szerokość ekranu CRT/długość skanowania
Droga wiązki elektronowej w kolumnie mikroskopu SEM
Odległość robocza
DuŜa odległość robocza powoduje
zmniejszenie kąta rozbieŜności wiązki
elektronowej przy jednoczesnym wzroście
rozmiarów plamki elektronowej.
Ze wzrostem odległości roboczej spada
zdolność rozdzielcza mikroskopu, co jest
związane przede wszystkim ze wzrostem
rozmiarów plamki elektronowej.
Z drugiej strony wzrasta równieŜ głębia pola,
bowiem zmniejsza się kąt rozbieŜności
wiązki.
Cewki skanujące
wiązka padająca
monitor
Zadaniem cewek skanujących
jest sterowanie wiązki
elektronowej, tak by ta
skanowała badaną
powierzchnię. Dlatego stosuje
się dwie pary cewek
(skanowanie wzdłuŜ osi X oraz
Y). Praca cewek jest
zsynchronizowana z pracą
monitora CRT.
cewki
skanujące
wzmacniacz
detektor
powierzchnia preparatu
zsynchronizowane
skany
Oddziaływanie wiązki z preparatem
Wiązka padająca
Promieniowanie X
(informacja o składzie)
Elektrony rozpraszane wstecznie
(liczba atomowa
i informacja topologiczna)
Katodoluminescencja
(inforamacja elektryczna)
Elektrony wtórne
(informacja topograficzna)
Elektrony Augera
(inforamcja o składzie)
Próbka
Prąd preparatu
(inforamcja elektryczna)
W skutek bombardowania powierzchni preparatu następuje emisja fotonów i
elektronów. Mikroskopy na ogół wyposaŜone są w układy detekcji elektronów
wtórnych, elektronów rozproszonych wstecznie oraz promieniowania
rentgenowskiego.
Emisja sygnału z objętości próbki
Podstawowe mody działania SEM
Sygnał/mod
Informacja
Materiały
Rozdzielczość
Elektrony wtórne
morfologia
wszystkie
1 nm
Elektrony rozpraszane liczba atomowa
wstecznie
wszystkie
0,1 – 0,5 µm*
Promieniowanie
rentgenowskie (EDS,
WDS)
skład pierwiastkowy
wszystkie (płaskie) ~ 1 µm
Katodoluminescencja
przerwa wzbroniona,
izolatory i
domieszki, czasy Ŝycia półprzewodniki
~ 1 µm
W większości mikroskopów moŜna badać próbki o rozmiarach cm.
*rozdzielczość zaleŜy od napięcia przyspieszającego oraz liczy atomowej
SE – secondary electrons;
BSE – backscattering electrons.
Elektrony wtórne
elektrony wtórne
wiązka elektronów padających
elektrony wtórne
jądro
Elektrony wtórne są wytwarzane wskutek oddziaływań pomiędzy
wysokoenergetycznymi elektronami wiązki padającej oraz słabo związanymi
elektronami z pasma przewodnictwa w metalach lub elektronami walencyjnymi w
izolatorach i półprzewodnikach.
Ze względu na duŜą róŜnicę energii niesionej przez elektrony wiązki padającej oraz
energii elektronów w preparacie, tylko niewielka część energii kinetycznej jest
przenoszona do elektronów wtórnych.
Rozpraszanie nieelastyczne
Podczas rozpraszania nieelastycznego energia elektronów wiązki padającej jest
przenoszona do elektronów atomów otoczenia. Wskutek tych procesów tylko
niewielka część energii kinetycznej wysokoenergetycznych elektronów jest
przekazywana elektronom wtórnym.
Procesy rozpraszania obejmują wzbudzenia fononowe, wzbudzenia plazmonowe,
wzbudzenia elektronów wtórnych, wytwarzanie promieniowania rentgenowskiego
jak równieŜ jonizację wewnętrznych powłok atomowych.
W kaŜdym procesie rozpraszania nieelastycznego następuje utrata części energii,
współczynnik strat energii jest inny dla kaŜdego procesu.
Detekcja elektronów wtórnych
Elektrony wtórne z preparatu uzyskują energię
wskutek nieelastycznych zderzeń z elektronami
wiązki. Energia elektronów emitowanych z
próbki nie przekracza 50 eV.
Powierzchnia przełomu metalu. Obraz
powierzchni utworzony został za pomocą
elektronów wtórnych.
Rozpraszanie elastyczne – elektrony rozpraszane wstecznie
kierunek wiązki elektronów
elektron rozproszony wstecznie
jądro
Rozpraszanie elastyczne zachodzi pomiędzy ujemnymi elektronami i dodatnim
jądrem (rozpraszanie Rutheforda).
Jak sama nazwa wskazuje, w rozpraszaniu elastycznym nie następuje wymiana
energii lecz pędu. Zatem w procesie tym zmianie ulega przede wszystkim
kierunek prędkości padających elektronów. Elektrony są rozpraszane pod kątami
od 0 do 180°. Elektrony rozpraszane pod duŜymi kątami nazywane są
elektronami rozpraszanymi wstecznie.
Obraz stopu aluminium i miedzi
wytworzony przez elektrony
rozpraszane wstecznie. W
jaśniejszych obszarach występuje
aluminium, w ciemniejszych
miedź.
Rozkład energii elektronów wtórnych oraz elektronów
rozpraszanych wstecznie
SE
N(E)
BSE
straty na plazmonach
ERE
AE
0 50 eV
2 keV
Energia elektronów
eU
Detekcja elektronów wtórnych – detektor Everhatta - Thornleya
pole elektryczne
światłowód
siateczka scyntylator pokryty
100-500 V warstwą Al (10 kV)
fotokatoda
dynody fotopowielacza
Elektrony wtórne są przyspieszane do czoła detektora spolaryzowaną dodatnio
napięciem 100-500 V siateczkę. W kolejnej fazie są przyspieszane w kierunku
scyntylatora wysokim napięciem ~ 10 kV. Scyntylator pokryty jest cienką warstwą
Al (700 Å), która zapobiega ucieczce promieniowania fluorescencyjnego. Potencjał
10 kV jest wystarczający do tego, by elektrony wtórne przedostały się przez
warstwę metalu i wywołały zjawisko scyntylacji. Fotony za pośrednictwem
światłowodu są kierowane do fotopowielacza, który sygnał świetlny zamienia na
impulsy elektryczne.
Detekcja elektronów rozpraszanych wstecznie
elektrony rozpraszane wstecznie
– – – – – –
++++++
warstwa Au
wytwarzanie par elektron-dziura
złącze p-n
Si
PoniewaŜ elektrony rozpraszane wstecznie mają duŜo wyŜsze energie, nie mogą być
zbierane tą samą metodą, co elektrony wtórne. Najczęściej uŜywanym detektorem
BSE jest umieszczony nad próbką poniŜej soczewki obiektywowej detektor bariery
powierzchniowej. Detektor bariery powierzchniowej jest skonstruowany na bazie
półprzewodnika z zapełnionym pasmem walencyjnym i pustym pasmem
przewodnictwa. Na skutek bombardowania przez BSE, elektrony w z pasma
walencyjnego półprzewodnika są wzbudzane do pasma przewodnictwa. Po
przyłoŜeniu napięcia moŜemy rejestrować prąd proporcjonalny do liczby elektronów
wtórnych.
Detekcja elektronów
detektor elektronów wtórnych
detektor promieniowania X
detektor elektronów rozpraszanych wstecznie
Zastosowanie detektora SE pozwala na wytwarzanie obrazu topograficznego
próbki o wysokiej rozdzielczości.
Detektory BSE wykorzystuje się do określania składu próbki. KaŜdy
pierwiastek wchodzący w skład próbki jest obrazowany przez odpowiedni
poziom szarości.
Detektory EDS (energy dispersive X-ray spectroscopy) pozwalają na
wykonywanie map rozkładów pierwiastkowych powierzchni próbki.
PróŜnia
Zarówno mikroskopy transmisyjne, jak równieŜ skaningowe pracują w próŜni.
W przeciwnym razie wiązka elektronów nie byłaby stabilna. Gazy wchodziłyby
w reakcję z działem elektronowym prowadząc do szybkiego jego zniszczenia.
Nawet gdyby do tego nie doszło, wiązka elektronów powodowałaby jonizację
gazów i przypadkowe wylądowania. Zakłócony byłby równieŜ bieg promieni
przez soczewki elektronowe.
Napylanie próbek
By uzyskać obraz SEM z próbek dielektrycznych niezbędne jest napylenie jej
powierzchni cienką warstwą metaliczną. W ten sposób unika się gromadzenia na
powierzchni próbki ładunków powierzchniowych, które utrudniają bądź
uniemoŜliwiają obserwacje. Napylanie (najczęściej warstwą złota, rzadziej węgla)
wykonuje się w warunkach wysokiej próŜni (10-3 Pa).
Technika ESEM – environmental SEM
wiązka pierwotna elektronów
elektroda detektora
- G
-
G
G
+ G
+
+
-
G
+
-
+
G
+
preparat
G
-
G
G
+
+
Technika ESEM umoŜliwia obserwacje mikroskopowe w warunkach niskiej
próŜni. W technice tej elektrony wtórne są przyciągane przez dodatnio
naładowaną elektrodę detektora. Kiedy elektrony przemieszczają się w
środowisku gazowym, zderzenia pomiędzy elektronami i cząsteczkami gazu
powodują jonizację molekuł gazu i uwalnianie kolejnych elektronów. Dodatnio
naładowane jony gazu są przyciągane przez ujemnie spolaryzowany preparat.
Wzrost liczby elektronów przyczynia się do wzmocnienia pierwotnego sygnału
elektronów wtórnych.
Zaburzenia obrazów SEM
•aberracje chromatyczne;
•brak ostrości i kontrastu;
•niestabilność obrazu;
•zaszumienie obrazu;
•postrzępione krawędzie przedmiotów;
•obrazy przekontrastowane;
•obrazy zdeformowane.
Wpływ napięcia przyspieszającego
wysoka rozdzielczość
wysokie
mało przejrzysta
struktura powierzchni
efekty krawędziowe
efekty gromadzenia się
ładunku powierzchniowego
degradacja próbki
Napięcie przyspieszające
przejrzysta struktura
powierzchni
słaby efekt gromadzenia się
ładunku powierzchniowego
słaby efekt krawędziowy
niskie
mała rozdzielczość
Wpływ napięcia przyspieszającego
mikrokryształki złota
5 kV
25 kV
Lepszą ostrość i
rozdzielczość obrazu
uzyskuje się przy wyŜszych
napięciach
przyspieszających.
włókna papieru
5 kV
25 kV
Mikrostruktura preparatu jest
lepiej uwidoczniona w
przypadku płytkiej penetracji
wiązki elektronowej (niŜsze
napięcia).
Wpływ napięcia przyspieszającego
toner, powiększenie 2 500 x
30 kV
5 kV
Przy zastosowaniu wysokiego napięcia przyspieszającego trudno jest uzyskać
dobry kontrast na powierzchni preparatu. Ponadto mamy do czynienia ze
zjawiskiem gromadzenia się ładunku powierzchniowego. Struktura
powierzchniowa jest lepiej uwidoczniona przy zastosowaniu niŜszego napięcia
przyspieszającego.
średnica wiązki
Prąd wiązki i średnica plamki próbkującej
prąd wiązki
Im mniejsza średnica plamki próbkującej, tym większe powiększenia moŜemy
osiągać oraz lepszą rozdzielczość obrazu. Z drugiej strony stosunek sygnału do
szumu jest tym większy, im większy prąd wiązki próbkującej.
Podczas obserwacji mikroskopowych naleŜy kaŜdorazowo dobierać prąd wiązki do
warunków obserwacji (napięcia przyspieszającego, nachylenia preparatu i innych
okoliczności).
Prąd wiązki i średnica plamki próbkującej
Ceramika, 10 kV, powiększenie 5 400 razy
Im mniejszy prąd próbkowania, tym bardziej ostry obraz. JednakŜe odbywa sieto
kosztem gładkości powierzchni.
Przykłady obrazów SEM – pokrycie promu kosmicznego
Przykłady obrazów SEM – owad
Skaningowa mikroskopia z rozdzielczością atomową
STM
Scanning Tunneling Microscopy
Skaningowa mikroskopia tunelowa
AFM
Atomic Force Microscopy
Mikroskopia siły atomowej
MFM
Magnetic Force Microscopy
Mikroskopia siły magnetycznej
Historia
Heinrich Rohner
Gerd Binning
1982 r. pierwszy stabilny obraz STM.
1986 rok – nagroda Nobla
Bariera potencjału i tunelowanie
E
d
Bariera potencjału
e
0
V ( x) = 
V0
V0
for | x | > d/2,
for | x | < d/2.
E
Równanie Schrödingera
V0
e
d 2ψ ( x)
dx 2
2m
− 2 (V0 − E )ψ ( x) = 0.
h
Elektron o masie m i energii E moŜe ze skończonym prawdopodobieństwem
tunelować przez barierę o wysokości V0:
P ( E ) ∝ e −2 kd
k = 2m(V0 − E ) / h 2 .
Bariera potencjału i tunelowanie
V
E
Istnieje skończone
prawdopodobieństwo P(E), Ŝe
elektron o energii E napotykając
na swej drodze barierę potencjału
jest w stanie ją przekroczyć.
V0
V(x)
V(x)
E
0
xx
d
część rzeczywista funkcji falowej
|ψ|2 duŜa
|ψ|2 mała
P( E ) ∝ e
− 2kd
,
zmieniając szerokość bariery d moŜemy
zmieniać prąd tunelowania elektronów.
Prąd tunelowania [nA]
PoniewaŜ
10
1
10-1
10-2
10-3
0
1
2
3
Szerokość bariery [nm]
Prąd tunelowania
izolator
prąd tunelowania
metal 1
Prąd tunelowania zaleŜy od napięcia
polaryzacji V, elektrony tunelowe mają
wówczas energię eV. Liczba
elektronów tunelujących zaleŜy od
gęstości obsadzeń po kaŜdej stronie
bariery.
metal 2
EF
kx
J∝
∫
∫ P( Ez )( f ( E ) − f ( E + eV ))dEz .
E z przestrzeń k
ky
kz
EF – eV
Tunelowanie
W mikroskopie tunelowym tunelowanie
zachodzi pomiędzy ostrzem a powierzchnią
próbki. Prąd tunelowania ma wartość
gdzie VT jest napięciem tunelowania (około
0,5 V), d odległością próbki od ostrza (około
1 nm), W pracą wyjścia elektronu (około 5
eV), a stałą o wartości 10,25 eV-1/2nm-1.
Zmiana odległości próbka-ostrze bardo silnie
wpływa na prąd tunelowania.
Prąd tunelowania [nA]
VT − A W ⋅d
I≈
⋅e
,
d
10
1
10-1
10-2
10-3
0
1
2
3
Odległość próbka-ostrze [nm]
Zasada działania mikroskopu STM
ruch ostrza
ostrze
prąd tunelowy
połoŜenie ostrza igły
V
Tryby pracy mikroskopu STM
Tryb stałoprądowy
Tryb stałej wysokości
prąd
tunelowy
tor ostrza
próbka
Prąd tunelowy ma stałą wartość.
PołoŜenie ostrza dostosowuje się do
topografii próbki odzwierciedlając
obraz próbki. W trybie stałoprądowym
uzyskuje się lepszą rozdzielczość w
kierunku prostopadłym do powierzchni
próbki. Mała prędkość skanowania
wzdłuŜ osi x-y moŜe spowodować
dryft ostrza. Wykorzystuje się przede
wszystkim do badania powierzchni,
które nie są płaskie w skali atomowej.
Zachowuje się stałą wysokość ostrza
podczas skanowania, natomiast
monitorowany jest prąd tunelowy. W
trybie tym skanowanie przebiega
bardzo szybko, dzięki czemu unika
się zniekształceń obrazu. Jego wadą
jest mniejsza rozdzielczość wzdłuŜ
osi z. Metoda ta pozawala na badanie
procesów dynamicznych.
Ostrze mikroskopu STM
W
ostrze
NaOH
Uzyskiwanie ostrza
d
90 % prądu tunelowego
99 % prądu tunelowego
próbka
90 % prądu tunelowego zawiera się w obszarze 1 atomu
Promień krzywizny ostrza
wynosi około 1 nm.
Skaner mikroskopu
0
+V
−V
Rozmiary piezoelektryka zmieniamy
zmieniając napięcie V.
Odpowiednia geometria elementu
piezoelektrycznego wraz z elektrodami
pozwala na sterowanie ruchem ostrza w
kierunku x, y, z.
Skaningowy mikroskop tunelowy
napięcie sterujące piezoelektrykiem
wzmacniacz
prądu
tunelowego
próbka
napięcie
tunelowe
system kontroli
odległości i
skanowania
wyświetlanie i
opracowywanie
danych
Obrazy z mikroskopu STM
Monokryształ niklu
Obraz powierzchni miedzi
Nanorurka węglowa
Fala stojąca wywołana przez defekt w miedzi
Manipulowanie atomami
przemieszczanie atomu
podnoszenie atomu
opuszczanie atomu
Przepływ prądu tunelowego oznacza, Ŝe ostrze oddziałuje z próbką. Takie
oddziaływanie moŜe być zarówno przyciągające, jak i odpychające.
Manipulowanie atomami - przykłady
Przegroda z atomów Ŝelaza na
powierzchni (111) Cu
Stadia przygotowania zagrody
Manipulowanie atomami - przykłady
Atomy ksenonu
http://www.almaden.ibm.com/vis/stm/
STM – zastosowania w biologii
Obraz (236nm x 192 nm) nici DNA poddanych liofilizacji i
pokrytych przewodzącą warstwą Pt-Ir-C.
Mikroskop siła tomowych AFM
fotodetektor
światło lasera
dźwignia
ruch dźwigni
Ostrze jest umocowane na swobodnym końcu dźwigni o długości 100200mm. Detektor mierzy ugięcie dźwigni podczas, skanowania próbki
lub gdy próbka jest przesuwana pod ostrzem.
Mikroskop siła tomowych AFM
Dźwignia jest odchylana na skutek sił działających pomiędzy ostrzem i próbką,
które opisane są przez potencjał Lennarda Jonesa
 σ 12  σ 6 
Φ (r ) = 4ε   −   .
 r  
 r 
Siły te na małych odległościach są odpychające (tryb pracy kontaktowy), na
długich przyciągające (tryb pracy bezkontaktowy).
Siły te występują we wszystkich materiałach, nie są ograniczone jedynie do metali
i półprzewodników.
Parametry ε oraz σ zaleŜą od składu chemicznego próbki, co pozwala na
tworzenie map rozkładu chemicznego. Ta technika umoŜliwia obserwacje próbek
biologicznych, równieŜ w środowisku ciekłym.
Mikroskop siła tomowych AFM
tłumienie błony płynu – 10 µm
siły elektrostatyczne (odpychające i
przyciągające) – 0,1–1 µm
siły napięcia powierzchniowego
płynu (przyciągające) - 10-200 nm
siły van der Waalsa (przyciągające), 1 Å
siły coulombowskie (odpychające), 0,1-1 Å
powierzchnia próbki
Tryby pracy mikroskopu sił atomowych
Tryb kontaktowy
•duŜa rozdzielczość obrazów;
•duŜe siły adhezyjne spowodowane obecnością zanieczyszczeń na
powierzchni;
•moŜliwość uszkodzenia próbki lub ostrza.
Tryb bezkontaktowy
•mniejsza rozdzielczość obrazów.
Tryb z przerywanym kontaktem (tapping mode)
•moŜliwość skanowania miękkich powierzchni;
•dobra zdolność rozdzielcza.
Obrazy w mikroskopie sił atomowych
W mikroskopie AFM moŜna przeprowadzać obserwacje w powietrzu oraz w
cieczach. Rozdzielczość mikroskopu wynosi 0,01 nm.
Obraz DNA otrzymany w trybie Tapping Mode. Odległość
między poszczególnymi helisami DNA wynosi około 4 nm.
Obrazy w mikroskopie sił atomowych
Powierzchnia płyty kompaktowej, głębokość
rowka wynosi 150 nm, szerokość około 2,5 µm,
odległość pomiędzy rowkami 2,5 µm.
Sieć neuronowa konika morskiego, 15 x 15 µm
Główka nasienia, skok helisy –
650 nm, średnica – 450 nm,
długość – do 40 µm.
Mikroskop sił magnetycznych MFM
ostrze pokryte warstwą
magentyczną
droga ostrza
płaska próbka magnetyczna
domeny magnetyczne
Kontrast wynika ze zmiany pól rozproszonych wywołanych niejednorodnościami
namagnesowania.
Obrazy z mikroskopu sił magnetycznych MFM
Zapis bitów na nośniku magneto –
optycznym TbFeCo
Twardy dysk
Przyszłość mikroskopii skaningowej z rozdzielczością atomową
Konstrukcja udoskonalonych ostrzy mikroskopów będzie moŜliwa, jeŜeli
lepiej zrozumiemy zaleŜności pomiędzy składem chemicznym, kształtem i
rozmiarami ostrz.
W chwili obecnej ostrza mają bardzo nieregularne zakończenia, dlatego
istotne jest opanowanie technologii produkcji ostrzy o ściśle określonej
geometrii.
Ograniczone rozmiary ostrzy powodują zniekształcenia obrazu blisko
sąsiadujących ze sobą atomów.
Download