1 - Określanie gęstości skał - inne - milanista91

advertisement
1 - Określanie gęstości skał.doc
(468 KB) Pobierz
AKADEMIA GÓRNICZO – HUTNICZA
im. Stanisława Staszica w Krakowie
WYDZIAŁ WIERTNICTWA, NAFTY I GAZU
Laboratorium z Geofizyki Wiertniczej
Określanie gęstości skał
Wykonał:
Tomasz Florek
Tomasz Kowalski
III rok WNiG
Spec: Gazownictwo ziemne
KRAKÓW 2004
1. Wstęp teoretyczny
Gęstość skały nazywamy masę jednostki jej objętości (masę właściwą). Gęstość skał zależy
przede wszystkim od ich składu mineralogicznego, tekstury i struktury. Dla skał są
charakterystyczne zmiany gęstości w zależności od stopnia zapełnienia ich przestrzeni porowej
przez ciecze i gazy. Dlatego wyróżnia się:
- gęstość skał o naturalnej wilgotności ( z takim wypełnieniem przestrzeni porowej cieczami
i gazami, jakie charakterystyczne dla naturalnych warunków zalegania),
- gęstość absolutnie suchej skały (wilgotność jest sztucznie usuwana poprzez wysuszanie próbki
skały do stałej masy),
-
gęstość
powietrzno-suchej
skały (przy naturalnym
odparowaniu
wilgoci
podczas
przechowywania lub transportu próbek),
- gęstość skał przy maksymalnym zawilgoceniu (oblicza się przy założeniu wypełnienia
wszystkich porów cieczą).
Dla skał magmowych, metamorficznych i zbitych osadowych, a także dla większości rud
gęstość przy różnych stanach próbki jest prawie jednakowa. Dla skał porowatych gęstość znacznie
różni się w zależności od ich zawilgocenia. Gęstość skał zależy od gęstości mineralogicznej
składowych minerałów oraz porowatości i zmienia się w granicach od 1,4*103 kg/m3 do 3,7*103
kg/m3.
Zróżnicowanie skał i kopalin użytecznych pod względem gęstości umożliwia efektywne
stosowanie badań grawimetrycznych na powierzchni ziemi i gęstośćowych w otworach
wiertniczych. Metodami laboratoryjnymi określa się gęstość próbek powierzchniowo-suchych
oraz próbek w absolutnie suchym stanie. W tym ostatnim przypadku gęstość jest wykorzystywana
do zunifikowania charakterystyki skał, jak i do obliczeń ogólnej porowatości oraz gęstości skał
przy maksymalnym nasyceniu wodą.
Gęstość oblicza się ze stosunku masy próbki skały, znajdującej się w odpowiednim stanie
zawilgocenia, do jej objętości. Objętości skały oblicza się z wyników hydrostatycznego ważenia,
na podstawie różnicy ciężarów próbki w powietrzu i cieczy. W większości przypadków jako
cieczy używa się wody.
2. Prezentacja wyników
Lp.
1
2
3
4
5
6
Symbol
próbki
G.7
5.V
7.V
11.V
9.V
4.V
Tabela 1. Wyniki pomiarów i obliczeń
Masa w
Masa w
Gęstość
Błąd obl.
powietrzu
wodzie
próbki
gęstości
[g]
[g]
[g/cm3]
[g/cm3]
118,6
69,7
2,425
0,008
112,4
70,4
2,676
0,009
109,7
69,6
2,735
0,011
51,7
32,7
2,721
0,023
74,3
46,4
2,663
0,015
125,6
79,4
2,718
0,009
wi
12345
8264
1890
4444
12345
Obliczanie gęstości próbek skalnych:
mw – masa w wodzie
mp – masa w powietrzu
 – gęstość wody =
w
Próbka – 5.V
Oszacowanie dokładności pomiaru metodą różniczki zupełnej
m = 0,1g
m = 0,1g
p
w
Próbka – 5.V
Po przeanalizowaniu otrzymanych wartości odrzucamy wynik dla próbki nr. G7 gdyż znacznie
odbiega od wartości pozostałych próbek.
Iloraz błędu bezwzględnego maksymalnego przez błąd bezwzględny minimalny jest równy
2,555.
Ze względu na to, do uśrednienia wyników wybieramy metodę średniej ważonej, gdzie wagę
poszczególnych wyników obliczamy według wzoru:
Próbka – 5.V
Tabela 2. Obliczenie wartości średniej ważonej
wi
i
Symbol próbki
5.V
...
Plik z chomika:
milanista91
Inne pliki z tego folderu:


 1 - Określanie gęstości skał.doc (468 KB)
2-określenie współczynnika porowatości.doc (78 KB)
 3-potencjały.doc (209 KB)
 4-elektryczna oporność.doc (169 KB)
4-pomiar elektrycznej oporności-Lukas.doc (105 KB)
Inne foldery tego chomika:


Zgłoś jeśli naruszono regulamin


Strona główna
Aktualności
laborki
wykłady
[i  wi]





Kontakt
Dla Mediów
Dział Pomocy
Opinie
Program partnerski




Regulamin serwisu
Polityka prywatności
Ochrona praw autorskich
Platforma wydawców
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
Download