Problem rzadkości – odnosi się do luki między ogólną sumą dóbr i

advertisement
Definicja ekonomii i jej interpretacja.
Ekonomia – nauka zajmująca się badaniem zachowania podmiotów gospodarczych w dziedzinie wykorzystania
ograniczonych środków, które mogą być w rozmaity sposób zastosowane w sferze produkcji, podziału, wymiany
i konsumpcji.
Problem rzadkości – odnosi się do luki między ogólną sumą dóbr i usług, których
ludzie potrzebują, aby zaspokoić potrzeby, a możliwościami ich wytworzenia.
Należy zwrócić szczególną uwagę na to, iż ograniczone środki mogą być
zastosowane w rozmaity sposób. Każdy podmiot gospodarczy dysponując
określonymi środkami stara się rozdzielić je tak, aby uzyskać z tego tytułu najwyższe
efekty ekonomiczne i w ten sposób możliwie najlepiej realizować swoje cele. Można
więc najkrócej powiedzieć, że ekonomista stawia sobie za cel sformułowanie teorii
racjonalnego gospodarowania rzadkimi środkami, mającymi alternatywne
zastosowanie.
Modelowe ujęcie zagadnień ekonomicznych.
Modelem - nazywamy teoretyczne uogólnienie określonego odcinka badanej
rzeczywistości, które w sposób syntetyczny i w jakimś stopniu uproszczony stara się
odtworzyć zachodzące w nim procesy ekonomiczne.
Mikro- i makroekonomia.
Mikroekonomia patrzy na gospodarkę narodową przez pryzmat przedsiębiorców i
konsumentów z punktu widzenia maksymalizacji ich korzyści, podczas gdy
makroekonomia w analizie gospodarki posługuje się w swych badaniach wielkimi
agregatami.
Mikroekonomia upraszcza rzeczywistość, zakładając najczęściej ekstremalne
warunki gospodarowania, tzn. doskonałą konkurencję lub pełny monopol. Dzięki tym
założeniom przyczynia się do wypracowania bardzo precyzyjnych narzędzi analizy
zachowania producenta i konsumenta.
Makroekonomia bada współzależności między takimi agregatami, jak dochód
narodowy, wydatki na konsumpcję, wydatki na inwestycje, oszczędności, dochody i
wydatki budżetu państwa, bilans handlowy i płatniczy kraju, popyt na pieniądz i
podaż pieniądza itp.
Polityka gospodarcza.
Polityka gospodarcza – to działalność państwa lub innego organu publicznego,
zmierzająca do osiągnięcia konkretnych celów społeczno-ekonomicznych w ściśle
określonych warunkach i określonym horyzoncie czasu.
Polityka ekonomiczna jest sposobem działania i rozwiązywania problemów
gospodarczych z punktu widzenia interesu publicznego.
Ekonomia pozytywna i normatywna.
Ekonomia pozytywna – koncentrowała się na wypracowaniu najbardziej
uniwersalnych narzędzi i metod analizy ekonomicznej w celu możliwie bezstronnego
uogólnienia procesów gospodarczych i mechanizmów ekonomicznych.
Ekonomia normatywna – koncentrowała się na tworzeniu określonego systemu
poglądów wartościujących, na opracowaniu określonej ideologii umożliwiającej
interpretację różnych zjawisk i procesów gospodarczych.
Podstawowe problemy wyboru ekonomicznego.
Koszt alternatywny – to koszt zaniechania możliwości. Mierzony jest on wartością
tej produkcji, której nie realizujemy lub z której rezygnujemy w tym celu, aby
zwiększyć produkcję innych dóbr lub innych wartości.
Krzywa możliwości produkcyjnych – reprezentuje na całej swojej długości,
możliwą do wytworzenia strukturę produkcji przy nie zmienionym zasobie czynników
wytwarzania. KMP jest więc zbudowana nie tylko według prawa malejącego
przyrostu produkcji na jednostkę nakładu, ale także według prawa rosnącego kosztu
alternatywnego.
Proces tworzenia wartości dodanej i produkcji finalnej w gospodarce
narodowej.
Produkcją globalną – nazywamy wartość wytworzonej produkcji dóbr i usług w
ciągu roku w danym przedsiębiorstwie. Produkcja ta składa się z wartości
przeniesionej oraz wartości dodanej.
Wartość przeniesiona – obejmuje nabyte z zewnątrz i zużyte w produkcji surowce,
materiały, półprodukty oraz paliwo, energię itp.
Wartość dodana – jest sumą nowo wytworzonej wartości w przedsiębiorstwie, do
której z reguły włącza się amortyzację. Mówimy wówczas o wartości dodanej brutto.
Produkcja finalna – występuje wtedy, kiedy zakończony został proces produkcji i
dane dobro nie podlega już dalszemu przetworzeniu w kraju (nasze dobra i dobra
eksportowane).
Roczny dochód narodowy – stanowi łączna suma wartości dodanej we wszystkich
działach gospodarki narodowej, nie należy utożsamiać tego pojęcia z rocznym
produktem globalnym.
Przepływy międzygałęziowe W. Leontiefa. – to sobie darujemy!!!
Podstawowe kategorie produktu i dochodu narodowego.
W praktyce gospodarczej oficjalna statystyka posługuje się następującymi
kategoriami produktu i dochodu narodowego:
Produkt krajowy brutto – PKB – jest miarą produkcji wytworzonej przez czynniki
wytwórcze zlokalizowane na terytorium danego kraju, niezależnie od tego, kto jest
ich właścicielem. PKB = K – konsumpcja + IB – inwestycje brutto + G – wydatki
rządowe + EXN – export netto.
Produkt narodowy brutto – PNB – jest miernikiem całkowitych dochodów
osiągniętych przez obywateli danego kraju powiększone o dochody netto z tytułu
własności za granicą. Dochody netto są różnicą między dochodami otrzymanymi z
tytułu własności za granicą a dochodami wypłaconymi z tytułu własności
cudzoziemcom.
Produkt narodowy wg. cen rynkowych – PNN – jest mniejszy od PNB o wielkość
amortyzacji. Amortyzacja jest miarą szybkości zmniejszania się wartości istniejącego
w kraju zasobu kapitału trwałego w danym okresie, będącego wynikiem jego
fizycznego lub ekonomicznego zużycia. Wszystkie wymienione wielkości produktu
narodowego brutto lub netto są wyrażone w cenach rynkowych.
Produkt narodowy wg. cen czynników wytwórczych – DNCW – jest mniejszy od
PNN o wielkość podatków pośrednich (TP), które wchodzą do PNN. Do dochodów
czynników wytwórczych zalicza się: wynagrodzenie pracowników (W P), renty z tytułu
dzierżawy, czynsze z tytułu najmu (R), zyski z kapitału (Z), dochody z pracy na
własny rachunek (DW).
Osobisty dochód ludności – ODL – jest częścią DNCW, która pozostaje po
potrąceniu nie rozdzielonych zysków przeznaczonych na rozwój przedsiębiorstw (NZ)
oraz po spłaceniu podatku od dochodów przedsiębiorstw do budżetu państwa (TBZ).
Jednocześnie ODL powiększony jest o transfery z budżetu państwa na rzecz
ludności (Bt) (emerytury, renty, zasiłki dla bezrobotnych itp.).
Dyspozycyjny dochód ludności – DDL – są to dochody gospodarstw domowych
po potrąceniu podatków bezpośrednich (Tb). Suma tych dochodów po potrąceniu
podatków reprezentuje potencjalną siłę nabywczą społeczeństwa.
Transferem – nazywamy przekazanie określonej sumy dochodów na rzecz ludności
bez bieżącego świadczenia usług.
Ruch okrężny strumieni dochodów i wydatków.
Ceny jako narzędzie agregacji dochodu narodowego
Dochód narodowy – jest największym agregatem obejmującym wszystkie dobra
finalne i usługi wytwarzane w każdej gospodarce narodowej w ciągu roku.
Sumowanie (agregowanie) jest możliwe tylko dzięki temu, że każde dobro i usługa
ma swoją cenę rynkową, dlatego dochód narodowy może być wyrażony jedynie w
jednostkach wartościowych. Ceny bieżące (rynkowe) – to te które ukształtowały się
na danym rynku w danym kraju, na dany produkt. Ceny stałe – są brane za
podstawę z jakiegoś roku.
Deflatorem – nazywamy stosunek dochodu narodowego w ujęciu nominalnym (ceny
bieżące) do dochodu narodowego w ujęciu realnym (ceny stałe) pomnożony przez
100. Przedstawia on miarę przeciętnego wzrostu cen w kraju wszystkich dóbr i usug
wchodzących w skład dochodu narodowego.
Zalety i wady kategorii dochodu narodowego. – dajcie spokój!
Podstawowe funkcje pieniądza.
Płynność – należy rozumieć jako szybkość dostępu i możliwości użycia pieniądza w
każdej chwili.
Pieniądz – definiuje się najogólniej jako wszelkiego rodzaju środki wymiany i środki
płatnicze, których zdolność do zapłaty jest nieograniczona zarówno wtedy, kiedy
kupujemy jakiś towar lub usługę, jak i wtedy, kiedy regulujemy jakieś zobowiązanie
finansowe względem kredytodawcy, banku, budżetu centralnego, budżetu lokalnego
itp. W życiu gospodarczym pieniądz spełnia różne funkcje :
miernik wartości – wszystkich towarów i usług. Dzięki istnieniu pieniądz pojawia się
kategoria ceny, która jest niczym innym jak wartością towaru wyrażona w pieniądzu.
środek wymiany – dzięki zdolności pieniądza do mierzenia wartości różnych
towarów i usług może on także spełniać funkcję środka wymiany. Sprzedaje się
każdemu, kto dysponuje odpowiednią ilością pieniądza, i kupuje się za pieniądz
wszystko to, co jest nam potrzebne do życia lub dalszej produkcji.
Trzecia istotna funkcja wiąże się z jego zdolnością do regulowania różnych
zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu, płacenia należnego podatku lub kary
pieniężnej itp. W tych wypadkach pieniądz spełnia swoją funkcję – środka
płatniczego. Funkcja ta przyczynia się do rozwoju systemu kredytowopożyczkowego, co stało się siłą napędową rozwoju gospodarczego. Przyczynia się
ona także do gromadzenia środków finansowych z pobieranych podatków i
finansowania różnych przedsięwzięć publicznych związanych z funkcjonowaniem
państwa, utrzymaniem ludzi niezdolnych do pracy lub ludzi w wielu emerytalnym.
Czwarta funkcja pieniądza wiąże się z jego możliwością tezauryzacji, czyli
gromadzenia zasobu pieniądza jako skarbu. Skłonność do tezauryzacji pieniądza
papierowego zależy od stopnia stabilności jego siły nabywczej.
Pieniądz może również pełnić funkcję pieniądza światowego poza granicami
określonego kraju, ale jedynie pod warunkiem, że państwo prawnie gwarantuje jego
wymienialność zewnętrzną po kursie ustalonym na głównych giełdach światowych.
Siła nabywcza pieniądza zależy od poziomu cen towarów i usług. W okresach
gwałtownego wzrostu cen i utraty wartości pieniądza, ludzie nie darzą zaufaniem
takiego pieniądza i chętniej posługują się silną walutą obcą lub pieniądzem
pełnowartościowym bitym ze złota.
Rodzaje pieniądza i struktura jego zasobów, inaczej agregaty pieniądza.
Z punktu widzenia stopnia płynności pieniądza bank centralny w swojej polityce pieniężnej dzieli środki
płatnicze na trzy zasadnicze grupy :
GRUPA M0 - Baza monetarna – jest to suma gotówki w obiegu znajdująca się w rękach ludności (GL) oraz
suma rezerw gotówkowych systemu bankowego (Rg) będąca pod kontrolą banku centralnego w celu zapewnienia
płynności komercyjnych.
GRUPA M1 – obejmuje gotówkę oraz depozyty na rachunkach czekowych w bankach
komercyjnych płatnych na każde żądanie. Do tej grupy zalicza się także czeki
podróżne. Grupa ta charakteryzuje się najwyższym stopniem płynności i jest
związana z pieniądzem gromadzonym do celów transakcyjnych, spekulacyjnych i z
powodu ostrożności.
GRUPA M2 – uwzględnia to wszystko co wchodzi w skład grupy M1, a ponadto
obejmuje rachunki oszczędnościowe oraz małe rachunki terminowe nie
przekraczając określonej sumy w danym kraju. Grupa ta jest wykorzystywana przez
banki do udzielania kredytów krótkoterminowych.
GRUPA M3 – uwzględnia wszystko to co wchodzi w skład grupy M2, a ponadto
obejmuje duże salda rachunków terminowych przekraczające określoną sumę
złotych lub dolarów rocznie. Grupa ta tworzy główne źródło środków
wykorzystywanych na długoterminowe kredyty inwestycyjne, wykazuje ona najniższy
stopień płynności.
Wyodrębnia się również specjalną grupę L, która obejmuje papiery wartościowe
oraz obligacje bankowe, obligacje skarbowe i akcje o zróżnicowanym stopniu ryzyka
i płynności.
Pieniądz w wąskim znaczeniu – obejmuje grupę aktywów M1, które natychmiast i
bez ograniczenia mogą być wykorzystywane do dokonania płatności w formie
gotówki lub czeku.
Pieniądz w szerokim znaczeniu – obejmuje także różnego rodzaju wkłady
terminowe jako oprocentowane rachunki depozytowe, które nie mogą stanowić
podstawy do wystawiania czeków.
Rynek pieniężny.
Popyt na pieniądz to skłonność do posiadania pieniędzy, wyróżniająca się w ilości środków pieniężnych
przechowywanych przez podmioty rynkowe. Istnieją szczególne powody dla których podmioty przechowują
pieniądze:
Powód transakcyjny – tworzący popyt transakcyjny, który wynika z konieczności
posiadania pieniądza gotówkowego, umożliwiającego dokonywanie codziennych
operacji handlowych.
Powód przezorności – tworzący tzw. popyt przezornościowy, powstaje on na skutek
przewidywania możliwości występowania zakłóceń w dokonywanych płatnościach
bieżących lub też przewidywania finansowania zakupów nieoczekiwanych.
Powód spekulacyjny – tworzący tzw. popyt spekulacyjny, jest konsekwencją
występowania skłonności do posiadania pieniądza w sytuacji oczekiwanego z tego
tytułu wzrostu zysków. Niektórzy ekonomiści uważają, że powodem utrzymywania
pieniądza przez podmioty rynkowe jest również ich niechęć do podejmowania ryzyka,
nazywanego motywem, powodem portfelowym.
Funkcję popytu na pieniądz możemy przedstawić za pomocą dwóch zmiennych:
Md – popyt na pieniądz,
Y – poziom dochodu narodowego,
r – realna stopa procentowa w bankach komercyjnych
Czynniki mające wpływ na popyt na pieniądz:
Stopy procentowe od depozytów i innych aktywów pieniężnych. Ich wysokość brana
jest pod uwagę, przez podmioty rynkowe w momencie podejmowania decyzji, jaką
część własnego kapitału ulokować w płynnym pieniądzu a jaką w aktywach nie
pieniężnych.
Poziom cen w gospodarce – ich wzrost powoduje zwiększony popyt na pieniądz w
ujęciu nominalnym.
Przewidywana stopa inflacji – jest zawsze brana pod uwagę w momencie
określania przez podmioty rynkowe kierunków inwestowania z punktu widzenia
przyrostu kapitału w okresie przyszłym
Sytuacja polityczna
Nadmiar pieniądza w obiegu w stosunku do podaży dóbr i usług powoduje inflację, która znajduje wyraz we
wzroście cen. Niedostatek pieniądza w obiegu oznacza deflację, czyli kurczenie się podaży pieniądza i
drenowanie rynku pieniężnego. Zadaniem banku centralnego, jest umiejętna regulacja podaży pieniądza w
obiegu.
Ilościowa teoria pieniądza – M*V = P*Y, gdzie:
M – ilość pieniądza w obiegu,
V – szybkość obiegu pieniądza oznaczająca, ile razy przeciętnie jednostka pieniężna
jest wydawana w ciągu roku,
P – przeciętny poziom cen dóbr i usług wchodzących w skład produktu narodowego
brutto,
Y – realna wielkość produktu narodowego brutto w cenach stałych (tzw. wolumen
produkcji).
Istota ilościowej teorii pieniądza sprowadza się do twierdzenia, że w długim okresie
wzrost ilości pieniądza M prowadzi do wzrostu poziomu cen P. zmiany realnego
dochodu narodowego Y nie dokonują się pod wpływem wzrostu podaży pieniądza,
lecz są rezultatem działania innych czynników wpływających na wzrost dochodu
narodowego. Szybkość obiegu jest natomiast względnie stała i może w długim
okresie zmieniać się.
Równowaga na rynku pieniężnym
Równowaga na rynku pieniężnym osiągana jest wówczas gdy wielkość zapotrzebowania zgłaszana przez
podmioty rynkowe na realne zasoby pieniądza odpowiada takiej samej wielkości jego realnej podaży.
Kreowanie pieniądza przez banki.
Przy udzielaniu kredytów banki komercyjne mają możliwość kreacji dodatkowego
pieniądza w obiegu. Z tego względu, iż banków tych jest bardzo dużo i występuje
między nimi rozmaity obieg pieniędzy, ich zdolność do kreacji dodatkowego
pieniądza jest znacząca.
Głównym celem rezerwy obowiązkowej jest ograniczenie płynności banków
komercyjnych i uniemożliwienie im nadmiernej kreacji pieniądza kredytowego.
Równocześnie bank centralny tworzy rezerwę płynności dla każdego banku
komercyjnego, która może być uruchomiona w trudnej sytuacji finansowej za zgodą
banku centralnego.
Odwrotność stopy rezerwy obowiązkowej 1/u jest nazywana mnożnikiem depozytowym. W zależności od
wysokości stopy rezerwy obowiązkowej u mnożnik depozytowy określa wysokość możliwej kreacji nowego
pieniądza przez banki komercyjne na cele kredytowe.
Bank centralny.
Bank centralny – jako naczelna instytucja finansowa w państwie zobowiązany jest
do prowadzenia makroekonomicznych działań, dbających o:
Wartość pieniądza krajowego
Stabilność krajowego systemu finansowego
Skuteczność realizowanej polityki pieniężnej
Jego rola sprowadza się do wypełniania w gospodarce trzech podstawowych
funkcji:
Banku emisyjnego
Banku państwa
Banku banków
Bank centralny wpływa na globalną podaż pieniądza i możliwości kreacji przez
banki komercyjne poprzez korzystanie z następujących instrumentów:
Stopy procentowej – to cena jaką musi zapłacić kapitałobiorca za czasowe
użytkowanie pożyczonego kapitału.
Operacji refinansowych – polegają między innymi na udzielaniu kredytów bankom
komercyjnym w celu powiększenia ich zasobów pieniężnych do nich zalicza się:
kredyt lombardowy, kredyt redyskontowy, kredyt refinansowy NBP
Rezerw obowiązkowych – procentowa stopa, ustalana przez NBP,
od
depozytów i wkładów oszczędnościowych.
Operacje otwartego rynku -polegają one na kupnie-sprzedaży przez bank centralny
papierów wartościowych, będących w obrocie rynkowym, przez co reguluje on
płynność systemu bankowego lub absorbuje występujące na rynku możliwości
finansowe.
Operacje kursowych – bank centralny zwiększając z własnych rezerw podaż danej
waluty obcej na rynku, obniża jej cenę, natomiast zmniejszając podaż poprzez jej
skup – zwiększa cenę.
Mnożnik kreacji pieniądza i baza monetarna.
Powstaje pytanie: od czego zależą rozmiary podaży pieniądza o najwyższym stopniu
płynności, oznaczonego symbolem M1 ? Rozmiary te są ustalane na podstawie
następującej formuły:
M1 = Bm * mk , gdzie:
Bm – baza monetarna
mk – mnożnik kreacji pieniądza.
Baza monetarna – jest to suma gotówki w obiegu znajdująca się w rękach ludności
GL oraz suma rezerw gotówkowych systemu bankowego Rg będąca pod kontrolą
banku centralnego w celu zapewnienia płynności komercyjnych. Stąd :
Bm = GL + Rg, baza monetarna nie pokrywa się z podażą pieniądza M1.
Mnożnik kreacji pieniądza można wyprowadzić w następujący sposób:
M1 = GL + Db,
Bm = GL + Rg, stąd : str. 271
W ten sposób rozmiary podaży pieniądza M1 zależą od dwóch kluczowych relacji:
Stosunku rezerw gotówkowych banków komercyjnych do całkowitej wartości
depozytów,
Stosunku gotówki ludności do całkowitej wartości depozytów.
Bzdety!
Do instrumentów regulujących podaż pieniądza i jednocześnie regulujących płynność
banków należą także operacje otwartego rynku.
Ogólne idee zawarte w ilościowej formule są wykorzystywane w praktyce
przez bank centralny, który w każdym kraju jest odpowiedzialny za regulację podaży
pieniądza.
Bank centralny regulujący podaż pieniądza nigdy nie zaczyna od zera. Przy
określaniu ilości pieniądza wychodzi on najpierw z oceny istniejącego zasobu
pieniądza znajdującego się w obiegu tzn. w kasach prywatnych, bankach, kasach
kredytowo-oszczędnościowych itp. Następnie bierze się pod uwagę takie czynniki,
jak :
Przewidywany przyrost wolumenu dochodu narodowego (w cenach stałych),
Przewidywany wzrost cen w danym roku,
Możliwość zwiększenia lub zmniejszenia szybkości krążenia pieniądza
gotówkowego.
Formułę podaży pieniądz po jej zróżnicowaniu możemy napisać w postaci stóp
wzoru:
Jeśli założymy, że szybkość obiegu pieniądza jest stała, wówczas i tempo wzrostu
podaży pieniądza wynika z sumy temp wzrostu cen i wolumenu dochodu
narodowego.
Współzależność między popytem na pieniądz i podażą pieniądza a stopą
procentową.
Popyt na pieniądz zgłaszają różne podmioty gospodarcze, zaś podażą kieruje bank centralny i banki
komercyjne.
Globalny stosunek popytu na pieniądz do jego podaży określa siłę nabywczą
pieniądza i wpływa na wysokość stopy procentowej, wywierającej wpływ na decyzje
inwestycyjne przedsiębiorców i tym samym na ogólną aktywność gospodarczą kraju.
Podmioty gospodarcze zgłaszające popyt na pieniądz gotówkowy kierują się głównie
motywami:
Motyw transakcyjny – wynika z potrzeby gromadzenia pieniądza w stanie płynnym
w celu zawierania bieżących transakcji. Popyt na pieniądz rynkowy jest zawsze
popytem w kategoriach realnych, tzn. po uwzględnieniu ruchu cen towarów i usług.
Motyw ostrożności (przezorności) – jest związany ze zjawiskiem niepewności co
do przyszłych dochodów i wydatków. Firmy trzymają pieniądze w bankach, a gdy
nadarzy się okazja do zrobienia interesu, inwestują korzystając z tych środków.
Motyw spekulacyjny – jest związany ze skłonnością pewnej części podmiotów
gospodarczych do gry na rynku papierów wartościowych.
Model IS – LM
(IS – rynek dóbr, LM – rynek pieniądza)
IS
Krzywa IS jest zbiorem kombinacji stopy procentowej i dochodu, przy których rynek
dóbr znajduje się w równowadze. Warunki równowagi:
Globalny popyt (AD = suma wydatków K + I + G + EXN) = faktycznemu dochodowi
(Y),
Planowane inwestycje = planowanym oszczędnościom
Ruch po krzywej IS, informuje o zmianach dochodu zapewniającego równowagę
spowodowanych przesunięciami krzywej AD będącymi wynikiem zmiany stopy
procentowej.
Przesunięcie krzywej IS, zależy od AD (globalnego popytu); jeśli któryś ze
składników AD zmieni się np. K wzrośnie to AD w prawo, a tym samym IS w prawo.
Krzywa LM jest zbiorem różnych kombinacji stopy procentowej i dochodu, przy
których rynek pieniądza znajduje się w stanie równowagi.
M=L – rynek pieniądza w stanie równowagi
Nachylenie LM (nachylenie dodatnie)zależy od wartości popytu na pieniądz na
zmiany:
stopy procentowej:
im mniejsza reakcja tym bardziej stroma LM
im większa reakcja tym bardziej płaska LM
dochodu narodowego:
im mniejsza reakcja tym bardziej płaska LM
im większa reakcja tym bardziej stroma LM
Przesunięcie krzywej LM
Krzywa LM obrazuje realne zasoby pieniądza przesuwa się zawsze w tym samym
kierunku co podaż pieniądza:
ograniczenie pieniądza – podaż pieniądza w lewo, to LM w lewo
nadwyżka pieniądza – podaż pieniądza w prawo, to LM w prawo
Polityka fiskalna (PF) – dotyczy decyzji rządu w odniesieniu do podatków i
wydatków rządowych, skutki tej polityki wpływają na IS.
Polityka monetarna (PM) – (pieniężna), dotyczy ilości pieniądza w obiegu, wpływa
na przesunięcie się LM.
PF:
ekspansywna – obniżenie opodatkowania, wzrost wydatków rządowych
restrykcyjna – wzrost opodatkowania, const. – G- wydatki rządowe
PM:
ekspansywna – polega na wzroście ilości pieniądza w obiegu
restrykcyjna – polega na obniżeniu ilości pieniądza w obiegu
Równowaga na rynku dóbr i pieniądza
INFLACJA
Inflacja – to wzrost przeciętnego poziomu cen i dóbr w jakimś okresie. Czysta
inflacja jest przypadkiem szczególnym, który pojawia się wtedy, kiedy wszystkie ceny
dóbr i
czynników produkcji wzrastają w tym samym tempie.
Wartość realna uwzględnia inflacyjny wzrost cen i dzięki temu umożliwia
porównywanie wartości w czasie.
Siła nabywcza – sposób mierzenia wartości pieniężnej za pomocą ilości produktów,
jakie można za tę wartość pieniężną kupić.
Miernikiem inflacji jest stopa inflacji – procentowa zmiana poziomu cen, obliczana
zgodnie z formułą:
Stopa inflacji = poziom cen w roku bieżącym – poziom cen w roku poprzednim /
poziom cen w roku poprzednim *100
Deflacja – utrzymujący się spadek poziomu cen.
Stabilność cen – stanowiąca cel gospodarki narodowej, jest to taka sytuacja w
gospodarce, w której stopa inflacji jest bliska zeru.
Przyczyny inflacji i jej rodzaje.
Inflację wywołują dwa rodzaje całkiem różnych zdarzeń gospodarczych. Pierwszym z
nich jest niespodziewany i gwałtowny wzrost kosztów produkcyjnych, który
prowadzi do ograniczenia globalnej podaży. Inflację taką nazywamy inflacją
kosztową. Inną, całkiem odmienną przyczyną inflacji jest wzrost zagregowanego
popytu (czyli inaczej popytu globalnego!) w gospodarce. Inflację tą nazywamy
inflacją popytową.
INFLACJA KOSZTOWA – pojawia się w gospodarce w wyniku wzrostu kosztów
produkcji spowodowanych wzrostem cen, np. energii lub płac. Poziom cen pchany
jest wtedy przez rosnące koszty.
INFLACJA POPYTOWA – pojawia się w gospodarce w wyniku wzrostu globalnego
popytu. Poziom cen jest w takim wypadku ciągnięty przez zwiększony popyt
nabywców.
Download