tematyka egzaminów doktorskich z filozofii jako dyscypliny dodatkowej

advertisement
Załącznik 4 do Uchwały Rady Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW nr 6/3/2016 z dnia 03.03.2016 r.
w sprawie egzaminów doktorskich na WFCh:
Tematyka egzaminów doktorskich z filozofii jako dyscypliny dodatkowej
TEMATYKA EGZAMINÓW DOKTORSKICH Z FILOZOFII
JAKO DYSCYPLINY DODATKOWEJ
Doktorant przygotowuje się ze wszystkich wymienionych tematów na podstawie podanej literatury.
Tematyka i literatura:
1. Klasyczna lub hermeneutyczna koncepcja religii (do wyboru)
 Zdybicka Z., Klasyczna realistyczna filozofia religii, w: Dydaktyka filozofii, t. 2. Filozofia religii, red. S.
Janeczek, Lublin: Wydawnictwo KUL 2012, 139–162.
 Bała M., Hermeneutyczna filozofia religii, w: Tamże, Lublin: Wydawnictwo KUL 2012, 219–246.
2. Spór o pochodzenie życia i gatunków biologicznych
 Filozoficzne zagadnienia ewolucjonizmu, w: Tajemnice natury. Zarys filozofii przyrody, red. G.
Bugajak, J. Kukowski, A. Latawiec, A. Lemańska, D. Ługowska, A. Świeżyński, Warszawa:
Wydawnictwo UKSW 2009, 291–347.
3. Problematyka sumienia
 Gorczyca J., Prawda sumienia, w: Zarys etyki fundamentalnej, red. J. Gorczyca, Kraków: WAM 2014,
44–168.
 Krokos J., Natura sumienia, w: Dydaktyka filozofii, t. 6. Etyka, red. S. Janeczek, Lublin:
Wydawnictwo KUL 2016, 447–468.
4. Zagadnienie prawa naturalnego
 Merecki J., Personalizm a prawo naturalne, w: Dydaktyka filozofii, t. 6. Etyka, red. S. Janeczek,
Lublin: Wydawnictwo KUL 2016, 431–446.
5. Koncepcje prawdy
 Rożdzeński R., Problematyka prawdy, w: Dydaktyka filozofii, t. 4. Epistemologia, red. S. Janeczek,
Lublin: Wydawnictwo KUL 2014, 285–307.
 Ziemińska R., Współczesne koncepcje prawdy, w: Prawda, red. D. Leszczyński, Wrocław:
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2011, 11–29.
6. Problematyka samoświadomości lub Edmunda Husserla teoria świadomości (do
wyboru)
 Gloy K., Pojęcie samoświadomości, w: Wprowadzenie do filozofii świadomości, red. K. Gloy,
Kraków: WAM 2009, 64–86.
 Gloy K., Teoria świadomości Edmunda Husserla jako powiązanie teorii prawdy Davida Hume’a oraz
Franza Brentano, w: Wprowadzenie do filozofii świadomości, red. K. Gloy, Kraków: WAM 2009,
232–259.
7. Struktura, typy i status poznawczy nauki
 Kamiński S., Metodologiczne osobliwości nauk, w: Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk, red. S.
Kamiński, Lublin: Wydawnictwo KUL 1970, 259–290.
8. Filozoficzne rozumienie kultury
 Krąpiec M., Kim jest człowiek?, w: Wprowadzenie do filozofii, red. M. Krąpiec, S. Kamiński, A.
Maryniarczyk, Z. Zdybicka, Lublin: Wydawnictwo KUL 1996, 284–304.
Załącznik 4 do Uchwały Rady Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW nr 6/3/2016 z dnia 03.03.2016 r.
w sprawie egzaminów doktorskich na WFCh:
Tematyka egzaminów doktorskich z filozofii jako dyscypliny dodatkowej
9. Rozumienie filozofii klasycznej
 Morawiec E., Mazanka P., Metafizyka klasyczna w wersji egzystencjalnej, Warszawa:
Wydawnictwo UKSW 2006, 34–66.
10. Początki i istota filozofii polityki
 Grzybowski J., Geneza i etos europejskiej filozofii polityki – od zadziwienia światem do kontemplacji
cnoty, w: Myśl filozoficznie – myśl politycznie! Analiza i ocena historyczno-kulturowych racji filozofii
polityki, red. J. Grzybowski, Warszawa: Wydawnictwo Bernardinum 2013, 15–36.
Download