1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy

advertisement
OGÓLNE WARUNKI ZAMÓWIENIA (OWZ)
Znak sprawy 221/PU/DAND/2014
Dostawa aparatu do mikrofluidycznej elektroforezy kwasów nukleinowych i białek dla
Katedry Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) bez stosowania jej przepisów oraz art. 701 - 705 Kodeksu
Cywilnego (Dz. U. z 2014r., poz. 121 z późn. zm.).
I ZAMAWIAJĄCY:
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 28
60-637 Poznań
Strona internetowa: www.up. poznan.pl, e-mail: [email protected],
REGON: 000001844
NIP: 777-00-04-960
Osoba do kontaktu: mgr Agnieszka Przygocka – tel. (061) 848- 7556
II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa aparatu do mikrofluidycznej
elektroforezy kwasów nukleinowych i białek szczegółowo wyspecyfikowanego
w Załączniku nr 5.
2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.
III TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie należy zrealizować w ciągu: 6 tygodni od daty zawarcia umowy.
IV OKRES GWARANCJI:
Wykonawca udziela min. 12 miesięcy gwarancji na aparat do mikrofluidycznej elektroforezy
kwasów nukleinowych i białek, licząc od daty podpisania protokołu odbioru i instalacji oraz
sprawdzenia poprawności jego działania, a także jest zobowiązany do spełnienia pozostałych
warunków gwarancji i serwisu zgodnie z projektem umowy (Załącznik nr 7).
V TERMIN PŁATNOŚCI:
1
Zamawiający ureguluje należność za dostarczony, uruchomiony i przyjęty protokołem
odbioru sprzęt - na podstawie faktury VAT w ciągu 30 dni od daty doręczenia faktury VAT
wraz z protokołem odbioru sprzętu.
VI WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące:
a) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności,
b) Posiadania wiedzy i doświadczenia,
c) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,
d) Sytuacji ekonomicznej i finansowej,
e) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu
niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
2) W celu potwierdzenia spełnienia ww. warunków Wykonawca dołączy do oferty
oświadczenia zgodnie z Załącznikiem nr 2 i 3.
3) W celu potwierdzenia parametrów technicznych oferowanego urządzenia, Wykonawca do
oferty dołączy dokument zgodny z oryginalnym katalogiem producenta lub oryginalną kartą
produktu producenta.
Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, która nie spełnia parametrów technicznych
urządzenia opisanych w Załączniku nr 5.
4) W celu potwierdzenia, że przedmiot odpowiada normom Wykonawca dostarczy dokument
w postaci oświadczenia potwierdzającego, że oferowane urządzenie spełnia normy „CE”
i posiada oznakowanie „CE” – załącznik nr 4.
5) Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu
składania ofert cenowych.
VII KRYTERIUM OCENY OFERT:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się kryterium: cena
100%.
1) Wybrana zostanie oferta z najniższą ceną. Przydzielając punkty Zamawiający przyzna
ofercie z najniższą ceną 100 pkt. Każda kolejna oferta z ceną wyższą otrzyma 1 pkt mniej.
2) Zamówienie na wykonanie przedmiotu zamówienia otrzyma ten Wykonawca, który
uzyska najwyższą ilość punktów.
3) Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena brutto przedmiotu zamówienia podana
w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1)
4) Cena brutto oferowanego sprzętu winna zawierać koszty dostawy (transport),
ubezpieczenia do miejsca przeznaczenia instalacji i wniesienie na miejsce przeznaczenia,
uruchomienie sprzętu oraz szkolenie. Tak obliczoną cenę należy wpisać do formularza
oferty (Załącznik nr 1 ).
VIII OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ MIEJSCE ZŁOŻENIA
OFERT:
2
1) Oferty należy złożyć w formie pisemnej zgodnie z Formularzem ofertowym (Załącznik nr
1) wraz z wypełnionymi załącznikami i wymaganymi dokumentami.
2) Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3) Ofertę należy sporządzić w języku polskim i dostarczyć wraz z podpisem osoby
upoważnionej do reprezentowania firmy na zewnątrz.
4) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 1 września 2014 r. listownie lub osobiście na
adres: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wołyńska 19, 60-616 Poznań, Dział
Aparatury Naukowo – Badawczej i Dydaktycznej, z dopiskiem „Oferta na dostawę
aparatu do mikrofluidycznej elektroforezy kwasów nukleinowych i białek”.
5) Oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.
IX UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:
1) Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym przez Zamawiającego i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza
w oparciu o podane wyżej kryterium oceny ofert.
2)
Niezwłocznie po wyborze oferenta Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy
złożyli oferty oraz zamieści wynik na stronie BIP Zamawiającego.
X UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA:
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty, której parametry techniczne są
niezgodne z opisanymi w Załączniku nr 5.
3) Informację o unieważnieniu postępowania Zamawiający zamieści na swojej stronie
internetowej.
XI POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ:
Zamawiającemu nie przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w ustawie Prawo
Zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.)
XII ZAŁĄCZNIKI:
LP.
1
2
3
4
5
6
7
NAZWA ZAŁĄCZNIKA
FORMULARZ OFERTY
OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA W TRYBIE ART.
24 UST.1 USTAWY PZP
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WYMOGÓW WYNIKAJĄCYCH Z ART. 22
UST. 1 USTAWY PZP
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU NORM „CE”
OPIS MIN. PARAMETRÓW TECHNICZNYCH WYMAGANYCH PRZEZ
ZAMAWIAJĄCEGO POTWIERDZONYCH KATALOGIEM
WZÓR PROTOKOŁU ODBIORU SPRZĘTU
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
3
ZAŁĄCZNIK NR 1
pieczęć Wykonawcy
FORMULARZ OFERTY
Nawiązując do ogłoszenia na dostawę aparatu do mikrofluidycznej elektroforezy kwasów
nukleinowych i białek, oferujemy wykonanie dostawy zgodnie z tą dokumentacją ogółem za
cenę:
netto:…………………….. PLN
słownie:……………………………………………………………………………,
brutto:…………………….. PLN
słownie:……………………………………………………………………………,
do ceny netto zostanie doliczony podatek VAT w wysokości........................%
Dane Wykonawcy:
Nazwa:
.............................................................................
.............................................................................
Siedziba:
.............................................................................
.............................................................................
Adres poczty elektronicznej
.............................................................................
Strona internetowa
.............................................................................
Numer telefonu
0 (**) ..................................................................
Numer faksu
0 (**) ..................................................................
Numer REGON
.............................................................................
Numer NIP
.............................................................................
1) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z udostępnioną dokumentacją i uznajemy się za
związanych określonymi w niej zasadami postępowania.
2) Dostawy objętej zamówieniem zamierzamy dokonać sami.
4
3) Oświadczamy, że wzór protokołu odbioru (załącznik nr 6) oraz projekt umowy (załącznik nr
7) zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty
do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego.
4) Warunki płatności – w ciągu 30 dni od daty doręczenia faktury VAT wraz z protokołem
odbioru sprzętu.
5) Oferujemy gwarancję na aparat do mikrofluidycznej elektroforezy kwasów nukleinowych i
białek : ……………miesięcy.
6) Oświadczamy, że dostawa zostanie zrealizowana (od daty zawarcia umowy) w ciągu:
………..…..tygodni.
............................. dnia ......................
........................................................................
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
5
ZAŁĄCZNIK NR 2
pieczęć Wykonawcy
OŚWIADCZENIE
W związku z prowadzonym postępowaniem o zamówienie publiczne na dostawę aparatu do
mikrofluidycznej elektroforezy kwasów nukleinowych i białek z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
niniejszym oświadczam, że nie zaistniała żadna z poniższych okoliczności uzasadniających
wykluczenie nas/mnie jako Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je
nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub
obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego
zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat
przed wszczęciem postępowania,
1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w
sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia
publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli
rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat
przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co
najmniej 5% wartości umowy;
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidacje lub których upadłość ogłoszono,
z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
przez likwidacje majątku upadłego;
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu;
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
6
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo
przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przeciwko
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub
inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową,
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa
skarbowego;
8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano
za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a
także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania sie o zamówienia na
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod
groźbą kary,
10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za
przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 roku o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia
uprawomocnienia się wyroku;
11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką
komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka
zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie
skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 roku
i skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia
uprawomocnienia się wyroku.
dnia
(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń
woli w imieniu Wykonawcy)
7
ZAŁĄCZNIK NR 3
pieczęć Wykonawcy
OŚWIADCZENIE
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne
na dostawę aparatu do mikrofluidycznej elektroforezy kwasów nukleinowych i białek
reprezentując firmę ………………….
w imieniu swoim oraz reprezentowanej firmy oświadczam/my, że spełniamy warunki
dotyczące:
1.
2.
3.
4.
posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
posiadania wiedzy i doświadczenia,
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,
sytuacji ekonomicznej i finansowej.
................................, dnia.....................
.........................................................
(pieczęć i podpis upoważnionego
przedstawiciela wykonawcy)
8
ZAŁĄCZNIK NR 4
OŚWIADCZENIE
Oświadczamy, że oferowany przez firmę……………………………… aparat do
mikrofluidycznej elektroforezy kwasów nukleinowych i białek………………………..……*
spełnia normy „CE” oraz posiada oznakowanie „CE”.
............................. dnia ......................
........................................................................
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
* Należy podać nazwę oraz typ urządzenia
9
ZAŁĄCZNIK NR 5
OPIS MINIMALNYCH PARAMETRÓW WYMAGANYCH PRZEZ
ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ PARAMETRÓW OFEROWANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ DLA APARATU DO MIKROFLUIDCZNEJ ELEKTROFOREZY
KWASÓW NUKLEINOWYCH I BIAŁEK
Wykonawca jest zobowiązany podać dokładny opis parametrów technicznych oferowanego
sprzętu w prawej kolumnie tabeli „parametry oferowane przez Wykonawcę”. Nie dopuszcza
się, wpisywania określeń ogólnych typu „tak”, „spełnia”, „zgodne” itp. chyba, że wymagają
tego zapisy opisu przedmiotu zamówienia.
W celu potwierdzenia parametrów technicznych oferowanego urządzenia, Wykonawca do
oferty dołączy dokument zgodny z oryginalnym katalogiem producenta lub oryginalną kartą
produktu producenta.
Zamawiający odrzuci ofertę, której parametry techniczne nie będą spełniały minimalnych
parametrów technicznych podanych przez Zamawiającego.
Lp.
Opis minimalnych parametrów technicznych
wymaganych przez Zamawiającego:
Opis parametrów oferowanych przez
Wykonawcę:
APARAT DO MIKROFLUIDYCZNEJ ELEKTROFOREZY KWASÓW
NUKLEINOWYCH I BIAŁEK
1
2
3
4
5
6
7
Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane
nie wcześniej niż w 2014 r.
Producent i typ urządzenia.
(należy podać)
Urządzenie służące do określania ilości i jakości
DNA, RNA i białek.
Analiza materiału na jednorazowych chipach z
wytrawionymi mikrokanałami.
Automatyczne określenie ilości i jakości
materiału.
Analiza materiału poprzez pomiar fluorescencji
wzbudzonej laserem.
Oprogramowanie służące do sterowania
elektroforezerem umożliwia:
a) przedstawienie wyników w postaci
klasycznego żelu jak i wykresu i
zestawienia w tabeli
b) podgląd
elektroforegramów
pojedynczych próbek jak i porównanie
wyników z kilku próbek na jednym
wykresie (do 48 próbek jednocześnie)
10
8
9
10
11
12
13
14
c) automatyczne
określenie
stopnia
integralności RNA
d) możliwość dostosowania formy wydruku
wyników do potrzeb użytkownika
e) możliwość
dostosowania
rodzaju
wyświetlanych danych do potrzeb
użytkownika
Otrzymane wyniki zapisywane są w formie
plików cyfrowych, które mogą być poddane
dalszej obróbce, jak również wysłane pocztą
elektroniczną.
Budowa urządzenia umożliwiająca samodzielne
przeprowadzenie
przez
użytkownika
czyszczenia i konserwacji urządzenia (łatwo
demontowalna przystawka elektroforetyczna).
Poszczególne chipy pozwalają na jednoczesną
analizę: 12 próbek DNA; 12 lub 11 próbek
RNA, 10 prób białek.
Analizowanie fragmentów RNA o długości od 6
do 150 nukleotydów, za pomocą specjalnie
dedykowanych chipów.
Wymagana możliwość rozdziału fragmentów
DNA z czułością od 5 pg/µl
Wymagana możliwość rozdział białek w
zakresie 10-250kDa, o czułości porównywalnej
do metody srebrowej, od 1pg/ µl.
Wraz
z
elektroforezerem
dostarczenie:
przystawki do analiz elektroforetycznych, stacji
do napełniania chipów, vortex.
dnia
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w
imieniu Wykonawcy
11
ZAŁĄCZNIK NR 6
WZÓR PROTOKOŁU ODBIORU
Z instalacji / sprawdzenia poprawności działania sprzętu)
Spisany w………. dnia ………..…….., pomiędzy:
Serwisem firmy Wykonawcy:…………………
Adres:………………………
Reprezentowanym przez (imię i nazwisko serwisanta)……………………….
a Użytkownikiem: ……………………….
Reprezentowanym przez (imię i nazwisko Użytkownika)……………………….,
W sprawie uruchomienia …:……………….typu…….,
Nr fabryczny:………………….., rok produkcji………………….,
………..…………………………………..
…………………………………………….
Wynik próby:
POZYTYWNY
NEGATYWNY
NIE SPRAWDZONO
WYKONAWCA, firma…………………, udziela Użytkownikowi gwarancji na okres……….
m-cy, od dnia………………….,
Oświadczam, że zamawiany sprzęt jest zgodny ze złożonym zamówieniem.
Potwierdzam odbiór kart gwarancyjnych. Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących
egzemplarzach.
Podpisy i pieczątki:
SERWIS(wykonawca)
Pieczęć i podpis serwisu
pracownika
ODBIORCA
Pieczęć i podpis odbiorcy; Pieczęć Katedry
DZIAŁ APARATURY
Pieczęć
i
podpis
12
ZAŁĄCZNIK NR 7
UMOWA
NR …/DAND/PU/2014
zawarta dnia ………... .2014 r.
pomiędzy:
Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań
zwanym dalej w treści "Zamawiającym", w imieniu którego działa:
Prorektor d/s Kadr i Rozwoju Uczelni - prof. dr hab. Czesław Szafrański
przy kontrasygnacie Kwestor - mgr Barbary Gierszewskiej – Szrajber
a firmą
………………………………………………………………………………
zwaną w dalszej części Umowy „Wykonawcą”
reprezentowaną przez:
……………………………………………..
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, na postawie art.
4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), nie
stosując przepisów tej ustawy oraz art. 701 – 705 Kodeksu Cywilnego (Dz. U z 2014 r. poz.
121 z późn. zm.) wskazane wyżej strony zawarły Umowę o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem Umowy jest:
Dostawa do miejsca przeznaczenia i uruchomienie aparatu do mikrofluidycznej
elektroforezy kwasów nukleinowych i białek, o parametrach technicznych określonych
w Załączniku nr 1 do Umowy , który obejmuje treść Załącznika
nr … oferty.
2. Dostawa obejmuje transport do miejsca przeznaczenia i ubezpieczenie przedmiotu Umowy
do jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wymienionej w § 3
ust. 2 Umowy oraz jego uruchomienie, instalację wraz z wniesieniem i szkolenie o którym
mowa w § 6 ust. 1 Umowy.
13
§2
1. Przedmiot Umowy określony w § 1 Umowy dostarczony zostanie przez Wykonawcę na
jego koszt i ryzyko.
2.
Wydanie sprzętu nastąpi w obecności przedstawiciela Zamawiającego po jego instalacji
i uruchomieniu w miejscu użytkowania, na podstawie obustronnie podpisanego
protokołu odbioru i instalacji. Data sporządzenia i podpisania protokołu jest datą
wydania przez Wykonawcę zamawianego sprzętu.
3.
Dostawa przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 nastąpi w ciągu ……….tygodni
od daty zawarcia Umowy.
4.
Osobami uprawnionymi do podpisania protokołu odbioru i instalacji ze strony
Zamawiającego
są
przedstawiciele
Użytkownika
(
jednostki
organizacyjnej
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wskazanej w § 3 ust. 2 Umowy).
5.
Wykonawca
zawiadomi
Zamawiającego
o
terminie
dostawy
z
3
dniowym
wyprzedzeniem. Dostawa nastąpi w dniu roboczym dla Zamawiającego.
6.
Wykonawca będzie mógł dostarczyć urządzenie w terminie wcześniejszym niż
określony w ust. 3, pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego.
7.
W przypadku stwierdzenia, że dostarczony sprzęt jest:
a) niezgodny z opisem zawartym w ofercie lub nie jest kompletny,
b) posiada ślady zewnętrznego uszkodzenia,
Zamawiający odmówi odbioru części lub całości sprzętu, sporządzając protokół
zawierający przyczyny odmowy odbioru. Zamawiający wyznaczy następnie termin
dostarczenia sprzętu nowego, wolnego od wad. Procedura czynności odbioru pozostanie
powtórzona.
§ 3
1. Uzgodniona przez strony cena za wykonanie przedmiotu Umowy wyraża się kwotą:
Netto: …………. złotych (słownie : …………………………………………. złotych);
Brutto: ………….złotych (słownie: ………………………………………złotych );
Cena zawiera podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości …… %.
2. Odbiorcą zamawianego sprzętu jest niżej wymieniona jednostka organizacyjna
Uczelni:
Lp.
Jednostka
Rodzaj
Ilość
Cena netto
Podatek
Cena
14
urządzenia
Organizacyjna
1.
Katedra Genetyki
Aparat do
i Podstaw Hodowli
mikrofluidycznej
Zwierząt, ul.
elektroforezy
Wojska Polskiego
kwasów
28, 60-637 Poznań
nukleinowych i
sztuk
(PLN)
VAT
brutto
(%)
(PLN)
1
białek
§ 4
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy następujących dokumentów przekazywanych przy
dostawie:
a)
oryginału Faktury VAT dla urządzenia wystawionego przez Wykonawcę na
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, NIP 777-00-04-960, z podaniem
nazwy
i
adresu
Użytkownika
sprzętu,
(jednostki
organizacyjnej
Zamawiającego) i przekazaniem wymienionej faktury do Działu Aparatury
Naukowo – Badawczej i Dydaktycznej Uniwersytetu Przyrodniczego w
Poznaniu,
b)
c)
dokumentów gwarancyjnych na urządzenie,
pełnej instrukcji obsługi w języku polskim oraz angielskim niezbędnych do
prawidłowego korzystania z dostarczonego sprzętu,
d)
protokołu odbioru sprzętu, podpisanego przez uprawnione osoby (według
wzoru przygotowanego przez Zamawiającego.
§ 5
1. Wykonawca zapewnia, że poszczególne części składowe przedmiotu Umowy
dostarczone Zamawiającemu będą fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i będą
objęte gwarancją.
2. Zamawiający
obowiązany
jest
zapewnić
odpowiednie
warunki
do
instalacji
i uruchomienia urządzenia objętego Umową.
§6
15
1. Wykonawca udzieli wskazanym przez Zamawiającego min. 3 osobom, szkolenia
i instrukcji w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu. od momentu uruchomienia sprzętu
potwierdzonego obustronnie podpisanym protokołem odbioru i instalacji.
2. Zamawiający ureguluje należność za dostarczony, uruchomiony i przyjęty protokołem
odbioru sprzęt - na podstawie faktury VAT.
3.
Zapłata należności zostanie dokonana przelewem na konto Wykonawcy podane
w fakturze, w ciągu 30 dni od daty doręczenia faktury VAT wraz z protokołem odbioru
sprzętu.
Gwarancja i serwis
§ 7
Wykonawca udziela
gwarancji na aparat do mikrofluidycznej elektroforezy kwasów
nukleinowych i białek, o którym mowa w § 1 Umowy dostarczony i zainstalowany w
ramach Umowy na następujących zasadach:
1.
Gwarancja zostaje udzielona na okres:……………. miesięcy.
2. Usługi gwarancyjne świadczone będą za pośrednictwem Wykonawcy w sposób, który
uniemożliwia utratę gwarancji producenta. Usługi gwarancyjne będą świadczone w
miejscu użytkowania sprzętu, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. W przypadku niemożności wykonania naprawy gwarancyjnej w miejscu użytkowania,
(dostawy), Wykonawca zobowiązany jest w czasie trwania gwarancji do odebrania od
Użytkownika uszkodzonego sprzętu na podstawie karty przyjęcia zgłoszenia
serwisowego i dostarczenia go po naprawie na własny koszt do Użytkownika. W czasie
trwania naprawy na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za przekazany sprzęt.
4. Okres gwarancji udzielany na przedmiot Umowy zaczyna swój bieg począwszy od dnia
podpisania protokołu odbioru i instalacji sprzętu przez przedstawiciela Użytkownika
(jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu) i Wykonawcy oraz
sprawdzenia poprawności jego działania przez użytkownika.
5. W przypadku dostarczenia sprzętu z jakimikolwiek wadami, w tym wadami fabrycznymi
lub wadami, które ujawnią się w ciągu 7 dni od momentu podpisania przez strony
protokołów odbioru i instalacji przez Użytkownika, Wykonawca dokonuje jego
bezzwłocznej i bezpłatnej wymiany na sprzęt nowy poprawnie funkcjonujący.
16
6. Podczas trwania gwarancji, Wykonawca dokonywać będzie wszystkich bezpłatnych
napraw, rozpoczynając je najpóźniej w ciągu:
a) 2 dni od czasu zgłoszenia naprawy;
b) Maksymalny czas usunięcia awarii nie może przekroczyć 14 dni roboczych od
udokumentowanej daty zgłoszenia awarii
7. W związku z wykonywaniem napraw gwarancyjnych Wykonawca nie będzie obciążał
Zamawiającego żadnymi kosztami np.: z tytułu ekspertyz, zastosowanych części do
napraw, kosztów dojazdu lub transportu uszkodzonych i naprawionych urządzeń do
użytkownika.
8. Zgłoszenie naprawy poszczególni użytkownicy składają pisemnie, z potwierdzeniem
faxowym do siedziby Wykonawcy w dniach roboczych w godzinach
800 - 1600.
Zgłoszenia otrzymane po godz. 1600 będą traktowane jako zgłoszenia otrzymane o
godzinie 800, w następnym dniu roboczym.
9. W przypadku, gdy naprawy gwarancyjne (przynajmniej trzy) z wpisem do karty
gwarancyjnej bądź wzmianką na protokole lub innym dokumencie podpisanym przez
użytkownika i Wykonawcę, nie przyniosą oczekiwanego rezultatu, użytkownik sprzętu
ma prawo żądać wymiany urządzenia na nowe z terminem realizacji do 14 dni.
10. Okres gwarancji zostaje przedłużony o czas przestoju sprzętu związany z powstałą usterką
bądź o czas wymiany sprzętu.
11. W razie zniszczenia lub zagubienia dokumentu gwarancyjnego Zamawiający nie
traci uprawnień z tytułu gwarancji jeżeli wykaże za pomocą Umowy lub protokołu
odbioru sprzętu istnienie zobowiązania z tytułu gwarancji.
12. Uprawnienia z tytułu gwarancji przechodzą na nabywcę przedmiotu Umowy, a także na
następcę prawnego Zamawiającego.
13. Obsługa serwisowa (gwarancyjna) prowadzona
będzie
za pośrednictwem serwisu
Wykonawcy, którym jest firma ……………
Kary umowne
§8
1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne.
17
2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy ( tj. nie wykonanie dostawy
lub nie uruchomienie sprzętu określonego w § 1), z wyłączeniem działania
siły wyższej, w wysokości 0,1% ceny jednostkowej brutto przedmiotu
Umowy, który nie został dostarczony lub zainstalowany, za każdy dzień
opóźnienia;
b) za odstąpienie Zamawiającego od Umowy z przyczyn, za które ponosi
odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 5% wartości umowy brutto;
c) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji w wysokości 1 % wartości jednostkowej brutto niedostarczonego
sprzętu, którego wad nie usunięto w terminie, za każdy dzień opóźnienia
liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wady, lecz nie więcej niż 10%
wartości jednostkowej tego sprzętu brutto.
2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za zwłokę w odbiorze przedmiotu
Umowy w wysokości 0,1% ceny jednostkowej brutto nieodebranego sprzętu
wymienionego w zamówieniu, za każdy dzień zwłoki.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe, za każdy dzień zwłoki w dokonaniu
zapłaty faktury.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego zgodnie
z Kodeksem Cywilnym.
5. Kar umownych nie stosuje się w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w
art. 145 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).
6. W przypadku naliczenia kar umownych przez Zamawiającego, wysokość tych kar może
zostać potrącona z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża
niniejszym zgodę.
§9
1.
W przypadku przekroczenia przez Wykonawcę końcowego terminu realizacji Umowy, o
którym mowa w §2 ust. 3 o 30 dni, Zamawiający może odstąpić od Umowy, składając
Wykonawcy oświadczenie w formie pisemnej w terminie do 21 dni od daty zaistnienia
przesłanki.
18
2.
W przypadku odstąpienia od Umowy zgodnie z ust. 1 Zamawiającemu przysługują kary
umowne oraz prawo do odszkodowania uzupełniającego zgodnie z §8 ust.2 lit. b oraz §8
ust. 4 niniejszej Umowy.
Zmiana umowy
§ 10
1. Zmiana postanowień Umowy może nastąpić – pod rygorem nieważności - za zgodą obu
stron wyrażoną na piśmie - z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Zmiana istotnych postanowień zawartej umowy jest dopuszczalna:
a) w przypadku zmiany albo wprowadzenia nowych przepisów lub norm, jeżeli zgodnie
z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,
b) w przypadku, gdy po zawarciu umowy Zamawiający stwierdzi lub Wykonawca zawiadomi
Zamawiającego, że ze względu na prowadzone prace w szczególności remontowe, budowlane
lub instalacyjne, obiekt nie nadaje się do prawidłowego wykonania dostawy lub instalacji
i uruchomienia lub przeprowadzenia szkoleń, albo że wystąpiły inne podobne okoliczności,
które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu tych czynności, Zamawiający zastrzega
sobie prawo do zmiany terminu realizacji Umowy; w takim przypadku Zamawiający
powiadomi Wykonawcę o zaistniałej okoliczności niezwłocznie po powzięciu informacji
o niej.
c) w przypadku, gdy na skutek postępu technologicznego lub organizacyjnego, a także innych
podobnych nieprzewidzianych okoliczności, w szczególności takich jak wycofanie danego
elementu z produkcji i zastąpienie go nowym elementem lub innym rozwiązaniem,
Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o zaistniałej okoliczności i po
uzyskaniu zgody Zamawiającego na stosowne zmiany, będzie mógł dostarczyć przedmiot
umowy uwzględniający zmiany, jednak w cenie, o której mowa w § 3 ust. 1 Umowy
i o takich samych lub lepszych parametrach funkcjonalnych, o których mowa w opisie
przedmiotu zamówienia, spełniający co najmniej wszystkie funkcje w tymże opisie
przewidziane,
d) w przypadku, gdy wskutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy, tj:
19
 wystąpienia
wyjątkowych
i
nietypowych
w
danej
porze
roku
warunków
atmosferycznych, które zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej
i obowiązującymi przepisami i normami uniemożliwiają realizację Umowy w terminie
lub
 zaistnienia
innych
nietypowych
zdarzeń
o
charakterze
siły
wyższej
uniemożliwiających realizację Umowy w terminie lub
 zaistnienia konieczności prowadzenia przez Zamawiającego prac naukowych lub zajęć
dydaktycznych, ograniczających możliwość udostępnienia miejsca do dostawy,
instalacji
lub
uruchomienia
urządzenia
stanowiącego
przedmiot
Umowy,
przeprowadzenia szkoleń
Konieczne będzie przedłużenie terminu realizacji przedmiotu Umowy.
W każdym przypadku Strony zobowiązują się do niezwłocznego przekazania informacji
o zaistniałej sytuacji i dokonania stosownej zmiany Umowy w zakresie przewidzianym
Umową.
3. W przypadku zmiany stawek podatku VAT strony uzgadniają, że wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę wynikającą z obliczenia ceny brutto zgodnej z nowo
wprowadzonym podatkiem.
4. Ewentualne spory mogące wynikać z tytułu niewłaściwego wykonania, bądź niewykonania
Umowy, strony poddają rozstrzygnięciu sądowi rzeczowo właściwemu dla siedziby
Zamawiającego.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy w przypadku zaistnienia
okoliczności zwartych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 907 z późń. zm.).
§11
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których każdy stanowi
oryginał i dwa z nich otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.
Umowa NR …/DAND/PU/2014
ZAMAWIAJĄCY
WYKONAWCA
20
Download