Łańcuch dostaw (ang

advertisement
1
Zarządzanie logistyczne w łańcuchach dostaw
Grzegorz Jokiel
1. Pojęcie łańcucha dostaw (ang. Supply Chain).
Rozwój i wdrażanie idei zarządzania, które wykraczają poza przedsiębiorstwo, przynosi
nowe możliwości obniżenia kosztów, podwyższenia poziomu wydajności oraz kreowania
potencjału przyszłych sukcesów przedsiębiorstwa1. Opinia ta opiera się na obserwacji realnie
współpracujących przedsiębiorstw wzdłuż tzw. łańcucha dostaw.
Łańcuch dostaw to współdziałające w różnych obszarach funkcjonalnych firmy wydobywcze,
produkcyjne, handlowe, usługowe oraz ich klienci, między którymi przepływają strumienie
produktów, informacji i środków finansowych2. Według E. Gołembskiej łańcuchy logistyczne to
taki łańcuch magazynowo-transportowy, który stanowi technologiczne połączenie punktów
magazynowych i przeładunkowych drogami przewozów towarów oraz organizacyjne i finansowe
skoordynowanie operacji, procesów zamówień polityki zapasów wszystkich ogniw tego
łańcucha3. Współpraca ta dawała im wymierne efekty w postaci wzrostu konkurencyjności
takiego łańcucha dostaw względem innych podobnych ugrupowań. M. Christopher4 wskazuje na
fakt, że żadna organizacja, która stanowi część większego łańcucha zaopatrzenia, nie może
osiągnąć przewagi konkurencyjnej, jeżeli ograniczy się wyłącznie do optymalizacji swych
wewnętrznych wyników. Rzeczywista przewaga konkurencyjna może być osiągnięta tylko pod
warunkiem, że cały łańcuch zaopatrzenia stanie się bardziej wydajny i skuteczny niż inne
łańcuchy. Koncepcja łańcucha dostaw powstała jako alternatywa wobec tradycyjnych sposobów
pojmowania relacji miedzy dostawcami i odbiorcami w kategoriach ciągłych antagonizmów i
dążenia do wykorzystania własnej siły przetargowej5. Doświadczenia z badań nad kanałami
1
Heskett J.:: Sweeping Changes in Distribution; Harvard Business Review nr 41. 1973. w: Blaik P.: Logistyka,
PWE, Warszawa 2001, s. 167.
2
Witkowski J.: Zarządzanie Łańcuchem dostaw, PWE, Warszawa 2003, s. 17.
3
Gołembska E. (red.): Kompendium wiedzy o logistyce, PWN, Warszawa-Poznań 2001, s.19.
4
Christopher M.: Logistyka i zarządzanie łańcuchem podaży, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu Kraków 1998, s.
242.
5
Witkowski J.: Zarządzanie Łańcuchem dostaw PWE, Warszawa, 2003, s. 4
2
dystrybucji z połowy wieku XX, dotyczące alokacji zapasów, czego efektem było
zidentyfikowane zjawisko „byczego bicza”6 doprowadziły do rozwoju zainteresowania
partnerskimi koncepcjami współpracy pomiędzy dostawcami i odbiorcami pod koniec lat 80-tych
ubiegłego wieku. Rozwój tych pomysłów doprowadził do powstania w literaturze koncepcji
zarządzania łańcuchem dostaw, marketingu partnerskiego7, sieci logistycznych8, zarządzania
ponad
organizacyjnego
–
tzw.
teoria
superorganizacji9
(metalogistyczny
łańcuch
współpracujących firm). Ilustrację klasycznego łańcucha dostaw powstałego w ramach kanału
logistycznego przedstawia rysunek 1.
Rysunek 1. Zintegrowany łańcuch logistyczny
Źródło: Coyle J., Bardi E., Langley C., Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2002, s. 30
Zasadność powstawania łańcuchów dostaw można również dowodzić na bazie teorii kosztów
transakcyjnych10. Formy hybrydowe takie jak łańcuchy dostaw wypełniają przestrzeń pomiędzy
efektywną wymianą dóbr i usług poprzez rynek, gdzie koszty transakcyjne są niskie, a
zhierarchizowanymi organizacjami, które powstały w sytuacjach, gdy koszty transakcyjne
wymiany rynkowej są wysokie.
zjawisko i opartą na nim „grę piwną” autorstwa J. Forrester’a opisuje: Senge P.M.: Piąta dyscyplina. Teoria i
praktyka organizacji uczących się; Dom Wydawniczy ABC Warszawa 2000 s. 11-14 i 121-132
7
Fonfara K.: Marketing partnerski na rynku przedsiębiorstw PWE Warszawa 1999
8
Urbańczyk T.: Tworzenie sieci logistycznej Gospodarka Materiałowa i Logistyka 9/2003 s. 12-18
9
Ballou R.H.: Business Logistics Management. Prentice Hall, Englewood Cliffs 1992 s. 631
10
Wiliamson O.E.: Ekonomiczne instytucje kapitalizmu. Firmy, rynki, relacje kontraktowe PWE, Warszawa, 1998, s.
29 i nast.
6
3
Poprzez zorganizowanie wielu faz przetwarzania wewnątrz specyficznego organizmu
gospodarczego, jakim jest łańcuch dostaw następuje redukcja kosztów wymiany rynkowej, a
koszty koordynacji całego łańcucha są od nich stanowczo niższe. Ilustruje to rysunek 2.
Rysunek 2. Teoria powstawania sieci i łańcuchów dostaw
Koszty transakcyjne
Rynek
Formy hybrydowe
Formy hierarchiczne
Wymiana rynkowa
Łańcuchy i sieci dostaw
Zakupy handlowe
zaopatrzenie relacyjne
Hierarchiczne organizacje (integracja)
Niepewność,
specjalizacja,
Wymiana pomiędzy dwoma podmiotami
dostawcą i klientem
kompleksowość
Źródło: Koppelmann U.: Beschaffungsmarketing, Springer Verlag, Berlin, Heidelberg 2000, s. 70.
Różnice,
pomiędzy zarządzaniem
logistycznym
w
przedsiębiorstwie
a
zarządzaniem
logistycznym zorientowanym na cały łańcuch dostaw obrazuje tabela 1.
Tabela 1. Cechy zarządzania łańcuchem dostaw w aspekcie wewnątrz- i międzyinstytucjonalnym
Cechy
Zarządzanie zapasami
Podejście do kompleksowości
kosztów
Horyzont czasu współpracy
Przejawy cech
zarządzania logistycznego w
zarządzania logistycznego całym
ramach przedsiębiorstwa
łańcuchem dostaw
Odrębne rozpatrywanie zapasów w Wspólne rozpatrywanie zapasów
każdym przedsiębiorstwie
wszystkich kooperujących
przedsiębiorstw
Minimalizacja kosztów
Minimalizacja kosztów logistycznych
logistycznych w skali
w skali całego łańcucha dostaw
przedsiębiorstwa
krótkoterminowy
Długoterminowy
Wymiana informacji
Ograniczona do określonych
transakcji
Zakres kontaktów między
Kontakt między sferą sprzedaży i
Wymiana informacji dla planowania i
realizacji procesów w łańcuchu
logistycznym
Kontakty między sferami
4
partnerami (do koordynacji)
zakupu dla określonej transakcji
Wspólne planowanie
W odniesieniu do konkretnych
transakcji
Nieważna (nieznaczna)
Zgodność kultury
przedsiębiorstw
Znaczenie (kompetencje) w
łańcuchu dostaw
Podział ryzyka i szans
Nieważne (nieznaczne)
Każde przedsiębiorstwo ponosi
ryzyko i wykorzystuje szanse
samodzielnie
Szybkość przepływów informacji Stosunkowo wolno
i towarów
funkcjonalnymi kooperujących
przedsiębiorstw na różnych szczeblach
zarządzania
Nieustanne, ciągłe
Ważna (znaczna) dla podstawowych
związków kooperujących
przedsiębiorstw
Ważne dla wspólnego planowania
Długofalowy podział ryzyka i szans
między kooperującymi
przedsiębiorstwami
szybko
Źródło: Pfohl H.Ch.: Interorganisatorische Probleme in der Logistikkette, w: Blaik P.: Logistyka,
PWN, Warszawa 2001, s. 170.
Przesuniecie konkurencji ze szczebla poszczególnych przedsiębiorstw w układzie kanału
logistycznego, na konkurencję pomiędzy zgrupowaniami tworzącymi łańcuchy, jest powodowane
ideą maksymalizowania zadowolenia finalnego konsumenta. Ostateczny klient uzyskuje produkt
o lepszej jakości i po niższej cenie, gdyż, wyeliminowane zostały wszystkie procesy nie
przynoszące wartości dodanej w całym łańcuchu, począwszy od pierwszych dostawców do
końcowego odbiorcy. Ponadto istnieją możliwości podjęcia współpracy i doskonalenia procesu
wytwarzania przez partnerów, w wielu obszarach np.:

badań i rozwoju, a więc doskonalenia produktu, czy technologii poczynając od wczesnych faz
przetwarzania (co-design), wpływa to na redukcję kosztów u dostawców umożliwiając tańsze
zakupy,

poprawy jakości produktów poprzez wspólne wysiłki we wszystkich ogniwach łańcucha
logistycznego,

optymalizacji miejsc składowania i przepływu podzespołów kooperacyjnych,

gospodarki materiałowej np. poprzez komasację zakupów, czy zagospodarowanie odpadów,
materiałów zbędnych,

lepszym bilansowaniu wykorzystania wolnych mocy produkcyjnych na skalę całego
łańcucha.
Dla służb logistycznych koncepcja łańcucha dostaw oznacza rozszerzenie perspektyw myślenia i
działania, z oddziaływania jedynie na swoich bezpośrednich dostawców czy odbiorców na
5
kształtowanie struktury, np. pozycjonowanie, swoich kooperantów, dostawców, poddostawców,
na wspólne posunięcia inwestycyjne itp. Wszystkie te działania wchodzą w skład strategicznych
zadań logistyki. Aby powstały jednak współpracujące ze sobą łańcuchy przedsiębiorstw
koniecznym jest wypracowanie ogólnych norm współpracy opartych o:
a) wzajemne zaufanie, jest to kardynalny warunek podejmowania jakichkolwiek form
współdziałania11,
b) sprawny przepływ informacji, coraz większą popularność zdobywają systemy elektronicznej
wymiany danych EDI12,
c) rzetelną ewidencję i sprawiedliwy podział dodanej wartości, wytworzonej przez łańcuch,
pomiędzy jego członków13,
d) stosunki partnerskie pomiędzy uczestniczącymi w łańcuchu podmiotami, pojawiło się w
literaturze przedmiotu określenie „co-makership” na takie partnerskie stosunki, zwłaszcza w
sferze strategicznych założeń14.
Ponadto w literaturze przedmiotu podkreśla się duże znaczenie orientacji procesowej w
organizacjach wchodzących w skład łańcucha15 oraz wysokie kwalifikacje menedżerów
integrujących zarządzanie w tych układach16.
Najlepszym przykładem zintegrowanych łańcuchów są japońskie sieci Keiretsu. Powiązania o
takim charakterze pojawiły się już w cesarskiej Japonii pod nazwą sieci Zaibatsu, gdzie
przedsiębiorstwa związane ze sobą kapitałowo tworzyły organizacje gospodarcze podobne do
dzisiejszych koreańskich Czeboli. Zostały one rozwiązane po klęsce Japonii w 1945 r. na mocy
memorandum o rozwiązaniu spółek holdingowych. Dopiero zakończenie okupacji amerykańskiej
i liberalizacja prawa antymonopolowego umożliwiły powstanie sieci Keiretsu17. Wśród
o zaufaniu jako elemencie kapitału społecznego, który wpływa na warunki gospodarowania w społecznościach
pisze Fukuyama F.: Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, PWN, Warszawa, Wrocław 1997 i Matysiak
A.: Źródła kapitału społecznego, Wyd. AE Wrocław 1999.
12
szerzej na temat informatycznych systemów przesyłu danych on-line można znaleźć np. w: Coyle J., Bardi E.,
Langley C., Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2002, s. 520-522.
13
sposoby rozwiązywania konfliktów w łańcuchu dostaw opisuje: Kisperska-Moroń D.: Konflikty w łańcuchach
dostaw, Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 2/1999, s. 25-31.
14
szerzej w: Dembińska-Cyran I.: Co-makership w kierunku wzrostu integracji w łańcuchu dostaw, Materiały
Konferencyjne Politechniki Częstochowskiej pt. „Kompleksowe Zarządzanie Logistyczne – Total Logistic
Management IV” Ustroń 2000, s. 89-96.
15
Champy J.: X-engineering przedsiębiorstwa przemyśl swój biznes w erze cyfrowe,j Placet, Warszawa 2003.
16
Kisperska –Moroń D.: Współczesny kształt logistyki jako podstawa nowoczesnych wzorców kwalifikacji,
Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 4/2004 s. 2-7.
17
szerzej: Witkowski J. : Logistyka firm japońskich, Wyd. AE Wrocław 1998, s. 38-42.
11
6
pionierskich firm amerykańskich i europejskich, w tworzeniu i przewodzeniu swoim łańcuchom
dostaw, wskazuje się na koncerny samochodowe jak: GM, Volkswagen18, Ford, Renault19 itd.
2. Logistyka sieci (ang. network logistics)
Przez sieć logistyczną można rozumieć grupę niezależnych firm konkurujących i
kooperujących w celu poprawy sprawności i efektywności przepływu produktów i
towarzyszących im informacji zgodnie z oczekiwaniami klientów. Dodając do tych przepływów
również strumienie pieniężne zasadne jest określać takie sieci mianem „sieci dostaw”20. W takim
ujęciu łańcuchy dostaw stanowią szczególny, bo jednowymiarowy (liniowy), przypadek sieci.
Sieciową organizację wytwarzania można zaobserwować na przykładzie działania branży
filmowej, gdzie dla realizacji projektu, jakim jest produkcja filmu, integruje się wiele podmiotów
często niezależnych od siebie: producent filmowy, reżyser, studio filmowe, firmy oświetleniowe,
dźwiękowe, ds. efektów specjalnych itd. Po realizacji przedsięwzięcia firmy te angażują się w
inne projekty niezależnie od siebie, jednak cały czas postrzegają siebie jako potencjalnych
partnerów do realizacji kolejnych filmów w przyszłości.
Istnieją różne rodzaje sieci logistycznych, przykładowo przedstawiona zostanie klasyfikacja wg.
H. Pfohla, który wyróżnia21:
a) strategiczną sieć zintegrowaną – jest to stabilny układ kierowany przez centralnie usytuowane
przedsiębiorstwo produkcyjne lub handlowe,
b) przedsiębiorstwo wirtualne, które dzięki wykorzystaniu technik informatycznych współdziała
przy realizacji transakcji incydentalnych,
c) zintegrowaną sieć operacyjną, gdzie współpraca opiera się na zintegrowanym systemami
informacyjnym pozwalającym na korzystanie z wolnych mocy produkcyjnych i usług
logistycznych partnerów,
d) regionalną sieć zintegrowaną, która charakteryzuje się występowaniem cyklicznej współpracy
wielu małych firm zlokalizowanych w danym regionie w zależności od pojawiających się
rodzajów zamówień i ich wielkości.
Ciesielski M.: Logistyka w strategiach firm, PWN, Warszawa, Poznań 1999, s. 2 i 111.
Dolińska M.: Technologie informacyjne w logistyce rynkowej, Przegląd Organizacji nr 1/1998, s. 35-38.
20
Witkowski J.: Zarządzanie łańcuchem dostaw, PWE, Warszawa 2003, s.19.
21
Pfohl H.: Logistyka w systemie przedsiębiorstw zintegrowanych. Łańcuch, cykl zamknięty, sieć, Materiały
Międzynarodowej konferencji Logistics 98 ILiM i PTL Katowice 1998, s.18-26.
18
19
7
Inną klasyfikację proponuje J. Witkowski22
a) sieci policentryczne:

lokalne oparte na kontaktach osobistych

dostaw oparte na więziach technicznych

dostaw oparte na udziałach kapitałowych

wirtualne oparte na więziach informacyjnych
b) sieci hierarchiczne (z centralnym koordynatorem), gdzie dalsze rozróżnienie zależy od
charakteru przedsiębiorstwa koordynatora: produkcyjne, handlowe, logistyczne lub
brokerskie (pośrednik informacyjny)
Po rozpatrzeniu tych propozycji klasyfikacji warto zastanowić się ile takich sieci można
zaobserwować w obecnym otoczeniu gospodarczym. Zdumiewającym spostrzeżeniem może być
wielość rzeczywiście działających sieci firm, z którymi sami mamy bezpośredni kontakt.
3. Efekt byczego bicza (ang. bullwhip effect, whiplash effect)
Znajomość rynku i dobre prognozy popytu to często klucz do przetrwania i rozwoju
przedsiębiorstwa. Przede wszystkim dotyczy to branż, w których zapasy są szczególnie
kosztotwórcze. Jedną z takich branż jest przemysł spożywczy, gdzie zapasy oprócz kosztów ich
tworzenia, składowania czy finansowania mogą generować wysokie koszty utylizacji wyrobów
przeterminowanych. W celu dokładnego prognozowania popytu w różnych warunkach opracowano
wiele teoretycznych modeli23. Umożliwiają one wygenerowanie prognozy obarczonej coraz
mniejszym błędem, lecz nie eliminuje zmienności popytu. Zjawisko naturalne polegające na
występowaniu mniejszych lub większych fluktuacji popytu konsumentów na określony produkt jest
przyczyną powstawania efektu byczego bicza w kanale logistycznym. Mówiąc językiem teorii
systemów małe zakłócenie warunków początkowych powoduje znaczne zakłócenia działania
całego systemu poprzez wzmocnienia systemowe i sprzężenie zwrotne. Stwierdzenie to znane jest
szerzej pod nazwą efektu motyla (ang. butterfly effect).
Witkowski J.: Zarządzanie łańcuchem dostaw PWE, Warszawa 2003, s.20-21.
Metody prognozowania sprzedaży w różnych warunkach (analiza błędu prognozy, analiza za pomocą średniej
ruchomej, prognoza za pomocą wygładzania wykładniczego, model Browna, model Holta, model Wintera, metoda
dekompozycji) zobacz w: Sajrusz-Wolski Z.: Strategia zarządzania zaopatrzeniem Placet, Warszawa 1998, s. 37-65
oraz w: Krawczyk S.: Logistyka w zarządzaniu marketingiem Wyd. AE Wrocław 2000, s. 95-105.
22
23
8
W przypadku Gry piwnej (ang. Beer game) 24 obrazującej istotę powstawania tego mechanizmu jest
to nazywane efektem byczego bicza. Efekt byczego bicza polega na wzmocnionym przenoszeniu
zmian popytu w łańcuchu dostaw (zob. rysunek 1).
Rys. l. Powstawanie efektu byczego bicza w kanale logistycznym
Dostawca
Producen
t
Pośrednik /
Dystrybuto
r
Detalista
Konsument
przepływ informacji
przepływ produktów
Popyt
max
.
średni
min
.
Ogniwa
kanału
logistycznego
Dostawca
Producent
Pośrednik /
Dystrybutor
Detalista
Konsument
Źródło: opracowanie na podstawie: A. Pluta-Zaremba: Efekt byczego bicza w łańcuchu dostaw,
Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 5 2002
zjawisko i opartą na nim „grę piwną” autorstwa J. Forrester’a opisuje: Senge P.M.: Piąta dyscyplina. Teoria i
praktyka organizacji uczących się; Dom Wydawniczy ABC Warszawa 2000 s. 11-14 i 121-132
24
9
J. Forrester zwrócił również uwagę na inne źródła efektu:
1) Występowanie luki czasowej między transmisją zamówienia a jego realizacją i przepływami
materiałowymi. Zanim producent dowie się o wzroście czy spadku popytu zgłaszanego przez
konsumentów minie kilka dni, tygodni a czasami miesięcy, gdyż informacja musi pokonać kilka
ogniw łańcucha dostaw. Ponadto w każdym ogniwie informacja ta ulega najczęściej mniejszej
lub większej deformacji (zasada głuchego telefonu);
2) Wpływ akcji promocyjnych na kreowanie fluktuacji popytu. Wpływają one na wzrost wahań
popytu, ponieważ wywołują w krótkim okresie gwałtowny, trudny do oszacowania wzrost
zapotrzebowania na promowane produkty i równie gwałtowny spadek sprzedaży po
zakończeniu promocji. W rzeczywistości poziom konsumpcji nie ulega zmianie tylko
przesunięciom czasowym. Konsumenci są skłonni w czasie trwania promocji przyspieszyć
zakupy niektórych produktów posiadanych jeszcze w zapasach, a kolejnych zakupów
dokonują dopiero w momencie zużycia zapasów.
Do głównych powodów występowania efektu byczego bicza w łańcuchu, będących wynikiem braku
przepływu informacji między przedsiębiorstwami i niezerowym czasem reakcji, należą25:
a) Polityka składania zamówień i utrzymywania zapasów prowadzona według różnych
zasad. Polityka składania zamówień zależy od wewnętrznych procedur firm. Często
polega na grupowaniu zamówień
i okresowym zamawianiu dużych partii towarów.
Powodów takiego postępowania może być wiele: wysokie koszty opracowania i złożenia
zamówienia, oszczędności transportowe przy przewozach całopojazdowych, rabaty i
opusty udzielane przez dostawców przy zakupie dużych partii towarów oraz dyktowanie
przez dostawców minimalnych wielkości zamówienia,
a także polityka udzielania
kredytów kupieckich (np. płatność za towary po 30 dniach od końca miesiąca, w którym
zostały kupione, powoduje, że klienci będą czekali ze złożeniem zamówienia do początku
kolejnego miesiąca). Inną przyczyną jest stosowanie przez przedstawicieli handlowych
zasady wypychania zamówień pod koniec okresu rozliczeniowego, aby zrealizować
założony
plan
sprzedaży.
napływie zamówień
w
Takie
tym
aktywizowanie
samym
czasie,
sprzedaży
podczas,
skutkuje
gdy
przez
w
lawinowym
resztę
ok resu
zapotrzebowanie jest minimalne. Oznacza to utrzymywanie przez większość okresu
25
A. Pluta-Zaremba: Efekt byczego bicza w łańcuchu dostaw, Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 5 2002
10
dużych zapasów i trudności z obsłużeniem zamówień w momencie kumulacji popytu.
Różne zasady składania zamówień i uzupełniania zapasów oraz racjonalne decyzje
menedżerów prowadzą do tego, że zamówienie nie niesie informacji o bieżącym popycie a
o popycie sprzed kilku dni czy nawet kilkunastu tygodni 26, skorygowanym o wielkości
potrzebne do uzupełnienia zapasów.
b) Prognozowanie
popytu
przez każdego
uczestnika łańcucha.
łańcucha opracowywane są prognozy popytu
W każdym
ogniwie
na podstawie danych historycznych
i
informacji o zmianach popytu uwzględniających planowane akcje promocyjne lub inne
działania kształtujące popyt finalnych konsumentów. Prognozy te modyfikuje się po
otrzymaniu zamówień od klientów. W rzeczywistości każde przedsiębiorstwo operuje innymi
danymi wyjściowymi, a mianowicie wykorzystuje zniekształcone informacje o rynkowym
popycie i na ich podstawie podejmuje decyzje zaopatrzeniowe. Długi łańcuch z wieloma ogniwami
pośrednimi wzmacnia efekt byczego bicza, gdyż na każdym poziomie następuje zwiększenie
wahań popytu, ponadto wydłuża się czas przekazywania informacji i czas przepływów
materiałowych, co oznacza dłuższy czas reakcji na zmiany popytu na rynku detalicznym. Decyzja
o likwidacji części ogniw pośrednich musi być poddana szczegółowej analizie porównującej
wartość dodaną przez poszczególnych pośredników z kosztami ich funkcjonowania. W wyniku
redukcji nierentownych ogniw może powstać nowy łańcuch.
•
Manipulowanie cenami. Dostawcy okresowo oferują klientom różne promocje w postaci
rabatów cenowych lub ilościowych, opustów, kuponów, korzystnych terminów płatności,
które wywołują fluktuacje cen. Firmy z reguły reagują na te oferty zamawiając, bez
względu
na zapotrzebowanie,
duże ilości
produktów w trakcie promocji. Następne
zamówienie składają w momencie wyczerpywania się zapasów lub podczas kolejnej
promocji. Prowadzi to do dużych wahań zakupów, które nie odzwierciedlają faktycznego
popytu zgłaszanego przez niższe szczeble w łańcuchu. Szacuje się, że 80 procent transakcji
między producentami a dystrybutorami w branży spożywczej dotyczy zakupów na zapas
ze względu na korzystną ofertę cenową27.
•
Racjonowanie i braki produktów. Gdy popyt zgłaszany przez klientów przewyższa
podaż (np. w okresie promocji, przed spodziewanym wzrostem cen lub zmianą podatków i
26
Szerzej na ten temat: Denis R. Towill, Peter McCullen, The Impact of Agile Manufacturing on Supply Chain
Dynamics. The International Journal of Logistics Management, Vol. 10 nr l, 1999, s. 83-96
27
Por. Hau L. Lee, V. Padmanabhan, Seungjin Whang, The Bullwhip Effect in Supply Chains. Op. cit., s. 97
11
akcyz na towary), producent racjonuje produkty, czyli w zależności od poziomu zapasów
realizuje część każdego zamówienia, np., jeśli podaż zaspokaja 70 % pop ytu to klienci
otrzymują 70 % tego, co zamówili. Klienci świadomi tej procedury, chcąc uzyskać
potrzebne ilości towarów zawyżają zamówienia. Gdy popyt stabilizuje się zamówienia
przestają napływać, jednocześnie część zamówień jest wycofywana. Zaciera to obraz o
rzeczywistym kształtowaniu
się
popytu,
o
faktycznym poziomie zapasów w całym
łańcuchu i prowadzi do podejmowania przez menedżerów błędnych decyzji w zakresie
planów produkcyjnych oraz alokacji środków i zasobów firmy28. Ma to ogromne znaczenie
przy wprowadzaniu nowych produktów na rynek. Producentowi trudno jest oszacować czy popyt
na nowości wynika z zainteresowania konsumentów, czy jest skutkiem tworzenia zapasów w
kanale dystrybucji (efekt wypełnienia łańcucha).
Badania przeprowadzone przez Enterprise Research Center wykazały, że zniekształcanie informacji o
popycie następuje również wewnątrz przedsiębiorstw wchodzących w skład łańcucha
logistycznego na skutek ich wewnętrznej polityki i procedur. Do głównych przyczyn tego zjawiska
zaliczono29:
a)
Podejmowanie
racjonalnych
decyzji
przez
menedżerów
w
ramach
ich
działu
funkcjonalnego zamiast z punktu widzenia firmy i całego łańcucha dostaw, np. dział produkcji
dąży do wytwarzania długich serii, aby osiągnąć efekt skali, z kolei dział obsługi klienta
kładzie nacisk na utrzymywanie wysokiego poziomu zapasów, aby zapewnić określony
poziom obsługi klienta;
b)
Prognozowanie w ramach poszczególnych działów zamiast na poziomie firmy oraz wiele
miejsc podejmowania decyzji mających wpływ na wykonanie prognozy; manipulowanie
prognozą popytu w celu osiągnięcia, np. założonych celów sprzedaży;
c)
niski poziom wiedzy menedżerów o efekcie byczego bicza i o jego wpływie na
zarządzanie łańcuchem dostaw;
d)
wewnętrzne procedury firmy, które zniekształcają dane o popycie, np. minimalne wielkości
zamówienia składanego przez centra dystrybucji do zakładu produkcyjnego, minimalne wielkości
produkcji;
Tamże, s. 97-98.
Por. David H. Taylor, Measurement and Analysis of Demand Ampllfication Across the Supply Chain. The
International Journal of Logistics Management, Vol. 10 nr 2,1999, s. 55-69.
28
29
12
e)
polityka minimalizowania zapasów w przedsiębiorstwie w celu ograniczania generowanych
przez nie kosztów; zapotrzebowanie na produkty powstałe na skutek zmian popytu ma być
zaspokajane dzięki szybkiej reakcji dostawców a nie za pomocą zapasów bezpieczeństwa; efektem
tego jest przerzucenie odpowiedzialności za zapasy i kosztów ich utrzymywania na dostawców.
4. Metody ograniczania efektu byczego bicza
Rozwój technologii oraz nowoczesnych technik i koncepcji zarządzania stwarza dogodne
warunki do pogłębiania współpracy podmiotów gospodarczych w łańcuchu. Technologia
informatyczna ułatwia i przyspiesza dokonywanie transakcji, umożliwia powstawanie nowych
sposobów komunikowania się firm, a także nowych procesów i metod zarządzania poszczególnymi
obszarami działalności przedsiębiorstw i łańcuchów dostaw. Ostatnie lata cechuje szybki rozwój
szeroko rozumianego handlu elektronicznego. Duże znaczenie dla integracji i usprawniania
łańcuchów dostaw ma rozwój handlu typu B2B (między podmiotami gospodarczymi) oraz różnego
rodzaju koncepcji i technik z dziedziny e-biznesu: efektywnej obsługi konsumenta (ang. Efficient
Consumer Response - ECR) i CPFR (ang. Collaborated Planning, Forecasting & Replenishment).
Internet w odróżnieniu od elektronicznej wymiany danych (EDI), ze względu na uniwersalność,
otwartość standardów oraz łatwy dostęp do szerokiego grona odbiorców, stanowi efektywną
platformę do kooperacji wszystkich partnerów łańcucha.
Koncepcja Efektywnej Obsługi Konsumenta ECR (ang. Ęfficient Consumer Response).
W praktyce coraz większą popularność zdobywa Koncepcja ECR, która bazuje na dorobku
logistyki jako metody zarządzania zintegrowanym łańcuchem dostaw. Jest to jednocześnie
pochodna logistycznej strategii Just-in-Time i rozwinięcie koncepcji Quick Response. Narodziła
się ona w 1992 roku jako sposób przezwyciężenia trudności związanych z trwającą ponad 10 lat
stagnacją w handlu. Dla zwiększenia obrotów producenci i handlowcy z branży spożywczej
stosowali różne indywidualne strategie cenowe i działania promocyjne. Nie doprowadziły one
jednak do poprawy sytuacji ani producentów, ani konsumentów. Ponadto często obserwowano na
rynku produktów spożywczych fluktuacje popytu (tzw. „świńska górka” i „świński dołek”), które
wzmacniane były ponadto w kanałach logistycznych tzw. efektem byczego bicza opisanym
powyżej. W tej sytuacji menedżerowie amerykańskich firm postanowili wspólnie poszukać
13
możliwości obniżenia kosztów i lepszego zaspokojenia oczekiwań klientów30. Efektem było
opracowanie strategii dystrybucji dla produktów częstego zakupu, która polegała na zastąpieniu
istniejącej dotychczas konkurencji, współdziałaniem poszczególnych ogniw łańcucha dostaw, w
celu obniżenia kosztów logistycznych i dostarczenie ostatecznym klientom świeżych produktów
w wymaganym asortymencie. ECR jest definiowana jako nowoczesna strategia zarządzania
łańcuchem dostaw, według której producenci, dystrybutorzy, handlowcy, detaliści i dostawcy
usług logistycznych współpracują ze sobą w celu lepszego, szybszego i bardziej efektywnego
zaspokojenia potrzeb klienta. Wspólne dążenie do maksymalizowania wydajności całego
łańcucha, zamiast tradycyjnego koncentrowania się na wydajności poszczególnych jego ogniw,
prowadzi do zmniejszenia kosztów całkowitych systemu, poziomu zapasów i zaangażowanego
kapitału, przy jednoczesnym podniesieniu wartości dla ostatecznego klienta. Ich działania
skupiają się na stosowaniu nowoczesnych metod zarządzania i środków technicznych w celu
skrócenia czasu wędrówki produktu od linii produkcyjnej do półki sklepowej oraz obniżenia
kosztów w całym obrocie towarowym. W wyniku tych działań klient otrzymuje produkt po cenie,
którą jest skłonny zaakceptować i przy zadawalającym go poziomie obsługi 31. Obrazowo istotę
ECR przedstawia rysunek 2.
Rysunek 2. Idea strategii ECR
Źródło:http://www.logistyka.net.pl/ecr/index.php?option=com_content&task=view&id=52&Itemid=49 stan na dzień
17.01.2008
30
Ciesielski M.: Logistyka w strategiach firm, PWN, Warszawa 1999, s. 95.
http://www.logistyka.net.pl/ecr/index.php?option=com_content&task=view&id=52&Itemid=49 stan na
17.02.2008
31
14
ECR jest swego rodzaju filozofią nowego podejścia do prowadzenia interesów,
polegającą na zastąpieniu konkurencji pomiędzy partnerami handlowymi ich wzajemną
współpracą. ECR przenosi element konkurencji na zewnątrz łańcucha dostaw, stając się źródłem
jego przewagi konkurencyjnej w otoczeniu rynkowym. Fundamentalnym elementem tej
współpracy jest pełny dostęp wszystkich partnerów do informacji handlowych istotnych dla
efektywnej realizacji wspólnego celu działalności. Podstawowe grupy metod wykorzystywane w
strategii ECR przedstawia rysunek 3.
Rysunek 3. Obszary zastosowania strategii ECR
Źródło:http://www.logistyka.net.pl/ecr/index.php?option=com_content&task=view&id=52&Itemid=49 stan na dzień
17.01.2008
Zarządzanie kategoriami produktów/zarządzanie popytem – polega na łącznym zarządzaniu
grupą podobnych produktów, począwszy od stadium produkcji, poprzez dystrybucję aż do
sprzedaży detalicznej.32 Podobne produkty oznaczają, że klient postrzega je jako towary
powiązane. Wszyscy producenci, dostawcy, sprzedawcy i klienci decydują o wielkości
asortymentu. Bada się związki między towarami i zyskowność ich sprzedaży, zaś asortyment
ustala się biorąc pod uwagę potrzeby klient a także strategie producenta, detalisty i hurtownika.
32
E. Iwicka, „ECR – Efektywna strategia obsługi klienta.”, „Marketing Serwis” nr 1/1997, s 24.
15
Niezbędne jest przy tym ciągłe monitorowanie przez detalistę kategorii produktów i analizowanie
ich rozmieszczenia na półkach. Do tej metody zalicza się:

racjonalny dobór asortymentu,

zagospodarowanie powierzchni sprzedażnej – dobór asortymentu wiąże się ściśle z dążeniem
do optymalnego wykorzystania powierzchni sprzedażnej,

optymalizacja promocji – polegająca głównie na sprzedaży z opustem,

efektywne wprowadzenie nowych towarów – w procesie tworzenia nowych produktów
muszą uczestniczyć klienci a producenci i sprzedawcy powinni ściśle współpracować, zaś
prace nad rozwojem produktów powinny być prowadzone stale a nie sporadycznie.
Przytoczone elementy z zakresu zarządzania produktem maja bezpośredni wpływ na satysfakcję
konsumentów a co tym samym wzrost sprzedaży i udziału w rynku. Jednocześnie sposób
współpracy przedsiębiorstw może ulec diametralnej zmianie, a mianowicie zaczną one
podejmować działania mające na celu lepszą i efektywniejszą obsługę klientów. Choć
zarządzanie kategoriami produktów nie zawsze jest łatwe w implementacji, dostarcza wielu
korzyści dla wszystkich firm łańcucha.
Ciągłe zasilanie podaży/ uzupełnianie produktów/zarządzanie dostawami - polegające na
zapewnieniu nieprzerwanego przepływu towarów pomiędzy dostawcą i jego partnerami
handlowymi33. Wykorzystuje się tutaj centralną komplementację dostaw, integrację środków
logistycznych oraz synchronizację produkcji. Dodając do tego wspólny system informatyczny
możliwe jest uzyskanie przepływu produktów o charakterze strumieniowym - częste dostawy
małych ilości (dostosowanym do aktualnego popytu). Wykorzystuje się: reaktywne uzupełnianie
zapasów, zintegrowane dostawy sterowane popytem. Ten element jest najczęściej podstawowym
źródłem redukcji kosztów. Nie wpływa na sprzedaż i udział w rynku w takim stopniu jak strona
popytowa, jednak dba o dostarczenie właściwego produktu, we właściwe miejsce i w określonym
czasie.
33
S. Abt, „Logistyka w teorii i praktyce” AE Poznań 2001, s. 212
16
Wykorzystanie nowoczesnej technologii – chodzi tu o wdrożenie do codziennej praktyki
techniki informatycznej , która umożliwia automatyczną identyfikacje i elektroniczną wymianę
danych. Dąży się do stworzenia warunków do handlu elektronicznego, na który składają się:34

standaryzacja znakowania produktów, opakowań zbiorczych, opakowań transportowych,
miejsc lokalizacji, partnerów oraz ich automatyczna identyfikacja w każdym miejscu
łańcucha dostaw za pomocą kodów kreskowych czy technologii RFID (ang. Radio frequency
identification)35,

elektroniczna wymiana danych (EDI), która eliminuje papierowy obieg dokumentów
towarzyszących transakcjom handlowym pomiędzy wszystkimi partnerami,

komputeryzację i informatyzację punktów sprzedaży (POS),

zintegrowane systemy informatyczne klasy ERP (ang. Enterprise Resource Planning Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa),

elektroniczny transfer funduszy (elektroniczne przelewy między bankami).

hurtownia danych (Data Warehousing): jeden z kluczowych czynników zdolności do
podnoszenia efektywności w projektach podażowych i popytowych,

metoda ABC (Rachunek Kosztów wg Działań): znajomość źródeł kosztów oraz możliwego
wpływu na procesy decyzyjne są podstawowym narzędziem zarządzania popytem oraz
podażą.
Ewolucja technologii wspierających w tym m.in. standaryzacja komunikatów EDI, kodów
kreskowych czy numerów produktów są warunkiem wstępnym dla wielu koncepcji usprawnień
związanych z ECR. Reasumując, firmy powinny stale mieć te technologie na uwadze, jednak
dobrej współpracy z partnerami nie uzależniać od ich ostatecznego rozwoju.
Koncepcja integrowania działań CPFR (ang. CPFR -Collaborative Planning, Forecasting
and Replenishment).
W jej ramach można wyróżnić dwie zasadnicze koncepcje. Pierwsza z nich to współpraca w
planowaniu, prognozowaniu i uzupełnianiu zapasów. Podejście to polega na wspólnym
I. Fechner: „Strategia ECR w łańcuchu dostaw – integracja dla wzrostu konkurencyjności. Zarządzanie łańcuchem
dostaw.” Międzynarodowa konferencja „Logistics ’98”. PTL, Poznań 1998, s.224
35
RFID – system kontroli przepływu towarów w oparciu o zdalny, poprzez fale radiowe, odczyt i zapis danych
34
17
prognozowaniu, planowaniu i uzupełnianiu zapasów. Współpraca opiera się na porozumieniu
partnerów biznesowych w zakresie stałej wymiany informacji na temat prognoz sprzedaży,
zakupów i zapasów oraz planów promocji, produkcji i dostaw wraz z ustaleniem sposobów
identyfikacji i wyjaśniania zaistniałych odchyleń. Umożliwia ona:
a) efektywną wymianę informacji o przewidywanym popycie i planowanych akcjach promocyjnych
oraz dostęp do danych źródłowych o sprzedaży z terminali kasowych (POS);
b) ustalanie jednolitej prognozy popytu dla całego łańcucha dostaw (wgląd w bieżące prognozy
popytu partnera i wyjaśnianie rozbieżności między prognozami opracowanymi przez poszczególne
podmioty) oraz podniesienie jakości tej prognozy;
c) mapowanie procesów przebiegających w danym łańcuchu, co stanowi podstawę rozpoznania
zjawisk prowokujących powstawanie efektu byczego bicza.
Druga koncepcja to e-B2B -poszukująca nowych możliwości robienia interesów z
wykorzystaniem powszechnej, standardowej infrastruktury. Głównym celem jest tu otwarcie i
udostępnienie partnerom tych tajników funkcjonowania firmy, które dzięki dzieleniu się
informacjami poprawią jej funkcjonowanie. Dąży się również do stworzenia elektronicznego
rynku dostępnego dla wszystkich zainteresowanych oraz stworzenia powszechnie dostępnego
zaplecza IT.
Jako uniwersalne działania postulowane przy ograniczaniu efektu byczego bicza najczęściej
wymienia się36:
1) Dzielenie się informacjami. Przede wszystkim należy zapewnić wymianę wysokiej jakości
informacji między wszystkimi podmiotami łańcucha. Firmy muszą mieć dostęp do tych danych,
które wpływają na podniesienie efektywności zarządzania łańcuchem i są konieczne do
ograniczania zjawiska wzmocnionych zmian popytu. Niezbędne jest wyposażenie każdego
przedsiębiorstwa w dane o źródłowym popycie z punktów sprzedaży detalicznej (POS) na
podstawie, których można opracowywać prognozy popytu i planować działania firmy. Bardzo
ważne dla zarządzania przepływami materiałowymi w łańcuchu są: informacje o planowanych
36
A. Pluta-Zaremba: Efekt byczego bicza w łańcuchu dostaw, Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 5 2002
18
akcjach promocyjnych, o ilości i dostępności zapasów na poszczególnych szczeblach łańcucha,
a także dostęp do wewnętrznych danych dotyczących planów produkcyjnych czy możliwość
śledzenia procesu realizacji zamówienia. Przejrzystość zapasów w całym łańcuchu pozwala
minimalizować ich poziom i koszty, co zapobiega zamawianiu przez klientów na zapas w celu
antycypowania braku towarów i racjonowaniu produktów przez dostawcę. Warunkiem brzegowym
efektywnej wymiany informacji jest implementacja technologii informatycznej we wszystkich
firmach łańcucha a stanem pożądanym dostęp do danych w czasie rzeczywistym.
2) Koordynowanie procesów w łańcuchu dostaw i wspólne podejmowanie decyzji.
Członkowie łańcucha powinni wykorzystać posiadane informacje do zsynchronizowania
prognozowania popytu i planowania produkcji w celu pełnego wykorzystania potencjału
produkcyjnego i na tej podstawie koordynować procesy zaopatrzeniowe, realizację zamówień
oraz poziom zapasów w całym łańcuchu. W wyniku ujednolicenia zasad składania zamówień i
uzupełniania zapasów firmy przechodzą na system ciągłego uzupełniania zapasów (ang.
Continuous Replenishment Process — CRP). Wdrożenie w łańcuchu technologii informatycznych
skraca czas i obniża koszty przesyłania zamówień, tym samym przemawia na rzecz systemu
opartego na częstym składaniu zamówień zamiast ich grupowania. Sprzyja temu wprowadzenie w
miejsce manipulowania cenami zasady codziennie niskich cen. Przedsiębiorstwa dzielą zarówno
korzyści wynikające z integracji działań, jak i ryzyko.
• Skracanie czasu realizacji zamówienia. Usprawnienie przepływów materiałowych i
informacji w łańcuchu dostaw umożliwia skracanie czasu realizacji zamówienia w wyniku,
czego zwiększa się zdolność firmy do szybkiej i elastycznej reakcji na zmiany popytu i na
potrzeby klientów.
W miejsce dotychczasowego
systemu utrzymywania wysokiego
poziomu zapasów, jako zabezpieczenia przed dużymi wahaniami popytu, przedsiębiorstwa
wprowadzają system pull.
Przepływy materiałowe
produkty zgłaszane przez klientów.
uruchamia
zapotrzebowanie
na
Szybka reakcja łańcucha dostaw prowadzi do
podniesienia poziomu obsługi klienta przy jednoczesnym obniżeniu poziomu zapasów.
Sprawna wymiana informacji i redukcja niepewności zmian popytu może doprowadzić do dwu
- trzyprocentowego wzrostu poziomu obsługi przy redukcji poziomu zapasów nawet o 25 procent
oraz do zwiększenia wydajności całego łańcucha37.
Szerzej na ten temat: David J. Closs, Anthony S. Roath, Thomas J. Goldsby, James A. Eckert, Stephen M. Swartz, Ań
Empirical Comparison of Anticipatory and Response-Based Supply Chain Strategies. The International Journal of
Logistics Management, Vol. 9 nr 2, 1998, s. 21-33
37
Download