ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015 dotyczące wyboru

advertisement
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015
dotyczące wyboru podwykonawcy, tj. uczelni publicznej, państwowego instytutu
badawczego, instytutu PAN lub innej jednostki naukowej będącej organizacją
prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę1, któremu zostanie zlecona część prac
merytorycznych projektu.
Usługa badawcza jest planowana w ramach Projektu,
który ubiega się o dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia
prac B+R”, Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Podziałania 1.1.1 „Badania
przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w roku 2015
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Nazwa i adres
zamawiającego:
Tryb udzielania
zamówienia:
Nestmedic Sp. z o.o.
Wrocławski Park Technologiczny
ul. Duńska 9
54-427 Wrocław
Konkurs ofert realizowany zgodnie z zasadą konkurencyjności
określoną w załączniku nr 3 do Przewodnika kwalifikowalności
kosztów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
2014-2020, Działanie 1.1: „Projekty B+R przedsiębiorstw”,
Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe
realizowane przez przedsiębiorstwa”
Data ogłoszenia
zapytania
ofertowego:
23.06.2015
Data złożenia oferty:
Oferty można składać do dnia 30.06.2015 do godziny 24:00.
Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do Beneficjenta.
Opis przedmiotu
zapytania
ofertowego:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi badawczej
obejmującej:
Wykonanie badań porównawczych mobilnego urządzenia
teleKTG 2.0 wraz z platformą informatyczną umożliwiającą
analizowanie zapisów KTG oraz stacjonarnego KTG rutynowo
wykorzystywanego na oddziałach położniczych (walidacja
mobilnego rozwiązania wersja 2.0).
1
o której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., która
podlega ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o której
mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1620) i otrzymała co najmniej ocenę B.
Szczegółowy opis czynności wykonywanych w ramach zadania:
Zadanie obejmuje przeprowadzenie badania klinicznego
oceniającego właściwości diagnostyczne urządzenia względem
obwiązującego standardu klinicznego jakim jest stacjonarny,
tradycyjny kardiotokograf stosowany w oddziałach położniczych.
Badania ma charakter non-inferiority a głównym celem jest
wykazanie porównywalności rejestrowanych sygnałów z
wynikami referencyjnymi oraz potwierdzenie bezpieczeństwa
klinicznego. Wykonane zostaną analizy jakościowych uzyskanych
pomiarów z wykorzystaniem statystycznych metod przetwarzania
danych diagnostycznych. W ramach zadania zostaną
przeprowadzone wizyty inicjujące ośrodki obejmujące szkolenia z
protokołu badania, system CRF oraz zasad raportowania zdarzeń
klinicznych. Zostanie opracowany plan monitorowania badania na
podstawie, które realizowane będą wizyty monitorujące badanie
oraz wizyty zamykające. Ośrodki biorące udział w badaniu
otrzymają wsparcie w zakresie raportowania zdarzeń
niepożądanych, a zbierane dane będą na bieżąco walidowane.
Badanie będzie wykonane w ramach przekazanego protokołu
badania klinicznego.
Budżet zadania powinien obejmować ponadto płatności dla
ośrodków oraz badaczy.
Planowane rezultaty realizacji zadania
 Planu monitorowania badania.
 Otwarcie ośrodków
 Rekrutacja 50 ciężarnych
 Raporty z wizyt monitorujących
W badaniu powinny wziąć udział dwie grupy pacjentek (po 25
pacjentek w każdej grupie) w przedziale wiekowym 18 do 45 lat:
1. Pacjentki zdrowe podlegające rutynowej kontroli
2. Pacjentki u których konieczne jest monitorowanie dobrostanu
płodu, ze względu na stwierdzone patologie w przebiegu ciąży
Należy zweryfikować czy proponowane rozwiązanie jest
optymalne i może być stosowane samodzielnie przez ciężarną.
Dodatkowo pacjentki powinny odpowiedzieć na kilka pytań
ankietowych (ankiety dostarczy firmy Nestmedic).
Zgodnie ze Wspólnotowym Słownikiem Zamówień2 przedmiot
zamówienia został zdefiniowany jako:
CPV 73110000-6 Usługi badawcze.
2
o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada
2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. 1, z późn. zm.;
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 6, t. 5, str. 3)
Warunki udziału w
postępowaniu
1. Usługa jest planowana w ramach projektu, który ubiega się o
dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 „Wsparcie
prowadzenia prac B+R”, Działania 1.1 „Projekty B+R
przedsiębiorstw”, Podziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace
rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w roku 2015.
Zgodnie z dokumentacją konkursową dla ww. podziałania
ogłoszoną w dniu 2 kwietnia br. przez Narodowe Centrum Badań
i
Rozwoju
(http://www.ncbr.gov.pl/funduszeeuropejskie/poir/konkursy/konkurs11112015/) w szczególności
zgodnie z Katalogiem kosztów kwalifikowanych w ramach badań
przemysłowych i prac rozwojowych w ramach projektu
podwykonawstwo części merytorycznych można zlecać wyłącznie
uczelni publicznej, państwowemu instytutowi badawczemu,
instytutowi PAN lub innej jednostce naukowej będącej
organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, o
której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr
651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., która podlega ocenie jakości
działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek
naukowych, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i art. 42 ustawy z
dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z
2014 r., poz. 1620) i otrzymała, co najmniej ocenę B.
Tym samym do udziału w postępowaniu zaproszone są
podmioty spełniające powyższe kryteria.
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane
osobowo i kapitałowo z zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne
powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi
do zaciągania zobowiązań w mieniu zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru
wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub
spółki osobowej,
 posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub
zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa
drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Oferent MUSI
posiadać sprawne stacjonarne
kardiotokografy, z systemem elektronicznej wizualizacji i
archiwizacji danych.
3. Oferent zobowiązany jest do udokumentowania swojego
doświadczenia w obszarze stanowiącym przedmiot
zamówienia poprzez wskazanie w treści oferty informacji
odnoszących się do tej kwestii.
4. Oferent powinien posiadać odpowiednie zasoby osobowe
zdolne do wykonania przedmiotu zamówienia.
5. Oferent powinien zagwarantować sposób realizacji usługi
badawczej korzystny z punktu widzenia ochrony środowiska
poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów,
surowców, energii itp. niezbędnych do realizacji usługi
badawczej.
Przewidywany termin 02-08.2016 r. Szczegółowe terminy do ustalenia w umowie
realizacji przedmiotu pomiędzy Zamawiającym i Podwykonawcą.
oferty:
Kryteria wyboru
oferty
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o
następujące kryteria:
1. cena – 60 pkt. (60%)
2. czas wykonania usługi – 40 pkt. (40%)
1. Liczba punktów w kryterium „cena” będzie przyznawana
według poniższego wzoru:
𝑃𝑖 =
𝐶𝑚𝑖𝑛
𝐶𝑖
x 60 pkt. gdzie
Pi - liczba punktów dla oferty nr „i’ w kryterium „cena”
Cmin– najmniejsza cena całkowita ze wszystkich cen
zaproponowanych przez wszystkich oferentów
Ci - cena całkowita oferty nr „i”
2. Liczba punktów w kryterium „czas wykonania usługi”
będzie przyznawana według poniższego schematu
0 pkt. – czas wykonania powyżej 5 miesięcy
10 pkt. – czas wykonania pomiędzy 4 a 5 miesięcy.
20 pkt. – czas wykonania pomiędzy 3 a 4 miesięcy.
40 pkt. – czas wykonania krótszy niż 3 miesiące.
W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru
oferty. W przypadku, gdy Oferent nie wskaże informacji
umożliwiających ocenę jednego lub więcej kryteriów jego oferta
może zostać uznana za nieważną lub w ocenie zostanie
przyznanych mu 0 pkt. w danym kryterium.
Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert zaproponuje
oferentowi, który uzyskał największą ilość punktów, zawarcie
umowy warunkowej na realizację przedmiotu zamówienia.
Warunkiem wejścia w życie umowy z wybranym wykonawcą
będzie podpisanie przez Zamawiającego Umowy o
dofinansowanie projektu w ramach podziałania 1.1.1 „Badania
przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez
przedsiębiorstwa” w ramach Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Dostawca jest zobowiązany do podpisania Oświadczenia o braku
powiązań osobowych/kapitałowych z zamawiającym (wzór
Oświadczenia został dołączony do niniejszego zapytania).
Oferta musi zawierać
następujące elementy

Pełne dane identyfikujące oferenta (nazwa, adres, nr NIP,
nr KRS/EDG),

Informacje dotyczące typu podmiotu (uczelnia publiczna,
państwowy instytut badawczy, instytut PAN lub inna
jednostka naukowa będąca organizacją badawczą
prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę)

Datę przygotowania i termin ważności oferty

Zakres i szczegółowy opis oferowanych usług badawczych
w ramach oferty,

Odniesienie się do każdego z zamieszczonych w zapytaniu
ofertowym kryteriów wyboru oferty (przedstawić
odpowiednie
dokumenty
potwierdzające
ilość
przeprowadzonych badań klinicznych w 2014),

Cenę całkowitą netto i brutto,

Warunki i termin płatności,

Datę/okres realizacji przedmiotu oferty,

Dane osoby do kontaktu (imię nazwisko, numer telefonu,
adres e-mail),

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty.
Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może
skutkować odrzuceniem oferty.
Zamówienia
uzupełniające i
dodatkowe
1. Zleceniodawca zastrzega możliwość udzielenia wybranemu w
wyniku przeprowadzonej procedury wyboru wykonawcy
zamówienia uzupełniającego w wysokości nieprzekraczającej 50%
wartości zamówienia określonego w umowie zawartej z
wykonawcą. Przedmiot zamówienia uzupełniającego będzie
zgodny z przedmiotem zamówienia podstawowego.
2. Zleceniodawca zastrzega możliwość udzielenia wybranemu w
wyniku przeprowadzonej procedury wyboru wykonawcy
zamówienia
dodatkowego,
nieobjętego
zamówieniem
podstawowym w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości
realizowanego zamówienia niezbędnego do jego prawidłowego
wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek
sytuacji niemożliwej do przewidzenia, jeżeli:
a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie
zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego
wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub
b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od
wykonania zamówienia dodatkowego.
Zmiana umowy
Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu
warunkowej umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku
przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego z następujących powodów:
a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania
przedmiotu zamówienia,
b) obiektywnych przyczyn niezależnych do zamawiającego lub
oferenta,
c) okoliczności siły wyższej,
d) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania
umowy,
e) otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej
zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej
dodatkowe postanowienia, do których zamawiający zostanie
zobowiązany.
Sposób składania
oferty:
Oferta może być złożona:
1. Elektronicznie na adres: [email protected]
lub w wersji papierowej do siedziby firmy:
Nestmedic Sp. z o.o.
Wrocławski Park Technologiczny
ul. Duńska 9
54-427 Wrocław
Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
Liczy się data wpłynięcia oferty do firmy.
Wraz z ofertą musi zostać przesłane na adres Zamawiającego potwierdzenie wpływu
zapytania ofertowego do Oferenta (ksero/skan pierwszej strony niniejszego zapytania
ofertowego z adnotacją „Wpłynęło dnia …” oraz pieczęcią firmową Oferenta i podpisem
osoby upoważnionej ze strony Oferenta).
W ramach składania wniosku o dofinansowanie oferty mogą zostać przekazane w celu
weryfikacji do właściwej instytucji publicznej.
Szczegółowych informacji na temat przedmiotu i warunków zamówienia udziela
pan/paniAnna Skotny-Krakowian: tel.: 723 943 666, e-mail: [email protected]
Niniejsze
zapytanie
ofertowe
zostało
umieszczone
na
stronie
http://www.synaptise.com/pl/aktualnosci/strona-1/index.html
https://www.linkedin.com/company/nestmedic?trk=company_logo oraz w siedzibie Spółki na
tablicy ogłoszeń przy ul. Duńska 9, 54-427 Wrocław.
Download