1 - Starostwo Powiatowe w Iławie

advertisement
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W IŁAWIE
MONITORING
POWIATOWEGO PROGRAMU
ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ
W POWIECIE IŁAWSKIM
NA LATA 2014-2020
ZA 2015 r.
1
WSTĘP
Powiatowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej w Powiecie Iławskim
na
lata
2014-2020”
został
przyjęty
Uchwałą
Rady
Powiatu
Iławskiego
nr XLVII/377/2014 z dnia 25 września 2014 r.
Program powstał w wyniku potrzeby poszukiwania nowych możliwości rozwoju
Powiatu Iławskiego przy wykorzystaniu potencjału drzemiącego w ekonomii społecznej.
Jego głównym celem jest poprawa warunków społecznych, gospodarczych
i zawodowych Powiatu
Iławskiego poprzez kompleksowy i długotrwały rozwój
przedsiębiorczości społecznej.
Cel główny zawarty w programie to Systemowy Rozwój Ekonomii Społecznej
w Powiecie Iławskim realizowany poprzez cele szczegółowe:
1. Zwiększenie wiedzy na temat ekonomii społecznej w społeczności powiatu
iławskiego.
2. Wzmocnienie organizacji pozarządowych, jako podmiotów ES.
3. Doskonalenie systemu wsparcia ekonomii społecznej w powiecie iławskim.
4. Wzrost współpracy samorządów w zakresie wspierania ekonomii społecznej.
5. Zwiększenie liczby podmiotów ES i przedsiębiorstw społecznych w powiecie
iławskim.
Program jest wynikiem pracy Powiatowego Zespołu ds. Ekonomii Społecznej
w Powiecie Iławskim, wspieranego przez ekspertów Ośrodka Wspierania Inicjatyw Ekonomii
Społecznej w Elblągu.
Zespół został powołany uchwałą Zarządu Powiatu Iławskiego z dnia 8 stycznia 2013
roku.
Ekonomia społeczna to sektor, który wpisuje się w cele Krajowego Programu
Rozwoju Ekonomii Społecznej uchwalonego przez Radę Ministrów RP w dniu 12.08.2014.
KPRES opisuje planowane działania, jakie powinny być podjęte przez władze publiczne
i z wykorzystaniem środków publicznych w celu wzmocnienia znaczenia sektora ekonomii
społecznej, w powiązaniu z celami rozwojowymi w kraju.
W założeniu programu, w 2020 roku ekonomia społeczna będzie stanowić ważny
czynnik wzrostu zatrudnienia, spójności społecznej oraz rozwoju kapitału społecznego.
Program wpisuje się również w założenia strategii „Europa 2020”, której głównym celem jest
stworzenie większej ilości miejsc pracy oraz podwyższenie standardu życia.
2
Dokument nawiązuje także do „Regionalnego planu działania na rzecz promocji
i upowszechniania ekonomii społecznej w województwie warmińsko-mazurskim na lata
2011-2015”, który został wypracowany przez Zespół ds. ekonomii społecznej powstały przy
Marszałku Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Ekonomia społeczna jest nową metodą oddziaływania na sferę wykluczenia
społecznego oraz przeciwdziałania marginalizacji osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym.
Monitorowanie tego procesu jest jednym z zadań Powiatowego Zespołu ds. Ekonomii
Społecznej w Powiecie Iławskim.
I. LOKALNA GOSPODARKA I RYNEK PRACY
Na sytuację społeczno-ekonomiczną powiatu iławskiego znaczący wpływ wywiera
kondycja lokalnej gospodarki oraz rynku pracy, wyrażająca się m.in. w skali zatrudnienia
mieszkańców, poziomie wynagrodzeń oraz wielkości i strukturze bezrobocia, które na nim
występuje.
W powiecie iławskim na 1000 mieszkańców pracuje 221 osób. Jest to znacznie więcej
od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie mniej od wartości
dla Polski. 45,9% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 54,1% mężczyźni.
Bezrobocie w powiecie iławskim wynosiło w 2015 roku 8,9% (11,9% wśród kobiet
i 6,3% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia dla województwa
warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia dla całej Polski.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie iławskim wynosi
3 026,10 pln, co odpowiada 75.60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto
wPolsce.
21,5% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu iławskiego pracuje w sektorze
rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 45,0% w przemyśle i budownictwie,
a 11,4% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowani
i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,6% pracuje w sektorze finansowym
(działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
3
Tab.nr 1 Formy aktywizacji osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie iławskim
Wyszczególnienie
prace niesubsydiowane
pośrednictwo pracy
poradnictwo zawodowego
Szkolenia zawodowe
Prace interwencyjne
Staże
Prace społecznie użyteczne
Dotacje dla pracodawców na wyposażenie lub doposażenie miejsca pracy
Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej
Praktyki zawodowe
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PUP Iława.
Dokładniejsza analiza poszczególnych form aktywizacji pozwala stwierdzić,
iż ze szkoleń zawodowych oraz dotacji na założenie działalności gospodarczej częściej
korzystają mężczyźni, natomiast ze staży i prac interwencyjnych – kobiety. Jednocześnie,
dzięki dotacjom z Funduszu Pracy najwięcej firm powstało na terenie Iławy (345), w gminie
Susz (122) oraz w gminie Iława (116), najmniej zaś w gminach Kisielice (45) oraz Zalewo
(41).
Na terenie powiatu iławskiego działają również jednostki Ochotniczych Hufców
Pracy: Młodzieżowe Centrum Kariery oraz Punkt Pośrednictwa Pracy – obie mają siedzibę
w Iławie1. OHP są państwową jednostką budżetową wyspecjalizowaną w działaniach na rzecz
młodzieży, w szczególności zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz bezrobotnych do 25
roku życia.
Innymi ważnymi podmiotami działającymi na rzecz aktywizacji zawodowej ludności
powiatu są:

niepubliczne agencje zatrudnienia świadczące usługi w zakresie pośrednictwa
pracy, pośrednictwa do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych, poradnictwa
zawodowego, doradztwa personalnego i pracy tymczasowej;
1
Placówki powstały na mocy porozumienia pomiędzy Wojewódzką Komendą OHP w Olsztynie a Starostwem
Powiatowym w Iławie, które nieodpłatnie udostępniło pomieszczenia do prowadzenia działalności.
4

instytucje szkoleniowe (publiczne i niepubliczne) prowadzące edukację pozaszkolną
na podstawie odrębnych przepisów2;

instytucje dialogu społecznego czyli organizacje i instytucje zajmujące się
problematyką rynku pracy: organizacje związków zawodowych, pracodawców i bezrobotnych
oraz organizacje pozarządowe współpracujące z publicznymi służbami zatrudnienia i OHP
w zakresie
realizacji
zadań
określonych
ustawą.3
W powiecie iławskim duże znaczenie społeczno-gospodarcze mają obszary wiejskie
i sektor rolny. Rolnictwo jest jedną z głównych gałęzi gospodarki. Przesądzają o tym znaczne
zasoby gruntów ornych i użytków zielonych, które zajmują prawie 59% powierzchni
powiatu1.
Według danych ostatniego Powszechnego Spisu Rolnego, w powiecie iławskim jest
ok. 5 000 gospodarstw prowadzących działalność rolniczą.
Większość stanowiły te o powierzchni powyżej 5 ha (2 584 podmiotów, czyli ponad
60% wszystkich gospodarstw), w tym o powierzchni powyżej 15 ha było aż 1 258
gospodarstw (prawie 30%).
Dla wielu rodzin gospodarstwo rolne stanowi jedyne bądź główne źródło utrzymania.
Drugim ważnym sektorem gospodarczym jest turystyka, która wykorzystuje bogate
zasoby geograficzno-przyrodnicze oraz historyczne powiatu.3
Analizując dane GUS można stwierdzić, iż sektor turystyczny w powicie iławskim
rozwija się, o czym świadczy fakt, iż na przestrzeni pięciu ostatnich lat wzrosła liczba
obiektów i miejsc noclegowych oraz przebywających w nich turystów.
Wyzwaniem powiatu jest poszukiwanie rozwiązań oraz tworzenie form aktywności,
które pozwolą wydłużyć sezon turystyczny. Stałe, całoroczne miejsca pracy są za to dostępne
w branży usługowej oraz produkcyjnej. Część z nich zapewniają podmioty administracji
publicznej.
Jednostki organizacyjne samorządów lokalnych – gmin i powiatu, są ważnymi
pracodawcami.
3
Diagnoza potencjału rozwojowego powiatu iławskiego z dnia 11 września 2014 r., opracowana przez Wydział
Organizacyjny, Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Iławie, s. 57.
5
Zdecydowaną przewagę stanowią jednak pracodawcy prywatni działający w różnych
branżach.
W powiecie iławskim znajduje się wiele dużych, liczących się na rynku firm, m.in.:
Swedwood - fabryka mebli w Lubawie produkująca meble dla IKEI; URODA Polska sp.
z o.o. - fabryka perfum w Kamieniu Dużym; Rolimpex Nasiona S.A. Zakład w Iławie;
Iławskie Przedsiębiorstwo Budowlane „IPB” Sp. z o.o.; Kaufland, Biedronka, Pepco,
Intermarche - sieci handlowe.4
II. PODMIOTY EKONOMII SPOŁECZNEJ
Ekonomia społeczna jest sektorem gospodarki, w którym organizacje są zorientowane
na społeczną użyteczność, a wypracowywana przez nie nadwyżka służy realizacji celu
społecznego. [J. Hausner]
Podmioty Ekonomii Społecznej:

Fundacja – organizacja powołana dla realizacji celów społecznie lub gospodarczoużytecznych,

Stowarzyszenie – dobrowolne, samorządne i trwałe zrzeszenie w celach
niezarobkowych, opierające swoją działalność na pracy społecznej członków,

Spółdzielnia – dobrowolne zrzeszenie osób, o zmiennym składzie osobowym i
zmiennym funduszu udziałowym, które w interesie swoich członków prowadzi
wspólną działalność gospodarczą. Spółdzielnia może również prowadzić działalność
społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich członków i ich środowiska, w
szczególności spółdzielnie socjalne,

Centrum Integracji Społecznej (CIS) – jednostka organizacyjna utworzona przez
jednostkę samorządu terytorialnego lub organizację pozarządową. Celem CIS jest
reintegrację społeczno-zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
poprzez udział w różnego rodzaju programach edukacyjnych, obejmujących m.in.
nabywanie
umiejętności
zawodowych,
przekwalifikowanie,
podwyższanie
kwalifikacji zawodowych oraz nabywanie innych umiejętności niezbędnych do
codziennego życia,
4
Diagnoza potencjału rozwojowego powiatu iławskiego z dnia 11 września 2014 r., opracowana przez Wydział
Organizacyjny, Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Iławie, s. 57.
6

Klub Integracji Społecznej (KIS) – jednostka, której celem jest udzielenie pomocy
osobom indywidualnym oraz ich rodzinom w odbudowywaniu i podtrzymywaniu
umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, w powrocie do pełnienia ról
społecznych oraz w podniesieniu kwalifikacji zawodowych, jako wartości na rynku
pracy,

Zakład Aktywności Zawodowej (ZAZ) jako rozwiązanie prawne wprowadzone
ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. ZAZ nie jest samodzielną formą prawną – jest
organizacyjnie i finansowo wydzieloną jednostką, która uzyskuje status zakładu
aktywności zawodowej,

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych (TUW) ubezpieczające swoich członków
na zasadzie wzajemności, przy czym TUW nie jest nastawiony na zysk, a swoim
członkom oferuje tanią ochronę ubezpieczeniową w zamian za składki pokrywające
jedynie wypłacone świadczenia oraz koszty działalności.

Przedsiębiorstwo społeczne – instytucja prowadzącą działalność gospodarczą, która
wyznacza sobie cele społeczne i inwestuje wypracowane nadwyżki w działalność lub
we wspólnotę, zamiast kierować się potrzebą osiągania maksymalnego zysku na rzecz
akcjonariuszy lub właścicieli.
.
PODMIOTY
EKONOMII
SPOŁECZNEJ
W
POWIECIE
IŁAWSKIM
NA
TLE
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
Powiat Iławski jest powiatem o najniższej stopie bezrobocia w Województw Warmińsko-
Mazurskim. Stopa bezrobocia w Powiecie Iławski wynosi (7,9%), następnie jest Powiat
Olsztyński (18,6 %).
7
Mapa nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego według powiatów w 2015 r.
Źródło: Komunikat
w grudniu 2015 r., s. 6.
o
sytuacji
społeczno-gospodarczej
województwa
warmińsko-mazurskiego
- W powiecie Iławskim funkcjonują 4 Kluby Integracji Społecznej w Iławie, Gminie Iława,
Zalewie oraz Gminie Lubawa
Mapa nr 2 Kluby integracji społecznej funkcjonujące na terenie województwa warmińsko-mazurskiego wg. stanu na dzień 31 .12..15
Źródło:
Komunikat
w grudniu 2015 r., s. 6.
o
sytuacji
społeczno-gospodarczej
województwa
warmińsko-mazurskiego
8
-
W Powiecie Iławskim funkcjonują 3 Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lubawie,
Iławie, Suszu. Liczba uczestników wynosi 123 osoby i jest największa w całym
Województwie Warmińsko-Mazurskim.
Wykres nr 1 Liczba warsztatów terapii zajęciowej i liczba ich uczestników w 2015 roku – wg powiatów.
Liczba WTZ, Elbląski
3
LiczbaGrodzki,
WTZ, Olsztyński
Liczba
uczestników
Grodzki,
Liczba WTZ, 2 WTZ,
Węgorzewski,
Liczba
Węgorzewski,
1 35uczestników WTZ,
Liczba WTZ, Szczycieński,
Szczycieński,
50
Liczba uczestników
WTZ,
1
Liczba WTZ,
Piski,Piski,
35 1
Liczba WTZ, Olsztyński, 3
Liczba uczestników WTZ,
Elbląski Grodzki,
110
Liczba uczestników
WTZ,
Olsztyński Grodzki, 121
Liczba uczestników WTZ,
119
Liczba uczestnikówOlsztyński,
WTZ,
Ostródzki, 105
Liczba WTZ, Ostródzki, 2
Liczba uczestników WTZ,
Liczba WTZ,Olecki,
Olecki,40
1
Liczba uczestników
WTZ,
Liczba WTZ,
Nowomiejski,
46
Nowomiejski, 1 Liczba uczestników WTZ,
Liczba WTZ, Nidzicki, 1 Nidzicki, 55
Liczba uczestników WTZ,
Liczba WTZ, Mrągowski,
Liczba uczestników WTZ, Mrągowski, 89
2
Liczba WTZ, Lidzbarski, 2
Lidzbarski, 65
Liczba uczestników WTZ,
Liczba WTZ,
Kętrzyński,
1
Kętrzyński, 40
Liczba WTZ, Iławski, 3
Liczba uczestników WTZ,
Liczba WTZ, Gołdapski,
1
50 WTZ,
LiczbaGołdapski,
uczestników
Liczba WTZ, Giżycki,Giżycki,
2
50
Liczba uczestników WTZ,
Liczba WTZ, Ełcki,Ełcki,
1 45
Liczba WTZ, Elbląski, 3
Liczba uczestników WTZ,
Liczba WTZ, Działdowski,
Działdowski, 55
Liczba
WTZ,
Liczbauczestników
WTZ,1Braniewski,
Braniewski,
30
Liczba uczestników WTZ,
1 Bartoszycki,
Liczba WTZ,
uczestników WTZ
Bartoszycki,Liczba
55
2
Liczba uczestników WTZ,
Iławski, 123
Liczba uczestników WTZ,
Elbląski, 120
Liczba WTZ
- W powiecie Iławskim od 6 czerwca 2014 roku funkcjonuje
Spółdzielnia Socjalna
HORYZONTY. Została założona przez dwie iławskie organizacje społeczne: Stowarzyszenie
„Przystań” i Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom z Upośledzeniem Umysłowym
„Jesteśmy”. Spółdzielnia świadczy usługi opiekuńcze i usługi sprzątania.
Mapa nr 3. Spółdzielnie socjalne funkcjonujące na terenie województwa warmińsko-mazurskiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2015
r. w ujęciu powiatowym.
9
Źródło:
Komunikat
w grudniu 2015 r., s. 6.
o
sytuacji
społeczno-gospodarczej
województwa
warmińsko-mazurskiego
Podsumowując, stan sektora ekonomii społecznej w Powiecie Iławskim na koniec
2015 r. przedstawiał się następująco:
 Organizacje pozarządowe- 210
 Spółdzielnie socjalne -1,
 Kluby Integracji Społecznej 4;
 Warsztaty Terapii Zajęciowej-3.
 Centrum Organizacji Pozarządowych-1
III. MONITORING PROGRAMU
Monitoring to proces gromadzenia oraz analizowania informacji ilościowych
i jakościowych w celu odpowiedzi na pytania: „Co, kiedy i jak zostało zrobione?”. Pozwala
uchwycić różnice pomiędzy założeniami planu strategicznego a ich faktycznym wykonaniem.
Monitoring jest podstawą dla sprawozdawczości (raportowania), zarządzania zmianą
oraz ewaluacji. Dane zebrane w trakcie procesu monitorowania są analizowane a następnie
opracowywane w formie sprawozdań na potrzeby wewnętrzne oraz raportów prezentowanych
10
opinii publicznej. Wypracowane wnioski i rekomendacje wspomagają proces decyzyjny
oraz zarządzanie informacjami, ułatwiając znajdowanie rozwiązań w sytuacjach, kiedy
zostaną zidentyfikowane odchylenia od pierwotnych założeń. Ponadto monitoring
uzupełniony okresową ewaluacją może stać się źródłem cennych wskazówek dla działań
korygujących i usprawniających, a także nowelizacji (aktualizacji) przyjętych planów.
Kompleksowy monitoring Powiatowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej
w Powiecie Iławskim na lata 2014-2020” jest prowadzony raz w roku.
Wnioski i rekomendacje wynikające z monitoringu muszą stać się podstawą
do podęjęcia stosownych decyzji organizacyjnych i finansowych przez władze samorządowe.
Monitoring programu został sporządzony na podstawie danych otrzymanych
od Członków Zespołu ds. Ekonomii Społecznej Powiatu Iławskiego i opracowany
przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie.
Poprzez monitoring sprawdzono realizację w 2015 roku poszczególnych wskaźników
zawartych w celach szczegółowych programu tj.
CEL 1.
Zwiększenie wiedzy na temat ekonomii społecznej w społeczności Powiatu Iławskiego
w tym:
1.
Liczbę wyemitowanych materiałów medialnych na temat ekonomii społecznej.
2.
Liczbę zorganizowanych punktów/stoisk promocyjnych na temat ekonomii społecznej
w ramach różnych wydarzeń publicznych.
3.
Liczbę przygotowanych materiałów promocyjnych (ulotki, publikacje, produkty PS
itd.).
4.
Liczbę
przeprowadzonych
kampanii
informacyjnych
dotyczących
ekonomii
społecznej oraz liczba osób, które wzięły udział w w/w kampaniach.
5.
Liczbę wykształconych specjalistów w zakresie ekonomii społecznej.
6.
Liczbę
opracowanych
scenariuszy
zajęć
dotyczących
ekonomii
społecznej
dla uczniów szkół powiatu iławskiego oraz liczba uczniów, którzy wzięli udział w w/w
zajęciach.
7.
Liczbę zorganizowanych spotkań stacjonarnych i wyjazdowych dotyczących ekonomii
społecznej dla 15 uczniów i 2 nauczycieli szkół Powiatu Iławskiego oraz liczba uczniów
i kadry szkolnej, którzy wzięli udział w w/w spotkaniach i wyjazdach.
8.
Liczbę zamieszczonych informacji na stronach internetowych instytucji i organizacji
poświęcone ekonomii społecznej.
11
9.
Liczbę spotkań informacyjnych dla potencjalnie zainteresowanych ekonomią
społeczną oraz liczba osób biorąca udział w w/w spotkaniach.
10.
Liczbę artykułów informacyjnych w mediach lokalnych.
CEL 2.
Wzmocnienie organizacji pozarządowych oraz pozostałych podmiotów ekonomii
społecznej w tym:
1.
Liczbę przeprowadzonych szkoleń z zakresu przedsiębiorczości społecznej oraz liczba
osób biorących udział w w/w szkoleniach.
2.
Liczbę osób zatrudnionych w organizacjach pozarządowych w oparciu o instrumenty
pozostające w gestii Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie.
3.
Liczbę przeprowadzonych szkoleń i konsultacji doradczych dla organizacji
pozarządowych oraz liczba organizacji pozarządowych biorących udział w w/w formach
wsparcia.
4.
Liczbę przekazanych lokali na rzecz organizacji pozarządowych oraz wysokość
przyznanej pomocy rzeczowej dla organizacji pozarządowych.
5.
Wysokość przyznanej pomocy finansowej dla organizacji pozarządowych.
6.
Liczbę
organizacji
pozarządowych
oraz
podmiotów
ekonomii
społecznej
korzystających
z mechanizmu wkładu własnego/pożyczek/poręczeń oraz wysokość przyznanej w/w pomocy.
7.
Liczbę szkoleń pełnomocników ds. współpracy jednostek samorządu terytorialnego
z organizacjami pozarządowymi oraz liczba osób biorących udział w w/w szkoleniach.
8.
Liczbę działań mających na celu wsparcie Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu
Iławskiego, w szczególności w zakresie współpracy z samorządami terytorialnymi.
9.
Liczbę przyznanych nagród dla podmiotów wymienionych w Ustawie o DPPiW.
10.
Liczbę przeprowadzonych monitoringów, analiz potrzeb i problemów organizacji
pozarządowych w kontekście rozwoju ekonomii społecznej.
11.
Liczbę wolontariuszy oraz liczba osób/instytucji korzystających z pomocy
wolontarystycznej.
12.
Liczbę szkoleń dla wolontariuszy i koordynatorów wolontariatu oraz liczba osób
biorących w w/w szkoleniach.
13.
Liczbę wypromowanych członków organizacji pozarządowych.
14.
Liczbę przeprowadzonych spotkań (doradczych, szkoleniowych, eksperckich)
przy tworzeniu nowych organizacji pozarządowych.
12
15.
Liczbę przedstawicieli organizacji pozarządowych w ciałach dialogu.
16.
Liczbę spotkań promujących dobre praktyki współpracy organizacji pozarządowych
z przedsiębiorcami i instytucjami rynku pracy, zwłaszcza w obszarze aktywizacji zawodowej
oraz liczba opracowanych materiałów promocyjnych.
17.
Liczbę organizacji pozarządowych aktywnie współpracujących z Centrum Organizacji
Pozarządowych.
18.
Liczbę osób oraz organizacji korzystających z Powiatowego Ośrodka Wspierania
Ekonomii Społecznej.
19.
Liczbę spotkań oraz wizyt studyjnych dotyczących dobrych praktyk w zakresie
ekonomii społecznej oraz liczba osób biorących udział w w/w spotkaniach i wizytach.
20.
Liczbę spotkań Powiatowego Zespołu ds. Ekonomii Społecznej w Powiecie Iławskim.
CEL 3.
Wzrost współpracy samorządów w zakresie wspierania ekonomii społecznej w tym:
1.
Liczbę zleconych zadań podmiotom ekonomii społecznej przez samorządy.
2.
Liczbę zastosowanych klauzul społecznych przy zlecaniu zadań/zamawianiu usług.
3.
Liczbę szkoleń dla pracowników samorządów w zakresie ekonomii społecznej
oraz liczba osób, które biorących udział w w/w szkoleniach.
4.
Liczbę wprowadzonych zmian do regulaminów podprogowych pod katem możliwości
świadomego
wspierania
lokalnych
podmiotów
ekonomii
społecznej
zamówieniami
samorządowymi.
5.
Liczbę upowszechnionych informacji, analiza zadań zlecanych przez samorządy.
6.
Liczbę zapisów dotyczących ekonomii społecznej jako ważnego elementu rozwoju
życia społecznego i gospodarczego w dokumentach strategicznych gmin i Powiatu Iławskiego
– zapis w co najmniej jednym dokumencie powiatu oraz każdej gminy (program współpracy
z organizacjami pozarządowymi, strategia rozwiązywania problemów społecznych).
CEL 4.
Zwiększenie liczby podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych
w Powiecie Iławskim w tym:
1.
Liczbę
przedsiębiorstw
społecznych
oraz
podmiotów
ekonomii
społecznej
korzystających z instrumentów urzędu pracy i innych.
2.
Liczbę
szkoleń
zawodowych
dla
przyszłych
pracowników
przedsiębiorstw
społecznych oraz liczba osób biorących udział w w/w szkoleniach.
13
3.
Liczbę podmiotów ekonomii społecznej oraz
przedsiębiorstw społecznych
korzystających z preferencyjnych udogodnień w zakresie opłat.
4.
Liczbę konsultacji przy zakładaniu przedsiębiorstw społecznych oraz liczba osób
biorących udział w w/w konsultacjach.
5.
Liczbę powstałych miejscowości tematycznych na terenie powiatu.
Wskaźniki zrealizowane i nie zrealizowane Powiatowego Programu Rozwoju Ekonomii
Społecznej w Powiecie Iławskim na lata 2014-2020” za 2015 r.
Cel 1 Zwiększenie wiedzy na temat ekonomii społecznej w społeczności Powiatu Iławskiego
WSKAŹNIKI
dane liczbowe
2014
1.
Liczba wyemitowanych materiałów medialnych na temat ekonomii
2015
1
1
aktywizacja
zawodowa
w
WTZ-Radio
Olsztyn,
1 strona pcpr
0
0
500
ulotek,
15
plakató
w
informacja
na
stronie
internetowej pcpr,
300 ulotek pcpr
kampaniach.
3
kampani
e
dla
180 os.
6
kampanii
w tym konferencja
dla ok.96 osób
łącznie 300 os.
5.
Liczba wykształconych specjalistów w zakresie ekonomii społecznej.
42
60 w tym:18 osób
w
roku
2015studia
podyplomowe,
szkolenia,
6.
Liczba opracowanych scenariuszy zajęć
3
Brak danych
społecznej.
2.
Liczba zorganizowanych punktów/stoisk promocyjnych na temat
ekonomii społecznej w ramach różnych wydarzeń publicznych.
3.
Liczba przygotowanych materiałów promocyjnych
(
ulotki, publikacje, produkty PS itd.).
4.
Liczba przeprowadzonych kampanii informacyjnych dotyczących
ekonomii społecznej oraz liczba osób, które wzięły udział w/w
dotyczących
ekonomii
społecznej dla uczniów szkół powiatu iławskiego oraz liczba uczniów,
35
którzy wzięli udział w w/w zajęciach.
7.
Liczba zorganizowanych spotkań stacjonarnych
i wyjazdowych
dotyczących ekonomii społecznej dla uczniów i kadry szkół Powiatu
5
Brak danych
120
Iławskiego oraz liczba uczniów i kadry szkolnej , którzy wzięli udział w
w/w spotkaniach i wyjazdach.
14
8.
Liczba zamieszczonych informacji na stronach internetowych instytucji
3
12
Liczba spotkań informacyjnych dla potencjalnie zainteresowanych
11
ekonomią
66
13 spotkań dla ok.
100 os.
i organizacji poświęcone ekonomii społecznej.
9.
społeczną
oraz
liczba
osób
biorących
udział
w/w
spotkaniach.
10.
Liczba artykułów informacyjnych w mediach lokalnych.
6
7
Cel 2 Wzmocnienie organizacji pozarządowych oraz pozostałych podmiotów ekonomii społecznej
WSKAŹNIKI
dane liczbowe
2014
2015
1.
Liczba przeprowadzonych szkoleń z zakresu przedsiębiorczości
społecznej oraz liczba osób biorących udział w/w szkoleniach.
9 dla 226
os.
15 dla ok.50 os.
2.
Liczba osób zatrudnionych o organizacjach pozarządowych w oparciu o
instrumenty pozostające w gestii Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie.
14
11 os. w tym:
staże
w
organizacjach,
3.
Liczba przeprowadzonych szkoleń i konsultacji doradczych dla
organizacji pozarządowych
oraz liczba organizacji pozarządowych
biorących udział w w/w formach wsparcia.
20/80
78/brak liczby
4.
Liczba przekazanych lokali na rzecz organizacji pozarządowych oraz
wysokość przyznanej pomocy rzeczowej dla organizacji pozarządowej .
4
Wysokość
pozyskanej
pomocy
rzeczowej
13 363,67
5.
Wysokość przyznanej
pozarządowych.
121385,0
0
1.943930
6.
Liczba organizacji pozarządowych oraz podmiotów ekonomii
społecznej korzystających
z mechanizmu wkładu
własnego/pożyczek/poręczeń oraz wysokość przyznanej w/w pomocy.
1
1
7.
Liczba szkoleń pełnomocników ds. współpracy jednostek samorządu
terytorialnego
z organizacjami pozarządowymi oraz liczba
osób biorących udział w w/w szkoleniach.
0
12
8.
Liczba działań mających na celu wsparcie Rady Organizacji
0
9
0
33
0
0
3
145
wolontariuszy
pomocy
finansowej
dla
organizacji
514488,8
0
Pozarządowych Powiatu Iławskiego, w szczególności w zakresie
współpracy z samorządami terytorialnymi.
9.
Liczba przyznanych nagród dla podmiotów wymienionych w Ustawie o
DPPiW.
10.
Liczba przeprowadzonych monitoringów, analiz potrzeb i problemów
organizacji pozarządowych w kontekście rozwoju ekonomii społecznej
11.
Liczba wolontariuszy oraz liczba osób/instytucji korzystających z
pomocy wolontarystycznej.
3 instyt.
15
12.
Liczba szkoleń dla wolontariuszy i koordynatorów wolontariatu oraz
liczba
osób
0
6 szkoleń dla 143
osób
biorących
w w/w szkoleniach.
13.
Liczba wypromowanych członków organizacji pozarządowych.
0
2 PSOUU koło w
Iławie
14.
Liczba
23
18
przeprowadzonych
spotkań
(doradczych,
szkoleniowych,
eksperckich) przy tworzeniu nowych organizacji pozarządowych.
15.
Liczba przedstawicieli organizacji pozarządowych w ciałach dialogu.
3
11
16.
Liczba spotkań promujących dobre praktyki współpracy organizacji
8/2
2
140
140 w tym 26
aktywne działania
3
1/10 os.
2/7
1/7 os.
5
3
pozarządowych z przedsiębiorcami
i instytucjami rynku
pracy, zwłaszcza w obszarze aktywizacji zawodowej oraz liczba
opracowanych materiałów promocyjnych.
17.
Liczba organizacji pozarządowych aktywnie współpracujących z
Centrum Organizacji Pozarządowych.
18.
Liczba osób oraz organizacji korzystających z Powiatowego Ośrodka
Wspierania Ekonomii Społecznej.
19.
Liczba spotkań oraz wizyt studyjnych dotyczących dobrych praktyk w
zakresie ekonomii społecznej oraz liczba osób biorących udział w w/w
spotkaniach i wizytach.
20.
Liczba spotkań Powiatowego Zespołu ds. Ekonomii Społecznej w
Powiecie Iławskim.
CEL 3.Wzrost współpracy samorządów w zakresie wspierania ekonomii społecznej.
WSKAŹNIK
dane liczbowe
2014
1.
Liczba zleconych zadań podmiotom ekonomii społecznej przez
2015
3
5
1
2
10/35
4/6
1
1
1
23
3
8 dokumenty
samorządy.
2.
Liczba zastosowanych klauzul społecznych przy zlecaniu
zadań/zamawianiu usług.
3.
Liczba szkoleń dla pracowników samorządów w zakresie
ekonomii społecznej oraz liczba osób, które biorących udział w
w/w szkoleniach.
4.
Liczba wprowadzonych zmian do regulaminów podprogowych
pod katem możliwości świadomego wspierania lokalnych
podmiotów
ekonomii
społecznej
zamówieniami
samorządowymi.
5.
Liczba upowszechnionych informacji, analiza zadań zlecanych
przez samorządy.
6.
Liczba zapisów dotyczących ekonomii społecznej jako
16
ważnego elementu rozwoju życia społecznego i gospodarczego
strategiczne
w dokumentach strategicznych gmin i Powiatu Iławskiego –
zapis w co najmniej jednym dokumencie powiatu oraz każdej
gminy (program współpracy
pozarządowymi,
strategia
z organizacjami
rozwiązywania
problemów
społecznych).
CEL 4.Zwiększenie liczby podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych
w Powiecie Iławskim.
WSKAŹNIKI
dane liczbowe
2014 2015
Liczba przedsiębiorstw społecznych oraz podmiotów ekonomii
1.
społecznej
0
0
1/2
1/2
32
Brak danych
0
0
0
0
korzystających
z instrumentów urzędu pracy i innych.
Liczba szkoleń zawodowych dla przyszłych pracowników
2.
przedsiębiorstw społecznych
oraz liczba osób biorących
udział w w/w szkoleniach.
Liczba podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw
3.
społecznych
korzystających
z preferencyjnych udogodnień w zakresie opłat.
Liczba
4.
konsultacji
przy
zakładaniu
przedsiębiorstw
społecznych oraz liczba osób biorących udział w w/w
konsultacjach.
Liczba powstałych miejscowości tematycznych na terenie
5.
powiatu.
IV. PODSUMOWANIE
W przygotowaniu danych do Monitoringu Powiatowego Program Rozwoju Ekonomii
Społeczne w Powiecie Iławskim na lata 2014-2020” brali udział przedstawiciele
Powiatowego
Zespołu
ds.
Ekonomii
Społecznej
w
Powiecie
Iławskim.
Monitoring opracowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie.
W wyniku zebranych danych do monitoringu Powiatowego Programu Rozwoju
Ekonomii Społecznej w Powiecie Iławskim na lata 2014-2020” z zakresu działań
w sektorze ekonomii społecznej stwierdza się, iż rozwój ekonomii społecznej w Powiecie
17
Iławskim jest coraz bardziej widoczny. Jak w poprzednim roku działania nie są równomierne
na terenie całego powiatu, natomiast widoczny jest postęp w tym zakresie i pozytywny wpływ
na rozwój w obszarze aktywnej integracji społecznej i zawodowej.
Widoczna zmiana nastąpiła w podniesieniu świadomości partnerów, samorządów,
podmiotów w obszarze faktycznego stosowania rozwiązań z zakresu ES w tym: zastosowanie
klauzul społecznych, czy pozytywnego klimatu do współpracy samorządów i organizacji
poprzez wymianę informacji, jak też realnego wejścia na rynek pracy osób bezrobotnych.
Ekonomia społeczna w 2015 rok rozwijała się poprzez:
-promowanie działań związanych z ekonomią społeczną w tym: organizację kampanii,
szkoleń i spotkań informacyjno-promocyjnych,
przygotowanie i dystrybucję ulotek
informacyjno- promocyjnych, promocję ekonomii społecznej na stronach internetowych,
- inicjowanie i wspieranie współpracy pomiędzy jednostkami sektora publicznego,
prywatnego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami ekonomii społecznej,
- zapewnianie spójności działań w zakresie rozwoju systemu wsparcia ekonomii społecznej
w powiecie.
Z przedstawionych danych wynika, iż na terenie powiatu iławskiego podejmowanych
jest wiele działań z zakresu ekonomii społecznej zainspirowanych pracami Powiatowego
Zespołu ds. ES, zwłaszcza zapisami Programu Rozwoju ES.
Najważniejsze z nich to:
1. Powołanie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie do Komitetu
Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Warmińsko-Mazurskim.
2. Inicjowanie prac związanych z utworzeniem Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości
w Powiecie Iławskim.
3. Funkcjonowanie
i rozwój Spółdzielni Socjalnej ,,HORYZONTY” świadczącej usługi
opiekuńcze i usługi sprzątania.
4. Kształcenie specjalistów z zakresu ekonomii społecznej. W 2015 roku na terenie powiatu
iławskiego wykształcono kolejnych 18 specjalistów z zakresu ekonomii społecznej
5. Przeprowadzenie 6 spotkań/ kampanii z zakresu przedsiębiorczości społecznej dla ok. 300
osób.
6. Działanie
140 organizacje pozarządowych współpracujących z Centrum Organizacji
Pozarządowych w tym 26 organizacji aktywnie podejmowało działania.
Nowa perspektywa finansowa z funduszy unijnych programu operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój na działania związane z rozwojem ekonomii społecznej zakłada znaczne
środki finansowe w wysokości 42 mln euro (ok. 170 mln zł).
18
Szanse dla rozwoju ekonomii społecznej w nowej perspektywie finansowej pojawiły
się w dokumentach stanowiących koncepcję realizacji funduszy europejskich w Polsce
w latach 2014-2020. Zgodnie z tymi założeniami promocja ekonomii społecznej
oraz przedsiębiorstw społecznych będzie odbywała się w ramach priorytetu inwestycyjnego
przypisanego do realizacji celu, jakim jest Promowanie włączania społecznego i walka
z ubóstwem. Ustawodawca wskazuje ekonomię społeczną jako jeden z elementów służących
realizacji kluczowych celów rozwojowych Polski w najbliższych latach. Proponuje, aby
wsparcie to odbywało się za równo na poziomie krajowym, jak i regionalnym.5
Nowe możliwości rozwoju ekonomii społecznej związane z unijnym wsparciem jest
szansą także dla podmiotów ekonomii społecznej funkcjonujących na terenie Powiatu
Iławskiego.
Aktywność wielu podmiotów i jednostek w tym obszarze pozwoli na systemowy
rozwój ekonomii społecznej w powiecie iławskim, a przede wszystkim na wzmocnienie
organizacji pozarządowych i zwiększenie liczby podmiotów ekonomii społecznej
oraz przedsiębiorstw społecznych.
5
http://nowaperspektywa.ngo.pl/wiadomosc/828042.html
19
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards