Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i lokali

advertisement
REGULAMIN
Rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania
rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i
podgrzewanie wody w Spółdzielni Mieszkaniowej „Ożarów”.
§ 1.
Rada Nadzorcza działając na podstawie § 82 ust. 1 pkt. 8 i 11 Statutu Spółdzielni określa zasady
rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami
lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody w Spółdzielni Mieszkaniowej „Ożarów”.
§ 2.
Postanowienia ogólne.
1. Koszty dostawy ciepła do budynków obejmują wydatki ponoszone przez Spółdzielnię w
związku z eksploatacją własnych źródeł ciepła i związanych z nimi sieciami przesyłowymi
oraz węzłami cieplnymi.
Do kosztów dostawy ciepła mogą być zaliczane wszystkie koszty uznawane za uzasadnione
dla wytwarzania ciepła, zgodnie z Rozporządzeniem ministra gospodarki z dnia 6
października 1998 roku w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf
oraz zasad rozliczeń w obrocie ciepłem, w tym rozliczeń z indywidualnymi odbiorcami w
lokalach ( Dz. U. nr 132, poz. 867).
W takim przypadku do kosztów wytwarzania i dostawy ciepła zaliczane są również koszty
utrzymania węzłów cieplnych eksploatowanych przez Spółdzielnię we własnym zakresie.
Nie mogą być zaliczane do kosztów wytwarzania i dostawy ciepła koszty utrzymania
instalacji wewnętrznych w budynkach; koszty te są zaliczane do kosztów gospodarki
zasobami mieszkaniowymi.
2. Koszty dostawy ciepła powinny być ewidencjonowane i rozliczane z wyodrębnieniem
podziału na koszty stałe i koszty zmienne.
3. Jeśli dla rozliczania niektórych składników kosztów dostawy ciepła jednostką fizyczną jest
m² powierzchni użytkowej lokali, to powierzchnię tę oblicza się według zasad określonych
polską norma PN-ISO 9836 i PN-70/B-02365.
Przy obliczaniu powierzchni przyjmuje się wymiary na wysokości 1,0 m ponad poziom
podłogi odpowiedniej kondygnacji. Wynik pomiaru powierzchni użytkowej lokalu podaje
się z dokładnością do 0,1m². Przy ustalaniu powierzchni nie wlicza się wnęk o powierzchni
rzutu poziomu do 0,1 m².
Powierzchnią użytkową lokalu mieszkalnego jest powierzchnia wszystkich pomieszczeń
znajdujących się w lokalu, bez względu na ich przeznaczenie i sposób używania, jak np.:
pokoje, kuchnie, przedpokoje, łazienki, ubikacje itp. pomieszczenia służące mieszkalnym i
gospodarczym celom użytkownika. Do powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego zalicza
się również powierzchnię zajętą przez meble wbudowane bądź obudowane. Nie wlicza się
do powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego: lodżii, antresol, pralni, suszarni, strychów,
piwnic.
Do powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego nie wlicza się tej części powierzchni w
pomieszczeniach o sufitach nierównoległych do podłogi ( np. w mansardach ), której
wysokość od podłogi do sufitu wynosi mniej niż 140 cm.
Jeżeli wysokość pomieszczenia lub jego części wynosi 140 do 220 cm, to do powierzchni
użytkowej lokalu mieszkalnego wlicza się 50 % powierzchni tego pomieszczenia lub jego
części.
Powierzchnię lokalu lub jego części o wysokości równej i wyższej od 220 cm zalicza się w
100%.
Do powierzchni lokalu użytkowego zalicza się powierzchnię wszystkich pomieszczeń
znajdujących się w nim oraz pomieszczeń przynależnych, jak: kuchnie, przedpokoje,
korytarze, łazienki, ubikacje, spiżarnie, alkowy, zamknięte pomieszczenia składowe, garaże,
komórki itp., z wyjątkiem strychów, antresol, balkonów, loggii, pawlaczy. Do powierzchni
lokalu użytkowego zalicza się również powierzchnie zajętą przez meble wbudowane lub
obudowane. Powierzchnia lokalu zajęta przez urządzenia techniczne związane z funkcją
danego lokalu jest powierzchnią tego lokalu. Powierzchnie pomieszczeń służących kilku
użytkownikom lokali ( np. wspólny korytarz, wspólne urządzenia sanitarne ) należy
doliczyć w częściach proporcjonalnych do powierzchni poszczególnych lokali.
Do powierzchni lokalu użytkowego zalicza się również powierzchnie piwnic przynależnych
do lokalu.
Do powierzchni lokali wielokondygnacyjnych zalicza się 50% powierzchni rzutu
poziomego schodów łączących poszczególne pomieszczenia wewnątrz lokalu.
4. Jako opomiarowanie umożliwiające indywidualne ustalenie ilości ciepła przypadającego na
poszczególne lokale uznaje się sytuacje, w których budynek posiada urządzenia pomiarowe
umożliwiające określenie ilości ciepła zużywanego na cele centralnego ogrzewania oraz
ilości ciepła zużywanego do podgrzewania wody, a poszczególne lokale mają zainstalowane
ciepłomierze lub podzielniki kosztów, wodomierze.
Jeśli w budynku tylko niektóre lokale nie mają zainstalowanych indywidualnych ciepłomierzy
lub podzielników kosztów, albo użytkownicy lokali uniemożliwiają odczyt wskazań tych
urządzeń – to lokale te traktuje się analogicznie jak opomiarowane z tym, że ilość ciepła
przypadającego na te lokale jest określana przez Zarząd Spółdzielni metodą szacunkową ( w
przeliczeniu na jednostkę powierzchni rozliczanego lokalu).
§ 3.
Zasady rozliczania kosztów dostawy ciepła.
1 .Koszty dostawy ciepła rozliczane są odrębnie dla każdego zespołu budynków
zasilanych z jednego źródła ciepła.
2. Fizyczną jednostką rozliczeniową kosztów dostawy ciepła dla lokali
z opomiarowanym zużyciem ciepła jest:
1) m² powierzchni użytkowej lokali – w odniesieniu do kosztów stałych ciepła
zużywanego na cele centralnego ogrzewania oraz na cele podgrzewania wody.
2) GJ w odniesieniu do kosztów zmiennych ciepła zużytego na cele centralnego
ogrzewania oraz na cele podgrzewania wody.
3) Przy rozliczaniu tych kosztów przyjmuje się udział kosztów stałych w kosztach ogółem
na podstawie analiz dotychczasowego kształtowania się tych kosztów
stałych.
3. Fizyczną jednostką rozliczeniową
kosztów dostawy ciepła dla lokali z nie
opomiarowanym zużyciem ciepła jest:
1) na cele centralnego ogrzewania - m² powierzchni użytkowej lokali,
2) na cele podgrzewania wody – m³ zużytej wody.
Wszystkie koszty oprócz kosztów zużycia gazu rozliczane są na poszczególne
kotłownie proporcjonalnie do powierzchni ogrzewanych przez poszczególne
kotłownie. Koszty zużycia gazu odnoszone są do poszczególnych kotłowni,
w których na następuje fizyczne jego zużycie związane z wytwarzaniem ciepła.
4. Koszty dostawy ciepła są rozliczane za okresy roczne liczone od 1 stycznia do 31
grudnia.
Wyniki rozliczeń podawane są do wiadomości lokatorom w terminie 30 dni
po sporządzeniu bilansu.
§ 4.
Ustalanie opłat za dostawę ciepła do lokali.
1. Opłaty za dostawę ciepła do lokali są ustalane zaliczkowo w oparciu o
przewidywany koszt jednostkowy wytwarzania ciepła w danym roku
rozliczeniowym w przeliczeniu na 1m ² p. u. m. z uwzględnieniem aktualnych
cen ciepła oraz średniej ilości ciepła dostarczonego do budynku ( jednostki
rozliczeniowej ) określonej w § 3 ust. 1 obliczanej dla ostatniego okresu
rozliczeniowego.
2. Jeśli w ciągu okresu rozliczeniowego następują zmiany w warunkach dostawy
ciepła powodujące istotne zmiany w wysokości kosztów ( np. podwyżka cen
ciepła ), to dopuszczalna jest korekta zaliczkowo ustalonych opłat za dostawę
ciepła do lokali. Decyzję o tej korekcie podejmuje Rada Nadzorcza Spółdzielni.
3. Wymiar opłat za dostawę ciepła do lokali jest dokonywany w rozbiciu na:
1) opłaty za centralne ogrzewanie
- opłata stała
- opłata zmienna
2) opłaty za podgrzewanie wody
- opłata stała
- opłata zmienna
Opłaty są pobierane przez 12 miesięcy okresu rozliczeniowego.
4. Jeśli wszystkie lokale w danym budynku są wyposażone w ciepłomierze
wskazujące ilość dostarczonego ciepła ( w GJ ), a suma wskazań ciepłomierzy
indywidualnych jest niższa od wskazań ciepłomierza głównego budynku,
to różnica jest rozliczana jako składnik kosztów stałych proporcjonalnie do
powierzchni użytkowej lokali.
5. Obowiązek wnoszenia opłat za dostawę ciepła do lokalu powstaje z dniem
postawienia lokalu przez Spółdzielnię do dyspozycji użytkownika, choćby
faktycznie objęcie lokalu nastąpiło po tym dniu.
O dacie postawienia lokalu do dyspozycji użytkownika Spółdzielnia zawiadamia
go pisemnie przed tą datą.
Obowiązek wnoszenia opłat ustaje z dniem fizycznego opróżnienia lokalu i oddania
kluczy Spółdzielni.
Jeśli użytkownik zwalnia lokal nie odnowiony, obowiązany jest pokryć opłaty
za dostawę ciepła w okresie remontu ( niezależnie od pokrycia kosztów odnowienia ),
jednak nie dłużej niż za 14 dni od daty fizycznego opróżnienia lokalu.
O dacie postawienia lokalu do dyspozycji Spółdzielni użytkownik jest obowiązany
zawiadomić Spółdzielnię pisemnie przed tą datą.
6. Opłaty za dostawę ciepła do lokalu są płatne z góry do końca każdego miesiąca.
Od opłat wnoszonych z opóźnieniem przekraczającym 10 dni Spółdzielnia
nalicza ustawowe odsetki za zwłokę.
Zarząd Spółdzielni może podjąć decyzję o odstąpieniu od naliczenia odsetek za
zwłokę, jeśli opóźnienie we wnoszeniu opłat było spowodowane trudną sytuacją
materialną lub życiowa użytkownika lokalu i zobowiązał się on do uregulowania
zaległości w opłatach w terminie określonym przez Zarząd.
7. O zmianie wysokości opłat za dostawę ciepła do lokalu Spółdzielnia zawiadamia
użytkowników lokali pisemnie przed datą podwyżki opłat, chyba, że podwyżka
jest spowodowana decyzjami urzędowymi podjętymi w terminie
uniemożliwiającym Spółdzielni wyprzedzające zawiadomienie użytkowników lokali.
8. Opłaty za dostawę ciepła do lokali mogą być wnoszone przelewem pocztowym lub
bankowym na rachunek bankowy Spółdzielni.
9. Jeśli faktycznie koszty i przychody gospodarki cieplnej w danym okresie
rozliczeniowym wykażą różnicę w porównaniu do rozliczenia wstępnego
( zaliczkowego ), to zwiększa ona odpowiednie koszty lub przychody gospodarki
cieplnej w następnym okresie rozliczeniowym.
Niedobory powiększają koszty następnego okresu rozliczeniowego, a nadwyżki
będą zaliczane członkom na poczet wpłat za dostarczone ciepło w roku następnym.
W przypadku lokali z indywidualnym opomiarowaniem zużycia ciepła ( § 2 ust. 4 )
różnice są ewidencjonowane i rozliczane odrębnie dla poszczególnych lokali.
Nadwyżka jest zaliczana członkom na poczet wpłat za dostarczone ciepło w
następnym roku, a niedobory są pokrywane dodatkowymi wpłatami członków.
W przypadku zaległości w opłatach nadwyżkę zalicza się na poczet zadłużenia.
Niniejszy regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą Uchwałą nr 446
z dnia 09.04.2003r.
Sekretarz Rady Nadzorczej
Przewodniczący Rady Nadzorczej
... ...........................................
(-) Mariola Zawadzka-Kamola
...................................................
(-) Tadeusz Złotkowski
Ożarów Mazowiecki dnia 09.04.2003r.
Dokonano aktualizacji podstaw prawnych zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej nr 503
z dnia 11.05.2005r.
Download