66699 pl 66699 y1

advertisement
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
(12)
OPIS OCHRONNY
WZORU UŻYTKOWEGO
(19)
PL
(11)
(13)
(21) Numer zgłoszenia: 120660
Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej
66699
Y1
(51) Int.Cl.
A61B 5/02 (2006.01)
(22) Data zgłoszenia: 18.11.2005
Stabilizator pola operacyjnego mięśnia serca
(54)
(62) Numer zgłoszenia macierzystego:
378084
(73) Uprawniony z prawa ochronnego:
POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL
GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY,
Gdańsk, PL
(43) Zgłoszenie ogłoszono:
28.05.2007 BUP 11/07
(72) Twórca(y) wzoru użytkowego:
(45) O udzieleniu prawa ochronnego ogłoszono:
PL 66699 Y1
30.08.2013 WUP 08/13
ANTONI NOWAKOWSKI, Gdańsk, PL
JERZY WTOREK, Jankowo, PL
KRZYSZTOF KUDLAK, Gdańsk, PL
JANUSZ SIEBERT, Gdańsk, PL
2
PL 66 699 Y1
Opis wzoru
Przedmiotem wzoru użytkowego jest stabilizator pola operacyjnego mięśnia serca.
Z opisu patentowego nr WO2005077260 znane jest urządzenie do stabilizacji pola operacyjnego mięśnia serca, które wyposażone jest w elektrody, które połączone są poprzez interfejs z miernikiem impedancji współpracującym z systemem akwizycji danych.
Z opisu patentowego US20030195408A1 znany jest system elektrod do pomiaru pracy serca.
Elektrody te zawierają przyssawki do ciała osoby badanej.
Znane są przyssawki do unieruchamiania pola operacji chirurgicznej wykonywanej na pracującym sercu składające się z trzymaka, zaopatrzonego w komory ssące. Z komór ssących umieszczonych w obudowie wyprowadzone są kanaliki połączone z rurką zakończoną, która zakończona jest
króćcem. Przyssawki mocowane są nieruchomo w statywach i podłączane są poprzez króciec do
pompy próżniowej.
Stabilizator pola operacyjnego mięśnia serca, który zaopatrzony jest w głowicę, w której osadzone są przyssawki, których komory ssące umieszczone są w obudowie charakteryzuje się według
wzoru użytkowego tym, że przyssawki zaopatrzone są w elektrody, które naniesione są na powierzchnię roboczą obudowy komór ssących.
Wzór użytkowy umożliwia stabilizację pola operacyjnego mięśnia serca i jednocześnie kontrolę
właściwości elektrycznych mięśnia serca, co pozwala na natychmiastową reakcję kardiochirurgiczną
w przypadku wystąpienia jakichkolwiek powikłań śródoperacyjnych.
Wzór użytkowy objaśniony jest bliżej w przykładowej postaci przedmiotu i na rysunku, na którym
fig. 1 przedstawia widok ogólny stabilizatora pola operacyjnego od strony roboczej; fig. 2 - schemat
urządzenia do monitorowania mięśnia serca operowanego z użyciem stabilizatora.
Głowica 5 stabilizatora pola operacyjnego O mięśnia serca S zaopatrzona jest w dwie przyssawki 3. Każda przyssawka 3 zaopatrzona jest w obudowę 4, w której wykonane są dwie komory
ssące 1. Na powierzchnię obudowy 4 od strony roboczej stykającej się z powierzchnią mięśnia serca
S naniesione są elektrody 2.
W trakcie operacji komory ssące 1 zostają mocno przyssane do powierzchni mięśnia serca S,
dzięki podciśnieniu wytwarzanemu przez pompę próżniową P. W rezultacie pole operacyjne O zajmuje
niezmienną pozycję.
Elektrody 2 służą do pomiaru immitancji elektrycznej na powierzchni mięśnia serca S. Dane te
są przekazywane do interfejsu I, a następnie do miernika imitacyjnego M i do systemu akwizycji danych K.
Zastrzeżenie ochronne
Stabilizator pola operacyjnego mięśnia serca, który zaopatrzony jest w głowicę, w której osadzone są przyssawki, których komory ssące umieszczone są w obudowie, znamienny tym, że przyssawki 3 zaopatrzone są w elektrody 2, które naniesione są na powierzchnię roboczą obudowy 4 komór ssących 1.
PL 66 699 Y1
Rysunki
3
4
PL 66 699 Y1
Departament Wydawnictw UP RP
Download