Kierunek studiów: Rolnictwo Nazwa przedmiotu: Rynek sprzętu

advertisement
Kierunek studiów: Rolnictwo
Nazwa przedmiotu: Rynek sprzętu rolniczego
Przedmioty wprowadzające oraz wymogi wstępne: brak
Liczba godzin zajęć dydaktycznych:
Wykłady: 2 godz. tygodniowo
Założenia i cele przedmiotu
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z ciągnikami oraz maszynami rolniczymi i leśnymi oferowanymi w Polsce i na terenie UE. Zamierzonym
efektem wykładów będzie dostarczenie studentom niezbędnej wiedzy umożliwiającej wstępną ocenę handlową oferowanego sprzętu przeprowadzoną w
oparciu o analizę głównych parametrów technicznych i eksploatacyjnych opisanych przez producenta danego sprzętu. Wiedza ta będzie mogła być
wykorzystywana w doradztwie rolniczym oraz w szeroko rozumianym handlu. Szczególna uwaga będzie poświęcona omówieniu zasad prawidłowego
użytkowania tego sprzętu.
Metody dydaktyczne
Przewiduje się prowadzenie klasycznych wykładów z pełnym wykorzystaniem nowoczesnych technik multimedialnych.
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:
Pisemne zaliczenie wykładów (test zaliczeniowy)
Tematyka wykładów:
1. Krajowy rynek ciągników rolniczych.
Charakterystyka firm oferujących polskim rynku ciągniki rolnicze oraz charakterystyka oferty handlowej tych firm.
2. Rynek maszyn do transportu rolniczego.
Charakterystyka firm oferujących polskim rynku maszyny transportowe oraz charakterystyka oferty handlowej tych firm.
3. Rynek maszyn do prac ziemnych
Charakterystyka firm oferujących polskim rynku maszyny do prac ziemnych oraz charakterystyka oferty handlowej tych firm.
4. Rynek maszyn do nawadniania i melioracji
Charakterystyka firm oferujących polskim rynku maszyny do nawadniania i melioracji oraz charakterystyka oferty handlowej tych firm.
5. Rynek maszyn do kształtowania terenów zieleni i prac komunalnych
Charakterystyka firm oferujących polskim rynku maszyny i urządzenia wykorzystywane do kształtowania terenów zieleni i do prac komunalnych oraz
charakterystyka oferty handlowej tych firm.
6. Rynek maszyn do uprawy roli
Charakterystyka firm oferujących polskim rynku maszyny do uprawy roli oraz charakterystyka oferty handlowej tych firm.
7. Rynek maszyn do siewu i sadzenia
Charakterystyka firm oferujących polskim rynku maszyny do siewu i sadzenia oraz charakterystyka oferty handlowej tych firm.
8. Rynek maszyn do konserwacji płodów rolnych
Charakterystyka firm oferujących polskim rynku maszyny do konserwacji płodów rolnych oraz charakterystyka oferty handlowej tych firm.
9. Rynek maszyn dla ogrodnictwa, warzywnictwa i sadownictwa.
Charakterystyka firm oferujących polskim rynku maszyn dla ogrodnictwa, warzywnictwa i sadownictwa oraz charakterystyka oferty handlowej tych firm.
10.Rynek maszyn do nawożenia i ochrony roślin
Charakterystyka firm oferujących polskim rynku maszyny do nawożenia i ochrony roślin oraz charakterystyka oferty handlowej tych firm.
11.Rynek maszyn do zbioru zbóż i kukurydzy
Charakterystyka firm oferujących polskim rynku maszyn do zbioru zbóż i kukurydzy oraz charakterystyka oferty handlowej tych firm.
12.Rynek maszyn do zbioru okopowych.
Charakterystyka firm oferujących polskim rynku maszyny do zbioru okopowych oraz charakterystyka oferty handlowej tych firm.
13.Rynek maszyn do prac w hodowli i pielęgnacji lasu
Charakterystyka maszyn wykorzystywanych w gospodarce leśnej oraz charakterystyka oferty handlowej tych firm.
14.Rynek maszyn do pozyskiwania drewna.
Charakterystyka firm oferujących wielooperacyjne maszyny do pozyskiwania drewna. Oferta handlowa firm.
15.Rynek maszyn do zrywki drewna.
Charakterystyka firm oraz oferty maszyn i urządzeń do zrywki drewna.
.
Zalecana literatura:
Katalogi producentów sprzętu rolniczego i leśnego
Prowadzący:
prof. dr hab. Włodzimierz Białczyk – odpowiedzialny za przedmiot,
dr inż. Jarosław Czarnecki
dr inż. Jan Sadło,
dr inż. Anna Cudzik
[email protected]
Download