C - Satfilm

advertisement
EAN-13
• ciągły
• numeryczny
• modularny (n=7)
• wymiar X = 0,33 mm
A lub B
C
• samosprawdzalny (zawiera cyfrę kontrolną)
• znaki kodowane wg zbiorów A, B, C
• dwie wersje kodu:
 pełna EAN-13
 skrócona EAN-8
1
A
B
C
2
System
numerowy
Numer
producenta
XXX
XXXX
XXX
XXXXX
XXX
XXXXXX
XXX
XXXXXXX
Numer
produktu
Cyfra
kontrolna
XXXXX
X
XXXX
X
XXX
X
XX
X
3
Kodowanie lewej strony
Nieparzyste
(A)
Parzyste
(B)
Kodowanie
prawej
strony
(C)
0
0001101
0100111
1110010
1
0011001
0110011
1100110
2
0010011
0011011
1101100
3
0111101
0100001
1000010
4
0100011
0011101
1011100
5
0110001
0111001
1001110
6
0101111
0000101
1010000
7
0111011
0010001
1000100
8
0110111
0001001
1001000
9
0001011
0010111
1110100
ZNAK
4
Cyfry na kolejnych miejscach
Kodowana
cyfra
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
0
A
A
A
A
A
A
C
C
C
C
C
C
1
A
A
B
A
B
B
C
C
C
C
C
C
2
A
A
B
B
A
B
C
C
C
C
C
C
3
A
A
B
B
B
A
C
C
C
C
C
C
4
A
B
A
A
B
B
C
C
C
C
C
C
5
A
B
B
A
A
B
C
C
C
C
C
C
6
A
B
B
B
A
A
C
C
C
C
C
C
7
A
B
A
B
A
B
C
C
C
C
C
C
8
A
B
A
B
B
A
C
C
C
C
C
C
9
A
B
B
A
B
A
C
C
C
C
C
C
5
460-469
477
481
590
400 - 440
482
859
858
599
6
USA i Kanada:
000 - 139
Chiny:
690 – 695
Wlk. Brytania:
500 – 509
Japonia:
450+459/490-499
Kody wagowe:
200 - 299
7
STOP
MARGINES
6 ZNAKÓW
DANYCH
MARGINES
START
6 ZNAKÓW
DANYCH
>
ZNAK
ROZDZIELAJĄCY
8
NOŚNIKI DANYCH
EAN/UPC
IDENTYFIKATORY
GS1
Kod-128
(GS1-128)
ITF-14
GTIN
DataMatrix
(Globalny
Numer
Jednostki
Handlowej)
DataBar
SSCC
GLN
Seryjny Numer
Jednostki
Wysyłkowej)
(Globalny
Numer
Lokalizacyjny)
9
Globalne numery identyfikacyjne:
GTIN - Globalny Numer Jednostki Handlowej
(Global Trade Item Number)
GTIN służy do unikalnej identyfikacji jednostek
handlowych* na całym świecie.
*Jednostka handlowa jest to dowolna jednostka
(produkt lub usługa), która może być wyceniana,
zamawiana lub fakturowana w celach handlowych
pomiędzy uczestnikami w dowolnym punkcie łańcucha
dostaw.
10
Jednostki handlowe oznacza się numerem GTIN, z
wykorzystaniem jego wszystkich czterech struktur:
 GTIN–8,
 GTIN–12,
 GTIN–13,
 GTIN–14.
Wybór struktury numeru zależy od rodzaju towaru
i zakresu aplikacji użytkownika.
11
Najczęstszym zastosowaniem GTIN jest
identyfikacja jednostek konsumenckich,
przeznaczonych do składowania w punkcie
sprzedaży detalicznej.
Najczęściej stosuje się GTIN-13 lub gdy jednostki
handlowe są małe – GTIN-8.
12
GTIN-13
13
Obowiązujące w Polsce struktury numerów GTIN-13
Wskaźnik
Prefiks
Polskieg GS1
1-9
590
Numer firmy
(jednostki
kodującej)
J1 J2 J3 J4
J1 J2 J3 J4 J5
J1 J2 J3 J4 J5 J6
J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7
Oznaczenie
jednoski
produktu
Cyfra
kontrolna
T1 T2 T3 T4 T5
K
T1 T2 T3 T4
K
T1 T2 T3
K
T1 T2
K
Obowiązujące w Polsce struktury numerów GTIN-14
Wskaźnik
Prefiks
Polskiego GS1
1-9
590
Numer firmy
(jednostki
kodującej)
J1 J2 J3 J4
J1 J2 J3 J4 J5
J1 J2 J3 J4 J5 J6
J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7
Oznaczenie
jednostki
produktu
Cyfra
kontrolna
T1 T2 T3 T4 T5
K
T1 T2 T3 T4
K
T1 T2 T3
K
T1 T2
K
14
Poziomy pakowania
GTIN-13 5902150000154
GTIN-14
-
5902150000161
5902150000178
15902150000167
25902150000186
15
Obowiązujące w Polsce struktury numerów GTIN-8
Prefiks Polskieg GS1
Oznaczenie
jednostki
produktu
Cyfra kontrolna
590
T1 T2 T3 T4
K
16
Odrębny numer GTIN jest wymagany każdorazowo, gdy
jakakolwiek z cech danej jednostki zmienia się w sposób
znaczący dla procesu handlowego.
Cechami jednostki handlowej są:
 nazwa, marka oraz opis produktu,
 typ i odmiana produktu
 wymiary opakowania i jego cechy,
 ilość produktu,
 poziom zgrupowania jednostki handlowej.
17
UWAGA:
1. Cena nie jest istotnym kryterium zmiany numeru
GTIN (o ile nie jest wydrukowana na jednostce
handlowej)
2. Przepisy krajowe i lokalne mają pierwszeństwo przed
standardem GS1
18
Próbki i jednostki testowe
Źródło: www.gs1pl.org
19
Zgrupowania tej samej detalicznej jednostki handlowej
NOWY
GTIN
NOWY
GTIN
Źródło: www.gs1pl.org
20
Niewielka zmiana – zastąpienie istniejącej jednostki handlowej
nową
Źródło: www.gs1pl.org
21
22
Owoce zmieniają się w zależności od pory roku
Źródło: www.gs1pl.org
23
Zmiana deklarowanej wagi lub ilości
Źródło: www.gs1pl.org
24
Źródło: www.gs1pl.org
25
Zmiana wielkości opakowania – powyżej 20%
Źródło: www.gs1pl.org
26
Zmiana standardowego zgrupowania jednostek handlowych
Źródło: www.gs1pl.org
27
Źródło: www.gs1pl.org
28
PROMOCJE
Źródło: www.gs1pl.org
29
Próbka dołączona do produktu
Źródło: www.gs1pl.org
30
Prezent wewnątrz opakowania
Źródło: www.gs1pl.org
31
Źródło: www.gs1pl.org
32
Źródło: www.gs1pl.org
33
Źródło: www.gs1pl.org
34
35
Wybór kodu kreskowego
Numer
Symbol kodu
kreskowego
GTIN-8
EAN-8
GTIN-13
EAN-13
ITF-14
GS1-128
GTIN-14
GS1-128
ITF-14
36
Lokalizacje (umiejscowienie) kodów kreskowych
Multipaki
Dwa numery nie mogą być widoczne na
jednym opakowaniu!
37
SSCC - Seryjny Numer Jednostki Wysyłkowej
(Serial Shipping Container Code)
SSCC jest standardowym 18-cyfrowym numerem
identyfikacyjnym, stosowanym do unikalnej
identyfikacji jednostek logistycznych*
(transportowych i/lub magazynowych).
*Jednostka logistyczna jest to
jednostka o dowolnym
składzie,
utworzona
do
transportu
i/lub
składowania, która jest śledzona i
identyfikowana w całym łańcuchu
dostaw.
38
STRUKTURA SSCC
39
PODSTAWOWA ETYKIETA SSCC
40
ETYKIETA LOGITYCZNA
Informacje na etykiecie dzielą się na dwa rodzaje:
 czytelne wzrokowo (tekst i grafika),
 czytelne maszynowo (kody kreskowe).
ETYKIETA LOGITYCZNA GS1
SKŁADA SIĘ Z 3 CZĘSCI
41
Segment 1
Nadawca wysyłki, adres
nadawcy, opis
transportowanego
produktu
42
Segment 2
SSCC OBOWIĄZKOWY
nr serii, data ważności,
liczba sztuk na palecie
43
Segment 3
Ostatnia część etykiety
zawiera kod kreskowy
GS1-128, który jest
nośnikiem informacji
alfanumerycznych
zawartych powyżej.
44
Identyfikatory Zastosowania (IZ) - prefiksy definiujące znaczenie
i format pola danych, które po nim następuje. Każdy IZ składa się z 2
do 4 cyfr, po których następuje pole danych.
(00) – Seryjny Numer Jednostki Wysyłkowej
(01) – Globalny Numer Jednostki Handlowej
(02) – Identyfikator jednostek handlowych zawartych
w jednostce logistycznej
(10) – Numer serii lub partii produkcyjnej
(11) – Data produkcji (RR-MM-DD)
(12) – Data płatności (RR-MM-DD)
(13) – Data pakowania (RR-MM-DD)
(15)– Najlepsze przed (best before)
(17) – Maksymalna data trwałości (use by)
(37) – Liczba jednostek handlowych zawartych w
jednostce logistycznej
45
Miary logistyczne:
(A1-A4)(N1-N6)
46
(400) – Numer zamówienia
(401) – Numer przesyłki
(402) – Numer identyfikacyjny wysyłki
(422) – Kraj pochodzenia jednostki handlowej
(422) + ISO kraju
(424) – Kraj przetworzenia jednostki handlowej
(7001) – Natowski numer magazynowy
(90) – Informacje uzgodnione pomiędzy partnerami
handlowymi: (90)(X1X30)
47
Źródło: www.gs1pl.org
48
Download