WYKŁADOWCY SGH Maria Aluchna dr hab. Maria Aluchna

advertisement
WYKŁADOWCY SGH
Maria Aluchna
dr hab. Maria Aluchna – profesor nadzwyczajny w Katedrze Teorii Zarządzania
Szkoły Głównej Handlowej. Specjalizuje się w problematyce ładu korporacyjnego,
społecznej
odpowiedzialności
biznesu
i
zarządzania
strategicznego.
Stypendystka między innymi Deutscher Akademischer Austauschdienst (pobyt na
Universität Passau), Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta (pobyt na Columbia
University) i Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Obecnie prowadzi zajęcia między
innymi z Nadzoru korporacyjnego i Zarządzania strategicznego, a także zajęcia z
zakresu wybranych zagadnień zarządzania i ładu korporacyjnego na studiach
podyplomowych, doktoranckich, MBA oraz w ramach szkoleń dla przedsiębiorstw.
Członek European Corporate Governance Institute (ECGI), European Academy of
Management (EURAM), a także Rady Naukowej Kolegium Zarządzania i Finansów
SGH, Komitetu Nauk o Zarządzaniu Polskiej Akademii Nauk oraz kolegiów
redakcyjnych
w czasopismach „European Journal of Economics and
Management”, „Journal of Knowledge Globalization”, „Przegląd Organizacji i eMentor. Kierownik Podyplomowych Studiów Zarządzania Produktami i Usługami
SGH. Gościnnie wykładała między innymi na Cambridge University, Nottingham
Business School, BPP University College, ZHAW School of Management and Law
(Winterthur) oraz Universidad Internacional de Cataluña. Autorka wielu publikacji
w tym monografii (m.in. Własność a corporate governance. Systemy, rynki,
przedsiębiorstwa, Kierunki rozwoju polskich grup kapitałowych. Pespektywa
międzynarodowa oraz Mechanizmy corporate governance w spółkach giełdowych,
współredaktorka książki Zarządzanie japońskie. Ciągłość i zmiana), artykułów w
czasopismach polisach i zagranicznych. ”. Obecnie współpracuje z kancelarią
prawną Głuchowski, Siemiątkowski i Zwara w zakresie ładu korporacyjnego.
Grażyna Aniszewska
dr hab., prof. SGH, pracownik Katedry Teorii Zarządzania SGH, kierownik
Canadian Executive MBA Program (CEMBA), były Dyrektor Wykonawczy Polsko Japońskiego Centrum Zarządzania SGH, były członek Rady Nadzorczej „ANWIL”
SA.
Specjalizacja: kulturowe aspekty fuzji i przejęć, zarządzanie transkulturowe,
zachowania organizacyjne, społeczna odpowiedzialność biznesu. Liczne staże
zagraniczne m.in.: Université du Quebec à Montreal, Kanada; University of
Minnesota, Minneapolis, USA; Erasmus University, Rotterdam, Holandia.
Szkolenia JICA i AOTS w Japonii.
Piotr Płoszajski
Piotr Płoszajski - profesor i kierownik Katedry Teorii Zarządzania w Szkole
Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwent Harvard Business School,
stypendysta m.in. The British Academy, Keyo Univ. (Tokyo) i Sloan School of
Management, MIT, USA. Dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii PAN (1987-91),
Dyrektor Generalny PAN (1994-98), Prorektor SGH ds. Współpracy z Zagranicą
(2005-08). Założyciel Polsko-Japońskiego Centrum Zarządzania w SGH.
Współtwórca programu Warsaw Executive MBA (z Univ. of Minnesota, USA).
Zajmuje się strategiami zarządzania w Nowej Gospodarce: wpływem technologii
na modele biznesowe, internetem obiektów, Big Data, CSR 2.0 i prosumpcją.
Współautor
szeregu
badań
międzynarodowych
nt.
m.in.:
nowej
przedsiębiorczości, zarządzania wiedzą, innowacyjności, CSR i tacit knowledge.
Autor ponad 200 publikacji, w tym kilku książek w języku angielskim.
Wykładowca na kilkudziesięciu uniwersytetach w Europie, USA, Japonii, Indiach,
Afryce Płd. i Nowej Zelandii. Obecnie: Visiting Professor na uniwersytetach w
Wiedniu, Minneapolis, Kijowie, Lwowie i Dortmundzie. Wielokrotnie wybierany
najlepszym wykładowcą w programach magisterskich i MBA.
Konsultant i wykładowca w wielu korporacjach, m.in.: Samsung, HP, PZU,
MasterCard, Microsoft, Orange, T-Mobile, Oracle, P&G, McKinsey, L’Oreal, Ergo
Hestia, Nordea, Polimex, PKO SA, Lafarge, ING. Członek kilku rad nadzorczych.
Rafał Mrówka
Dr hab. Rafał Mrówka pracuje w Katedrze Teorii
Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,
gdzie specjalizuje się w analizie nowoczesnych modeli
organizacji, problemach przywództwa gospodarczego,
badaniach satysfakcji i zaangażowania pracowników,
zarządzaniu kompetencjami pracowników oraz public
relations. Jest on także kierownikiem i wykładowcą
programu MBA-SGH oraz kierownikiem Podyplomowych
Studiów
Public
Relations
i
Strategicznego
Komunikowania w Firmach w SGH.
Jest autorem
kilkudziesięciu artykułów i prac naukowych, w tym
książek
„Przywództwo
w
organizacjach.
Analiza
najlepszych praktyk” (Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010) i
„Organizacja hiperarchiczna – czynniki kreujące, geneza modelu, zarządzanie”
(Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013) – rozprawa habilitacyjna, nowe
trendy w zarządzaniu, nowe modele biznesowe oparte o wykorzystanie podejścia
open source i współpracy w wirtualnych społecznościach.
Rafał Mrówka działa także aktywnie na rynku doradczym i szkoleniowym – ma 15
lat doświadczenia w prowadzeniu projektów dla biznesu, jest współwłaścicielem
firmy konsultingowo-szkoleniowej IMMOQEE Sp. z o.o. W swojej pracy w
konsultingu współpracował m.in. z Umbrella Project (program UNDP – agendy
ONZ w Polsce), BIGRAM Personnel Consulting, ITO - United Change Company.
Realizował projekty m.in. dla: Hewlett-Packard, Euler Hermes, Tetra Pak,
Schneider Electric, Wabco, Microsoft, Auchan, EDS, Esselte, Siemens, Allianz,
Totalizator Sportowy, Grupa Hotelowa Orbis, Leroy Merlin, Cersanit. Specjalizuje
się badaniach satysfakcji pracowników, pobudzaniu zaangażowania pracowników,
programach wspierania innowacyjności organizacji, programach rozwoju
kompetencji menedżerów oraz budowaniem wizerunku organizacji, osób,
produktów.
Więcej informacji: http://akson.sgh.waw.pl/~rmrowka/
Bogdan Mróz
Bogdan Mróz - profesor nauk ekonomicznych, wykładowca Szkoły Głównej
Handlowej w Warszawie. Ukończył podyplomowe studia menedżerskie we
Włoszech (Scuola Enrico Mattei w Mediolanie) oraz 9-miesięczny program
zaawansowanego kształcenia menedżerskiego dla wykładowców szkół biznesu
(Advanced Management Education Program) w School of Business-Carleton
University w Ottawie.
Współpracował jako konsultant i menedżer projektów z polskimi i
zagranicznymi firmami konsultingowymi (Polexpert, RPR Group, Central Europe
Trust, Centro Analisi Strategiche). Uczestniczył jako wykładowca i trener w
szkoleniach dla kadry menedżerskiej organizowanych m.in. pod auspicjami
Polskiego Towarzystwa Marketingu oraz Polskiej Fundacji Promocji Kadr. Jest
również wykładowcą na studiach podyplomowych i doktoranckich w Szkole
Głównej Handlowej.
Mikołaj Pindelski
dr Mikołaj Pindelski – specjalizuje się w realizacji strategii, zarządzaniu
operacyjnym, zarządzaniu sprzedażą (w tym wielokanałową), systemami saas w
sprzedaży, komercjalizacją produktów i usług oraz innowacji. Trener, ekspert,
doradca i kierownik projektów biznesowych w tym zakresie. w Szkole Głównej
Handlowej w Warszawie kierownik podyplomowych studiów Zarządzania
Sprzedażą, adiunkt w Katedrze Teorii Zarządzania. Autor licznych publikacji i
wykładowca m.in. w Institute of Management Technology Indie i Nottingham
Trent University
dr Justyna Szumniak-Samolej
Dr Justyna Szumniak-Samolej – adiunkt w Katedrze Teorii Zarządzania w
Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Prowadzi wykłady, szkolenia, badania
naukowe z zakresu m.in. społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), mediów
społecznościowych, otwartych innowacji, zarządzania w gospodarce sieciowej
oraz nowych modeli biznesowych. Autorka i współautorka licznych publikacji
(m.in. książek: Potencjał biznesowy mediów społecznościowych, Poltext 2015;
Odpowiedzialny biznes w gospodarce sieciowej, Poltext 2013). Prowadzi zajęcia i
współpracuje z: Fundacją Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych,
Akademią L. Koźmińskiego w Warszawie, Uniwersytetem Ekonomicznym we
Wrocławiu, University of Technology Sydney (Australia), Nottingham Business
School, Nottingham (UK). Współorganizatorka ogólnopolskich konferencji
naukowych nt. społecznej odpowiedzialności organizacji. Ekspert w konkursie
„Dobroczyńca Roku” organizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w
Polsce.
UK, Tel Aviv University Izrael.
Joanna Żukowska
Adiunkt w Instytucie Międzynarodowego Zarządzania i Marketingu w Szkole
Głównej Handlowej w Warszawie. Współpracownik Centrum Rozwoju Edukacji
Niestacjonarnej SGH. Ekspert i partner IMMOQEE. Posiada Międzynarodowy
Certyfikat Trenera w zakresie treningu, uczenia się i rozwoju wydawanego jest
przez Edexcel i BTEC Professional Qualifications. Uzyskała certyfikat CoachWise
posiadający akredytację Internetional Coach Federation. Specjalizuje się w
coachingu, marketingu strategicznym, strategiach konkurencji, komunikacji,
kreowaniu relacji z klientem. Autorka licznych publikacji naukowych powyższej
tematyki, prelegentka podczas konferencji i seminariów, a także konsultant przy
wdrażaniu powyższych rozwiązań w organizacjach.
WYKŁADOWCY SPOZA SGH
Dr hab. Grzegorz Bełz, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Dr hab. Grzegorz Bełz, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu jest
kierownikiem Katedry Projektowania Systemów Zarządzania na Wydziale
Zarządzania, Informatyki i Finansów.
Jego zainteresowania badawcze obejmują zagadnienia rozwoju i doskonalenia
przedsiębiorstw, kształtowania strategii oraz nowych modeli biznesowych i
organizacyjnych, a także związane z powyższymi procesy kompleksowych zmian
organizacyjnych. Obecnie koncentruje się na badaniach potencjału
dostosowawczego związanych m.in. ze strategiczną odnową przedsiębiorstw,
przełamywaniem barier wzrostu oraz integracją po fuzjach i przejęciach,
rozwijając nowatorskie metody analizy sieci organizacyjnych i społecznych.
Prof. Grzegorz Bełz łączy pracę akademicką z działalnością doradczą w zakresie
restrukturyzacji, doskonalenia systemów zarządzania przedsiębiorstw,
przeprowadzania zmian organizacyjnych, kształtowania strategii firm jak również
architektury technologii informacyjnej i komunikacyjnej jako doradca zarządów
spółek i menedżerów przedsiębiorstw zarówno polskich jak i jednostek
biznesowych korporacji zagranicznych.
Piotr Grodzki
Piotr Grodzki - Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Warszawskiego. Ukończył studia doktoranckie w Szkole Głównej Handlowej.
Wykładowca studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej. Radca
prawny i wykładowca w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Trener
licznych szkoleń z zakresu prawa. Wspólnik w Kancelarii Radców Prawnych Górski
Grodzki s.c.
Michał Kociankowski

20 lat doświadczeń w badaniach ryku i strategii (ARC, Grupa IQS, Y&R
Warsaw)
 Założyciel i współwłaściciel pracowni badań i rozwiązań Synergion.
 Przewodniczący Rady Programowej Szkoły Badań Rynku Polskiego
Towarzystwa Badań Rynku i Opinii, były członek Zarządu PTBRiO.
 Przewodniczący Rady Programowej Kongresu PTBRiO 2012
 Przewodniczący Komisji Jury EFFIE 2009, juror Superbrands 2013
 Badacz rynku, konsultant i trener.
Specjalizuje się w projektach badawczych wspierających tworzenie strategii
marek oraz w procesach wdrażania nowych idei do praktyki działania organizacji.
Michał Matukin
Psycholog społeczny od 8 lat zajmujący się badaniami neuromarketingowymi na
calym świecie. Współpracuje zarówno z ośrodkami akademickimi, firmami
badawczymi jak i firmami komercyjnymi. Ekspert w dziedzinie miar ciągłych dla
emocji i uwagi. Dyrektor Naukowy i Lider Działu Badań i Rozwoju w firmie
NEUROHM, odpowiedzialny za jakość oraz zachowanie rygoru naukowego.
Główny przedstawiciel na Polskę (Local Chair) stowarzyszenia Neuromarketing
Science & Business Association (NMSBA) oraz członek European Advertising
Academy (EAA) i European Social Cognition Network (ESCON2).
Prowadzi międzynarodowe projekty badawcze w ponad 30 krajach na świecie
m.in w USA, UK, Australii, Brazylii, Egipcie, Niemczech, Republice Korei, Rosji czy
Południowej Afryce. Doświadczony psycholog i badacz zajmujący się
zastosowaniem nowoczesnych technologii, takich jak elektroencefalografia,
reakcje skórno–galwaniczne i eye-tracking w marketingu.
Antoni Trela
Senior Brand Consultant w agencji doradztwa strategicznego CPC. Absolwent
Zarządzania i Marketingu w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, programu
International Business na Ming Chuang University na Tajwanie, oraz
intensywnego programu dla strategów reklamowych w Miami Ad School San
Francisco. Prowadził projekty dla takich marek jak Aviva, Dulux, Finlandia, Jack
Daniels’, Raiffeisen Polbank czy Philips.
Anna Rogalska
Obecnie konsultant marketingowy pracujący dla takich firm jak Danone czy
Cambridge Chocolate Technologies. Wspiera firmy w budowaniu strategii
innowacji i rozwoju biznesu, wdrożeń nowych marek, pozycjonowania i
komunikacji marki, programów PR, CSR czy kampanii digitalowych.
Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej oraz ESADE. Ma tytuł MBA w
ramach programu IFG.
Posiada wieloletnie doświadczenie z dziedziny marketingu, zarządzania i rozwoju
produktu w Polsce oraz zagranicą. Wiele lat pracy w branży FMCG pozwoliło jej
na doskonalenie umiejętności strategicznych i operacyjnych, wspartych
doświadczeniem w projektach sprzedażowych oraz w zarządzaniu zespołem.
W latach 2007-2014 na stanowisku Dyrektora ds. Marketingu i Rozwoju
Produktu, członka Zarządu w firmie PZ Cussons Polska. Odpowiadała za
strategię rozwoju marek: Luksja, E, Carex, Kokosal, Morning Fresh i Orginal
Source.
Praktyczne doświadczenie zdobyła podczas pracy jeszcze na studiach w McCann
Erickson, a potem w takich korporacjach jak Procter & Gamble, czy
Carlsberg Polska. Przez 7 lat piastowała stanowisko marketing menadżera kilku
marek piw ogólnopolskich tj. Harnaś, Karmi czy Volt. Jest autorem sukcesu
wprowadzenia marki piwa Carlsberg do Polski.
Miłośniczka dalekich podróży, zakochana w kulturze iberoamerykańskiej.
Zapalona snowboardzistka. Właścicielka dwóch oryginalnych psiaków.
Dariusz Użycki
Ur. 1964, dr inż. Od 15 lat konsultant executive search działający na terenie
EMEA. Doradca w obszarze Leadership Development oraz Career/Life Planning.
Autor publikacji w Harvard Business Review Polska, wykładowca MBA-SGH i
CEMBA.
Download