Polityka społeczna – warunki realizacji i skuteczności

advertisement
Wybrane pozycje z dorobku naukowego Profesora Adama Kurzynowskiego
1. Kwestie bezrobocia i ubóstwa w świetle badań w wybranych
środowiskach lokalnych 1992-1998. Zadania dla polityki społecznej,
Współautor i red. naukowy, SGH, Warszawa 1998.
2. Polityka społeczna – warunki realizacji i skuteczności, w: Teoretyczne
problemy nauk o polityce społecznej. Materiały z konferencji w
Warszawie, 27-29XI 1997, red. J. Auleytner, J. Danecki, Warszawa,
Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, WSP TWP, 1999.
3. Przemiany karier wzorów zawodowych kobiet w latach 1950-1989, w:
Kobieta i praca. Wiek XIX i XX. Zbiór studiów, red. A. Żarnowska, A.
Szwarc, t. VI, Warszawa: Wyd. DiG, 2000.
4. Rodzina i jej funkcjonowanie w okresie przemian systemowych (19891998), w: Rodzina polska – warunki bytu i funkcjonowania w świetle
badań Instytutu Gospodarstwa Społecznego w latach 1994-1998, red. W.
Rakowski, Warszawa SGH, 2000
5. Miejsce ochrony zdrowia w krajowej i lokalnej polityce społecznej, w:
Wyzwania i zagrożenia zdrowotne w świetle procesu integracji. Krajowa
Konferencja Naukowa pod patronatem Ministra Zdrowia 22-23 marca
2002 r., Warszawa, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony
Zdrowia, 2002.
6. Potrzeby
ludności
socjalno-medyczne
w
wybranych
regionach,
współautor i redaktor naukowy, SGH, Warszawa 2002.
7. Sytuacja społeczno-zawodowa bezrobotnych kobiet, współautor i red.
naukowy, SGH, Warszawa 2001.
8. Społeczne komponenty wzrostu gospodarczego i rozwoju cywilizacyjnego,
w:
Wzrost
gospodarczy
i
rozwój
społeczny
jako
współczesności, red. J. Osiński, Warszawa, SGH, 2003
paradygmaty
9. Rola pogranicza w kształtowaniu stosunków społecznych i kulturalnych
między sąsiadującymi krajami, w: Polska i jej sąsiedzi. Uwarunkowania
gospodarcze, polityczne i kulturowe, red. J. Osiński, Warszawa SGH,
2005
10.Identyfikacja barier w dostępie osób niepełnosprawnych do zatrudnienia
na otwartym rynku pracy, współautor i współredaktor naukowy, TWK,
Warszawa 2007.
11.Związkowa promocja i ochrona równouprawnienia osób niepełnosprawnych w zatrudnieniu, współautor i współredaktor naukowy, TWK,
Warszawa 2008.
12. Rehabilitacja i zatrudnienie osób niepełnosprawnych na otwartym rynku
pracy, współautor i współredaktor naukowy, TWK, CBRON i IGS SGH,
Warszawa 2004.
13. Polityka społeczna, współautor oraz red. naukowy, SGH, Warszawa 2003
(kilka wydań).
14. Polityka społeczna, globalna i lokalna, współautor i red. naukowy, SGH,
Warszawa 1997.
15. Pomoc społeczna w polityce społecznej państwa, w: Pomoc społeczna
odpowiedzią na problemy społeczne, współautor i red. naukowy, WSNSiT
w Radomiu. Radom 2009.
16. Lokalna polityka społeczna a rozwój zrównoważony, w: Samorząd
terytorialny a jakość administracji publicznej, red. A. Piekara, UW,
Warszawa 2002.
17. Kryzys a spójność społeczno-gospodarcza Unii Europejskiej, w: Wymiary
kryzysu (red. J. Osiński), SGH, Warszawa 2009.
18. Etyka w polityce społecznej, w Etyka biznesu, red. M. Pierzchalska, I.
Pałgan, WSNSiT, Radom 2008.
19. Osoby starsze na rynku pracy, w: Obliczu starości, red. L. Frąckiewicz,
Katowice, Interreg III C, 2007.
20. Społeczne
komponenty
wzrostu
gospodarczego
i
rozwoju
cywilizacyjnego, w: Wzrost gospodarczy i rozwój społeczny jako
paradygmaty współczesności, red. J. Osiński, SGH Warszawa 2005.
21. Polski rynek pracy na tle Unii Europejskiej, w: Polityka rynku pracy,
doświadczenia europejskie i polskie, red. L. Gilejko, Beata Błaszczyk,
A.H. im. A. Gieysztora, Pułtusk 2008.
22. Rodzina w polityce społecznej w procesie przemian demograficznych, w:
Współczesne problemy demograficzne, red. J. Osiński, SGH, Warszawa
2011.
23. Globalizm i lokalizm a funkcjonowanie współczesnych społeczeństw, w:
Współczesna cywilizacja Zachodu, red. J. Osiński, SGH, Warszawa 2012.
24. Miejsce osób niepełnosprawnych w rozwoju zrównoważonym, w:
Aktualne problemy życia i pracy osób niepełnosprawnych w Polsce, red.
A. Kurzynowski i H. Waszkowski, TWK, Warszawa 2012.
25. Infrastruktura społeczna w polityce społecznej państwa, Analizy i
Opracowania 1/2012, WSNS i T. Radom 2012.
Download